Мцяллиф: Мцщяммяд Рза Якбяри


ХУРМА АЬАЪЫНЫН ИТАЯТ ЕТМЯСИбет9/20
Дата17.05.2020
өлшемі0.9 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

ХУРМА АЬАЪЫНЫН ИТАЯТ ЕТМЯСИ


Имам Багир(я) бир яразидя дайанды вя юз хеймясини гурду. Сонра бир гядяр щярякят етди. Нящайят, бир хурма аьаъа йетишди. Аьаъын алтында Аллащын шцкрцнц деди, сонра буйурду: Ей хурма аьаъы! Аллащ сяндя гярар вердийи шейлярля бизи дойдур. Бу заман аьаъда гырмызы вя сары хурмалар бар верди. Имам(я) ондан мейл етди. Ябу Цмяййя Янсари дя онунла иди, о да, аьаъын хурмасындан мейл етди.

Ахырда Имам(я) буйурду: бизим бу мюъцзямиз Мярйямин мюъцзяси кимидир ки, хурма аьаъынын будагларыны юз тяряфиня чякди вя аьаъ онун цчцн тязя хурмалар верди.81

Щязряти-Мярйямин(я) мюъцзяси беля иди ки, Щязряти-Мясищин(я) тявяллцдц иля ъаматдан узаглашыб гямлянмишдир.

Ъябраил(я) она нида етди: Гямэин олма! Аллащ сянин цчцн ахар су гярар вериб та ондан ичиб, юзцнц онунла пак едясян вя хурма аьаъынын будаьыны юз тяряфиня чяк сянин цчцн тязя хурма битирсин. Бу будаьын гуру олдуьу вя хурма фяслинин чатмадыьы щалда иди.82


МЯНСУРУН ЭЯЛЯЪЯЙИНДЯН ДЯГИГ ХЯБЯР


Ябу Бясир дейир: Мян вя Имам Багир(я) Рясулуллащын мясъидиндя отурмушдуг вя Имам Сяъъад(я) о заман саь иди. Бу заман Мянсур Дяваниги вя Давуд ибни Сцлейман варид олдулар. Бу Аббаси хялифяляринин (Мянсур онлардан бири иди.), щюкумятя чатмадыьы заманында иди. Давуд Имам Багирин(я) щцзуруна йетишди. Щязрят буйурду: Нийя Мянсур эялмяди?

Ъаваб верди: Чякинир.

Имам буйурду: Чох кечмяйяъяк ки, о, ъамаатын щюкумятиня чатаъаг, онлара мцсяллят83 олаъаг, бцтцн ислам щюкумятиндя щюкмранлыг едяъяк вя узун юмрц олаъаг. Хязиняляри вя маллары йыьаъаг беля ки, ондан яввялкиляр бу ъцр етмямишдиляр.

Давуд Мянсур Дяванигин йанына эедиб, ону Имамын(я) дедикляриндян хябярдар етди. Мянсур Имамын(я) йанына эялиб деди: Сизин щцзурунуза эялмямяйимин сябяби сизин бюйцк олмаьыныздыр. Давуд эятирдийи хябяр ня иди?

Щязрят буйурду: Дедийим сюзлярин щамысы олаъаг.

Мянсур: Бизим щюкумятимиз сизин щюкумятиниздян габаг олаъаг?

Имам(я) : Бяли!

Мянсур: Мяндян сонра мяним оьлум щюкумятя чатаъаг.

Имам(я): Бяли!

Мянсур суал етди: Бяни Цмяййя щюкумятинин мцддяти чох олаъаг, йа бизим щюкумятин? Имам: Сизин щюкумятиниз даща узун олаъаг. Щюкумят сизин ювладларынызын ялиндя олаъаг вя топ кими онунла ойнайаъаглар. Бу атамын мяня вердийи хябярдир. Мянсур щюкумятя чатдыьы заман Имам Багирин(я) дедийи сюзцндян щейрятлянди.84


ИСМИ ЯЗЯМИН85 ТЯЛИМИ


Юмяр ибни Щянзяля дейир: Имам Багиря(я) ярз елядим: Эцман едирям сизин йанынызда дяряъя вя щюрмятим вар.

Имам(я): Бяли елядир. О заман она ярз етдим: Мяним сиздян бир истяйим вар.

Юмяр ибни Щянзяля: Исми язямимяня юйрядин.

Имам(я): Она дюзя билярсян?

Дедим: Бяли.

Буйурду: Евя дахил ол. Сонра ялини йеря гойду вя бирдян ев гаранлыг олду. Юмяр ибни Щянзялянин бядянини титрятмя тутду.

Имам(я) буйурду: Ня дейирсян йеня дя исми язями юйрянмяйя щазырсан?

Юмяр ибни Щянзяля: Хейр. О заман Имам(я) ялини йердян эютцрдц вя ев яввялки щалына гайытды.86


БИР ГЕЙБИ ХЯБЯР


Ябу Бясир дейир: Мян Куфядя бир гадын цчцн Гуран охуйурдум вя она Гураны юйрядирдим. Дярслярин бириндя онунла зарафат етдим. Имам багирин(я) щцзуруна йетишдийим заман о гадынла зарафат етдийимя эюря мяни данлайыб, буйурду: Эизлиндя эцнащ едян шяхся Аллащын инайяти олмайаъагдыр. Ня дедин она?

Ябу Бясир дейир: Хяъалятдян башымы салдым ашаьы вя тювбя етдим. О заман Имам (я) буйурду: бундан сонра намящрям гадынла зарафат етмя.87


МЮМИНИ КАФИРДЯН АЙЫРМАГ


Ъабир дейир: Ялли няфяря йахын Имам Багирин (я) йанында идик. Бу щалда Кясир (онун иши хурма туму сатмаг иди) дахил олду. Салам вериб отурду. О вахт деди: Куфядя Муьейря ибни Имран эцман едир ки, сизин бир мяляк вар, кафири мюминдян вя шия юз дцшмянляриндян айырбы сизя танытдырыр.

Имам (я) буйурду: Сянин ишин нядир?

Буьда сатырам.

Имам Яли (я): Йалан дейирсян.

Кясир: Арада арпа да сатырам.

Имам (я) о ъцр дейил ки, дейирсян: бялкя хурма туму сатырсан?

Кясир: Ким сизи бундан аэащ етди?

Имам (я): Щямин, шиями дцшмянимдян мяня таныдан мяляк.

Сян дцнйадан дяли эедяъяксян. Ъабир Ъуфи дейир: Куфяйя гайтыдыьымыз заман Кясирин барясиндя сорушду. Бир гоъа арвад бизя деди: Цч эцн бундан яввял дяли олан щалда дцнйадан эетди.88

ЯБУ БЯСРИН БЯРЗЯХИ ЭЮЗЯЛИРИНИ АЧМАГ


Ябу Бясир дейир: Имам Багиря(я) ярз етдим ки, щаъылар ня гядяр чохдурлар вя фярйадлары неъя уъалыб.

Имам (я) буйурду: Сян ня гядяр ъамаат чохдур вя щаъы аздыр, сюзляримин дцзэцн олмаьыны билмяк вя ашкара мцшащидя етмяк истяйирсянми?

О заман Имам(я) ялини Ябу Бясирин эюзляриня чякди вя онун бясирят эюзляринин ачылмасы цчцн дуа етди вя она буйурду: Щаъылыра бах!

Ябу Бясир дейир: Бахдым онларын чоху меймун вя донухдурлар. Онларын арасында мюмин гаранлыгда парылдайан улдуз кимидир. О вахт дедим: Дцз дедин ей мяним мювлам! Щаъылар ня гядяр аздырлар вя йярйад вя говьа чохдур.89


ЗЕЙДИН АГИБЯТИНДЯН ХЯБЯР


Мцщяммяд ибни Яби Щазим дейир: Мян Имам Багирин(я) йанында идим. Бу щалда Зейд ибни Яли бизим йанымыздан кечди.

Имам (я) буйурду: Анд олсун Аллаща, Зейд Куфядя гийам едяъяк вя юлдцрцляъяк. Башыны доландыраъаглар. Сонра ися ону о йердя (Имам(я) о йеря ишаря етди)-бир аьаъдан асаъаглар. Бу сюзляри Имамдан(я) ешитдим вя юз эюзцмля мцшащидя етдим. Бир эцн бизя хябяр чатды ки, Зейд гийам едиб вя юлдцрцлцбдцр. Эюрдцм онун башыны доландырырлар вя Имам(я) буйурдуьу йердя бир аьаъдан асдылар. Имамын(я) буйурдугларынын дягиг баш вермясиндян чох щейрятляндим.90


ИКИ ГЕЙБИ ХЯБЯР


Имам Садиг(я) буйурур: Ъамат атамын йанына эялиб сорушдулар: Имамятин щядди вя щцдуду ня мигдардадыр?

Имам буйурду: Чох бюйцкдцр. Онун йанына дахил оланда она бюйцк эюзля бахын, дедикляриня иман эятирин. Сизи щидайят етмяк Имамын бойнундадыр. Имамын бир хисляти вар ки, онун йанына бир кяс эялся, онун бюйцклцйц вя щейбятиня хатир щеч кяс юз эюзлярини она базмагла дойдура билмяз. Чцнки, пейьямбяр дя беля иди. Имам да бу ъцрдцр.

Суал етдиляр: Имам юз шиялярини таныйа биляр?

Имам(я): Бяли.

-Биз сизин шиянизик?

-Бяли, сиз щамыныз мяним шияляримсиниз.

-Шия олмаьымызын яламяти нядир?

-Сизин, атанызын, гябилянизин адын дейим?

-Бяли.

Имам онларын, аталарынын вя гябиляляринин адыны онлара деди. Онларда гябул етдиляр.О заман Имам(я) буйурду: Сизя дейярям мяня ня суалыныз вар. Сизин суалыныз Аллащ-тяаланын бу сюзц барясиндядир ки, беля буйурур:

«Пак бир аьаъ кими ки, кюкляри мющкям вя сабитдир, будаглары ися эюйдядир.»

Биз сащиб олдуьумуз елмлярдян шияляримизин щяр бириня веририк.

Имам сонра буйурду: Гане олдунуз?

Ъаваб вердиляр: Биз бундан азынада гане олардыг.91


Каталог: fr
fr -> 98 Существующие концепции региональной безопасности и стабильности, роль региональных организаций в области регулирования конфликтов
fr -> Влияние тимэктомии на иммунный ответ у мышей линии сва/Са
fr -> Джон и Кайл, оба вооруженные, «расслабляются» под деревьями
fr -> Абак и счеты
fr -> Немецкий историк в письме Порошенко: политика США "яма со змеями"
fr -> Викторина «африка» Из уважения к коренному населению, Ливингстон сохранил все местные названия, наносимые на карту. Сделал лишь одно исключение. Какое? Назвал водопад Виктория в честь королевы Англии. Что в Африке называют «негритянским
fr -> Комнатная коляска для ребенка-инвалида
fr -> Уйгуры введение


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет