Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білімбет5/8
Дата02.05.2016
өлшемі1.56 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Пәндер циклі мен кәсіптік іс-тәжірибе бойынша білім беру бағдарламасының мазмұны (жоғарылатылған деңгей).

\


Циклдің белгісі

Пәндер, іс-тәжірибелердің атауы мен негізгі бөлімдері

Қалыптасатын білімдер, білімдер пен дағдылар

Қалыптасатын құзыреттіліктер коды

ЖБП.00

Жалпы білім беретін пәндер модулі
ЖГП 00


Жалпы гуманитарлық пәндер

ЖГП 01Кәсіптік қазақ (орыс) тілі.

Қазақ (орыс) тілінің синтаксисі. Мамандық бойынша тілді дамыту. Мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу іскерлігі. Қазақстан Республикасының іс-қағаздарының нормативті құжаттарын білу. Аударма (сөздікпен) техникасы, кәсіптік қарым-қатынас. Орыс тілінің синтаксисі. Кәсіптік лексика. Орыс тіліндегі техникалық кітаптармен жұмыс жүргізу. Мамандық бойынша сөздіктерді пайдалану. Тілді дамыту және кәсіптік қарым-қатынас жасау.Білімдер:

-кәсіптік қарым-қатынас мөлшерінде қажетті қазақ (орыс) тілдерін білу.Іскерліктер:

- салада қолданатын терминологияны қолданып құжаттарды оқи, сөйлесе алу керек.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 4

БҚ 6


БҚ 7

ЖБП 02Кәсіптік шетел тілі.

Дыбыстарды дұрыс айту бойынша жұмы жүргізу; таныстыратын және оқып білетін оқу; лексикалық материал; сөзжасам; Аффисті сөзжасам; конверсия –сөзжасам тәсілі ретінде; грамматикалық материал; жай сөйлемнің құрылысы; сабақтас құрмалас сөйлемнің құрылысы; сөйлеу; тыңдап түсіну; аудиториядан тыс өз бетімен оқу.Білімдер:

- шетел тілін, кәсіптік және әлеуметтік бағыттағы мәтіндерді, сөздікпен оқу үшін қажетті, лексикалық (1200- 1400 бірлік) және грамматикалық деңгейде игеру.Іскерліктер:

-тұрмыстық және кәсіптік деңгейде сөйлесе алу керек.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 4

БҚ 6


БҚ 7

ЖКП 00

Жалпы кәсіптік пәндер

ЖКП 01

Геодезия және маркшейдер ісінің негіздері.

Масштабтар; план және карта; карталардың номенклатурасы; желіні қадау және өлшеу;

Теодолиттік суретке түсіру; ниверлеу; тахеометрикалық суретке түсіру; мензуалды суретке түсіру; аудандарды анықтау; көз мөлшермен суретке түсіру; аэрофототүсіру және фотограм-метрия; маркшейдер ісінің негіздері.


Білімдер:

- карталар, пландар, масштабтарды,

- өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалауды,

әр түрлі суретке түсіру міндеттерінің мәнін білу.Іскерліктер:

-теодолитті, ниверлі суретке түсіре алу керек.БҚ 2

БҚ 8


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1.4
ЖКП 02

Топографиялық сызу.

Негізгі шартты белгілерді қолдану және орындау; әр түрлі сипатты шартты белгілерді игеру; геологиялық сипатты шартты белгілер және оларды игеру; баспа тұпнұсқалы пландар мен карталарды сызудың қазіргі заманғы әдістері.Білімдер:

- геологиялық карталар үшін әр түрлі мазмұнды шартты белгілерді сызуға қойылатын талаптарды білу.Іскерліктер:

- әр түрлі міндетті геологиялық карталарды рәсімдеу.БҚ 5

КҚ 2.1.2


КҚ 2.1.4


ЖКП 03

Жалпы геология.

Әлем мен Күн жүйесіндегі Жер; Жердің геодезиялық сипаттамасы; Жердің физикалық қасиеттері оның сыртқы қабаттары, Жер мен жер қыртысының құрылымы, жер қыртысының құрамы; жер қыртысының геологиялық үрдістері мен эволюциясы.

Білімдер:

- геохронологиялық және стратиграфиялық шәкілдерді, Жер қыртысы дамуының негізгі ерекшелікткрін,

геологиялық зерттеулердің негізгі түрлері мен әдістерін білу.

Іскерліктер:

- геологиялық карталарда жыныстар жатысының жасын, генезисін және жағдайларын анықтай алу;

- диагностикалық белгілері бойынша ең көп таралған жыныстарды тудыратын минералдар мен тау жыныстарын анықтай алу,

- геологиялық және тектоникалық карталарда қатпарлы және платформалы аймақтарын анықтай алу керек.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.5.2

КҚ 2.5.6ЖКП 04

Кристалтану, минералогия и петрография.

Кристалдық заттардың қасиеттері және оның құрылысының негіздері;

минералдар: олардың құрамы, қасиеттері, пайда болуы және зерттеудің негізгі әдістері; минералдардың топтастырылуы; парагенетикалық байланыстар. Петрография: тау жыныстарын зерттеудің негізгі әдістері; магматикалық жыныстар және олардың топтастырылуы; метаморфикалық жыныстар; шөгінді жыныстардың негізгі типтерінің сипаттамасы, олардың қасиеттері, текстура мен құрылымдарының ерекшеліктері;

негізгі жыныстар түрлерінің топтастырылуы мен сипаттамасы.Білімдер:

-минералдардың әр түрлілігін, физикалық қасиеттерін, морфологиясын, минералдардың пайда болу үрдістерін, минералдар топтарын, тау жыныстарының пайда болу жағдайларын білу.Іскерліктер:

-минералдарды, табиғи жағдайлардағы және үлгілердегі тау жыныстарды анықтау.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.12

КҚ 2.2.2


КҚ 2.2.8

КҚ 2.2.9


КҚ 2.2.11

КҚ 2.3.1


КҚ 2.3.2

КҚ 2.4.1


КҚ 2.4.3

КҚ 2.5.3


КҚ 2.5.5

КҚ 2.6.7


КҚ 2.6.12

ЖКП 05

Қазақстан геологиясы мен палеонтология негіздеріндегі тарихи геология.

Палеонтология негіздері; палеонтология негіздері және жануарлар мен өсімдіктер әлемінің жүйелеу негіздері; қазбалар қалдықтарының құжаты; тарихи-геологиялық қайта құру әдістері; стратиграфия және геохронология, фациональды талдау негіздері; тектоникалық қозғалыстардың негізгі әдістерін оқып білу; геотектоникалық талдау туралы түсінік. Докембриядағы Жердің даму тарихы, палеозойлық, мезозойлық және кайнозондық; Қазақстан геологиясы.Білімдер:

- ең көп таралған қазбалар тобын, флора мне фаунасын, оларды жетекшілік ететін формалары мне диагностикалық себебтерін, жердің даму тарихын, шеқарасын, бедерін, Қазақстанның негізгі құрылымдарын, тектоникасын білу.Іскерліктер:

- жыныстардың жасын анықтай алу және қазба қалдықтарын құжаттай алу керек.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.10
ЖКП 06

Құрылымдық геология және геологиялық картаға түсіру.

Құрылымдық түрлерінің топтастырылуы; жыныстар қатпарларының бұзылуы;тау жыныстарының жарылған бұзылыстары; интрузивті, эффузивті және метаморфиялық жыныстардың жатыс формалары; жер қыртысының негізгі құрылымдық элементтері; карта бойынша ауданның геологиялық құрылымының жалпы талдауы; картаға түсірудің геологиялық түрлері; геологиялық құрылымын құрайтын, жыныстар мен құрылымдардың әр түрлі ландшафты-геологиялық жағдайлары және генетикалық ерекшеліктері бар аудандар мен картографиялау ғарыштық әдістерінің негізгі құрылымдарын суретке түсіру әдістері; геологиялық суретке түсіру жұмыстарын ұйымдастыру.Білімдер:

- негізгі құрылымдық формаларды, олардың пайда болуын, оқып білу әдістерін, сипаттамаларын, жіктелуін білу.Іскерліктер:

- геологиялық карталарды оқып түсіне алу, картада жыныстар жатысының әр түрлі формаларын бейнелеу, геологиялық тарихтың дамуын геологиялық карта бойынша белгілей алу, магматикалық қызмет формаларын және т.б. білу.

БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.10

КҚ 2.5.13


ЖКП 07

Гидрогеология және инженерлі геология негіздері.

Жер асты суларының физикалық қасиеттері мен құрамдары; аэрация аймағындағы сулар; грунт сулары; жер асты сулары; артезиан сулары; жарылыстар және карст сулары;

минералды, өндірістік және термалды сулар;

жер асты сулар динамикасының негіздері; инженерлі геология негіздері; әр түрлі мақсаттардағы инженерлі-геологиялық және гидрогеологиялық зерттеулер.Білімдер:

-жер асты суларының түрлерін, олардың құрамын, оқып білу әдістерін, грунт және арынды сыларының элементтерін, грунт түрлерін және олардың физико-механикалық қасиеттерін білу.Іскерліктер:

- гидроизогипс карталарын құрастыра алу, грунттардың физико-механикалық қасиеттерін анықтай алу керек.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.13

КҚ 2.5.4


КҚ 2.6.7


ЖКП 08

ПҚК іздеу мен барлаудың геофизикалық әдістерінің негіздері.

Жер қыртысының құрылымын оқып білу әдісі ретінде геофизикалық әдістер мәні, геофизикалық өрістерді бақылау негізінде пайдалы қазбалар мен жер асты суларын іздеу мен барлау; сейсмобарлаудың физико-геологиялық негіздері; геологиялық қима әдістерін оқып білу, КС, ПС, БКЗ әдістерінің мәні, әдістермен шығарылатын есептер; ұңғымалардағы техникалық операциялар; резистиметрия, кавернометрия, инклинометрияның мәні; грунттарды алу; перфорация; зерттеудің радиометрикалық және сынақ-физикалық әдістері; дала және зертханалық, ұңғыманың радиометриялық әдістері; инженерлі-геологиялық және гидрогеологиялық зерттеулерде геофизикалық әдістерді қолдану.Білімдер:

- ұңғымалардағы зерттеу түрлерін, қолданылатын аппаратураны, технологияны білу.Іскерліктер:

-каротаж нәтижелеріне сапалы түсіндірме жүргізе алу, каротаж нәтижелері бойынша қолайлы бұрғылау параметрлерін анықтау.
БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.10

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1ЖКП 09

Бұрғылау және тау-кен ісінің негіздері

Тау жыныстарының физико-механикалық ерекшеліктері және олардың ұңғыма құрылымына әсері; бұрғылаудың негізгі технологиялық үрдістері; аралас бұрғылаудың қосымша жұмыстары. Бұрғылаудың негізгі түрлерін: колонковалық бұрғылау; соққы-арқанды бұрғылау; тау-кен ісі; бұрғылау- жару жұмыстарын пайдалана барланған жер асты тау қазбаларын жүргізу; желдету, сутөкпе және жарықтандыру; жыныстарды тиеу және тасымалдау; қазбаларды бекіту. Пайдалы қазбалар кенорындардың негізгі ашылымдары, жарылыс жұмыстары.Білімдер:

- ұңғыма және тау қазбалар үңгілеуінің жіктелуін;

Бұрғылау мен үңгілеуде әр түрлі әдістерді қолдану жағдайларын,

жұмыстарды жүргізу технологиясын, құралдарын білу;

- нақтылы жағдайларда тау бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті жабдықтар мен бұрғылау тәсілдерін таңдай алу керек.


БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.8

КҚ 2.1.9


КҚ 2.3.10

КҚ 2.3.13

КҚ 2.5.9

КҚ 2.6.1


КҚ 2.6.2

КҚ 2.6.4


КҚ 2.6.8

КҚ 2.6.10

КҚ 2.6.14


ЖКП.10

Экономика және ГБЖ ұйымдастыру негіздері.

Экономика негіздері; мәні; негізгі түсініктер; жұмыс істеу механизмі; менеджмент және маркетинг негіздері; халық шаруашылық жүйесіндегі сала орыны; геологиялық ұйымдардың негізгі және айналым қаржылары; еңбекті ұйымдастыру және техникалық нормалау; еңбек ақыны ұйымдастыру; геолого-барлау жұмыстарын жоспарлау және жобалау; шығын сметасы; нарықтық қарым –қатынаста қаржыландыру жұмыстары; негізгі және қосымша өндірістерді (геолого-түсіру және іздеу жұмыстары) ұйымдастыру; геофизикалық жұмыстар; бұрғылау жұмыстары; тау-кен жұмыстары; гидрогеологиялық және инженерлі-геологиялық жұмыстар; кен және тау жыныстарын сынамалау мен зертханалық зерттеу, топогеодезиялық және маркшейдерлік жұмыстар; геолого-барлау жұмыстарын өндірістік-техникалық қамтамасыз ету; геолого- барлау жұмыстарының тиімділігі.Білімдер:

Қазіргі заманғы экономиканың қалыптасу негіздері мен экономикалық реформаның бағытталуын, геологиялық кәсіпорындарды қаржыландырудың жалпы мәсілелерін, негізгі және айналым қорларын пайдаланудың құрамдары мен көрсеткіштерін, кәсіпорындағы менеджмент принциптерін білу.Іскерліктер:

- әр түрлі ГБЖ түрлері бойынша өндіріске кететін өнім бірліктерінің шығынын анықтай алу керек.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


БҚ 8

КҚ 2.1.5


КҚ 2.3.15

КҚ 2.4.14
ЖКП 11

Еңбекті қорғау.

Еңбек заңнамасы туралы жалпы мәлімет. Геологиялық барлау кәсіпорындарында еңбекті қорғау бойынша жұмыс пен тұрақты бақылауды ұйымдастыру. Еңбек жағдайларын талдау, травматизм мен кәсіптік аурулардың себебтері. Өнеркәсіптік санитария. Өрт қауіпсіздігінің негіздері мен өртті сөндірудің техникалық құралдары. Өнеркәсіптік экология.Білімдер:

Заңнамалық актілер, еңбек туралы актілер,

қауіпсіздік техникасы бойынша нормативтік-техникалық құжаттар, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі, еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі,өндірістік орындар мен жұмыс орындарына қойылатын жалпы талаптар, қауіпті зиянды өндірістік факторлар әсерінен қорғану тәсілдері мен геологиялық барлау саласында еңбекті қорғау мәселелері, өртке қарсы қорғаныстың негізгі іс-шаралары және өрт сөндіру құралдары, өндірістік санитария және экология.

Іскерліктер:

Ұжымдық және жеке қорғаныс құралдарын пайдалану, қорғаныстың техникалық құралдарының дұрыстығын тексеру, бақытсыз жағдайлардың тергеуі мен есебін жүргізу, далалық жұмыстарда еңбекті қорғау жағдайларын талдау, өндірістік санитарияны бақылау және қорғау құрылдарын пайдалану, ГБЖ жүзеге асыту және еңбекті қорғау және ҚТ бойынша бақылауды жүзеге асыру.

БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.14

КҚ 2.5.6


КҚ 2.6.6

КҚ 2.2.7


ЖКП 12

Аналитикалық химия.

Сапалы талдау негіздері: катиондардың аналитикалық топтары (бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші); аниондар, тұзды талдау; суда еритіндер; микрохимия негіздері. Сандық талдау негіздері мен оның негзгі әдістері. (гравиметриялық, титрометриялық, нейтралдану, комплексонометрического титрования, окислительно-восстановительного титрования.

Талдаудың физико-химиялық әдістері (колориметрия, фотоколориметриялық, хроматография).


Білімдер:

- аналитикалық химияның теориялық негіздерін, физико- химиялық талдауды, зертханалық жұмыстарды жүргізу техникасын;

-экология заңдарының негізгі ұғымдарын білу.

Іскерліктер:

- бағдарламаға сәйкес сынамалардың химиялық зерттеулерді жүргізу;

- минералдар мен тау жыныстарын анықтау үшін химиялық зерттеулерді жүргізу;БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.11

КҚ 2.4.10

КҚ 2.4.11


ЖКП 13

Шөгінді тау жыныстарының литологиясы.

Шөгінді тау жыныстардың литологиясы. Шөгінді жыныстардың таралуы.

Литогенез. Шөгінді тау жыныстардың фациялары, құрылымы және текстурасы. Тау жыныстарының жіктелуі. Минералды және химиялық құрамы.Тау жыныстарының жатыс формалары.


Білімдер:

- шөгінді тау жыныстарының жіктелуін, жатыс формаларын, минералды және химиялық құрамын, құрылымы мне текстурасын білу.Іскерліктер:

- шөгінді жыныстар аттарын анықтай және сипаттай алу керек.БҚ 1

БҚ 2


КҚ 2.1.4

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.1

КҚ 2.2.2


КҚ 2.2.11

КҚ 2.4.1


КҚ 2.5.1

КҚ 2.5.4


КҚ 2.5.13

АП 00

Арнайы пәндер

АП 01

Пайдалы қазбалар. Пайдалы қазба кенорындарының пайда болу жағдайлары; геологиялық жағдайларын, пайдалы қазбалар кенорындарының пайда болудағы геохимялық тосқауылдың ролі; пайдалы қазба кенорындарының морфологиясы мен құрылысы; пайдалы қазба кенорындарының жіктелуі; эндогенді кенорындар, олардың пайда болуы мен бөліну жағдайлары; метаморфогенді кеннің пайда болуы; техногенді кенорындар, пайдалы қазбалар кенорындарының өндірістік жіктелуі; геохимия көрсеткіштері бойынша өндірісте қолдану; өндірістік минералдар; кенге қойылатын негізгі өндірістік талаптар және өндіріс кенорындарының генетикалық типтері: қара, түсті, асыл және радио-активті металдар; сирек, таратылған және сирек жерді элементтер; химиялық шикізат және минералды тыңайтқыштар; индустриалды шикізаттар; керамикалық, шыны және отқа төзімді шикізаттар;құрылыс материалдарын; бағалы, техникалық және ұқсатып жасалған тастар; жанғыш пайдалы қазбалар.

Білімдер:

- негізгі кеннің пайда болу алғышарттарын, әр түрлі кенорындардың пайда болудың геологиялық жағдайларын білу.Іскерліктер:

- кеннің заттық құрамы мен кендегі негізгі өндірістік минералдарды анықтай алу, геологиялық карталар мен қимадағы кенорындарды оқи алу керек.БҚ 5

КҚ 2.1.10

КҚ 2.2.2

КҚ 2.3.1


КҚ 2.4.1

КҚ 2.4.4


КҚ 2.4.6

КҚ 2.5.4


КҚ 2.6.7

АП 02

ПҚК іздеу мен барлаудың әдістемесі.

Пайдалы қазбалар кенорындарын іздеу мен барлаудың теориялық негіздерінің негізгі түсініктері; кенорындарының іздеу алғышарттары мен белгілері; іздеу жұмыстар кезеңінде геологиялық міндеттер мен әдістері және олардың шешуі; болжамдық ресурстар, оларды есептеу; берілген іздеулер бойынша кенорындарды бағалау. Пайдалы қазбалар кенорындарын барлау; барлау кезеңдері; олардың геологиялық міндеттері мен шешу әдістері; барлаудың техникалық құралдары және барлау жүйелері; әр түрлі өндірістік топтар кенорындарын баралу; пайдалы қазбалар кенорындарын сынамалау: іздеу, суретке түсіру мен барлау жұмыстарының геологиялық құжаттары:барланған қорларды есептеу: қорларды есептеудің негізгі тәсілдері; өндірістік геолого-экономикалық кенорындарды бағалау туралы жалпы мәліметтер; барлауға дейін, эксплуатационды барлау және пайдаланғанда пайдалы қазбалар кенорындарын оқып білу; тау-кен кәсіптерінде геологиялық қызметтер міндеттері.Білімдер:

- іздеу мен барлау жұмыстарының негізгі принциптерін, әр кезеңдердегі міндеттерді, іздеу алғышарттарын және белгілерін, кенорындарды оқып білудің негізгі әдістерін білу.Іскерліктер:

- тығындау жұмыстарының жобаларын құра алу, іздеудің ең тиімді әдістерін дәлелдей алу керек.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

КҚ 2.1.4


КҚ 2.1.5

КҚ 2.1.10

КҚ 2.1.11

КҚ 2.1.12

КҚ 2.2.6

КҚ 2.2.8


КҚ 2.2.9

КҚ 2.2.11

КҚ 2.3.2

КҚ 2.3.6


КҚ 2.3.8

КҚ 2.3.9


КҚ 2.3.14

КҚ 2.3.15

КҚ 2.4.1

КҚ 2.5.1


КҚ 2.5.2

КҚ 2.5.3


КҚ 2.5.8

КҚ 2.5.10

КҚ 2.6.4

КҚ 2.6.7


КҚ 2.6.12


БҰАП

Білім беру ұйымдарымен анықталатын пәндер

ӨО ж КП


Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

КП 01

Оқу практикасы

КП 01.1

Жалпы геологиялық практика.

Геологиялық құрылыс пен іс-тәжірибе ауданының тірек қималарын оқып білу; тау жыныстардың, минералдардың фауна мен флоралардың эталоды жиынтықтырын оқып білу; маршрутты суретке түсіру өндірісіне арналған аспаптар, құралдар мен жабдықтар; дала зерттеулері; дала материалдарын бақылаудың ағымдағы камеральды өңдеу; камеральды кезең.Білімдер:

-төрттік және тасты жыныстардың негізгі қасиеттерін, олардың құжаттар ережелерін білу.Дағдылар :

- жергілікті жерде карта бойынша бағдарлай білу.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.2.5

КҚ 2.2.8


КҚ 2.4.6КП 01.2

Геодезиялық.

Теодолиттік жұмыстар, ниверлі жұмыстар, тахеометриялық суретке түсіру, есептерді рәсімдеу.Білімдер:

- өлшеу жұмыстарын жүргізе алу, барлық жұмыстардың түрлері бойынша дала журналын өңдей және толтыра алу керек.Дағдылар:

- геодезиялық кескіндерді бөлу.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.2.5

КҚ 2.3.6


КҚ 2.4.6


КП 01.3

Тау –кен бұрғылау практика.

Терең емес ұңғымаларды бұрғылау; колонковалық бұрғылау; соққы –механикалық бұрғылау; роторлы бұрғылау; ашық тау қазбаларын үңгілеу; көлденең және тік тау қазбаларын үңгілеу; материалдарды камеральды өңдеу; іс-тәжірибе бойынша есепті рәсімдеу және оны қорғау.Білімдер:

- ұңғыма құжаттарын, көтеріп-түсіру операцияларын жүргізе алу, ашық тау қазбаларын жүргізе алу керек.БҚ 1

БҚ 2


БҚ 3

БҚ 5


КҚ 2.1.2

КҚ 2.1. 9
Каталог: images -> ebiblateka -> 1kaz
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды және бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні
1kaz -> Үлгілік оқу жоспары техникалық және кәсіптік білім Білім коды мен бейіні


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет