Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейінібет5/8
Дата02.05.2016
өлшемі1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Пәндер циклі мен кәсіптік практика бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (жоғары деңгей).
Циклдің белгісі

Пәндер, практикалердің атауы мен негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, Іскерліктер пен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттіліктер коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер
ЖГП 00


Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. Қазақстан Республикасының іс-қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма (сөздікпен) техникасы, кәсіптік қарым-қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық КПаптармен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым-қатынас жасау.Білімдер:

-кәсіптік қарым-қатынас мөлшерінде қажетті қазақ (орыс) тілдерін білу.

Іскерліктер:

- салада қолданатын терминологияны қолданып құжаттарды оқи, сөйлесе алу керек.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 4

БҚ 6


БҚ 7

ЖБП 02Кәсіптік шетел тілі.

Дыбыстарды дұрыс айту бойынша жұмы жүргізу; таныстыратын және оқып білетін оқу; лексикалық материал; сөзжасам; Аффисті сөзжасам; конверсия –сөзжасам тәсілі ретінде; грамматикалық материал; жай сөйлемнің құрылысы; сабақтас құрмалас сөйлемнің құрылысы; сөйлеу; тыңдап түсіну; аудиториядан тыс өз бетімен оқу.Білімдер:

- шетел тілін, кәсіптік және әлеуметтік бағыттағы мәтіндерді, сөздікпен оқу үшін қажетті, лексикалық (1200- 1400 бірлік) және грамматикалық деңгейде игеру.

Іскерліктер:

-тұрмыстық және кәсіптік деңгейде сөйлесе алу керек.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 4

БҚ 6


БҚ 7

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП. 01

Аналитикалық химия.

Сапалы талдау негіздері: катиондардың аналитикалық топтары (бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші); аниондар, тұзды талдау; суда еритіндер; микрохимия негіздері. Сандық талдау негіздері мен оның негзгі әдістері. (гравиметриялық, титрометриялық, нейтралдану, комплексонометрического титрования, окислительно-восстановительного титрования.

Талдаудың физико-химиялық әдістері (колориметрия, фотоколориметриялық, хроматография).


Білімдер:

- аналитикалық химияның теориялық негіздерін, физико- химиялық талдауды, зертханалық жұмыстарды жүргізу техникасын білу.

Іскерліктер:

- негізгі түсініктерді, экология заңдарын.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.11

КҚ 2.1.12

КҚ 2.2.1
ЖКП. 02


Геодезия және маркшейдер ісінің негіздері.

Масштабтар; план және карта; карталардың номенклатурасы; желіні қадау және өлшеу;

Теодолиттік суретке түсіру; ниверлеу; тахеометрикалық суретке түсіру; мензуалды суретке түсіру; аудандарды анықтау; көз мөлшермен суретке түсіру; аэрофототүсіру және фотограмметрия; маркшейдер ісінің негіздері.


Білімдер:

- карталар, сызбалар, масштабтарды,

- өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалауды,

әр түрлі суретке түсіру міндеттерінің мәнін білу.

Іскерліктер:

-теодолитті, ниверлі суретке түсіре алу керек (нәтижелерді өңдеу).БҚ 2

БҚ 8


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.1ЖКП.03

Топографиялық сызу.

Негізгі шартты белгілерді қолдану және орындау; әр түрлі сипатты шартты белгілерді игеру; геологиялық сипатты шартты белгілер және оларды игеру; баспа тұпнұсқалы пландар мен карталарды сызудың қазіргі заманғы әдістері.Білімдер:

- геологиялық карталар үшін әр түрлі мазмұнды шартты белгілерді сызуға қойылатын талаптарды білу.

Іскерліктер:

- әр түрлі міндетті геологиялық карталарды рәсімдеу.БҚ 5

КҚ 2.1.1


КҚ 2.2.1


ЖКП. 04

Жалпы геология.

Ғаламдық кеңістіктегі Жер; Жердің геодезиялық және физикалық сипаттамасы; жер қыртысы; онық құрылысы және құрамы; геологиялық үрдістер мен жер қыртысының эволюциясы
Білімдер:

- геохронологиялық және стратиграфиялық шәкілдерді, Жер қыртысы дамуының негізгі ерекшелікткрін,

геологиялық зерттеулердің негізгі түрлері мен әдістерін білу.

Іскерліктер:

- геологиялық карталарда жыныстар жатысының жасын, генезисін және жағдайларын анықтай алу;

- диагностикалық белгілері бойынша ең көп таралған жыныстарды тудыратын минералдар мен тау жыныстарын анықтай алу,

- геологиялық және тектоникалық карталарда қатпарлы және платформалы аймақтарын анықтай алу керек.


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 5

КҚ 2.1.4


КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.15

КҚ 2.2.4


ЖКП. 05

Кристалтану, минералогия и петрография.

Кристалдық заттардың қасиеттері және оның құрылысының негіздері;

минералдар: олардың құрамы, қасиеттері, пайда болуы және зерттеудің негізгі әдістері; минералдардың топтастырылуы; парагенетикалық байланыстар. Петрография: тау жыныстарын зерттеудің негізгі әдістері; магматикалық жыныстар және олардың топтастырылуы; метаморфикалық жыныстар; шөгінді жыныстардың негізгі типтерінің сипаттамасы, олардың қасиеттері, текстура мен құрылымдарының ерекшеліктері;

негізгі жыныстар түрлерінің топтастырылуы мен сипаттамасы.Білімдер:

-минералдардың әр түрлілігін, физикалық қасиеттерін, морфологиясын, минералдардың пайда болу үрдістерін, минералдар топтарын, тау жыныстарының пайда болу жағдайларын білу.

Іскерліктер:

-минералдарды, табиғи жағдайлардағы және үлгілердегі тау жыныстарды анықтау.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.11ЖКП. 06

Қазақстан геологиясы мен палеонтология негіздеріндегі тарихи геология.

Палеонтология негіздері; палеонтология негіздері және жануарлар мен өсімдіктер әлемінің жүйелеу негіздері; қазбалар қалдықтарының құжаты; тарихи-геологиялық қайта құру әдістері; стратиграфия және геохронология, фациональды талдау негіздері; тектоникалық қозғалыстардың негізгі әдістерін оқып білу; геотектоникалық талдау туралы түсінік. Докембриядағы Жердің даму тарихы, палеозойлық, мезозойлық және кайнозондық; Қазақстан геологиясы.Білімдер:

- ең көп таралған қазбалар тобын, флора мне фаунасын, оларды жетекшілік ететін формалары мне диагностикалық себебтерін, жердің даму тарихын, шеқарасын, бедерін, Қазақстанның негізгі құрылымдарын, тектоникасын білу.Іскерліктер:

- жыныстардың жасын анықтай алу және қазба қалдықтарын құжаттай алу керек.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.4


ЖКП 07

Құрылымдық геология және геологиялық картаға түсіру.

Құрылымдық түрлерінің топтастырылуы; жыныстар қатпарларының бұзылуы;тау жыныстарының жарылған бұзылыстары; интрузивті, эффузивті және метаморфиялық жыныстардың жатыс формалары; жер қыртысының негізгі құрылымдық элементтері; карта бойынша ауданның геологиялық құрылымының жалпы талдауы; картаға түсірудің геологиялық түрлері; геологиялық құрылымын құрайтын, жыныстар мен құрылымдардың әр түрлі ландшафты-геологиялық жағдайлары және генетикалық ерекшеліктері бар аудандар мен картографиялау ғарыштық әдістерінің негізгі құрылымдарын суретке түсіру әдістері; геологиялық суретке түсіру жұмыстарын ұйымдастыру.Білімдер:

- негізгі құрылымдық формаларды, олардың пайда болуын, оқып білу әдістерін, сипаттамаларын, жіктелуін білу.

Іскерліктер:

- геологиялық карталарды оқып түсіне алу, картада жыныстар жатысының әр түрлі формаларын бейнелеу, геологиялық тарихтың дамуын геологиялық карта бойынша белгілей алу, магматикалық қызмет формаларын және т.б. білу.

БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.4


ЖКП 08

Бұрғылау және тау-кен ісінің негіздері

Тау жыныстарының физико-механикалық ерекшеліктері және олардың ұңғыма құрылымына әсері; бұрғылаудың негізгі технологиялық үрдістері; аралас бұрғылаудың қосымша жұмыстары. Бұрғылаудың негізгі түрлерін: колонковалық бұрғылау; соққы-арқанды бұрғылау; тау-кен ісі; бұрғылау- жару жұмыстарын пайдалана барланған жер асты тау қазбаларын жүргізу; желдету, сутөкпе және жарықтандыру; жыныстарды тиеу және тасымалдау; қазбаларды беКПу. Пайдалы қазбалар кенорындардың негізгі ашылымдары, жарылыс жұмыстары.Білімдер:

- ұңғыма және тау қазбалар үңгілеуінің жіктелуін;

Бұрғылау мен үңгілеуде әр түрлі әдістерді қолдану жағдайларын,

жұмыстарды жүргізу технологиясын, құралдарын білу;

- нақтылы жағдайларда тау бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жабдықтар мен бұрғылау тәсілдерін таңдай алу керек.


БҚ 1

БҚ 2


БҚ 5

КҚ 2.1.1


КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9


КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.1


КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.4


ЖКП 09

Еңбекті қорғау.

Еңбек заңнамасы туралы жалпы мәлімет. Геологиялық барлау кәсіпорындарында еңбекті қорғау бойынша жұмыс пен тұрақты бақылауды ұйымдастыру. Еңбек жағдайларын талдау, травматизм мен кәсіптік аурулардың себебтері. Өнеркәсіптік санитария. Өрт қауіпсіздігінің негіздері мен өртті сөндірудің техникалық құралдары. Өнеркәсіптік экология.Білімдер:

Заңнамалық актілер, еңбек туралы актілер,

қауіпсіздік техникасы бойынша нормативтік-техникалық құжаттар, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі,өндірістік орындар мен жұмыс орындарына қойылатын жалпы талаптар, қауіпті зиянды өндірістік факторлар әсерінен қорғану тәсілдері мен геологиялық барлау саласында еңбекті қорғау мәселелері, өртке қарсы қорғаныстың негізгі іс-шаралары және өрт сөндіру құралдары, өндірістік санитария және экология.

Іскерліктер:

Ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын пайдалану, қорғаныстың техникалық құралдарының дұрыстығын тексеру, бақытсыз жағдайлардың тергеуі мен есебін жүргізу, далалық жұмыстарда еңбекті қорғау жағдайларын талдау, өндірістік санитарияны бақылау және қорғау құрылдарын пайдалану, ГБЖ жүзеге асыту және еңбекті қорғау және ҚТ бойынша бақылауды жүзеге асыру.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.1.14

КҚ 2.2.2


ЖКП 10

Геология, ПҚК іздеу мен барлау

Пайдалы қазба кенорындарының түзілу жағдайлары; кенді денелердің морфологиясы; пайдалы қазба кенорындарының генетикалық жіктелуі; пайдалы қазба кенорындарын өнеркәсіптік жіктеу; металды, металды емес және жанғыш пайдалы қазбалардың жіктелуі және олардың бөлінуі, өнеркәсіпте қолданылуы; басты кенді минералдар; минералды шикізатқа өнеркәсіптің қоятын талаптары; минералды шикізаттың жеке түрлерінің өнеркәсіптік кенорындарының бастыгенетикалық түрлері; пайдалы қазба кенорындарын іздеу мен барлау әдістемесінің негізгі ұғымдары; геологиялық барлау жұмыстарының сатылығын; іздеу критерийлері мен белгілерінің түсінігін; кенорындарды барлау және оның негізгі міндеттері; барлаудың техникалық құралдары; барлау жүйелері; пайдалы қазба кенорындарын сынамалау; іздеу және барлау жұмыстарындағы геологиялық құжаттар; барланған қорларды есептеу; кенорындарды өнеркәсіптік геологиялық-экономикалық бағалау туралы түсінік; тау-кен өндіруші кәсіпорындарға геологиялық қызмет көрсетудің міндеттері.Білімдер:

- іздеу және барлау жұмыстарының негізгі принциптері, әр сатыдағы міндеттер, іздеу алғышарттары мен белгілері, кенорындарын зерттеудің негізгі әдістерін.Іскерліктер:

- іздеу жұмыстарының жобаларын құру, іздеудің тиімді әдістерін негіздеу.БҚ 5

КҚ 2.1.4


КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.4


ЖКП. 11

ПҚК іздеу мен барлаудың геофизикалық негіздері

Жер қыртысының құрылысын зерттеу, геофизикалық өрістерді бақылаулардың негізінде пайдалы қазбалар мен жерасты суларын іздеу мен барлаудың тәсілдері ретінде геофизикалық әдістердің мәні; сейсмобарлаудың физикалық-геологиялық негіздері; геологиялық қиманы зерттеу әдістері; КС, ПС, БКЗ әдістерінің мәні, әдістермен шешілетін міндеттер; ұңғымалардағы техникалық операциялар; резистивиметрияның, кавернометрияның, инклинометрияның мәні; грунттарды іріктеу, перфорация; зерттеулердің радиометриялық және ядролвқ-физикалық әдістері; әдістердің физикалық-геологиялық негіздері; далалық және зертханалық, ұңғымалық радиометрлік әдістер; инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық зерттеулердегі геофизикалық әдістерді қолдану.Білімдер:

- ұңғымалардағы зерттеулердің түрлерін, қолданылатын аппаратураны, технологияны.Іскерліктер :

- каротаж нәтижелерінде сапалы түсіндірме жүргізу, каротаж нәтижелері бойынша бұрғылаудың тиімді параметрлерін анықтау.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.4


АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Гидрогеология

Табиғаттағы су; тау жыныстарының физикалық және сулы қасиеттері; гидрогеотермия бойынша негізгі мәліметтер; жерасты суларының физикалық қасиеттері, химиялық және бактериологиялық құрамы; қалқымасу және грунт сулары, жарықшақ, карстталған жыныстардағы және көп жылдық тоң жыныстарының дамуы аймағындағы артезиан және жерасты сулары; минералды, өнеркәсіптік және термалық сулар; жыныстардағы су қозғалысының түрлері және сүзілудің негізгі заңдары; жерасты сулары ағындарының гидродинамикалық ерекшеліктері; біртекті және біртекті емес қаттардағы жерасты суларының орныққан қозғалысы; жерасты суларының орнықпаған қозғалысы; грунт суларын тіреу; гидротехникалық құрылыстар мен бөгендердің аудандарындағы, жерлерді суландыру және құрғату аудандарындағы, сутартқы әне құрғату аудандарындағы жерасты суларының қозғалысы; гидрогеологиялық параметрлерді анықтауБілімдер: жерасты суларының түрлерін, генезисін, сипаттамаларын, ағындардың гидродинамикалық ерекшеліктерін, сутұтқыш горизонттардың гидрогеологиялық параметрлерін

Іскерліктер:

ауыз су немесе шаруашылық мақсаттарда жерасты суларының жарамдылығын анықтау, сутұтқыш горизонттардың параметрлерін есептеу, деңгейлердің изосызықтарының карталарын құру

БҚ 1

БҚ 2


БҚ 5

КҚ 2.1.1


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.4


КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.11

КҚ 2.1.12

КҚ 2.1.15

КҚ 2.1.16

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.4


КҚ 2.2.5


АП 02

Инженерлік геология

Грунттардың физикалық-техникалық қасиеттерінің қалыптасуы; грунттардағы ауа және су; грунттардың физикалық-техникалық қасиеттерінің көрсеткіштері; түйірөлшемдік құрам; грунттардың физикалық қасиеттері; сумен әркеттескендегі сазды және құмды грунттардың қасиеттері мен жағдайы; құмды және сазды грунттардың деформациялық және беріктік қасиеттері; қатты тау жыныстары;Білімдер: грунттардың генезисі мен физикалық-механикалық қасиеттерін, түрлі көрсеткіштер бойынша грунттардың жіктелуін
Іскерліктер:

-грунттардың түрлерін, олардың жаралуы мен қасиеттерін анықтау
БҚ 1

БҚ 2


БҚ 5

КҚ 2.1.1


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.12

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.2


КҚ 2.2.10АП 03

Инженерлік құрылыстардың негіздері

Негізгі құрылыс материалдары; негізгі құрылыс машиналары мен механизмдері; жер жұмыстары; іргетастар м ен фундаменттер; өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстар;Білімдер:

- негізгі құрылыс материалдарының құрамы мен қасиеттерін, құрылыс машиналары мен механизмдерінің міндеті мен сипаттамаларынІскерліктер:

- қойылған міндеттерді шешу үшін құрылыс материалдары мен механизмдерді іріктеуБҚ 1

БҚ 5


КҚ 2.1.4


АП 04

Гидравлика және гидрометрия негіздері

Сұйықтық және физикалық қасиеттері; гидростатика негіздері; гидродинамика негіздері; сұйықтықтың қозғалыс режимдері және гидравликалық кедергілер; құбырлардағы арынды қозғалыс; саңылаулар мен саптамалардан сұйықтықтың ағып кетуі; суағарлардан сұйықтықтың ағып кетуі; ашық арналар мен каналдардағы сұйықтықтың қозғалысы; судың деңгейі; өзендердің тереңдігі; су ағысының жылдамдығы; судың шығымы; сулардың сапасы және олардың ластану дәрежесі; су ресурстарын қорғау және су заңдарының негіздері; Жердегі судың түрлері; табиғаттағы су айналымы және су балансы; өзен суағары; өзен суағарларының гидрографтарын ажыратудың әдістері; пайдалы қуаттауды бағалаудың гидрометриялық әдісі және жерасты суағарының негізгі сипаттамалары; жерүсті және жерасты суағарларын есептеуде қолданылатын статикалық әдістер.Білімдер:

- сұйықтық статикасы мен динамикасының негізгі заңдарын, түрлі жағдайлардағы сұйықтықтың қозғалысын, жерүсті суларының қозғалыс параметрлерін бағалау әдістерін

Іскерліктер:

- түрлі жағдайлардағы ағынға гидравликалық кедергіні анықтау, территорияның су балансын есептеуБҚ 5

КҚ 2.1.1


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.4


КҚ 2.1.15

КҚ 2.1.16

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.2ӨО ж КП

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы

КП 01.1


Геодезиялық.

Теодолиттік жұмыстар, ниверлі жұмыстар, тахеометриялық суретке түсіру, есептерді рәсімдеу.Іскерліктер:

- өлшеу жұмыстарын жүргізе алу, барлық жұмыстардың түрлері бойынша дала журналын өңдей және толтыра алу керек.Дағдылар:

- геодезиялық кескіндерді бөлу.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.4


КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.1


КҚ 2.2.2

КП 01.2

Геологиялық Геологиялық құрылыс пен практика ауданының тірек қималарын оқып білу; тау жыныстардың, минералдардың фауна мен флоралардың эталоды жиынтықтырын оқып білу; маршрутты суретке түсіру өндірісіне арналған аспаптар, құралдар мен жабдықтар; дала зерттеулері; дала материалдарын бақылаудың ағымдағы камеральды өңдеу; камеральды кезең.

Білімдер:

-төрттік және тасты жыныстардың негізгі қасиеттерін, олардың құжаттар ережелерін білу.

Іскерліктер:

- жергілікті жерде карта бойынша бағдарлай білу.БҚ 2

БҚ 5


КҚ 2.1.1

КҚ 2.1.2


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1. 6

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.12

КҚ 2.1.13

КҚ 2.2.2


КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.6


КҚ 2.2.10

КП 01.3

Таулы-бұрғылау

Практика орнымен танысу, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқаулықтар.

Терең емес ұңғымаларды бұрғылау. Бағаналы бұрғылау. Соққылы-механикалық бұрғылау. Роторлық бұрғылау. Ашық тау-кен қазбаларын жүргізу. Жерасты көлденең және тік қазбалармен танысу. Материалдарды өңдеу, жүйелеу, есептерді қорғау.Іскерліктер:

Ұңғымаларды жұмысқа дайындау, сутұтқыш горизонтты игеру. Дағдылар:

Ұңғымаларды құжаттауды жүргізу.


БҚ 5

КҚ 2.1.1


КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9


КҚ 2.2.1

КП 01.4

Гидрогеология бойынша түсіру

Практиканы жүргізу орнымен танысу, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқау.

Бағытжолдық зерттеулер. Картаға түсірілген ұңғымаларды үңгілеу. Экспресс-әдістермен сүзу сипаттамаларын анықтау. Сутұтқыш горизонттың режимін стационарлық бақылаулар. практикалық жұмыстар. Сутұтқыш горизонттарды гидрогеологиялық сынамалау. Сынамаларды зертханалық зерттеу. Материалдарды өңдеу, жүйелеу, есептерді қорғау.Іскерліктер:

- ұсақ қазбаларды аршу және үңгілеу, ұсақ ұңғымаларды бұрғылау, су және грунт сынамаларын іріктеу, оларды зертханалық талдауға дайындау, қазбаларды құжаттауды жүргізуге қатысу, практикалық жұмыстарды және режимдік бақылауларды жүргізу, алынған ақпаратты картаға салу.Дағдылар:

-составления гидрогеологических карт .
БҚ 5

КҚ 2.1.2


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.5


КҚ 2.1.6

КҚ 2.18


КҚ 2.1.9

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.2

КҚ 2.2.4


КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.6


КП 01.5

Каталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет