Мазмұны содержание информатикаДата03.05.2016
өлшемі212.45 Kb.
МАЗМҰНЫ СОДЕРЖАНИЕ
ИНФОРМАТИКА ИНФОРМАТИКААбишов Н. (ЮКГУ им. М.Ауэзова, ЮФ АО «ННТЦПБ» МЧС РК, Шымкент)

О некоторых математических моделях распространения газа в атмосфере (Научный руководитель – Исмаилов Б.Р.)................................................................

15Акашаев Н.А. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Код Файра (Научный руководитель – Ташатов Н.Н.)...................................................................................

17Айтбаева Ф.Б. («Қазақ-Қытай» академиясы, Қызылорда) Статистикалық талдау әдісі бойынша болжам (Ғылыми жетекші – Ахметова А.Б.)…………......

18Атейбекова Ш.Е. (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы) Гиперспектралды бейнелердің кластеризация алгоритмінің параллельдеуін орындау (Ғылыми жетекші – Мансурова М.Е.).........................................................................

23Байболова Ф.С., Киргизбаева А.М., Нурлан К. (Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы) Қазіргі заманғы жел турбиналарының жұмысының бағдарламалық пакетін жасау туралы

(Ғылыми жетекші – Тулепбергенов А. К.)...................................................................25Бақбергенова Н.З. («Қазақ-Қытай» академиясы, Қызылорда) Компьютерлік жүйенің өнімділігінің және мүмкіншілігінің жалпы дамуы факторы (Ғылыми жетекші – Ахметова А.Б.).............................................................................

27Дашковская А., Мрыхин С. (Алматинский университет энергетики и связи, Алматы) Разработка программного обеспечения системы сбора и обработки данных метеостанции в среде LABVIEW

(Научный руководитель – Хан С.Г.)............................................................................33Досмаганбетова Г.А. (КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы) Разработка компьютерной программы расчета материального и теплового баланса в реакторе каталитического риформинга

(Научный руководитель – Макашев Е.П.)...................................................................

35Дощанов Ж.А. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Коды РИДА-МАЛЛЕРА. (Научный руководитель – Ташатов Н.Н)...................................................................

37Жолдыбай Б.Е («Қазақ-Қытай» академиясы, Қызылорда) Электронды оқулық жасау және пайдалану (Ғылыми жетекші - Қауғаева А.М.)....................................

39Жұмабеков С.Қ. («Қазақ-Қытай» академиясы, Қызылорда) Информатика пәнінен бағалауда тестілеу әдісін сабақта пайдалану (Ғылыми жетекші – Ахметова А.Б.)...............................................................................................................

41Исаева Д.Х. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Реализация алгоритма Лемпеля-Зива-Велча (LZW) (Научный руководитель – Ташатов Н.Н)...............

45Кабдылова Д.Д., Елибаева Г.К. (Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ, Астана )Мәтіндерді категория бойынша классификациялау

(Ғылыми жетекші – Андасова Б.З.).............................................................................47Калназарова А.Б. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Компьютерное моделирование и анализ экологических объектов (Научный руководитель –С.Н.Боранбаев.)...............................................................................................................

49Култаева А.Г. (Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ) «Әлем ТВ» кабельді телеарнаның жұмысын автоматтандыру

(Ғылыми жетекші Мәуленов С.С.)...............................................................................51Марипов Ш.А. (Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ) MS Access бағдарламасымен кафедра жұмысын автоматтандыру

(Ғылыми жетекші – Мәуленов С.С.)............................................................................53Мажибаева М.Т. (Д. Серікбаев атынд. ШҚМТУ, Өскемен) Еңбек нарығын математикалық үлгілеу және болжау (Ғылыми жетекші –Рахметуллина С.Ж.)

55
Маратқызы А., Имранова М., Ильжанов М. (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы) Қазақша-орысша машиналық аударма жасау негізінде сөйлемге жасалынатын морфологиялық талдау және синтез

(Ғылыми жетекші – Тукеев У)......................................................................................57Мукушева А.Т., Шин В.М. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Интеллектуальные обучающие программы в образовательном процессе (Научный руководитель – Бекманова Г.Т)...................................................................

60Мұханова А.Қ. (Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ, Астана )Құрмалас сөйлемдердің онтологиялық моделі (Ғылыми жетекші – Разахова Б.Ш.)...................................

61Пирметов П.У. (Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ) Визуальды ортада «Сандық әдістер» пәні бойынша электрондық сүйемелдеуші ортаны құру (Ғылыми жетекші – Сұлтанов М.А.)..........................................................................................

63Рахметуллина А.Х. (Казахстанско-Британский Технический Университет (КБТУ), Алматы)Разработка алгоритма оценки неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) на основе нечеткой логики (Научный руководитель – Шамои П.С.)........................................................................................

65Рыскелді Н.Б (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы) Сызықты Навье – Стокс жүйесі үшін кері есептің шешімінің алгоритмін параллельдеу(Ғылыми жетекші – Макашев Е.П.).....................................................

67Сағынова А.Ж. (Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты, Ақтөбе)

PHOTOSHOP ортасында жазуға эффектілер қолдану (Ғылыми жетекші – Медеуова А.Б.)................................................................................................................

69Сарсембаева А.Д. (КазНУ им. аль-Фараби, Алматы) Проблемы параллельного программирования в наши дни (Научный руководитель – Тунгатаров Н.Н.).............................................................................................................

71Сарсенбекова Тұрсынай Маратқызы («Қазақ-Қытай» академиясы, Қызылорда) Білім берудегі интернет ресурстарына қойылатын талаптар (Ғылыми жетекші Азмағанбетова Ж.Р.)......................................................................

73Сейтзадина Г.Ж. (СКГУ им.М.Козыбаева, Петропавловск) Организация учета расчетов с контрагентами с помощью 1С:Предприятия 8.1. (Научный руководитель – Гуляева А.Л)........................................................................................

75Серубай А. (ЖГУ им. И.Жансугурова, Талдыкорган) Методы и алгоритмы моделирования случайных величин (Научный руководитель - Шетиева К.Ж.)

78Сисенов Н.М. (Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ, Астана ) «Сигналдарды цифрлық өңдеу» пәні бойынша электронды оқу басылымы үшін суреттерді псевдотондау алгоритмі (Ғылыми жетекшісі – Бекманова Г.Т.)...........................

80Тажибаева А.Ш. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Арифметическое кодирование и декодирование данных

(Научный руководитель – Ташатов Н.Н.)....................................................................81Талгат А., Жексенов Р., Мырзатай Д., Нурасылова М.С. (Казахский Университет Технологий и Бизнеса, Астана) Беспроводной сети по технологии будущего WI-FI в Казахстане (Научный руководитель – Молдамурат Х.).......................................................................................................

83Темирбекова Ж.Е. (КазНУ имени аль-Фараби, Алматы) Параллельные алгоритмы обработки изображений дистанционного зондирования (Научный руководитель – Мансурова М.Е.)...............................................................

85Ткач Ю.А, Шарипова С.Г. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана)Графическое моделирование физических процессов в среде Microsoft Visual Studio 2010 С++ (Научный руководитель - Жалгасбекова Ж.К).................................................

87Тулепова М.Е. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана)Компьютерное моделирование неавтономных математических моделей экологических систем (Научный руководитель – С.Н.Боранбаев.)...................................................

89Хусанжанов Х.А. (ЮКГУ им. М.Ауэзова, ЮФ АО «ННТЦПБ» МЧС РК Шымкент) Особенности математической модели атмосферной диффузии с учетом взаимного влияния гидродинамических и массообменных параметров (Научный руководитель – Исмаилов Б.Р.)............................................

91Шеримбет Ж.Ж. (Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты, Ақтөбе) CORELDRAW ортасында арнайы эффектілерді қолдану (Ғылыми жетекші – Медеуова А.Б.)...............................................................................................................

93Шин В. М., Мукушева А.Т. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Онтологическая модель генератора сайтов научных форумов (Научный руководитель – Бекманова Г.Т)...................................................................................

95


БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ ИНФОРМАТИКАНЫ

ОҚЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕAльжaнoв И.A., Aльжaнoвa М.Т., Aльжaнoвa A.К. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Қaшықтықтaн oқытуды тиiмдi пaйдaлaну (Ғылыми жетекші – Альжанов А.К.).............................................................................................................

67Альжанова М.Т. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Информатиканы оқытудың жүйелік-интегралданған тәсілі (Ғылыми жетекші – Нурбекова Ж.К.)...............

69Алинова Д.Н. (С.Торайғыров ат. ПМУ, Павлодар) Электронды оқыту жүйесінде электрондық оқу құралдарының маңызы (Ғылыми жетекші – Оспанова Н.Н.)...............................................................................................................

71Андронов Р.В. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Использование жанра «квест» игр при изучении курса информатики. (Научный руководитель – М.А.Ермаганбетова)......................................................................................................

72Әбжаппарова Д.Қ. (Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ) Информатика мамандығы студенттерін бейіндік оқыту бағытына кәсіби даярлау жолдары (Ғылыми жетекші – Міндетбаева А.А)........................................................................

74Әбсадықова Салтанат (Түркістан гуманитарлық-техникалық колледжі, Түркістан) Болашақ инженер мамандарды кәсіби даярлаудың теориялық негізі (Ғылыми жетекші Жұмаділлаев С.Қ).............................................................

76Балябкина А.П., Жангужина А.Е., Шалабаева Д.Д. (СКГУ им.М.Козыбаева, Петропавловск) Основные принципы и преимущества разработки учебно-методических электронных пособий по информатике для школьников (Научный руководитель – Гуляева А.Л)......................................................................

81Букаева С.Е. (С.Торайғыров ат. ПМУ, Павлодар) «Ақпараттық қауіпсіздік және ақпаратты қорғау» пәнінен электрондық оқу курсы (Ғылыми жетекші – Оспанова Н.Н.)...........................................................................................................

83Давыденко И.Р., Тюлюбаев Д.Е. (ПГУ им.С.Торайгырова, Павлодар) Системы высшего образования казахстана и европы глазами студентов (Научный руководитель – Канагатова М.С.)...............................................................

85Елжанова А.Е. (М. Тынышбаев атын. ҚазКжКА, Алматы) Ақпаратты қорғау және акпараттық қауіпсіздік

(Ғылыми жетекші – Шилибаева А.С.).......................................................................87Ергибаев Т.Р. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Использование в учебном процессе кластера параллельных вычислений MATLAB (Научный руководитель – М. Серік )...........................................................................................

92Ермекова Н.С. (І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған) Жоғары оқу орындарында информатиканы оқыту әдістемесі курсынан эксперименттік тәжірибе жасау (Ғылыми жетекшісі – Байғожанова Д.С.)......................................

94Ермухамбетова М.А. (І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған) Орта мектепте информатиканы инновациялық тұрғыда оқыту әдістемесін зерттеу мәселелері (Ғылыми жетекшісі – Байғожанова Д.С.).................................

96Есейқызы А., Қапалбай А.Г., Мұхаметжанова Б.Т. (І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған) Тәрбие үрдісінде мультимедиа технологияларын қолдану (Ғылыми жетекші – А.Ө. Елепбергенова)...................................................

98Жолдыбаева Б.Ж., Сайрамбаева Г.Е. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана). Жалпыға арналған ұтқырлы Аpple класы

(Ғылыми жетекші – Альжанов А.К.)............................................................................

99Жумағалиева А.Қ. (С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен) ELECTRONICS WORKBENCH виртуалды лабораториясында компьютердің логикалық негіздерін оқыту (Ғылыми жетекшілері – Попова Г.В., Тлебалдинова А.С.)..............................................................................................

101Имангалиева Э.Ж. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Жоғары оқу орнына арналған автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді дамыту мәселелері (Ғылыми жетекші – Нурбекова Ж.К.)..........................................................................

102Кайдарова А.Б. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Желілік программалау бойынша студенттердің білімін жетілдірудің негіздері (Ғылыми жетекші – Серік М.)........................................................................................................................

104Кайдарова А.Б. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Параллель программалау элементтерін оқу процесіне ендіру туралы (Ғылыми жетекші – Серік М.).........

106Қамиева Ж.М. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Ғаламтордың пайдалы және зиянды жақтары (Ғылыми жетекші – Альжанов А.К.)............................................

108Капбасова Р.С. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) MACROMEDIA FLASH технологиясының E-LEARNING жүйесіндегі алатын орны (Ғылыми жетекші – Абдрашева Г.Қ.)...........................................................................................

109Кастеева К.О. (І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған) Мультимедиалық технологияны пайдалану арқылы оқыту үрдісін жетілдіру  (Ғылыми жетекші – Қойшыбекова А.Қ).....................................

111Керимбaевa A. Қ. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Windows XP және Linux оперaциялық жүйелерінің ерекшеліктері

(Ғылыми жетекші – Альжанов А.К.)...........................................................................113Козбакова Ж.А. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Білім беру жүйесінде MACROMEDIA FLASH технологиясында құрылған WEB-сайтты қолдану (Ғылыми жетекші – Абдрашева Г.Қ.)..........................................................................

115Кохан А.Ю. (ВКГУ им. С.Аманжолова, Усть-Каменогорск) организация занятий в режиме «реального времени» при дистанционно-надомном обучении в условиях информатизации образования (Научный руководитель – Попова Г.В.)................................................................................................................

117Куcaинoв A. A. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Элeктрoнный учeбник, кaк дoпoлнeниe к трaдициoннoму учeбнику инфoрмaтики (Научный руководитель – Aльжaнoв A. К.).................................................................................

119Ложкина Е.Е. (Алматинский университет энергетики и связи, Алматы) Применение технологий national instruments при разработке виртуальной лабораторной работы «ГЕОМАГНИТНАЯ НАВИГАЦИЯ» (Научный руководитель – Хан С.Г)...............................................................................................

121Магай О.Н. (ЖГУ им. И.Жансугурова,Талдыкорган) Индивидуальный практикум как форма работы при изучении темы “Основы алгоритмизации” в школьном курсе информатики (Научный руководитель: Байдильдинов Т.Ж.) ………………………………………………………………….

123Макенова С.М. (СКГУ им. М.Козыбаева, Петропавловск) Использование модульного подходапри обучении информатике (Научный руководитель – Орловская В.В.).............................................................................................................

126Манибекова М.С. (І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған)Деректер файлын жобаға қосу (Ғылыми жетекші – Онгарбаева А.Д.)..................................

128Мұқaшoвa A.Н., Сарманқұлова А.Н. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Oпeрaциялық жүйeлeрдi қaлпынa кeлтiрy

(Ғылыми жетекші – Альжанов А.К.)...........................................................................130Нәлібаева Ж.А. (Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ) Информатика мамандығы студенттерін кәсіби дайындауда компьютерлік графиканың рөлі (Ғылыми жетекші – Міндетбаева А.А)........................................................................................

132Нұрғожаев Ш.Б. (І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған) FLASH технологиясының мүмкіндіктерін оқу процесінде қолдану (Ғылыми жетекшісі – Алдабергенова А.О.)................................................................................

134Сайрамбаева Г.Е., Жолдыбаева Б.Ж. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Информатика пәнін элекрондық оқулықпен оқытудың тиімді жолдары. (Ғылыми жетекші – Альжанов А.К.)..........................................................

136Садыкова А. О. (С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар)Виртуалды зертханаларды оқу үрдісінде қолданудың артықшылықтары (Ғылыми жетекші – Н. Н. Оспанова)............................................................................................

138Самат К.А. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) білім беру саласындағы бұлтты технологиялар (Ғылыми жетекші – Альжанов А.К.)...............................................

140Сарманқұлова А.Н. Мұқашова А.Н. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Біріктірілген сабақтарда компьютерлік технологияларды қолдану (Ғылыми жетекші – Альжанов А.К.)............................................................................................

142Сембекова А.Б. (І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған) Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың мүмкіндіктерін білім беру саласында қолданудың тиімділігі (Ғылыми жетекші – Сергазинова Э.С.)........................................................................................

144Ташибаева А.Е., Жалмукашева Ш.И. (Алматинский университет энергетики и связи, Алматы) Разработка беспроводной системы мониторинга температуры тригенерационной установки (Научный руководитель – Хан С.Г.)..............................................................................................

146Тұлымшақова Г.Қ. (І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған) Сызықтық программалау курсынан эксперименттік тәжірибе (Ғылыми жетекшісі –Байғожанова Д.С.).........................................................................................................

148Турсынканова С.А. (І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған) Аты шулы вирустар (Ғылыми жетекші – Қойшыбекова А.Қ)....................................................

150Уайсова З.Т. (І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған) Мультимедиялық электронды оқу құралы негізінде оқытудың ерекшеліктері (Ғылыми жетекші – Қойшыбекова А.Қ).......................................................................................

152Утепова Ш.Б. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Основы создания графического редактора на MACROMEDIA FLASH (Научный руководитель – М. Серік).....................................................................................................................

154Хабибулин Р.(ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Актуальность применения мультимедийных образовательных комплексов и электронных учебников в начальной школе (Научный руководитель – Aльжaнoв A. К.)...........................

156Хайтбаева Н.Р. (Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ) Педагогикалық дизайн: теориясы мен негіздері (Ғылыми жетекші – Міндетбаева А.А)...........................

157Шалабаева Д.Д., Жангужина А.Е., Балябкина А.П. (СКГУ им.М.Козыбаева, Петропавловск) Особенности внедрения технологии обучения в образовательный процесс бакалавриата

(Научный руководитель – Кольева Н.С.).................................................................

159

АҚПАРАТТЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИАбдираманов Ж.А. (Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты, Ақтөбе) ОЖСБ-ға арналған тестілеу жүйесін құру (Ғылыми жетекші – Құрманғалиев Е.Қ.).......................................................................................................

159Абдиманов А.А., Молдамуратұлы А., Мырзатай Д., Куспанова А.Е (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) 6 версиялы ip протоколын (IPV6) енгізу қажеттілігі және оның ерекшеліктері (Ғылыми жетекші – Молдамурат Х.).....

160Абдрахманов И.Б. (КазНУ им. аль-Фараби, Алматы) Развитие компьютерной графики в казахстане. создание персонажа (Научный руководитель – Тунгатаров Н.Н.)................................................................................

162Ажбаева Э.Ж(КазНУ ималь-Фараби, Алматы) Создание реалистичной капли в 3ds max (Научный руководитель – Тунгатаров Н.Н.)...............................

163Али Б., Тәжіғалиева Б.Т., Жуманкулов Д. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана)

Оптикалық байланыстың жаңа сатысы (Ғылыми жетекші –

Молдамурат Х.).............................................................................................................165Амантайқызы Н. (ҚазМемҚызПУ, Алматы) Кафедра профессор-оқытушыларының бір жылдық рейтингін шығаратын бағдарламалық кешенін жасау (Ғылыми жетекші – Ұ.Б.Өтебаев) ...................................................

167Амиржанова Ж.Ж. (СКГУ им.М.Козыбаева, Петропавловск) Актуальность использования информационных технологий для учёта основных средств (Научный руководитель – Гуляева А.Л) ....................................................................

172Аносова Е.Г. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Информационная безопасность в облачных вычислениях.

(Научный руководитель – Боранбаев С.Н.)................................................................174Бауыржанкызы А. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Микропроцессорлық басқаруы бар құрылғылардың алгоритмін жүзеге асыру (Ғылыми жетекші – Адамова А.Д.).............................................................................................................

176Гнатюк И.Ю. (СКГУ им.М.Козыбаева, Петропавловск) Построение социальной сети и кластеризация узлов

(Научный руководитель – Куликова В.П.)................................................................178Диденко А. А. (СКГУ им.М.Козыбаева, Петропавловск) К вопросу разработки базы данных для официального сайта гостиничного компелекса «КЫЗЫЛ ЖАР» (Научный руководитель – Ушакова Е. В.)............

180Егоров В.А (СКГУ им.М.Козыбаева, Петропавловск) Преимущества автоматизированного учета в ресторанном бизнесе. (Научный руководитель – Пяткова Т.В.)..............................................................................................................

182Есебаев А.Ш. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) 3d max, Adobe Photoshop және Cry Engine 3 бағдарламаларын пайдалану арқылы бас ғимараттың атриумы мен мұражайын модельдеу (Ғылыми жетекші - Жумадиллаева А.К.)

185Есимова Г.А. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Қорғаныс жүйесін құру барысында тәуекелдерді бағалау әдістемесі

(Ғылыми жетекші – Оспанова Т.Т.)...........................................................................187Жакенов А.А. (СКГУ им.М.Козыбаева, Петропавловск) Преимущества разработки и внедрения автоматизированной системы финансового анализа хозяйственной деятельности предприятий осуществляющие деятельность в Республике Казахстан

(Научный руководитель – Гуляева А.Л).....................................................................189Жақсылықова А.А (ҚазМемҚызПУ, Алматы) Эдвайзер құжаттарын автоматты өңдейтін бағдарламалық пакетін құру (Ғылыми жетекші – Қожамқұлова Ж.Ж.)......................................................................................................

191Жарасхан Н.Ж., Утепова Г.М. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Модельге бағытталған парадигма негізінде интерфейсті құрудың құралдары мен үдерісі (Ғылыми жетекші – М.У.Мукашева) ............................................................

195Жуманкулов Д., Молдамуратұлы А., Кобелеков К., Мухаметұлы Е(ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана).Современные микроконтроллеры и их применения в радиотехнических устройствах (Научный руководитель – Молдамурат Х.)...

197Загипаров Т.Ж. (СКГУ им.М.Козыбаева, Петропавловск) Разработка базы данных для официального сайта ФК «Кызылжар» (Научный руководитель –Отинова И.В.)................................................................................................................

199Избасова Г.Е. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Қазақстанда қолданылатын бухгалтерлік есептеуді автоматтандыру жүйелерін салыстырмалы талдау (Ғылыми жетекші – Оспанова Т.Т.)............................................................................

201Икенова А.Е. (С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен) PROLOG бағдарламалау тілінде логикалық есептерді шешу (Ғылыми жетекші –Азангулова Р.О.)............................................................................................................

203Куспанова А.Е., Молдамурат А., Оразбекова М.Б., Нурасилова М.С. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Наносерік негізінде құрал-жабдықтарды неғұрлым ықшамдату және интеллектуалды етіп жасау (Ғылыми жетекшісі – Молдамурат Х.).........................................................................................................

205Мальцев А.Н. (Университет Туран-Астана, Астана) Разработка информационно-аналитической системы «КРУПНОМАСШТАБНОЙ СЕЛЕКЦИИ В СКОТОВОДСТВЕ» (Научный руководитель – Инютин С.П.)..

207Маракова С.С. (СКГУ им.М.Козыбаева, Петропавловск) Автоматизация процессов учета и анализа на предприятиях (Научный руководитель – Пяткова Т.В)..................................................................................................................

211Муканова А, Мухаметұлы Е., Кобелеков К.С., Әбдіраш Ө.К. (Л.Н.Гумилев ат.ЕҰУ, Астана) Ғарыштық лифт (Ғылыми жетекші – Молдамурат Х.)...........

213Оспанов А.А. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана)GRID технологии. Использовние GRID-технологий для решения прикладных задач (Научный руководитель –Тусупов Ж. А)......................................................................................

215Серикбаева М. Б. (АО «Финансовая академия», Астана) Применение ИКТ в высшем образовании (Научный руководитель – Майкибаева Э.К.)......................

216Сердалиев Е., Жаздыкбаев С. (МКТУ имени Х.А.Яссави, Туркестан) К вопросы создание интернет браузера средствами среды Delphi XE 3 (Научный руководитель – Баялы А.Т.).......................................................................

218Смаилова Г.О. (СКГУ им.М.Козыбаева, Петропавловск) Актуальность автоматизации учета готовой продукции

(Научный руководитель – Гуляева А.Л)......................................................................222Карипбаев Ж.Т., Кукенова А.Б. («Болашақ» университеті, Қарағанды) Графикалық процессорлердің көмегімен Фурье жоғары өнімді дискреттік түрлендіру (Ғылыми жетекші – Пішенбаев С.Қ.)..................................................

224Танырбергенова К.И. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Компьютерное моделирование динамики экологических систем (Научный руководитель –С.Н.Боранбаев.)..............................................................................................................

227Тулегенов Д.А. (ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Астана) Региональные особенности биллинга и его анализ в странах мира (Научный руководитель – Оспанова Т.Т).................................................................................................................

228Ұзақбаев Н.А , Бедер А.А. (Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институты, Ақтөбе) ADO.Net технологиясы негізінде «Студенттер рейтингісі» мәліметтер қорын құру (Ғылыми жетекші – Ерекешева М.).................................

231Шаймерденов И.О. (СКГУ им.М.Козыбаева, Петропавловск) Предпосылки к созданию автоматизированной системы по учету и контролю технического обслуживания («УИКТО»). (Научный руководитель – Гуляева А.Л)..................

233


Шалипова А.А. (Алматинский университет энергетики и связи, Алматы) Проектирование беспроводной ИИС солнечной теплогенерирующей установки (Научный руководитель Хан С.Г.)........................................................


235


Швацкий К. А. (ПГУ им. С. Торайгырова, Павлодар) Об алгоритме поискового аудита Web-сайтов (Научный руководитель – Павлюк Ин. И.)........


237

Каталог: repository -> repository2013
repository2013 -> Материалдары
repository2013 -> Ақылбеков Ә. Т. Кривобоков В. П. Даулетбекова А. К. Радиациялық және плазмалық технологиялар Орысша-қазақша терминология анықтамалығы астана-2012 +544 (038) ббк 24. 5 Я 2 а 38
repository2013 -> Л. Н. Гумилев: этногенез теориясы
repository2013 -> Қазақстан Республикасының ұлттық құқығы мен халықаралық құқықтың арақатынасы (басымдылықтың қалыптасу мәселелері). Астана: ЕҰу рбб, 2010. 300 б
repository2013 -> Ііі дәріс сабақтарының қысқаша конспектілері 1- 2 дәрістер. Программалау технологиясы. Негізгі түсініктер мен ұстанымдар. Программалау технологиясының даму кезеңдері
repository2013 -> [Введите текст]
repository2013 -> Развитие инновационной экономики: теория и практика
repository2013 -> Программалауда қазіргі қолданылып жүрген технологиялар. Объектіге бағдарланған программалаудың негізгі қағидалары
repository2013 -> Н. гумилева ministry of education and science of kazakhstan
repository2013 -> Определение степени поражения различными болезнями ячменя и пшеницы на территории аккайынского района северо-казахстанской области


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет