«Математика» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы 5-сынып Мазмұны Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты 3 Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар 3 «Математика»бет1/9
Дата15.10.2019
өлшемі1.02 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


«Математика» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы
5-сынып

Мазмұны


1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты 3
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар 3
3. «Математика» пәні бойынша күтілетін нәтижелер 3
4. «Математика» пәні бойынша ойлау дағдыларының деңгейлері 4


 1. Ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды тоқсандар бойынша бөлу5

6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі 6


7. Модерация және балл қою 6
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 7
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 11
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 15
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ 20

2


 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсандық жиынтық бағалау оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнына сәйкес, оқушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларды анықтауға бағытталған.


Тоқсандық жиынтық бағалау оқу жоспарындағы тоқсан ішінде меңгеруге тиісті оқу мақсаттарына жету деңгейін тексереді.


 1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-6-сыныптарына арналған «Математика» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
 1. «Математика» пәні бойынша күтілетін нәтижелер


Білу:

 • қарапайым математиканың, статистиканың негізгі ұғымдарын;

 • алгебралық теңдеулерді шешу тәсілдерін;

 • сандар жіктемесін;

 • сандарға есептеу амалдарын қолдануды;

 • жазық фигуралардың негізгі түрлерінің қасиеттерін және белгілерін білу.


Түсіну:


 • түрлі қолданбалы есептерді шешуде математикалық модельдерді пайдаланудың маңыздылығын;
 • математиканың академиялық тілін;
 • сандық және сапалық талдау жүргізудегі статистикалық деректерді графикалық түрде берудің рөлін түсіну.


Қолдану:

 • практикалық есептерді шешуде математикалық білімін;

 • математикалық есептерді шешу алгоритмдерін;

 • теріс емес рационал сандарға есептеу амалдарын;

 • геометриялық есептерді шешуде жазық фигуралардың қасиеттерін қолдану.


Талдау:


 • заңдылықтарды талдау және олардың негізінде математикалық модельдер құрастыру; • статистикалық деректердің берілуінің түрлі нысандарын пайдаланып, статистикалық деректерді;
 • график, диаграмма және әртүрлі сызбалар түрінде ұсынылған деректерді және олардың нәтижелерін талдау.


Жинақтау:

 • математикалық есептерді шешудің алгоритмдерін жинақтау;
 • статистикалық деректерді өңдеу және талдау нәтижелері бойынша қорытындыларды жасау.


Бағалау:

 • есептің мәтініне қатысты есептеулер нәтижесін бағалау.

3


 1. «Математика» пәні бойынша ойлау дағдыларының деңгейлері
ОйлауСипаттама
Тапсырмалар

дағдыларының

түрлері

деңгейі
Білу және түсіну

Білу:


Деңгейді тексеру
- жұп және тақ сандардың; бөлгіштің,

үшін Көп таңдауды
еселіктің, жай және құрама сандардың;

бар (КТЖ)
санның дәрежесінің; жай бөлшектің, дұрыс

тапсырмаларды
және

бұрыс

бөлшектердің,

аралас

және/немесе
сандардың, өзара кері сандардың; ондық

Қысқа жауапты
бөлшектің; жиындардың бірігуі және

(ҚЖ) қажет ететін
қиылысуының анықтамаларын білу;
тапсырмаларды
- процент, бұрыш және оның градустық

пайдалану
өлшемі, көпбұрыш, шеңбер және дөңгелек,

ұсынылады
дөңгелек сектор түсініктерін білу;


- түрлі ұзындық бірліктерін білу;


- бұрыштар түрлерін білу.


Түсіну:
- натурал сандардың жиыны, жиын жәнеішкі жиын, тікбұрышты параллелипипеджәне куб жазбасының түсініктерін түсіну;- координаталық сәуледегі бірлік кесіндінітүсіну;
- жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіруқажеттілігін түсіну;


- ондық бөлшек түрінде жазылғансандардың теңдігін түсіну;


- санның жуық мәнін түсіну;


- берілген санның пайызын және берілгенпайызы бойынша санды табу ережелерінтүсіну;
- бұрыштың градустық өлшемін түсіну;- деректерді көрсету тәсілі ретіндедиаграммаларды түсіну.Қолдану

Қолдану:Деңгейді тексеру
- натурал сандарды қосу және көбейту

үшін Қысқа жауапты
қасиеттерін қолдану;
(ҚЖ) қажет ететін
- арифметикалық амалдардың белгісіз

тапсырмаларды
компоненттерін табу ережелерін қолдану;

және/немесе толық
- санның бөлігін табу және бөлігі бойынша

жауапты (ТЖ) қажет
санды табу; берілген санның пайызын және

ететін тапсырмаларды
берілген пайызы бойынша санды табу

пайдалану
ережелерін қолдану;
ұсынылады
- есептерді шешу үшін әріпті өрнектердіқолдану;
- дөңгелек, сызықтық және бағандыдиаграммаларды салу ережелерін қолдану;- натурал сандардың бөлінгіштік белгілерінқолдану;
- бөлшектің негізгі қасиетін қолдану;


4

- жай бөлшек пен ондық бөлшектергеамалдар қолдану;
- ондық бөлшекті берілген разрядқа дейіндөңгелектеу ережелерін қолдану;


- жиындарға амалдар қолдану;

- Эйлер-Венн диаграммаларын қолдану.
Жоғары деңгей

Өрнек құру үшін есептің шартын;

натурал

Деңгейді тексеру

дағдылары

сандар

қосындысының
және

үшін Қысқа жауапты
көбейтіндісінің

бөлінгіштігін;

сандық

(ҚЖ) қажет ететін
өрнектің мәнін табу үшін амалдар ретін;

тапсырмаларды
кестелер

және

диаграммалар

түрінде

және/немесе Толық
берілген

статистикалық

деректерді;

жауапты (ТЖ) қажет
фигура жазбасын салу әдісін талдау.

ететін тапсырмалардыпайдалану
Заңдылықтарды анықтау және құру.

ұсынылады
Есеп шартына байланысты құрылғанматематикалық модельдерді

интерпреациялау.

Алынған

нәтижелерді бағалау

жәнеақиқаттығын анықтау.
 1. Ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды тоқсандар бойынша бөлу
Тоқсан

Білу және түсіну

Қолдану

Жоғары деңгей

дағдылары


I

25%

55%

20%

II

15%

85%

0%

III

30%

40%

30%

IV

45%

45%

10%

Барлығы

30%

55%

15%

5


 1. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез-келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.


Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез-келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
 1. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет