“Математика және экономика” факультетібет1/2
Дата28.04.2016
өлшемі0.51 Mb.
  1   2
Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі


“Сырдария” университеті
“Математика және экономика” факультеті

“Жоғары математика және физика” кафедрасы
“Материалдар технологиясы” пәні бойынша

050110- физика мамандықтарының студенттерінің білімін бақылауға арналған тапсырмалар мәтіні.

Лектор: Қасымбеков Д

Жетісай – 2008
1.Алғы сөз

Оқу әдістемелік кешені “ Матермалдар технологиясы ” пәні бойынша 050110 – «Физика» мамандығының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымастыруға арналған барлық қажетті оқу әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін машықтануын және біліктілігін жоғарғы деңгейге көтеру мақсаты көзделіп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген: ПС – практикалық сабақтар.

СӨЖ – студенттің өзіндік жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus) , семестрдің басындаәы бір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуын, шығармашылық және зерттеушілік қабілеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

ОБСӨЖ – оқытушының басшылығымен студенттік өзіндік жұмыс.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке қайсы бір тақырыпты қарастыруда неге назар аудару керектігіне бағыт береді, санасына негізгі ұғымдармен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет.

Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториядан тыс өзіндік жұмысын, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тесттік тапсырмалар студентке кредиттерді тапсыруда пән бойынша өз білімдерін тексеруге және рейтинг бақылауды тапсыруға және сынақ емтиханды алуға арналған.

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрлігі

“Сырдария” университеті

“Математика және экономика” факультеті

“Жоғары математика және физика ” кафедрасы
“Бекітемін”

Кафедра меңгерушісі

__________________Жолдасов С.

(қолы)


“___” __________200__ж

КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАР

Материалдар технологиясы___ пәнінен
___________050110 - физика___ __________мамандығына арналған
____________Физ-15 ______тобы үшін
оқытудың формасы күндізгі

Курс 4


Семестр 7

Кредит саны 2


Барлық сағат саны: 90


Лекция: 30

СӨЖ: 30


ОБСӨЖ: 30
Лектор: Қасымбеков Д.

Жетісай – 2008ж


Материалдар технологиясы ”

Лекция – сабақтарының күнтізбелік – тақырыптық жоспары

050110 – «Физика» мамандығы, 4– курс, 7 – семестр. 15 сағат


Лекцияның тақырыбы

Өткізілетін мерзім

Апта саны

1

Металдыњ кристалдыќ ќ±рылымы

1.Кристалдардыњ формасы

2.Аморф денелердіњ физикалыќ ќасиеттері.

1 апта


2

Кењістік торлар

1.Кристалды ќ±райтын кењістік торлары.

2. Сыртќы єсерлердіњ ыќпалынан кристалдыњ ќ±рылымыныњ µзгеруі.

3

Ќатты дене ќ±рылымы

1.Браве торлары

2.Ионды кристалдар

2 апта


4

Кристалды денелер

1.Кристалды денелердіњ функциялыќ ќасиеттері

2.Монокристалдар жєне поликристалдар

5

Диэлектриктер, Шала µткізгіштер, металдар

1.Диэлектриктер

2.Шала µткізгіштер

3.Металлдар


3 апта


6

Жай металдыњ электрондыќ ќасиеттері

1.Жай металдар

2.Электрондыќ ќасиеттер

7

Металдарда электр тогыныњ µту процессі

1.Металдардаѓы электр тогы


4 апта


8

Плазма жєне металдаѓы электрондар

1.Плазма туралы т‰сінік

2.Плазма жєне металдаѓы электрондар

9

Балќу жєне жылулыќ

1.Денелердіњ балќуы

2.Меншікті балќу жылулыѓы

5 апта


10

Ќатты дененіњ деформациясы


1.Механикалыќ деформация

2.Деформацияныњ шамасы


11

Материалдыњ ќаттылыѓы

1.Ќаттылыќты сипаттайтын шама

2.Кристалды денелердіњ ќаттылыѓы

6 апта


12

Гук зањы

1.Серпімділік шектері

2. Серпімділік модульі

13

Беріктілік

1.Беріктілік шегі

2.Беріктілік запасы

7 апта


14

Материалдардыњ ќасеттердіњ оларды µњдеудегі жєне ќолданудаѓы мањызы

1.Материалдардыњ ќасеттердіњ оларды µњдеуде пайдалану

2.Соѓу, ширату, созу прокаттау.

15

Т‰сті металадардан металдар істеп шыѓару

1.Мыс істеп шыѓару

2.Алюминий істеп шыѓару

8 апта16

С±йыќтыќ кристалдар

1. С±йыќтыќ кристалдар


17

Металдардаѓы ќоспалардыњ жалпы сипаттамасы

1.Жењіл т‰сті металдар жєне олардыњ ќоспалары

2.Ауыр т‰сті металдар жєне олардыњ ќоспалары.

9 апта


18

¦нтаќты металдар

1.Ұнтақты ќоспалар

2.Жоѓары ќаттылыќтаѓы металдар

19

Магнийлі ќоспалар

1. Магний ќоспаларыныњ ќасиеттері


10 апта


20

Металдаѓы химиялыќ жєне жылулыќ µњдеу

1.Балќыѓанда жєне ќайнаѓанда денелердіњ кµлемініњ µзгеруі

2.Металдарды ќ±ю

21

Болат пен шойынды легирлеу

1.Конструкциялыќ болаттар

2.Легирленген конструкциялыќ болаттар

11 апта


22

Болаттардан жєне т‰сті металдардан ќоспа ќ±ю

1.Ерекше химиялыќ ќасеттегі болаттар мен ќоспалар.

2.Ерекше физикалыќ ќасиеттегі болаттар мен ќоспалар

23

Кµміртегі болаттарды классифкациялау

1.Жай сападаѓы болаттар

2.Сапалы кµміртекті болаттар

12 апта
24

Шыны заттар классификациясы

1.Техникалыќ шыны

2.Ќ±рылыстыќ шыны

3. К‰нделікті ќ±рылыстыќ шыны


25

Коррозия жєне оѓан ќарсы к‰рес

1.Коррозиялыќ процесстерді классификациялау

2.Химиялыќ жєне электрохимиялыќ коррозия

13 апта


26

Коррозиялыќ б±зылу т‰рлері

1.Т±тас коррозия

2.Жергілікті коррозия

3. Тањдалмалы коррозия


27

Металдардыњ коррозиядан саќталу єдістері

1.Электрохимиялыќ саќтану

2.Химиялыќ саќтану

3.Ќоршаѓан орта µњдеу арќылы саќтану


14 апта


28

Пластикалыќ мысалдар

1.Пластмассаныњ ќ±рылымы, ќасиеттері жєне классификациясы

2.Пластмассадан ќатар істеп шыѓу єдістері

29

Полимерлер

1.Полимерлердіњ физикалыќ ќасиеттері

2.Полимерлердіњ ќолданылуы

15 апта


30

Желімдер, лак бояулы жєне резиналыќ материалдар

1.Желімді материалдар

2.Лак бояулы материалдар

3.Резиналыќ материалдар

Барлығы:

15
Каталог: CDO -> OBSOJ
OBSOJ -> Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> 1 обсөж тақырып: Әдеби тілдің жалпыхалықтық тілмен арақатынасы
OBSOJ -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
OBSOJ -> ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû Áiëiì æ¸íå ¹ûëûì ìèíèñòðëiãi “Ñûðäàðèÿ” óíèâåðñèòåòi
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау
OBSOJ -> «Мәдениеттану» пәнінен СӨЖ сабақтарының
OBSOJ -> Сабақ барысында берілген ақпараттарды белсенді қабылдау


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет