Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейінібет4/8
Дата02.05.2016
өлшемі1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Ескерту: ЖБП– Жалпы білім беретін пәндер; ЖГП– Жалпы гуманитарлық пәндер; ӘЭП - Әлеуметтік-экономикалық пәндер; ЖКП – Жалпы кәсіптік пәндер; АП – арнайы пәндер; БҰАП – жұмыс берушілердің талаптары бойынша білім беру ұйымдары анықтайтын пәндер; ӨО – өндірістік оқыту; КП – кәсіптік практика; АА – аралық аттестаттау; ҚА – қорытынды аттестаттау; КДДБ – кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілік беру; К – консультация; Ф – факультативтік сабақтар.
*Семестр бойынша бөлу оқыту формасына, мамандықтың өзгешелігіне, аймақтық ерекшеліктеріне және тағы басқаларға байланысты өзгертіледі.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы «____»___________

№_____ бұйрығына 142-қосымша

0703000 Гидрогеология және инженерлік геология» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білім берудің үлгілік білім беретін оқу бағдарламалары

Пәндер циклі мен кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей).
Циклдің белгісі

Пәндер, практикалардың атауы мен негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, Іскерліктер пен дағдылар

Қалыпта

сатын құзырет

тіліктер коды

ЖГП 00

Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01

Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. Қазақстан Республикасының іс-қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма (сөздікпен) техникасы, кәсіптік қарым-қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық КПаптармен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым-қатынас жасау.Білімдер:

-кәсіптік қарым-қатынас мөлшерінде қажетті қазақ (орыс) тілдерін білу.Іскерліктер:

- салада қолданатын терминологияны қолданып құжаттарды оқи, сөйлесе алу керек.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 6

ЖГП 02

Кәсіптік шетел тілі.

Дыбыстарды дұрыс айту бойынша жұмыс жүргізу; таныстыратын және оқып білетін оқу; лексикалық материал; сөзжасам; Аффисті сөзжасам; конверсия –сөзжасам тәсілі ретінде; грамматикалық материал; жай сөйлемнің құрылысы; сабақтас құрмалас сөйлемнің құрылысы; сөйлеу; тыңдап түсіну; аудиториядан тыс өз бетімен оқу.Білімдер:

- шетел тілін, кәсіптік және әлеуметтік бағыттағы мәтіндерді, сөздікпен оқу үшін қажетті, лексикалық (1200- 1400 бірлік) және грамматикалық деңгейде игеру.Іскерліктер:

-тұрмыстық және кәсіптік деңгейде сөйлесе алу керек

БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 6

ЖГП 03

Қазақстан тарихы.

Қазақстан 40-жылдардың ІІ-жартысы мен 80-жылдардың І-ші жартысында; Қайта құру кезеңі; Қазақстан – егеменді мемлекет; Қазақстанынң әлемдік аренаға шығуы. Қазақстан Конституциясы – демократия мен Республика тәуелсіздігінің кепілі.Білімдер:

-негізгі тарихи деректерді, оқиғаларды, тарихи және қазіргі заманғы Қазақстан қайраткерлерінің есімдерін білу.
БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6


БҚ 7

ЖГП. 04

Дене тәрбиесі.

Дене тәрбиесінің маманды дайындаудағы рөлі, оның салауатты өмір салтын қалыптастыру, дене тәрбиесінің әлеуметтік-биологиялық және психо-физиологиялық негіздері; спорттық өзін-өзі жетілдірудің негіздері, кәсіби-қолданбалы физикалық дайындық.Білімдер:

-салауатты өмір салтының негізгі құрамдарын білу.Іскерліктер:

-спортпен шұғылдану, физикалық белсенділікті жүйелі түрде қолдай алу керек.
БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 4


БҚ 5

БҚ 6ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Аналитикалық химия.

Сапалы талдау негіздері: катиондардың аналитикалық топтары (бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші); аниондар, тұзды талдау; суда еритіндер; микрохимия негіздері. Сандық талдау негіздері мен оның негзгі әдістері. (гравиметриялық, титрометриялық, нейтралдану, комплексонометрического титрования, окислительно-восстановительного титрования.

Талдаудың физико-химиялық әдістері (колориметрия, фотоколориметриялық, хроматография).


Білімдер:

- аналитикалық химияның теориялық негіздерін, физико- химиялық талдауды, зертханалық жұмыстарды жүргізу техникасын білу.Іскерліктер:

- негізгі түсініктерді, экология заңдарын.БК 1

БК 2


КҚ 2.1.12


ЖКП. 02


Геодезия және маркшейдер ісінің негіздері.

Масштабтар; план және карта; карталардың номенклатурасы; желіні қадау және өлшеу;

Теодолиттік суретке түсіру; ниверлеу; тахеометрикалық суретке түсіру; мензуалды суретке түсіру; аудандарды анықтау; көз мөлшермен суретке түсіру; аэрофото түсіру және фотограмметрия; маркшейдер ісінің негіздері.


Білімдер:

- карталар, сызбалар, масштабтарды,

- өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалауды,

әр түрлі суретке түсіру міндеттерінің мәнін білу.Іскерліктер:

-теодолитті, ниверлі суретке түсіре алу керек (нәтижелерді өңдеу).БҚ 2

БҚ 8


КҚ 2.1.10

КҚ 2.8.15

ЖКП.03

Топографиялық сызу.

Негізгі шартты белгілерді қолдану және орындау; әр түрлі сипатты шартты белгілерді игеру; геологиялық сипатты шартты белгілер және оларды игеру; баспа тұпнұсқалы пландар мен карталарды сызудың қазіргі заманғы әдістері.Білімдер:

- геологиялық карталар үшін әр түрлі мазмұнды шартты белгілерді сызуға қойылатын талаптарды білу.Іскерліктер:

- әр түрлі міндетті геологиялық карталарды рәсімдеу.БҚ 8

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.4


ЖКП. 04

Жалпы геология.

Ғаламдық кеңістіктегі Жер; Жердің геодезиялық және физикалық сипаттамасы; жер қыртысы; онық құрылысы және құрамы; геологиялық үрдістер мен жер қыртысының эволюциясы
Білімдер:

- геохронологиялық және стратиграфиялық шәкілдерді, Жер қыртысы дамуының негізгі ерекшелікткрін,

геологиялық зерттеулердің негізгі түрлері мен әдістерін білу.

Іскерліктер:

- геологиялық карталарда жыныстар жатысының жасын, генезисін және жағдайларын анықтай алу;

- диагностикалық белгілері бойынша ең көп таралған жыныстарды тудыратын минералдар мен тау жыныстарын анықтай алу,

- геологиялық және тектоникалық карталарда қатпарлы және платформалы аймақтарын анықтай алу керек.БҚ 2

БҚ 7


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.8


КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.12

КҚ 2.2.5


ЖКП. 05

Кристалтану, минералогия и петрография.

Кристалдық заттардың қасиеттері және оның құрылысының негіздері;

минералдар: олардың құрамы, қасиеттері, пайда болуы және зерттеудің негізгі әдістері; минералдардың топтастырылуы; парагенетикалық байланыстар. Петрография: тау жыныстарын зерттеудің негізгі әдістері; магматикалық жыныстар және олардың топтастырылуы; метаморфикалық жыныстар; шөгінді жыныстардың негізгі типтерінің сипаттамасы, олардың қасиеттері, текстура мен құрылымдарының ерекшеліктері;

негізгі жыныстар түрлерінің топтастырылуы мен сипаттамасы.Білімдер:

-минералдардың әр түрлілігін, физикалық қасиеттерін, морфологиясын, минералдардың пайда болу үрдістерін, минералдар топтарын, тау жыныстарының пайда болу жағдайларын білу.Іскерліктер:

-минералдарды, табиғи жағдайлардағы және үлгілердегі тау жыныстарды анықтау.БҚ 2

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.12

КҚ 2.2.8


КҚ 2.2.9

КҚ 2.2.11ЖКП. 06

Қазақстан геологиясы мен палеонтология негіздеріндегі тарихи геология.

Палеонтология негіздері; палеонтология негіздері және жануарлар мен өсімдіктер әлемінің жүйелеу негіздері; қазбалар қалдықтарының құжаты; тарихи-геологиялық қайта құру әдістері; стратиграфия және геохронология, фациональды талдау негіздері; тектоникалық қозғалыстардың негізгі әдістерін оқып білу; геотектоникалық талдау туралы түсінік. Докембриядағы Жердің даму тарихы, палеозойлық, мезозойлық және кайнозондық; Қазақстан геологиясы.Білімдер:

- ең көп таралған қазбалар тобын, флора мне фаунасын, оларды жетекшілік ететін формалары мне диагностикалық себебтерін, жердің даму тарихын, шеқарасын, бедерін, Қазақстанның негізгі құрылымдарын, тектоникасын білу.Іскерліктер:

- жыныстардың жасын анықтай алу және қазба қалдықтарын құжаттай алу керек.БҚ 5
КҚ 2.1.10ЖКП 07

Еңбекті қорғау.

Еңбек заңнамасы туралы жалпы мәлімет. Геологиялық барлау кәсіпорындарында еңбекті қорғау бойынша жұмыс пен тұрақты бақылауды ұйымдастыру. Еңбек жағдайларын талдау, травматизм мен кәсіптік аурулардың себебтері. Өнеркәсіптік санитария. Өрт қауіпсіздігінің негіздері мен өртті сөндірудің техникалық құралдары. Өнеркәсіптік экология.Білімдер:

- заңнамалық актларды, еңбек пен демалысты ұйымдастырудың формалары мен әдістерін, әр түрлі жабдықтармен жұмыс істегенде қауіпсіздік техникасына қойылатын жалпы талаптарды, өндірістік санитария ережелерін, жеке қорғаныс құралдарын білу.Іскерліктер:

-әр түрлі жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыра алу, әр түрлі апаттық жағдайларда алғашқы көмекті көрсете алу, қауіпсіздік техника норма ережелерінің орындалуын бақылау.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.6


КҚ 2.7.14

КҚ 2.2.5


КҚ 2.2.6ЖКП 08

Бұрғылау және тау-кен ісінің негіздері

Тау жыныстарының физикалық-механикалық ерекшеліктері және олардың ұңғымалар конструкциясына әсері; бұрғылаудың негізгі технологиялық үрдістері; бұрғылаумен қатар жүретін қосымша жұмыстар. Бұрғылаудың негізгі түрлері: бағаналы бұрғылау, соққылы-арқанды бұрғылау; тау-кен ісінің негіздері: бұрғылау-қопару жұмыстары қолданылатын жерасты барлау тау-кен қазбаларын жүргізу, желдету, су төкпе және жарықтандыру; жыныстарды тиеу және тасымалдау; қазбаларды тіреу. Пайдалы қазба кенорындарын ашудың және өндірудің негіздері, қопару жұмыстары.Білімдер:

- ұңғымалар мен тау-кен қазбаларының жіктелуін, бұрғылау мен үңгілеудің түрлі тәсілдерін қолдану жағдайларын, жұмыстарды жүргізу технологиясын, инструментті.Іскерліктер:

- нақты жағдайларда таулы-бұрғылау жұмыстарын жүргізуге арналған жабдықтар мен қажетті бұрғылау т әсілін таңдау.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.4


КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9


КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.2


КҚ 2.2.4


АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Гидрогеология

Табиғаттағы су; тау жыныстарының физикалық және сулы қасиеттері; гидрогеотермия бойынша негізгі мәліметтер; жерасты суларының физикалық қасиеттері, химиялық және бактериологиялық құрамы; қалқымасу және грунт сулары, жарықшақ, карстталған жыныстардағы және көп жылдық тоң жыныстарының дамуы аймағындағы артезиан және жерасты сулары; минералды, өнеркәсіптік және термалық сулар; жыныстардағы су қозғалысының түрлері және сүзілудің негізгі заңдары; жерасты сулары ағындарының гидродинамикалық ерекшеліктері; біртекті және біртекті емес қаттардағы жерасты суларының орныққан қозғалысы; жерасты суларының орнықпаған қозғалысы; грунт суларын тіреу; гидротехникалық құрылыстар мен бөгендердің аудандарындағы, жерлерді суландыру және құрғату аудандарындағы, сутартқы әне құрғату аудандарындағы жерасты суларының қозғалысы; гидрогеологиялық параметрлерді анықтауБілімдер: жерасты суларының түрлерін, генезисін, сипаттамаларын, ағындардың гидродинамикалық ерекшеліктерін, сутұтқыш горизонттардың гидрогеологиялық параметрлерін

Іскерліктер: ауыз су немесе шаруашылық мақсаттарда жерасты суларының жарамдылығын анықтау, сутұтқыш горизонттардың параметрлерін есептеу, деңгейлердің изосызықтарының карталарын құруБҚ 1

БҚ 2


БҚ 5

КҚ 2.1.1


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.4


КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.11

КҚ 2.1.12

КҚ 2.1.15

КҚ 2.1.16

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.4


КҚ 2.2.5

АП 02

Инженерлік геология

Грунттардың физикалық-техникалық қасиеттерінің қалыптасуы; грунттардағы ауа және су; грунттардың физикалық-техникалық қасиеттерінің көрсеткіштері; түйірөлшемдік құрам; грунттардың физикалық қасиеттері; сумен әркеттескендегі сазды және құмды грунттардың қасиеттері мен жағдайы; құмды және сазды грунттардың деформациялық және беріктік қасиеттері; қатты тау жыныстары;Білімдер:

грунттардың генезисі мен физикалық-механикалық қасиеттерін, түрлі көрсеткіштер бойынша грунттардың жіктелуін


Іскерліктер: грунттардың түрлерін, олардың жаралуы мен қасиеттерін анықтау


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 5

КҚ 2.1.1


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.12

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.2


КҚ 2.2.10

АП 03

Инженерлік құрылыстардың негіздері

Негізгі құрылыс материалдары; негізгі құрылыс машиналары мен механизмдері; жер жұмыстары; іргетастар м ен фундаменттер; өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстар;Білімдер:

- негізгі құрылыс материалдарының құрамы мен қасиеттерін, құрылыс машиналары мен механизмдерінің міндеті мен сипаттамаларынМеңгереді: қойылған міндеттерді шешу үшін құрылыс материалдары мен механизмдерді іріктеу

БҚ 1

БҚ 5


КҚ 2.1.4


ӨО КП ОО

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

КП 00

Кәсіптік практика

КП.01

Оқу практикасы

КП 01.1


Геодезиялық.

Теодолиттік жұмыстар, ниверлі жұмыстар, тахеометриялық суретке түсіру, есептерді рәсімдеу.Іскерліктер:

- өлшеу жұмыстарын жүргізе алу, барлық жұмыстардың түрлері бойынша дала журналын өңдей және толтыра алу керек.Дағдылар:

- геодезиялық аспаптарды жұмысқа дайындау және кескіндерді бөлуді өткізу.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.4


КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.1


КҚ 2.2.2

КП 01.2

Геологиялық.

практика аймағының геологиялық құрылымы мен тірек қималарын зерттеу, тау жыныстарының, минералдардың, фауна мен флораның эталондық

коллекцияларын зерттеу; маршруттық түсірілімдерді іске асыруға арналған аспаптар мен құралдар; далалық зерттеулер, далалық бақылаулар материалдарын ағымдағы камералдық өңдеу; камералдық кезең.


Білімдер:

-төрттік және тасты жыныстардың негізгі қасиеттерін, олардың құжаттар ережелерін білу.

Іскерліктер:

- жергілікті жерде карта бойынша бағдарлай білу.БҚ 2

БҚ 5


КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1. 6

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.12

КҚ 2.1.13

КҚ 2.2.2


КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.6


КҚ 2.2.10

КП 01.3

Таулы-бұрғылау

практика орнымен танысу, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар.

Терең емес ұңғымаларды бұрғылау. Бағаналы бұрғылау. Соққылы-механикалық бұрғылау. Роторлық бұрғылау. Ашық тау-кен қазбаларын жүргізу. Жерасты көлденең және тік қазбалармен танысу. Материалдарды өңдеу, жүйелеу, есептерді қорғау.Білімдер:

- Ұңғымаларды жұмысқа дайындау, сутұтқыш горизонтты игеру. Іскерліктер:

Ұңғымаларды құжаттауды жүргізу.


БҚ 5

КҚ 2.1.1


КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9


КҚ 2.2.1

КП 01.4

Минералдар мен тау жыныстарын диагностикалау дағдыларын меңгеру бойынша.

Практиканың мақсаттары мен міндеттері. Кристалдардың құрылысын зерттеу, минералдар мен тау жыныстарының диагностикалық белгілерімен танысу. Минералдардың түрлі кластарының коллекцияларын зерттеу, шөгінді, магмалық және метаморфтық тау жыныстарының коллекцияларын зерттеу. Есептерді рәсімдеу.Білімдер:

- минералдар мен тау жыныстарының негізгі диагностикалық белгілерін,Іскерліктер:

-сәйкес белгілер бойынша тау жыныстарындағы минералдарды анықтау.
БҚ 5

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.8

КҚ 2.2.9


КҚ 2.2.10

КҚ 2.2.11КП 01.5

Жұмыс мамандығын меңгеру бойынша.


Біліктілігі: «Гидрогеологиялық жұмыс жұмысшысы»КП 01.5

070301 2 «Гидрогеологиялық жұмыс жұмысшысы» кәсібін меңгеру бойынша практика

Практиканы жүргізу ауданымен танысу, қауіпсідік техникасы бойынша нұсқау. Шурфтардағы, ұңғымалардағы, ашылымдардағы практикалық жұмыстар. Су және грунт сынамаларын іріктеу. Бағытжолдық геоморфологиялық зерттеулер. Материалдарды өңдеу, жүйелеу, есептерді қорғау.
Іскерліктер:

- ұсақ қазбаларды аршу және үңгілеу, ұсақ ұңғымаларды бұрғылау, таулы-бұрғылау қазбаларын құжаттау, сутартуларды, құймаларды жүргізу, сынамаларды іріктеу және оларды зертханалық талдауларға дайындау.Дағдылар:

-далалық жағдайлардағы жұмыстар

БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.1.1-2.1.16


КП 01.5

070302 2«Геологиялық түсіру және іздеу жұмыстары жұмысшысы» кәсібін меңгеру бойынша практика

Практиканы жүргізу ауданымен танысу, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқау. Шурфтардағы, ұңғымалардағы, ашылымдардағы практикалық жұмыстар. Су және грунт сынамаларын іріктеу. Бағытжолдық геоморфологиялық зерттеулер. Материалдарды өңдеу, жүйелеу, есептерді қорғау.
Іскерліктер:

-әртүрлі жағдайларда сынамалардың әртүрлі түрлерін іріктеу, белгілеу, орау, зертханаға жіберу;

- массалық түпшаймалар сынамаларын жуу және бектілген деңгейге дейін латоктарда орнату, жуу бақылау сынамаларын өңдеу, белгілеу, есебін жүргізу, түпшаймаларды құмнан шығару үшін су қозғалысының қажетті жылдамдығын сақтау.

Дағдылар:

-түпшаймалық сынамалар бойынша жұмыстар


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.2.1-2.2.14

КП 02

Өндірістік практика

Өндірістік практика

Практиканы жүргізу ауданымен, кәсіпорынның ішкі тәртібімен танысу, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқау.

Жетекшілердің міндеті. Жұмыстардың түрлері бойынша сынақ мерзімінен өтушінің жұмысы.

Жобаларды құруға, есептерді орындауға, су және грунт сынамаларын іріктеуді жүргізуге, таулы-бұрғылау қазбаларын құжаттауға қатысу. Геофизикалық зерттеулер жүргізу.

Материалдарды өңдеу, жүйелеу, есептерді қорғау.


Іскерліктер:

- технологиялық үрдіске қатысу, далалық жұмыстардың нәтижелерін рәсімдеу, есепті құруға қатысу.Дағдылар:

-таңдалған мамандық бойынша жұмыстар.

БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


БҚ 6

БҚ 8


КҚ 2.1.1-2.2.14


Каталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет