Мазмұны Содержание Әдіснамалық түсініктемелер Методологические поясненияжүктеу 1.14 Mb.
бет1/11
Дата03.05.2016
өлшемі1.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
: publicacii -> publicacii%202010
publicacii -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
publicacii -> Көлік Транспорт БҚО көлік жұмысының негізгі көрсеткіштері
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Западно-казахстанской области
publicacii%202010 -> Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Батыс Ќазаќстан облысыныњ статистика департаменті Департамент статистики Западно-Казахстанской области Ауыл шаруашылыќ даќылдарыныњ жалпы µнімі Валовой сбор сельскохозяйственных культур Статистикалыќ бюллетень Статистический бюллетень Орал
publicacii%202010 -> Қазақстан республиқасы статистика агенттігі батыс қазақстан облысының статистика департаменті
publicacii%202010 -> Әдіснамалық түсініктемелер 2 Методологические пояснения 3
publicacii%202010 -> Мазмұны Содержание Әдіснамалық түсініктемелер
publicacii%202010 -> Әдіснамалық түсініктемелер Методологические пояснения 3 Аңдатпа
Мазмұны

Содержание

Әдіснамалық түсініктемелер

Методологические пояснения..…………………………………….……………………………….4

Аңдатпа

Аннотация.………….……………………………….……………………………….….....…................7

1. Қызмет түрлері бойынша қызмет көрсететін кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлердің саны

Число предприятий и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по видам деятельности …………………………………………………………………………..…………...…..8

2. Көрсетілген қызметтердің негізгі түрлері

Основные виды оказанных услуг...............................................................................................13

3. Көрсетілген қызметтер көлемі

Объем оказанных услуг..............................................................................................................17

4. Қаржыландыру көздері бойынша көрсетілген қызметтердің көлемі

Объем оказанных услуг по источникам финансирования.......................................................18

5. Қаржыландыру көздері мен қызмет түрлері бойынша көрсетілген қызметтердің көлемі

Объем оказанных услуг по источникам финансирования и по видам деятельности............19

6. Қосалқы қызмет түрінің қызметтер көлемі

Объем услуг вторичного вида деятельности………………………………………………………24

7. Көрсетілетін қызмет түрлері бойынша қосалқы қызмет түрінің қызметтер көлемі

Объем услуг вторичного вида деятельности по видам оказываемых услуг…………………25

8. Бейінді емес кәсіпорындар қызметтерінің көлемі

Объем услуг непрофильных предприятий………………………………………………….……..26

9. Қызмет түрлері бойынша бейінді емес кәсіпорындар қызметтерінің көлемі

Объем услуг непрофильных предприятий пот видам деятельности………………………….27

10. Жеке кәсіпкерлер қызметтерінің көлемі

Объем услуг индивидуальных предпринимателей............………………………………………29

11. Қызмет түрлері бойынша жеке кәсіпкерлер қызметтерінің көлемі

Объем услуг индивидуальных предпринимателей по видам деятельности..........................30

12. Қызмет түрлері бойынша көрсетілген қызметтер көлемі

Объем оказанных услуг по видам деятельности …...…………………………………………..32


Әдіснамалық түсініктемелер

Осы бюллетень көрсетілген қызметтер көлемі туралы келесі мәліметтерден тұрады:

- баспа қызметі,

-кино-, бейнефильмдер және телевизиялық, бағдарламалар фонограмма және музыкалық жазбалар өндіру,

- бағдарлама және теле-радио хабарлама жасау бойынша қызмет,

- компьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру және басқа ілеспе қызметтер,

- ақпараттық қызметтердің жұмысы,

-жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар,

-құқық және бухгалтерлік есеп саласындағы қызмет,

-бас компаниялар қызметі; басқару мәселе-лері бойынша кеңестер беру,

-сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар мен талдау саласындағы қызмет,

-ғылыми зерттеулер және әзірлемелер,

-жарнама қызметі және нарық конъюктурасын

зерттеу,

-өзге де кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет

-ветеринарлық қызмет,

- жалдау, жалға беру, лизинг,

-жұмысқа орналастыру,

-қауіпсіздікті қамтамасыз ету және тергеу жүргізу бойынша қызметтер,

-ғимараттарға және аумақтарға қызмет көрсету саласындағы қызмет,

- әкімшілік-басқару, шаруашылық және өзге де қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет,

-шығармашылық, өнер және ойын-саусық саласындағы қызмет,

-кітапханалардың мұрағаттардың, мұражай-лардың және мәдени қызмет көрсететін басқа мекемелердің қызметі,

- құмар ойындар және бәс тігуді ұйымдастыру қызметі,

-спорт, демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру қызметі,

-компьютерлерді, тұрмыстық бұйымдар мен жеке тұтынатын заттарды жөндеу,

-өзге де дербес қызметтер көрсету (жуу, химиялық тазарту, шаштараздық қызмет-терді ұсыну, жерлеуді уйымдастыру, дене шынық-тыру -сауықтыру)

Көрсетілген қызметтердің көлемі туралы ақпарат қосылған құн салығын есептеме-генде мың теңгемен белгіленген.

Халық және қызметті тұтынушылар-дың басқа санаттарының қаражаттары есебі-нен орындалған қызметтер көлемінің ұқсас көрсеткіштері ұсынылған.

Осы көрсеткіштер сонымен бірге ауылдық жерлер бойынша жинақталды.Методологические пояснения


Данный бюллетень содержит сведения об объемах услуг по:

- издательской деятельности,

- производству кино-, видеофильмов и теле- визионных программ, фонограмм и музыкаль-ных записей,

- созданию программ и телерадиовещанию,

- компьютерному программированию, консультациям и другим сопутствующим услугам,

- деятельности информационных служб,

-операциям с недвижимым имуществом,

-деятельности в области права и бухгалтерского учета,

- деятельности головных компаний; консультациям по вопросам управления,

- деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа,

- научным исследованиям и разработкам,

- рекламной деятельности и изучению рыночной конъюктуры,

- прочей профессиональной, научной и технической деятельности,

- ветеринарной деятельности,

- аренде, прокату, лизингу,

- трудоустройству,

- деятельности в области обслуживания зданий и территорий,

- деятельности в области административно-управленческого, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания,

- деятельностив области творчества, искусства и развлечений,

- деятельности библиотек, архивов, музеев, и других учреждений культурного обслуживания,

- организации азартных игр и заключения пари,

- деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений,

- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров,

- предоставлению прочих индивидуальных услуг (стирка, химическая чистка, предостав-ление услуг парикмахерскими, организациями похорон, физкультурно-оздоровительная дея-тельность и прочие индивидуальные услуги).

Информация об объемах оказанных услуг отражается в тысячах тенге без учета налога на добавленную стоимость.

Аналогично представлены показатели объемов услуг, выполненных за счет средств населения и других категорий потребителей услуг.

Данные показатели сформированы также и по сельской местности.

Аңдатпа

Қызмет көрсету саласында өз қызметін жүзеге асыратын кәсіпорындар мен жеке кәсіпкерлер саны 2009 жылы 1 871 бірлікті, соның ішінде жеке кәсіпкерлер 1 072 бірлікті құрады.

Көрсетілген қызметтердің жалпы көле-мінде (экономиканың бақыланбайтын секторы-ның есебінсіз) сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынақтар және талдау саласын-дағы қызметтерге 46,9%, жұмысқа орналасты-ру бойынша қызметтерге 19,0%, жылжымай-тын мүлікпен байланысты қызметтерге 12,1%, тергеу жүргізу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызметтерге 6,5%, спорт қызметтері және демалысты ұйымдастыру бойынша қызметтерге 2,8% келеді.

Толық деректер бюллетенде келтірілген.Аннотация
В 2009 году число предприятий и индивидуальных предпринимателей, осу-ществляющих деятельность в сфере оказания услуг составило 1 871, из них 1 072 – индивидуальные предприниматели.

В общем объеме оказанных услуг (без учета ненаблюдаемого сектора экономики) 46,9% приходится на услуги в области архи-тектуры, инженерных изысканий, технических испытаний и анализа, 19,0% - на услуги по трудоустройству, 12,1% - на услуги, свя-занные с недвижимым имуществом, 6,5% - на услуги по проведению расследований и обеспечению безопасности, 2,8% - на услуги спортивные и услуги по организации отдыха.Более подробные данные приведены в бюллетене.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет