Лекциялар 30 с Лабораториялық сабақтар 15с СӨЖ 45с обсөЖ 45сбет6/9
Дата02.05.2016
өлшемі1.32 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9


«Химия-биология » факультеті
«Биология» кафедрасы.

«Адам анатомиясы” пәні бойынша 05 06 07 “Биология ”

мамандықтарының студенттері үшін.

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ

ЖӘНЕ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

(СӨЖ)

Жетісай-2008
11.СӨЖ тақырыптары және орындау кестесіСӨЖ тақырыптары, мазмұны

Сағат саны

Әдебиеттер

Орындалу мерзімі

1

Àíàòîìèÿíû» ¹ûëûì ðåòiíäå ºàëûïòàñóû..


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

1апта

2

Àäàì îðãàíèçìi ò½òàñòû¹ûíû» ì¸ñåëåði.
1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

1апта

3

̾øåëåð, æ¾éåëåð æ¸íå æ¾éåëåð àïïàðàòû.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

1апта

4

Æàñóøà. Æàñóøàíû» ïiøiíi, ê¼ëåìi íåãiçãi á¼ëiêòåði.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

2апта

5

²àí æ¸íå ëèìôà

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

2апта

6

Á½ëøûºåò ½ëïàñû,ñàðêîìåðëåð.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

2апта

7

Îðãàíèçìíi» äàìó çà»äûëûºòàðû.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

3апта

8

Ýìáðèîãåíåç êåçå»äåði


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

3апта

9

Îðãàíäàðäû» äàìóû.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

3апта

10

Ѿéåêòåðäi» º½ðûëûñòàðûíû» æiêòåëói.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4апта

11

ʼêiðåê ºóûñûíû» ò½òàñòû¹û. ʼêiðåê ºóûñûíû» ïiøiíi.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4апта

12

Èûº ñ¾éåãi, ºîë æ¸íå ºîë áàñû ñ¾éåêòåði.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4апта

13

Á½ëøûºåòòi» æ½ìûñûíû» ñèïàòòàìàñû.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

5апта

14

Êåóäå á½ëøûºåòòåðiíi» ºûçìåòi.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

5апта

15

Òûíûñ øû¹àðó á½ëøûºåòòåði. Òûíûñ àëó òèïòåði.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

5апта

16

Øàéíàó, ûìäàó á½ëøûº åòòåðiíi» îðíàëàñóû, ºûçìåòi.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

6апта

17

Æî¹àð¹û æຠá½ëøûºåòòåði: àðòºà, àë¹à, ò¼ìåí, æî¹àð¹û áà¹ûòòà¹û ºèìûëäàð¹à ºàòûñóøû á½ëøûº åòòåð.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

6апта

18

Қолдың бұлшық еттері

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

6апта

19

Білек ,қар еттері

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

7апта

20

Қол басы еттері

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

7апта

21

Жамбас еттері

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

7апта

22

Санның және балтырдың еттері

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

8апта

23

Iøêi ì¾øåëåðäi» æiêòåëói, äàìóû.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

8апта

24

Асєорыту јзегi, асєорыту бездерi
1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

8апта

25

МЅрын єуысы, ке»iрдек, кјмекей, јкпе, плевра,аралыє.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

9апта

26

Нефрон. Несепа№ар. Іуыє. Несеп шы№ару јзегi.1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

9апта

27

Еркек жыныс мѕшелерi, ёйел жыныс мѕшелерi

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

9апта

28

Артериялар мен

веналарды» айырмашылы№ы1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

10апта

29

О» жёне сол жає єарынша, жѕрекшелер.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

10апта

30

ґкпе ба№анасы, јкпе артериясы, венасы, капилляры.
1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

10апта

31

Èììóíîãåíåç ì¾øåëåði: àéûðøà áåç, ºûçûë ñ¾éåê êåìiãi. ʼêáàóûð, áàäàìøà áåçäåði.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

11апта

32

Iøêi ñåêðåöèÿ áåçäåðiíi» îðãàíèçìäåãi ðåòòåëó ºûçìåòiíäå àëàòûí îðíû

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

11апта

33

Ãèïîòàëàìóñ, ãèïîôèç, ºàëºàíøà áåç, ½éºû áåç, á¾éðåê ¾ñòi áåçäåði.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

11апта

34

Îðòàëûº, ïåðèôåðèÿëûº, ñîìàòèêàëûº, âåãåòàòèâòi, îðòàëûº æ¾éêå æ¾éåñi:

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

12апта

35

12 æ½ï ми æ¾éêåëåðі.Ìîéûí, èûº, áåë, ñåãiçê¼ç ¼ðiìäåði.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

12апта

36

Âåãåòàòèâòiжүйкежүйесінің ìîðôîôóíêöèîíàëäûº åðåêøåëiêòåði.


1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

12апта

37

Âåãåòàòèâòi ÆÆ îìûòðºà ìà»û æ¸íå èíòðîìóðàëäûº ò¾éiíäåði.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

13апта

38

Ïàðàñèìïàòèêàëûº ж¾éêå æ¾éåñi

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

13апта

39

ʼçäi» ì¼ëäið îðòàñû.ʼçäi» ºîñûìøà àïïàðàòòàðû1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

13апта

40

ʼç àëìàñûíû» òàìûðëàðû ìåí æ¾éêåëåði.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

14апта

41

²½ëàº. Ñûðòºû º½ëàº, îðò໹û º½ëàº, iøêi º½ëàº, âåñòèáóëÿðëû àïïàðàò.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

14апта

42

Äûáûñòû ºàáûëäàó ìåõàíèçìi.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

14апта

43

Èiñ ñåçó ì¾øåñi. ̽ðûí ºóûñûíû» òûíûñ àëó æ¸íå èiñ ñåçó á¼ëiìäåði

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

15апта

44

Òiëäi» ä¸ì ñåçó åìçåêøåëåði, îëàðäû» îðíàëàñóû

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

15апта

45

Òåðiíi» æàëïû æàáûíäûñû. Ýïèäåðìèñ, äåðìà.

1

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

15апта
Барлығы

45

Қолданылған әдебиеттер тізімі.

Негізгі


1. Жандар Керімбектің Ермаханы.Тәнтану. А. 2004

2. А.Р.Рахышев .Адам анатомиясы А.2005.1-2 тт

М. Юсупова . Адам анатомиясының практикумы . А. Мектеп . 1984.

3. Воробьев В .П. Атлас анатомии человека , тт 1-3 ; М-Л ., Мегдиз , 1938-1942.

4. Гримяцкий М. А. Анатомия человека . М.1950.

5. Иваницкий М. Ф. Анатомия человека. М 1965.

6. Курепина М. М., Воккен Г. Г. Анатомия человека. М. 1971.

7. Привес Г. М. Анатомия человека. Л. 1974.


Қосымша :

8. Анохин П.К. биология и нейрофизиология условного рефлекса . М. Медицина . 1968.

9. Асратян Э. А. Физиология центральной нервной системы . М. Медгиз. 1953.

10. Беленов Н. Ю. Условный рефлекс и подкорковые оброзования мозга . М. 1965.

11. Бенритов И. С. Структура и функции коры большого мозга . М. Наука . 1969.

12. Бруновт е.П. Малахова Г. Я. Основы анатомии, физиологии и гигиены .А .1970.

13.Гарибьян Р. Б. Марков Н . Г. Анатомия и физиология человека . А. 1973.

14. Гримяцкий М.А. Анатомия человека .М. 1970.

14.Кабанов А. Н. Чарбовская А.П. Анатомия , физиология и гигиена детей дошкольного возраста. М. Просвещение. 1969.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі.
«Сырдария» университеті


Каталог: CDO -> Sillabus -> Bio
Bio -> Пәнінен Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «биология» кафедрасы
Bio -> Лекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақтар 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат СӨЖ 45 сағат
Bio -> I.«Омыртқасыздар зоологиясы» пәні бойынша
Bio -> Оқу-әдістемелік кешен
Bio -> Лекциялар конспектісі Құрастырған б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков Жетісай-2006ж. Кіріспе Курстың мақсаты
Bio -> «Жаратылыстану» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «Тұрмыстық химия» пәні бойынша
Bio -> Сабақтың тақырыбы: Геоботаникалық негізгі ғылыми мектептер. Жоспары: Фитоценоз. Биоценоз Биогеоценоз
Bio -> «Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет