Лектор: аға оқытушы Сариева Ш. Жжүктеу 1.07 Mb.
бет3/9
Дата25.04.2016
өлшемі1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
: CDO -> OBSOJ -> Geo
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
Geo -> Медициналық география» пәні бойынша 050116-«География» мамандығының 3 курс студенттерінің білімін бақылауға арналған обсөЖ және емтихан тапсырмалары
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Табиғатты қорғау және ерекше қорғалатын территориялар»
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> Гуманитарлық білім” факультеті География және қоғамдық пәндер” кафедрасы
Geo -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
Geo -> «Гуманитарлық білім» факультеті «География және қоғамдық пәндер» кафедрасы


Ескерту:

Студенттердің білімін бақылау, бағалау – СӨЖ – есептері, жаттығулар, тестілік бақылау (Т), рефераттар (Р), глоссарий (Г), коллоквиум (К) – оқытушыға тапсыру кестесі: әр аптада:


сәрсенбі – 900-1100

бейсенбі - 900-1100

Пайдаланатын әдебиеттер:

а) негізгі:

  1. Хусайнов С.А. “Жалпы геоморфология” А.,1998ж.

  2. Калесник С.В. “Общее закономерности географи” М.,1970г.

  3. Шубаев Л. П. Общее землеведение. М. 1990.

  4. Достав Ж. Табиғат суларын ластанудан және сарқылудан қорғау. А. 1993.

  5. Неклюкова Н.Т., Алисов Б.В. Климотология М., 1974г.

  6. Мильков Ф.Н. “Обще землеведение” М.,1980г.

б) қосымша

1. Тоғмағанбетов Ф.А. “Тайный природах Львов Казахстана” А., 1977г.

2. Жуков Л.Н. “Общая океанология” Л., 1976г.

3. Калачев Н.С. “Водоэнергетический кадастр рек Казах ской ССР” А., 1965г.

4. Мильков Ф.Н.. Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР.Общий обор. Европейская часть. М., Высшая школа, 1986

5. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. Азиатская часть.М., Высшая школа.1987

6. Макунина А.А,Физическая география СССР. Учебное пособие. М.МГУ, 1985

7. Власова. И.Г. СССР-дың физикалық географиясы.М., Алматы.1965.

8. Атлас СССР. М., ГУГК, 1983

6..Зарубежная Азия, 1982

9.Зарубежная Еуропа, 1982

10.Земля и человечество. 1985

11.Географияеский энциклопедической словарь. М., Изд-во “Советская энциклопедения”,1988

12.Глазовская М.А. Почвы зарубежных стран.Учебное пособие. М., Высшая школа, 1983

13.Добрынин Б.Ф. Физическая география Заподной Европы. М., Учпедгиз, 1987

14.Кан С. И. Океан и атмосфера. М 1982

15.А.С Бейсенова. Исследования природы Казахстана. Алматы 1979 г

16.С Бейсенова. Физико- Географическое исследование Казахстана Алматы 1971 г

17.В.Ф Беспалов. Геологическое строение Казахской ССР Алма-Ата, Наука. 1971г

18.. Молдағулов Н. Ландшафттану негіздері және Қазақстанның ландшафт негіздері. А.,1994.Бірінші аралық бақылау
Тақырыптар


Бақылау түрі

2

Геоморфологияның даму тарихы, жер бедер пішіндерінің топтарыКонсультатция

4

Геоморфология ғылымында бедердің салыстырмалы жасы жер бедерін зерттеудегі жалпы ұстаным.Үй жұмысы

6

Бедер және тау жыныстары және геологиялық құры-лымдары. Дислокациялар және олардың жер бетінде көрініс беруіРеферат

8

Қазіргі тектоникалық қозғалыстардың бедер түзілудегі орныТест

10

Негізгі нтрузиялық және эффузиялық құрлымдарГлоссарий

12

Материктік қозғалмалы белдеулердің ірі бедер пішіндеріТест

14

Экзогендік бедер құратын факторлар. Тау жыныстар-ының үгілу қарқындылығыКоллоквиум


Консультатция.

1-апта. Бағалау балы -4.0

Тақырыбы: Геоморфологияның даму тарихы, жер бедер пішіндерінің топтары
Геоморфологияныњ даму тарихы жайлы ќысќаша мєліметтер. Ењ алѓаш бедердіњ даму зањдылыќтары XVIII ѓасырдыњ орта шенінде белгілі орыс ѓалымы М.В.Ломоносовтыњ ењбектерінде ќаралѓан. Жер туралы ѓылыми зерттеулер. М.В.Ломоносов бедердіњ дамуы ішкі жєне сыртќы к‰штердіњ єсерінен болатындыѓын атап кµрсетті, б±л аныќтама б‰гінге шейін басты ±станымдардыњ бірі ретінде т‰сіндіріледі.

Геоморфология зерттеудіњ негізгі нысаны – бедер. Қ±рлыќ беті жєне м±хит т‰бі пішіндерініњ жиынтыѓы. Бедердіњ пайда болуына ішкі (эндогендік) жєне сыртќы (экзогендік) процестер єсер етеді. Эндогендік процестерге тау жаралу, жер сілкіну, жанартау єрекеті, тектоникалыќ ќ±былыстар т.б. жататындығы.

ХІХ ѓасырдыњ орта кезінде Ш.Уєлиханов пен П.П.Семенов – Тянь-Шаньский алѓаш рет Іле Алатауыныњ орографиялыќ сипаттамасын берді.

Геоморфология ХІХ ѓасырдыњ соњы мен ХХ ѓасырдыњ басында дербес ѓылым болып ќалыптаса бастады. Ол кезде геоморфологияда екі баѓыт болды: бірі – американ ѓалымы В.Дэвис бастаѓан геоморфология зањдарын географиялыќ оралымдарѓа (циклдерге) баѓындыру теориясы; екіншісі – неміс ѓалымы В.Пенк ±сынѓан тау беткейлеріне морфологиялыќ талдау жасау арќылы жер ќыртысы ќозѓалыстарыныњ зањдылыќтарын аныќтау теориясы.

Жер ќыртысыныњ єр бµлігініњ ењ алдымен биіктеп, жоѓары кµтерілуінен таулар пайда болуын жєне одан кейін бірќалыпты тµмендеуіне сєйкес жазыќќа айналуын В.Дэвис географиялыќ оралым (цикл) деп атайды. Дэвистіњ айтуы бойынша, єр орлым бір пішіндерден екіншісіне ж‰йелі т‰рде алмасып т±рады. Б±л оралымныњ ерте кезењін В.Дэвис жастыќ кезењі (стадия юности), орта кезењін – ќалыптасќан жетілу кезењі, ал соњѓысын шµгу кезењі (стадия дряхлости) деп атайды. В.Дэвис жер бедеріне єр т‰рлі факторлардыњ єсер ететіндігі.

Басќа ѓалымдардыњ ішінде геоморфология ѓылымыныњ дамуына µзініњ едєуір ‰лесін ќосќан – неміс ѓалымы Вальтер Пенк. Ол жер бедерініњ кескіні (профилі) бойынша жер ќыртысы ќозѓалысын сипаттау ‰шін тектоникалыќ ќозѓалыс жєне денудация арасындаѓы ќарым – ќатынас єрекеті нєтижесінде ќалыптасќан тау беткейлерініњ дамуын толыќ ќарастырғандығы.


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет