Лекциялар 30 с Лабораториялық сабақтар 15с СӨЖ 45с обсөЖ 45сбет7/9
Дата02.05.2016
өлшемі1.32 Mb.
түріЛекция
1   2   3   4   5   6   7   8   9


«Химия-биология » факультеті
«Биология» кафедрасы.

«Адам анатомиясы” пәні бойынша 05 06 07 “Биология ”

мамандықтарының студенттері үшін.

Оқытушының басшылығы мен студенттердің өзіндік

жұмыс жоспары (ОБСӨЖ)

Жетісай-2008

12.ОБСӨЖ жоспары және орындау кестесіТақырыбы

Сағат саны

Бақылау түрі

Әдебиеттер

Орындалу мерзімі

1

Адам денесінің негізгі жазықтықтары, осьтері, сызықтары.

Жалпы анатомиялық терминдер.

Қаңқа жүйесі, тұлға қаңқасы.


1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

1апта

2


Қаңқа жүйесі, қол қаңқасы

1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

1апта

3

Қаңқа жүйесі, аяқ қаңқасы

1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

1апта

4

Қаңқа жүйесі, бас сүйек қаңқасы. Ми сауыты сүйектері.

1

Коллоквиум

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

2апта

5

Қаңқа жүйесі, бас сүйек қаңқасы. Бет бөлімінің сүйектері.


1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

2апта

6


Бұлшық ет жүйесі

Тұлғаның бұлшық еттері
1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

2апта

7

Бұлшық ет жүйесі

Мойынның бұлшық еттері
1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

3апта

8

Бұлшық ет жүйесі

Бастың бұлшық еттері
1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

3апта

9

Бұлшық ет жүйесі

Қолдың бұлшық еттері
1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

3апта

10

Бұлшық ет жүйесі

Аяқтың бұлшық еттері1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4апта

11


Ас қорыту жүйесі

Ауыз қуысы. Жұтқыншақ. Өңеш.
1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4апта

12

Ас қорыту жүйесі

Асқазан.Ішектер
1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

4апта

13

Ас қорыту жүйесі

Ас қорыту жүйесінің бездері
1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

5апта

14

Тыныс алу жүйесі

Жоғарғы тыныс жолдары.
1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

5апта

15

Тыныс алу жүйесі

Төменгі тыныс жолдары және өкпе.
1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

5апта

16

Зәр шығару жүйесі. Зәр шығару мүшелері: Бүйрек.


1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

6апта

17

Зәр шығару жүйесі. Зәр шығару мүшелері: Зәрағар түтік,қуық, үрпі жолы. Бүйректің эндокриндік құрылымдары.

1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

6апта

18

Жыныс жүйесі. Аталық жыныс жүйесі

1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

6апта

19

Жыныс жүйесі. Аналық жыныс жүйесі

1

Коллоквиум

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

7апта

20

Тамырлар жүйесі:Жүректің құрылысы


1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

7апта

21

Тамырлар жүйесі:қан айналым шеңберлері


1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

7апта

22

Тамырлар жүйесі:сарысу жүйесі.

1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

8апта

23

Қан жасайтын және иммуногенез мүшелері.

1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

8апта

24

Эндокринді жүйе.

1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

8апта

25

Жүйке жүйесі

Жұлынның құрылысы.1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

9апта

26

Жүйке жүйесі.Бас миы .Сопақша ми .Артқы ми. Ортаңғы ми

1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

9апта

27

Жүйке жүйесі.Бас миы.Аралық және соңғы ми


1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

9апта

28

Жүйке жүйесі.Шеткі жүйке жүйесі

1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

10апта

29

Сезім мүшелері


1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

10апта

30

Тері жабынының құрылысы

1

Коллоквиум

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

10апта

31

Èììóíîãåíåç ì¾øåëåði: àéûðøà áåç, ºûçûë ñ¾éåê êåìiãi. ʼêáàóûð, áàäàìøà áåçäåði.


1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

11апта

32

Iøêi ñåêðåöèÿ ì¾øåëåðiíi» ºàíòàìûð æ¸íå æ¾éêå æ¾éåñi ìåí ôóíêöèîíàëäû áàéëàíûñû.


1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

11апта

33

Iøêi ñåêðåöèÿ áåçäåðiíi» îðãàíèçìäåãi ðåòòåëóºûçìåòiíäå àëàòûí îðíû

1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

11апта

34

ƾéêå æ¾éåñi.Æàëïû øîëó.

1

Коллоквиум

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

12апта

35

Áàñ ìèûíû» æ¾éêåëåði. Æàëïû ñèïàòòàìà.

1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

12апта

36

Âåãåòàòèâòi ÆÆ îìûòðºà ìà»û æ¸íå èíòðîìóðàëäûº ò¾éiíäåði.


1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

12апта

37

Àíàëèçàòîðëàð. ʼðó ì¾øåñi. ʼç àëìàñû æ¸íå îíû» ºàáûºøàëàðû. ʼç êàìåðàëàðû. ʼçäi» ì¼ëäið îðòàñû.

1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

13апта

38

ʼç àëìàñûíû» òàìûðëàðû ìåí æ¾éêåëåði.

1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

13апта

39

ʼçäi» ºîñûìøà àïïàðàòòàðû

1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

13апта

40

²½ëàº. Äûáûñòû ºàáûëäàó ìåõàíèçìi.

1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

14апта

41

Ñûðòºû º½ëàº, îðò໹û º½ëàº, iøêi º½ëàº, âåñòèáóëÿðëû àïïàðàò.

1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

14апта

42

Èiñ ñåçó ì¾øåñi. ̽ðûí ºóûñûíû» òûíûñ àëó æ¸íå èiñ ñåçó á¼ëiìäåði

1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

14апта

43

ĸì ñåçó ì¾шåñi.Òiëäi» øðûøòû ºàáàòû. Òiëäi» ä¸ì ñåçó åìçåêøåëåði, îëàðäû» îðíàëàñóû

1

Реферат жазу

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

15апта

44

Òåðiíi» æàëïû æàáûíäûñû. Ýïèäåðìèñ, äåðìà.

1

Лабораториялық жұмыс

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

15апта

45

Сезім мүшелерінің анатомиясы

1

Коллоквиум

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

15апта
Барлығы

45Қолданылған әдебиеттер тізімі.

Негізгі


1. Жандар Керімбектің Ермаханы.Тәнтану. А. 2004

2. А.Р.Рахышев .Адам анатомиясы А.2005.1-2 тт

М. Юсупова . Адам анатомиясының практикумы . А. Мектеп . 1984.

3. Воробьев В .П. Атлас анатомии человека , тт 1-3 ; М-Л ., Мегдиз , 1938-1942.

4. Гримяцкий М. А. Анатомия человека . М.1950.

5. Иваницкий М. Ф. Анатомия человека. М 1965.

6. Курепина М. М., Воккен Г. Г. Анатомия человека. М. 1971.

7. Привес Г. М. Анатомия человека. Л. 1974.


Қосымша :

8. Анохин П.К. биология и нейрофизиология условного рефлекса . М. Медицина . 1968.

9. Асратян Э. А. Физиология центральной нервной системы . М. Медгиз. 1953.

10. Беленов Н. Ю. Условный рефлекс и подкорковые оброзования мозга . М. 1965.

11. Бенритов И. С. Структура и функции коры большого мозга . М. Наука . 1969.

12. Бруновт е.П. Малахова Г. Я. Основы анатомии, физиологии и гигиены .А .1970.

13.Гарибьян Р. Б. Марков Н . Г. Анатомия и физиология человека . А. 1973.

14. Гримяцкий М.А. Анатомия человека .М. 1970.

14.Кабанов А. Н. Чарбовская А.П. Анатомия , физиология и гигиена детей дошкольного возраста. М. Просвещение. 1969.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі.
«Сырдария» университеті


Каталог: CDO -> Sillabus -> Bio
Bio -> Пәнінен Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «биология» кафедрасы
Bio -> Лекция 30 сағат Практикалық (семинар) сабақтар 15 сағат Барлық сағат саны 135 сағат СӨЖ 45 сағат
Bio -> I.«Омыртқасыздар зоологиясы» пәні бойынша
Bio -> Оқу-әдістемелік кешен
Bio -> Лекциялар конспектісі Құрастырған б.ғ. к доцент С. Е. Келдібеков Жетісай-2006ж. Кіріспе Курстың мақсаты
Bio -> «Жаратылыстану» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен
Bio -> «Тұрмыстық химия» пәні бойынша
Bio -> Сабақтың тақырыбы: Геоботаникалық негізгі ғылыми мектептер. Жоспары: Фитоценоз. Биоценоз Биогеоценоз
Bio -> «Химия-биология» факультеті «Биология» кафедрасы. Оқу әдістемелік кешен


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет