«Мейіргер ісіндегі персоналды басқару» пәнінен тест тапсырмаларыДата22.01.2020
өлшемі440.9 Kb.
«Мейіргер ісіндегі персоналды басқару» пәнінен тест тапсырмалары

1.Менеджменттің объектісі және субъектісіне жатады:


А.техникалық ресурстар
Б.адамдар+
В. қаржылық ресурстар
Г.технологиялар

2.Жоспарлау бұл:

А. Қызмет түрі;

Б.ұйымның болашағы мен болашағын анықтайтын басқару қызметінің бөлінген түрі;+

В. даму перспективасы;

Г.ұйымның жағдайы;

3. Ұйымдастырушылық жоспарлау қалай жүзеге асырылады?

А. тек жоғары басқару деңгейінде;

Б. басқарудың жоғары және орта деңгейлерінде;

В.басқарудың орта деңгейінде;

Г.басқарудың барлық деңгейлерінде;+

4. Менеджердің басты міндеті:

А. пайданы барынша көбейту

Б.қызметкерлердің еңбегін ұйымдастыру

В. қолда бар ресурстардан барынша қайтарымды алу+

Г.Фирмаішілік коммуникация жүйесін жолға қою

5.Жұмыс орындарына қызметкерлерді бөлу үшін менеджменттің мына функциясын пайдалану керек

А. жоспарлау

Б.бақылау

В. ұйым+

Г.мотивация

6. Менеджмент пайда болған ел:

А. Аргентина

Б.Бразилия

В. Польша

Г.АҚШ+


7.Көшбасшылық бұл:

А. топтық міндеттерге жету үшін адамдарға ықпал ету процесі.

Б. Жауапты Әкімшілік шешімдерді қабылдау процесі.

В. жеке қасиеттерге негізделген билік басшысының қолдану процесі.+

Г. заттарды дұрыс жасау.

8. Қызметкерлерді басқару әдісіне жатады:

А. персоналдың жұмысқа қабілеттілігін қолдау.+

Б. аттестаттау.

В. тәлімгерлік.

Г. ақшалай сыйақы және көтермелеу.

9. Тәуекел - менеджмент бұл:

А. басшылардың біліксіздігі.

Б. персоналдың кәсіби деңгейінің төмендігі.

В. жарақаттанудың алдын алу жөніндегі қызметті елемеу.

Г. ұйымдық құрылымға өзгерістерді енгізу процесі.+

10.Стратегиялық жоспарлаудың ұзақ мерзімі:

А. 1-5 жыл

Б. 1-3 жыл

В. 5-10 жыл+

Г. 0-1 жыл

11. SWOT-талдау бұл:

А. ұйымның ішкі ортасын талдау (күшті, әлсіз жақтары).

Б. ұйымның сыртқы ортасын талдау (мүмкіндіктер, қауіптер).

В. ұйымның ішкі және сыртқы ортасын талдау.

Г. барлық жауаптар дұрыс.+

12. Денсаулық сақтаудағы кадрларды жоспарлау:

А. медициналық мамандықтарға сұраныстың саны, бағасы, талдауы.+

Б. медициналық жоғары оқу орындарына Инвестициялар саны.

В. науқастың төсекте орташа болуы.

Г. стандарттарды мамандардың клиникалық практикасымен салыстыру.

13. 4 менеджмент функциясын дұрыс көрсетіңіз:

А. жоспарлау, басшылық, есеп құру, бақылау

Б. келіссөздерді ұйымдастыру, бақылау, көшбасшылық, жүргізу.

В. жоспарлау, бақылау, бұзушылықтарды жою, басшылық.

Г. жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, бақылау.+

14.Нарықтық жағдайда денсаулық сақтау менеджерінің қызметін анықтаңыз:

А. жоспарлау.

Б. ұйым.

В. мотивация.

Г. Барлық аталғандар.+

15. Емдеу-алдын алу ұйымының құрылымдық бөлімшесінің жұмыс жоспарын әзірлеу үшін қажет:

А. мемлекеттік кепілдіктер бағдарламасы

Б. аурухана мен оның құрылымдық бөлімшелерінің медициналық көмегін оңтайландыру жөніндегі жоспар

В. аурухана мен оның құрылымдық бөлімшелерін қаржыландыру жоспары

Г. Барлық аталғандар+

16. Дәрілік заттардың қауіпсіздігін бақылау:

А. екі деңгей.

Б. үш деңгей.

B. төрт деңгей.+

Г. бақылауды емдеуші дәрігер жүргізуі тиіс.

17. Қазіргі заманғы менеджмент тұжырымдамаларының негізгі теориялық көзін атаңыз:

А. А. Файоль

Б. Ф. Тейлор+

В. М. Фоллетт Г.

Г.А. Мейо

18. Басқару ғылымын дамытуда қанша негізгі тәсілдер бар

А. төрт+

Б. Үш


B. бес

Г. Алты


19.Басқарудың жалпы әдістерін атаңыз:

А. әкімшілік, экономикалық және әлеуметтік-психологиялық+

Б. ұдайы өндіру және баланстық

В. маркетингтік

Г. желілік

20.Соңғы жылдары денсаулық сақтауда басқарудың ең көп дамыған әдістері:

А. әкімшілік

Б. экономикалық+

В. әлеуметтік-психологиялық

Г. баланстық

21.Басқару процесіне анықтама беріңіз:

А. менеджердің дәйекті қызметі

Б. үздіксіз, өзара байланысты функциялар жиынтығы+

В. басқару принциптері мен әдістерінің жиынтығы

Г менеджердің басқару қызметі

22. Медициналық ұйымды стратегиялық басқаруда бастапқы процесс болып табылады

А. миссияны анықтау

Б. мақсаттарды анықтау

В. ортаны талдау+

Г. стратегияны таңдау

23. Басқарманың әкімшілік мектебінің өкілдерін атаңыз:

А. Эмерсон, Форд+

Б. Файоль, Вебер

В. Лякерт, Арджирис

Г. жоғарыда аталғандардың барлығы

24.Бақылауға қойылатын талаптар:

А. Объективті және анық;

Б.Анық және пәрменді;

В. + Объективті, іскерлік, тиімді, жүйелі және анық.

Г.Тиімді;

25. Жапон корпорацияларында еңбек уәждемесінің негізін атаңыз:

А. Жоғары материалдық сыйақы алу;

Б. + Еңбек пен капитал арасындағы үйлестіру;

В. Еңбегіңнің;

Г. Персоналдың біліктілігін үнемі арттыру;

26. Украин ғалымы -Барановский бойынша қажеттілік топтары:

А. Физиологиялық және альтруистік;

Б. Жыныстық және физиологиялық;

В. + Физиологиялық, жыныстық, симптоматикалық инстинктар мен қажеттіліктер, альтруистік

Г. Физиологиялық және симптоматикалық;

27. Еңбек мотивациясы пайда болған уақыт:

А.Ақша пайда болған уақыттан бастап;

Б. Ұйымдар пайда болған уақыттан бастап;

В. Ұйым басшысының кезінен бері;

Г. + Ұйымдастырылған өндіріс пайда болған уақыттан бастап;

28. Еңбекке ынталандыру құралдарына жатпайды:

А. Сыйақылар;

Б. Өндірістік кеңестер өткізу;

В. Персоналдың біліктілігін арттыру;

Г. + Өзін-өзі көрсету үшін әртүрлі жағдайларды қамтамасыз ету;

29. Отандық және шетелдік менеджмент мамандарының пікірі бойынша ұйымды басқару тәжірибесі қалыптасқан ел:

А. Шумерияда, Македония, Римде, Киев Русьте;

Б. Киев Ресейде;

В. + Рим мен Шумерияда;

Г. Шумерияда және Македонияда;

30. Өзара іс-қимыл жасайтын факторлардың арақатынасына байланысты оңтайлы шешім қабылдауды талап ететін тәсіл - бұл:

А. + Жағдайлық тәсіл;

Б. Жүйелік тәсіл;

В. Үдерістік тәсіл;

Г. Мінез-құлық тәсілі;

31. Басқарудың негізгі элементі:

А. + Маркетинг;

Б. Менеджмент;

В. Экономикалық процестер;

Г. Әлеуметтік-экономикалық үдерістер;

32. Менеджменттегі басқару дегеніміз:

А.Басшының негізгі жұмыс әдісі

Б.Ақпаратты реттеу процесі және оны сауатты басқару

В.+ Болжау және жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, мотивация және бақылау процесі, ол ұйымның мақсаттарын тұжырымдауға және оларға қол жеткізу жолдарын белгілеуге мүмкіндік береді

Г. Мінез-құлық тәсілі;

33. Ұйым-бұл менеджментте:

А.+ Белгілі бір ережелер негізінде әрекет ете отырып, нақты мақсатты іске асыру үшін бірлескен күш-жігер салатын адамдар тобы

Б.Негізгі басқару жүйесі

В. Негізгі басқарылатын кіші жүйе

Г.мақсатты іс-әрекет

34. Классикалық менеджмент мектебінің негізін қалаушы:

А. Ч. Бебидж;

Б. М. Вебер;

В.+ Ф. Тейлор.

Г.А.Мейо


35. Ағылшын кәсіпкері М. Веберов басқаруға байланысты бірінші оқулықты қай жылы жазды.:

А. 1850;


Б.1790;

В.+ 1832;

Г.1991

36. "Басқару-бұл дәл не істеу керектігін білу өнері және оны ең арзан әрі ең жақсы тәсілмен қалай жасау керектігін білу?"-осы сөздердің авторы кім:

А. Ч. Бебидж;

Б. М. Вебер;

В.+ Ф. Тейлор.

Г.Анри


37. Менеджерлердің еңбегін бөлу түрлерін атаңыз:

А.функционалдық;

Б.+ көлденең; тік;

В. тікелей.

Г.вертикальды

38. Виктор Врумның мотивациясы моделіне қатысты фактор:

А. өзіне құрмет көрсету, өзін-өзі бекіту және әлеуметтік топқа қатыстылық қажеттілігі

Б. жұмыстың күрделілігі мен қауырттылығы және сыйақы деңгейі

В. + нәтиженің мүмкіндігін күту, осы нәтижеден ықтимал сыйақыны күту және сыйақы құндылығын күту

Г. гигиеналық факторлар, жұмыс сипаты мен өмірімен байланысты факторлар

39. Мақсаттар бойынша басқару кезінде басшылар нақты ықпал етеді

А. орта деңгейге

Б. төменгі деңгейдегі

В. Жоғары, орта және төмен деңгейдегі

+ Г. жоғары деңгейдегі

39. "Сони" жапон компаниясына басшылар мен бағыныштылар арасындағы қарым-қатынаста тән теориясы:

А. мүмкіндігінше адам өзінің бүкіл өмірін белгілі бір тәжірибеге ие болатын бір жұмыс орнында қалдырғаны жөн, бұл тиісінше жұмыстың тиімділігін арттырады

+ Б. адамдарға сараланған қарым-қатынастың болмауы

В. компанияда табысты жұмыс істеу үшін қызметкердің қандай оқу орнын бітіргені және қандай белгілермен маңызды

Г. үлкен компанияда пікірталас еркіндігінің барлық оң қасиеттері кезінде ол жұмыс режимін бұзады

40. Ақпаратты жинақтау мәселесіне қатысты көзқарасты атаңыз:

А. ақпарат неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы

+ Б. ақпараттың артық болуы, сондай-ақ оның жетіспеушілігі сияқты зиянды

В.Мәселе туралы максималды ақпарат алу-басшының міндеті

Г. ақпараттың артық көлемі-табыс кепілі

41. "Ішкі мотивация" санатына жатады:

А. Жалақы

Б. Мансап

+В. жұмыстың өзі

Г.қоршаған ортаны тану

42. Жалақы көлемін анықтау кезіндегі негізгі қағидаға жатады:

А. заңмен белгіленген ең төменгі деңгей

Б. штаттық кестеде белгіленген ставка

В. бәсекелестердегі төлем деңгейі

+Г. салынған еңбек сипатын дәл және объективті анықтау және оның жан-жақты және әділ бағасын зерттеу

43. "Шешім қабылдау" терминіне анықтама беріңіз:

А. барлық ықтимал баламаларды таңдау

Б. проблеманы шешудің ең тиімді мүмкіндіктерін беретін бірнеше баламаларды таңдау

В. ықтимал балама таңдау туралы өкім беру

+Г. нақты жоспарды іске асыруға өкім беру

44. Атақты басқару мектептеріне жатпайтын мектеп:

А. ғылыми басқару

Б. әкімшілік басқару

+В. жаңа экономикалық саясат

Г.адам қатынастары

45. АҚШ мемлекеті «заманауи басқарудың отаны» атағына ие болды:

А. шығу тегі, ұлты мәселелерінің болмауы

Б. барлық үшін білім беру идеясын қолдау, жұмыс күшінің үлкен нарығы

В. монополияны құру

+ Г. Барлық аталғандар

46. Кез келген басқару моделінің негізгі факторы болып табылады:

+ А. Адамдар

Б. өндіріс құралдары

В. Қаржы


Г. басқару құрылымы

47. Классикалық басқару мектебінің мақсаты

А. Еңбекті нормалау әдістері

+ Б. басқарудың әмбебап қағидаты

В.қызметкерлердің еңбек қызметінің шарттары

Г. еңбек өнімділігін ынталандыру әдістері

48. Алдын ала, ағымдағы және қорытынды бақылаудың негізгі айырмашылығы:

А. көлемінде

+Б. жүзеге асыру уақытында

В.әдістерде

Г. көлемі мен әдістерінде

49. Ұйым-бұл

А. Жалпы мақсатта Біріккен адамдар тобы

Б. өндіріс құралдарын меңгерген адамдар тобы

В. қызметі үйлестірілетін адамдар тобы

+Г. жалпы мақсатқа жету үшін қызметі саналы үйлестірілетін адамдар тобы

50. Басқару өндірістік еңбек болып табылуының себебі:

А. басқару жаңа құн жасайды

Б. бұл тек қадағалау мен бақылау

В. бұл жалдамалы еңбек пен өндіріс құралдарының меншік иесі арасындағы қайшылықтың нәтижесі ғана

+Г. бұл қызмет түрі өндірісті мамандандырудың жоғары деңгейі кезінде сөзсіз және еңбек тетігінің тұтастығын қамтамасыз етуге бағытталған

51. Ұйымдағы бақылау жүйесінің түрлері

+А. алдын ала, ағымдағы және қорытынды

Б.ағымдағы және қорытынды

В. алдын ала және қорытынды

Г. тек ағымдағы бақылаудан

52. Бақылау үшін стандарттар ретінде пайдаланылуы мүмкін мақсаттар мыналармен ерекшеленеді:

А. жоғары моральдық деңгей

+Б. уақыт шеңбері, нақты критерий

В. жанама көріністерді пайдалану

Г. уақыт шеңбері

53. Менеджмент негізінен қандай жүйелермен айналысады

+ А. Ашық

Б.Жабық


В. жабық және жабық үлгідегі кіші жүйелер

Г. ашық үлгідегі жабық және кіші жүйелер

54. Менеджменттің соңғы мақсаты

А. фирманың техникалық-экономикалық базасын дамыту

+ Б. фирманың пайдалылығын қамтамасыз ету

В.өндірісті ұтымды ұйымдастыру

Г. қызметкердің біліктілігін және шығармашылық белсенділігін арттыру

55. Жұмыстың ережелері мен процедураларын өзгерту кезінде қақтығыстардың ең жиі көзі болып табылады.

А. біреудің мүдделеріне қысым жасау

+Б. жаңа ережелер туралы басшылықтың хабарлайтын тәсілі

В.адамдардың қалыптасқан жұмыс сипатын өзгертуді қаламауы

Г. осы өзгерістерді көздейтін мақсаттың түсініксіз болуы

56. Шешім қабылдау процесінде мақсаттар үшін "ми шабуылы"қолданылуы:

А. ойлау процесін қарқындату

Б. стандартты емес шешімдерді талдау

+ В. баламаларды анықтау

Г.барлық қатысушыларды шешім қабылдау процесіне тарту

57. Басқару пирамидасының шыңында тұрады:

А. техникалық орындаушылар

+ Б. басшы

В. бас мамандар

Г. цехтар

58. Менеджменттің экономикалық әдістерінің құралдарына жатады:

А. жоспарлар

Б. бұйрықтар

+ В. Директивті көрсеткіштер

Г. экономикалық ықпал ету тетіктері

59. Өнімнің жоғары сапасы менеджменттің негізгі принципі ретінде мына елдің менеджмент моделі жетекші болып табылады:

А. Жапония+

Б. АҚШ


В. Германия

Г. Ресей


60. Басқаруға жағдай жасау әртүрлі басқару әдістерінің жарамдылығы мен тиімділігі анықтайды деген болжам неге негізделеді.:

А. ұжымдағы қарым-қатынас жүйесі;

+ Б. ұйымда болған жағдай;

В. басқару әдістері мен тәсілдерін менеджердің меңгеруін жетілдіру.

Г.шешім қабылдау кезіндегі тәуекел деңгейі.

61. "Басқару" термині нені білдіреді:

А. менеджердің іс-әрекетінің реті;

+Б. адамның саналы, мақсатты қызметі, оның көмегімен қоғамның сыртқы ортасының, тірі және жансыз табиғаттың, техниканың элементтерін реттейді және бағындырады;

В. басқару практикасының теориялық базасын құрайтын ғылыми білім жүйесі;

Г. экономикалық дамудың объективті заңдарын қолдану.

61. Басқару мақсаттары мынадай белгілер бойынша жіктеледі:

А. экономикалық, әлеуметтік, салалық.

+Б. мазмұны, басқару деңгейлері, уақыты, ауқымы бойынша.

В. басқару деңгейіне қатысты.

Г.ұйым деңгейіне қатысты

62. Өкілеттік беру дәрежесі жоғары және шығармашылық ұжымда пайдалы болатын басшы түрі:

А. автократ

Б. либерал

В. холерик

+Г. демократ

63. Дифференциация стратегиясы қай кезде табысты:

А. жаппай сұраныс жағдайында

+Б. көптеген сатып алушылар тауардың ерекше сипаттамаларына мүдделі жағдайларда

В. баға бәсекелестігі жағдайында

Г. бәсекелестіктің болмауы жағдайында

64. Жаңадан құрылған кәсіпорын өз ресурстарын жаңа тауарды әзірлеуге және нарыққа шығаруға бағыттайды. Бұл жағдайда қандай бәсекелестік стратегия қолданылады:

+А. алғашқы жорық стратегиясы

Б. төмен шығындар стратегиясы

В. өнімді саралау стратегиясы

Г. фокустау стратегиясы

65. Қаржы стратегиясына жатады:

А. жетекші стратегия

+Б. функционалдық стратегиялар

В. корпоративтік стратегия

Г. іскерлік стратегия

66. Шешім қабылдау кезінде ымыраға келу немен сипатталады:

+А. екі тараптың дауында орташа нәтиже белгілеу

Б. басқа саладағы жағымсыз салдарды азайту мақсатында бір саладағы пайданы азайту

В. тәуелсіз күштердің пікірін ескеретін шешім қабылдау

Г. басшыға пайдалы шешімді жылжыту

67. Практикалық жұмыс барысында менеджерлер жоспарлардың келесі түрлеріне сүйенуі керек:

А. жедел

Б. бизнес-жоспар

В.әртүрлі құрамдас бөліктер бойынша жедел қызметтің негізгі бағыттарын негіздеумен стратегиялық: өндіріс, тасымалдау, сауда, қаржы қызметіи және т. б.

+Г. жедел қызметті және ұйымның даму стратегиясын ескере отырып, жоспарлардың өзара байланысқан жүйесін

68. Ұйым менеджерлеріне арналған Бизнес-жоспар:

А. жұмыстың ұйымдастырылуын қамтамасыз ететін негізгі сипаттарда құжат болуы тиіс

+Б. ұйымның алдағы жұмысын қатаң және бір жақты регламенттейтін құжат болуы тиіс

В. менеджерлердің әртүрлі иерархиялық деңгейлері үшін қатаң регламенттеудің әртүрлі дәрежесі болуы мүмкін: бір жоспарлар үшін – бұл "қызметші", басқалары үшін - " мырза»

Г. бұл-ниет туралы декларация

69. Бизнес-жоспар кімге қажет:

А. тек басшылар мен қызметкерлерге

Б. инвесторларға, банктерге, салық қызметіне

В. бұл-сәнге арналған ресми құжат; өзгермелі жағдайда аз

+Г. қатынастар субъектілерінің барлық санаттарына

70. Дивизионалды құрылымдардың негізгі кемшіліктері:

А. шығармашылық шешімдердің болмауы

Б. қызметкерлердің мотивациясының төмен деңгейі

В. үдерістердің қайталануы есебінен басқаруға арналған ұлғайтылған шығындар

+Г. жүйені дербес кіші жүйелерге бөлу қаупі (бизнесте)

71. Матрицалық құрылымдардың негізгі артықшылықтары қандай:

+А. жаңа бұйымдарды жылдам игеру мүмкіндігі

Б. екі есе бағыну әсері

В. жоғары емес кәсіби деңгейдегі мамандарды пайдалануға болады

Г. ұйымның теңгерімделген кадрлық құрамы

72. Ұйымның жекелеген бөлімдер, бөлімдер немесе секторлар деп аталатын блоктарға бөлу процесі:

А. ұйымды талдау

+Б. департаменттеу

В. жобалау

Г. интегралдау

73. Ұйымдастыру құрылымын қалыптастыру кезінде дара басшылық қағидатын сақтау міндетті болып табылады ма?

+А. міндетті

Б. Міндетті емес

В. мүмкіндігінше

Г. міндетті емес

74. Әлеуметтік ұйымдардағы желілік басқару жүйесіне жатады:

А. үлкен өлшемді кәсіпорындар

Б. орташа өлшемді кәсіпорындар

В. өндірістің күрделі технологиясы бар кәсіпорындар

+Г. шағын кәсіпорындар

75. Ситуациялық тәсілдің мәні мыналардан тұрады::

А. өзінің тиімділігін дәлелдеген кәсіби басқару әдістерін білу

Б. қолданылатын әдістемелер мен тұжырымдамалардың салдарын болжай білу

+В. жағдайды дұрыс түсіндіру, аса маңызды факторларды анықтау және нақты әдістерді қолдану

Г. басшының қанағаттанарлық қатынасын тудыратын іс-әрекеттер тәсілдерін қолдану

76. Аутсорсинг-бұл:

А. компанияның өндірістік қызметі үшін қажетті барлық функцияларды орындау

+Б. компания шегінен тыс бейінді емес функциялар мен қызмет түрлерін шығару

В. қызметкерлерді Тапсырыс беруші компания штатынан мердігер компания штатына шығару

Г. барлық функцияларды бөгде ұйымдарға беру

77. Бағыныштыларға өкілеттіктер беру не үшін жүзеге асырылады:

А. кешенді тапсырманы оңтайлы шешу үшін

Б. "топтық" жұмыс стилін сақтау үшін

В. бағыныштылардың біліктілігін тексеру үшін

+Г. басшының өзін түсіру үшін

78. Ұйымда қандай құндылықтар санаты бар:

А.+экономикалық

Б. діни


В. саяси

Г. эстетикалық

79. Ұйымның стратегиясы бұл:

А. ұйымның шаруашылық жүргізудің белгілі бір стратегиялық аймағындағы қызметі (нарықтың белгілі бір сегменті;

Б. стратегиялық басқару әдіснамасын практикалық қолдану;

В. стратегиялық міндеттердің басымдықтарын, стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу жөніндегі ресурстар мен қадамдардың дәйектілігін айқындайтын іс-қимылдың бас жоспары;

Г. ұйым мақсаттарына қол жеткізу үшін іс-қимыл жасауды қамтамасыз ету және жоспарлар жүйесі арқылы осы іс-қимылдарды іске асырудың басқару тетіктерін құру.+

80. Басқару не себепті өндірістік еңбек болып табылады:

А. басқару жаңа құнды жасайды

Б. бұл тек қадағалау мен бақылау

+В. бұл қызмет түрі өндірістің мамандануы жоғары деңгейде болмай қоймайтын және еңбек ағзасының тұтастығын қамтамасыз етуге бағытталған

Г. тек жалдамалы еңбек пен өндіріс құралдарының меншік иесі арасындағы қайшылықтың нәтижесі ғана

81. Жоспарлау, ұйымдастыру, реттеу және бақылау-бұл:

А. менеджердің міндеті

+Б. менеджмент функциялары

В. жоспарлау кезеңдері

Г. жаңа басқару әдісі

82. Менеджмент теориясында басқару функцияларына жатады:

+А. бақылау

Б.қаржылық менеджмент

В. маркетинг

Г.баға белгілеу

83. Жаңа тауарлар мен қызметтерді әзірлеу қандай функцияға жатады:

А. маркетинг

Б. делдалдық қызмет

+В. инновация

Г. өндіріс

84. Кәсіпорынның дамуына жауапты компанияның басшысы?

А. басқару

+Б. Директорлар кеңесі

В. бизнес-бірліктердің басшылары

Г. барлық қызметкерлер

85. Ұйым қол жеткізгісі келетін нақты соңғы нәтижелерін қалай атаймыз:

+А. мақсат

Б. мемлекеттік басқару

В. әлеуметтік

Г, ұйым қызметінің тактикасы

86. Фирманың миссиясы-бұл:

А. пайданы көбейту

+Б. фирманың сыртқы мақсаты

В. шығынның азаюына байланысты мақсат

Г.оның персоналын ынталандыру

87. Дифференциация стратегиясы қай кезде табысты:

А. жалпы сұраныс жағдайында

+Б. көптеген сатып алушылар тауардың ерекше сипаттамасына қызығушылық білдірген жағдайда

В. баға бәсекелестігі жағдайында

Г.бәсекелестік болмаған жағдайда

88. Жаңадан құрылған кәсіпорын өз ресурстарын Жаңа тауарды әзірлеуге және нарыққа шығаруға бағыттайды. Бұл жағдайда қандай бәсекелестік стратегия қолданылады:

+А. алғашқы жорық стратегиясы

Б.төмен шығындар стратегиясы

В. өнімді саралау стратегиясы

Г.зерттеу

89. Қаржы стратегиясы:

А. білім беру

+Б. функционалдық стратегиялар

В. ұжымдық стратегиялар

Г.іскерлік стратегия

90. Шешім қабылдау кезінде ымыраға келуі сипатталады:

+А. екі жақтың дауында орташа нәтижені белгілеу

Б.басқа саладағы жағымсыз салдарды азайту мақсатында бір саладағы пайданы азайту

В. тәуелсіз күштердің пікірін ескеретін шешім қабылдау

Г.шешім қабылдау

91. Практикалық жұмыс барысында менеджерлер жоспарлардың келесі түрлеріне сүйенуі керек:

А. жедел


Б.бизнес-жоспар

В. өндіріс, тасымалдау, сауда, қаржы қызметі және т. б. бойынша жедел қызметтің негізгі бағыттарын негіздеумен стратегиялық.

+Г. ұйымның жедел қызметін және даму стратегиясын ескере отырып, жоспарлардың өзара байланысқан жүйесі

92. Ұйым менеджерлеріне арналған Бизнес-жоспар:

А. жұмыстың ұйымдастырылуын қамтамасыз ететін негізгі белгілерде құжат болуы тиіс

+Б. ұйымның алдағы жұмысын қатаң және бір жақты регламенттейтін құжат болуы тиіс

В. менеджерлердің әртүрлі иерархиялық деңгейлері үшін қатаң регламенттеудің әртүрлі дәрежесі болуы мүмкін: бір жоспарлар үшін – бұл "қызметші", басқалары үшін - " мырза»

Г.бұл-ниет туралы декларация

93. Бизнес-жоспар кімге қажет:

А. тек басшылар мен қызметкерлерге

Б. салық қызметі

В. бұл-сәнге арналған ресми құжат; өзгермелі жағдайда аз

+Г. қарым-қатынас субъектілерінің барлық санаттарына

94. Дивизионалды құрылымдардың негізгі кемшіліктері:

А. шығармашылық шешімдердің болмауы

Б.қызметкерлердің мотивациясының төмен деңгейі

В. басқару шығындары

+Г. жүйені дербес кіші жүйелерге бөлу қаупі (бизнесте)

95. Матрицалық құрылымдардың негізгі артықшылықтары қандай:

+А. жаңа өнімдерді тез игеру мүмкіндігі

Б.екі есе бағыну әсері

В. жоғары емес кәсіби деңгейдегі мамандарды пайдалану мүмкін

Г.ұйымның теңгерімделген кадрлық құрамы

96. Ұйымның жекелеген бөлімдері, бөлімдер немесе секторлар деп аталатын блоктарға бөлу процесі:

+А. ұйымның талдауымен

Б.өнім


В. жобалау

Г.интегралдау

97. Ұйымдастыру құрылымын қалыптастыру кезінде дара басшылық қағидатын сақтау міндетті болып табылады.:

+А.міндетті

Б.міндетті емес

В. мүмкіндігінше

Г.міндетті емес

98. Әлеуметтік ұйымдардағы желілік басқару жүйесі:

А. ірі көлемді кәсіпорындар

Б.орта көлемді кәсіпорындар

В. өндірістің күрделі технологиясы бар кәсіпорындар

+Г.шағын кәсіпорындар

99. Ситуациялық тәсілдің мәні мыналардан тұрады::

А. өз тиімділігін дәлелдеген кәсіби басқару әдістерін білу

Б.алдын-ала болжай білу салдары қолданылатын әдістемелері мен концепцияларын

+В. жағдайды дұрыс түсіндіру, аса маңызды факторларды анықтау және барабар әдістерді қолдану

Г.іс-әрекет тәсілдерін қолдану

100. Аутсорсинг-бұл:

А. компанияның өндірістік қызметі үшін қажетті барлық функцияларды орындау

+Б.компанияның шегінен тыс бейінді емес функциялар мен қызмет түрлерін шығару

В. Тапсырыс беруші-компанияның штатынан мердігер-компанияның штатына қызметкерлерді шығару

Г.барлық функцияларды бөгде ұйымдарға беру

101. Бағыныштыларға өкілеттіктер беру не үшін жүзеге асырылады:

А. кешенді тапсырманы оңтайлы шешу үшін

Б." топтық " жұмыс стилін сақтау үшін

В. еңбек қауіпсіздігі

+Г. басшының өзін түсіру үшін

102. Әр түрлі қызмет түрлерін, ұйым құрылымдарын реттеу процесі-бұл:

А. қоршаған ортаны талдау және стратегиялық жоспарлау

Б .бақылау

В.мотивация

+Г. үйлестіру

103. Алдын ала, қорытынды және ағымдағы бақылау-бұл:

+А. бақылау кезеңдері

Б. бақылау әдістері

В. бақылау объектілері

Г.бақылау принциптері

104. Ұйымның қаржы ресурстарын алдын ала бақылау:

+А. бюджет

Б.аудиторлық ұйымның қорытындысы

В. баланс

Г.өткен уақыт кезеңіндегі қаржылық есеп

105. Қазіргі заманғы кәсіпорындағы сапаны бақылау жүйесі:

А. нақты процестер үшін нақты белгіленген нормалар мен жорамалдар

Б.өндірістік процесс барысында жұмысшылардың өнім сапасын бағалауға

В. дайын өнімнің шығуында қатты бақылау аппаратына

+Г. өмірлік циклдің барлық сатыларында өнімнің сапасын бағалауға

106. Алдын ала бақылау міндеті:

А. жоспардың орындалу нәтижесін бақылау

Б.жоспардың орындалу барысын бақылау

+В. жоспарлы міндеттерді орындауға дайындықты бақылау

Г.әрбір жеке операцияны бақылау

107. Жалдамалы кәсіби басқарушы-бұл:

А. меншік иесі

Б.кәсіпкер

+В. менеджер

Г.кеңес беруші

108. Менеджердің креативті ойлауы не үшін қажет:

А. тұрақты басқаруға кепілдік береді

+Б. стандартты емес шешімдерді жасауға мүмкіндік береді

В. шешім қабылдау уақытын қысқартады

Г.басқару шығындарын төмендетеді

109. Көшбасшы сияқты басқарушы архитипі қандай негізгі қасиеттерге ие болуы керек":

А. өз-өзіне қол жұмсаудың орнын анықтау және түзету шараларын қабылдау қабілеті

Б.өз бетінше шешім қабылдау кезінде пайда болатын жеке жанжалдарды шеше білу

В. шығармашылық адам болу

+Г. адамдармен қарым-қатынас жасай білу, әр адамның әлеуетін тану және оны осы әлеуетті толық пайдалануға қызығушылық таныта білу

110. Ұйымда команда құрудың негізгі себебі:

А. уақыт үнемдеу

Б.адам ресурстарын үнемдеу

В. жеке

+Г. синергия мүмкіндігі111. Билік өкілеттігін пайдаланбастан, Жеке тұлғаларға, топтарға ықпал ету және олардың күш-жігерін ұйымның мақсаттарына қол жеткізуге бағыттау қабілеті:

+А. көшбасшылық

Б.басшылық

В. білім беру

Г.мотивация

112. Ұлттық менеджменттің тән ерекшелігі ретінде ротация әдісі жиі пайдаланылады:

А. АҚШ

Б.Ресей


+В. Англия

Г.Жапония

113. Басқару стилі-бұл:

+А. өзін-өзі ұстауы мен нысаны өзара іс-қимыл бағынысты

Б.ұйым басшылығымен қарым-қатынас формасы

В. өз функционалдық міндеттерін орындау үшін әдістердің жиынтығы

Г.мекеме жұмысының тәртібі

114. Кадрлық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыруға ықпал етеді:

+А. персоналды басқарудағы мінез-құлық тәсілі

Б.басқару құрылымы

В."Стратегиялық альянс" типіндегі ұйымдастырушылық интеграцияны пайдалану»

Г.еңбекке ақы төлеу шығындарын төмендету

115. Қызметкерлердің қойылған міндеттерді орындауын ұйымдастыру жөніндегі қызмет-бұл:

А. білім беру

Б.мотивация

В. білім беру

+Г. ұйымдастыру

116. Ф. Герцбергтің мотивациялық моделінде қандай факторлар топтары ескеріледі:

А. Әлеуметтік және мотивациялық

Б.гигиеналық және мотивациялық

В. әлеуметтік әділеттілік

+Г.кешенді

117. А. Маслоудың мотивациясы моделінде қандай қажеттіліктер топтары қарастырылады:

А. әлеуметтік әділеттілік

Б.қамыс

В. ақша қажеттілігі+Г.әлеуметтік, жеке тұлғаны құрметтеу, өзін-өзі бекіту

118. В. Врум мотивациясы моделінің негізгі факторлары:

А. өзін-өзі тану, өзін-өзі тану және әлеуметтік топқа қатыстыру қажеттілігі

Б.жұмыстың күрделілігі мен шиеленісуі және сыйақының әділдігі

+В. нәтиже мүмкіндігін күту, осы нәтижеден ықтимал сыйақыны күту және сыйақы құндылығын күту

Г.гигиеналық факторлар; жұмыс сипаты мен өмірімен байланысты факторлар

119. Техникалық білім айқындаушы фактор болып табылатын лауазымға жаңа қызметкерді тағайындау кезінде не маңызды?:

+А. Білім және алдыңғы қызмет

Б.жеке қасиеттер

В. психологиялық үйлесімділік, кандидаттың басшы

Г.білім беру

120. Қызметкерді мақсатты іс-қимылға шақыру процесі:

А. жоспарлау

Б.ұйым


+В. мотивация

Г.талдау, аудит нәтижелері

121. Жаңа жұмыс орнына келген қызметкерге ең басты қажет нәрсе?

А. білім беру

Б.білім беру

В. әділ сыйақы

+Г.кәсіби және әлеуметтік бейімделу

122. Ұйым мәдениеті түсінігіне не жатады:

+А. қызметкерлердің мінез-құлықтары мен іс-әрекеттері, құндылық бағдарлары, символикасы мен әдет-ғұрыптары

Б.қоғамның жалпы мәдениетінің деңгейі

В. Ұйымның жеке қызметкерлерінің мәдениет деңгейі

Г.өз пікірлестер командасының болуы

123. Ұйым мәдениетінің қалыптасуын кім басқарады:

+А. бөлімшелердің (ұйымдардың) басшылары

Б.барлық қызметкерлер

В. Ұйымның формалды емес көшбасшылары

Г.ешкім

124. Неге мәжбүрлеу және жазалау әдістері әлеуметтік ынталандыру әдістеріне жатады:А. мәжбүрлеу механизмі престал қамтамасыз етеді өндірісін дамыту

Б.болды тиімді емес қамтуы үлкен штаты

В. өз-өзіне қол жұмсауға қабілетті менеджерді дайындау қиын

+Г. жұмыс қозғалысы тура мәжбүрлеуден белгілі бір қорғалуға қол жеткізді

125. Адамдардың еңбекке деген ынтасы мен уәждемесін ескеру немен сипатталады:

А. білім беру

+Б. мінез-құлық

В. педагогикалық

Г.сыртқы

126. Басқарудың бюрократиялық белгісі:

А. қызметкердің бастамасының, жеке мүдделердің басымдығының болмауы

Б.кәсіпкерлік қызметті шектеу

+В. формальды тәсіл

Г.басшы


127. Ресей менеджментінің негізгі ерекшеліктері:

А. жоғары ғылыми-интеллектуалдық әлеует

Б.инновациялық идеяларды іске асыру

+В. басқару тәсілінің технократиялық дәстүрлері

Г.білім беруді және менеджерлердің кәсіби даярлығын дамыту

128. Ұйымның мақсаттары қандай болуы тиіс:

А. міндетті түрде ұзақ мерзімді және қиын іске асырылатын

Б.жеңіл реализацияланатын

+В.нақты және өлшенетін

Г.бір - бірімен өзара байланысты емес

129. Мотивация-бұл:

А. адамның ішкі құндылық түсініктері

Б.жақсы жұмысты ынталандыру жүйесі

В. қызметкердің мақсатты әрекеттерден жалтаруы

+Г. халықты еңбекке ынталандыру әдісі

130. Басқару жүйесіндегі мәселе – бұл:

А. басқару жүйесін зерттеу бағыты

Б.басқару жүйесінің жай-күйі туралы ақпарат жиынтығы

+В. шешім әдісі мен шешімнің өзін табуды талап ететін қайшылық

Г.дағдарыстық ахуал, дереу талап ететін түбегейлі шараларды қабылдауды

131. Ұйымдағы жанжалдарды қалай қабылдау керек:

+А. тиісті жаза ретінде

Б.білім беру ретінде

В. қандай да болмасын қақтығыстармен күресу керек

Г.жанжалдармен күресу жақсы емес: олар өздері шешеді

132. "Әкімші"сияқты басқарушының архетипі қандай сипатқа ие болуы керек?

+А. мүмкін общительным білу және шабыттандыру адамдардың барынша көп болды

Б.ақыл-ойдың аналитикалық қоймасы болуы

В. шекті объективті және сүйенеді фактілер мен логикаға

Г.методичность жұмыс, болжау, болашақ

133. В. Врум мотивациясының моделіне қандай негізгі факторлар қатысады?

А. өзін-өзі тану, өзін-өзі тану және әлеуметтік топқа қатыстыру қажеттілігі

Б.жұмыстың күрделілігі мен қауырттылығы және сыйақы деңгейі

+В. күту мүмкіндігі, нәтиже күту мүмкін сыйақы осы нәтижені күту, құндылықтар сыйақы

Г.жұмыс сипаты мен өмірімен байланысты гигиеналық факторлар, факторлар

134. Адам қажеттіліктерінің қайсысы Макклелландты ынталандыру теориясы бойынша басты болып табылады?

+А. білім беру

Б.ақша


В. еңбек

Г.қауіпсіздік

135. "Ішкі мотивация" санатына не жатады?

А. жалақы

Б.еңбек

+В. жұмыстың өзіГ.қоршаған ортаны тану

136. Негізгі қағидасына деңгейін анықтау кезінде жалақы болып табылады:

А. заңмен белгіленген ең төменгі деңгей

Б.еңбек ақысы

В. еңбек ақы төлеу деңгейі

+Г.Еңбек және еңбек қатынастары

137. Мақсаттар бойынша басқарудағы негізгі мақсат

+А. жоғарыдан төмен қарай инстанция тізбегі бойынша

Б.төменнен жоғары

В. төменнен жоғары және жоғарыдан төменге

Г.матрицалық сызба бойынша

138. Басқарудағы белгілі мектептерге қандай тәсіл жатпайды?

А. ғылыми басқару

Б.әкімшілік басқару

+В.жаңа экономикалық саясат

Г.адамдық қатынастар

139. Басқарудың желілік ұйымы басқару құрылымын қалыптастыруға мүмкіндік береді.:

А. жаңа


Б.өзін-өзі реттеу

+В. тұрақты және берік

Г.тұрақты

140. Неге АҚШ заманауи басқарудың отаны болды?

+А. шығу тегі, ұлты бар проблемалардың болмауы

Б.білім беру ісін дамыту

В. монополияны құру

Г.Барлық аталғандар

141. Кез келген басқару моделінің негізгі факторы болып табылады:

+А. адамдар

Б.өндіріс құралдары

В. қаржы


Г.басқару құрылымы

142. Классикалық басқару мектебінің мақсаты

А. Еңбекті нормалау әдістері

+Б. басқарудың әмбебап принципі

В. еңбек шарты

Г.еңбек өнімділігін ынталандыру әдістері

143.Маслоу бойынша мотивация сатылары-бұл

А. Білім және ғылым

+Б. даму және тану қажеттілігі, әлеуметтік қажеттілік және қорғалу қажеттілігі, негізгі қажеттіліктер

В. әлеуметтік қажеттілік және қорғалу қажеттілігі

Г.негізгі қажеттіліктер

144. Ұйымның міндеттері дәстүрлі түрде қандай құрауыштарға бөлінеді?

А. адамдармен жұмыс істеу

Б.адамдармен және ақпаратпен жұмыс

В. жұмыс, заттармен және адамдармен

+Г. адамдармен жұмыс істеу, адамдармен және ақпаратпен жұмыс істеу және заттармен және адамдармен жұмыс істеу

145. Фирмаға табысқа жету үшін басымдықтардың қандай тізбегі мүмкіндік береді:

+А. адамдар-өнім-пайда

Б.пайда-адамдар-өнім

В. өнім-пайда-адамдар

Г. адамдар-пайда-өнім

146. Ереже-бұл

А. белгілі бір жағдайда қайталану үрдісі бар іс-әрекеттер реттілігі

+Б.нақты әрекеттерді нақты тәсілдермен орындау кепілдігі

В. нақты қалыптасқан тәжірибе

Г.іс-қимыл реттілігі

147. Басқарудың маңызды функциясы қандай?

А. ең жоғары пайда алу

+Б. кәсіпорынның одан әрі табысты жұмыс істеуі үшін жағдай жасау

В. салық төлемдерін азайту

Г.жаңа өткізу нарықтарын жаулап алу

148. Шешім қабылдау кезінде "тәуекел" сөзіне қандай мән салынады?

А. жалпы іс-әрекет үшін мәселенің мәнділік дәрежесі

Б.әсер ету дәрежесі дұрыс шешімін тапқан проблемалар қызметтік жағдайын басшысының

+В. қорытынды жасауға болатын анықтылық деңгейі

Г.өз өкілеттіктерінен асып кету деңгейі

149. Тиімді болу үшін бақылау болуы керек

А. жалпы


Б.тұрақты жұмыс істейтін

+В. экономикалық

Г.тәуелсіз

150. Ұйымның қаржы ресурстарын алдын ала бақылау

+А. бюджет

Б.аудиторлық ұйымның қорытындысы

В. баланс

Г.өткен уақыт кезеңіндегі қаржылық есеп


151. «Менедженттің негіздері басқарудағы ой пікірдің дамуы » кітабында мектептің қаша түрі белгіленді?

A) 5


B) 8

C) 4+


D)8

Е) 9


152. Біліміне сенімімен дәстүріне қарай қалыптасу қай ортаға негізделген?

A) сыртқы әлеуметтік орта+

B) сыртқы технологиялық орта

C) ішкі стратегиялық орта

D) сыртқы экономикалық орта

Е) сыртқы стратегиялық орта

153. Сыртқы экономикалық орта элементтеріне жататыны?

A) ақша несие қаржы

B) қоғам қоршаған орта

C) капитал машина ғимарат+

D) технология техника

E) машина ақша кәсіпорын

154. Менеджменттің қай деңгейіне алғашқы буындағы?

A) бастапқы

B) ортаңғы

C) алдыңғы

D) соңғы

E) төменгі+

155. Басқарудың жоғарғы буыны?

A) мидле менеджмент

B) топ менеджмент+

C) ловер менеджмент

D) басқару менеджмент

E) бақылау менеджмент


156. Ұйымның қызметшілерін іріктеу бөлу дамыту басқарудың қай түрі?

A) оперативті басқару

B) технологиялық жетекшілік

C) экономикалық жетекшілік

D) ортақ жетекшілік

E) қызметшілерді басқару+

157. Басқарудың жоғарға буыны

A) мидле менеджмент

B) ловер менеджмент

C) топ менеджмент+

D) менеджер

E) менеджмент

158. Басқарудың басқарылатын бөлігі бұл жағдайы ойланған нәтижеге әкелетін басқару жүйесігің бөлігі

A) басқару объектісі+

B) басқару субъектісі

C) ұйымдық құрылым

D) кәсіпқой менеджер

E) басқару менеджмент

159. Басқару әдісінің 3 түрі бар

A) өміршендік өмір сүру мүмкіндігін ұзарту нәтижелік және тиімділік

B) тәжірибені іске асыру экономикалық нормативті

C) бұйрықты әдіс экономикалық әдіс әлеуметтік психологиялық әдіс+

D) А және В пунктері дұрыс

160. Бәсеке ұйымның еркіндігін шектеу арқылы ұйымның мақсатына құрылымына басқару әдісіне ықпал етеді

A) жабдықтаушылар

B) бәсекелестер+

C) клиенттер

D) қаржылық ұйымдар

E) оқу орындары

161. Екі немесе одан да көп адамдар арасындағы ақпарат алмасу

A) мультипликация

B) монополия

C) нулификация

D) коммуникация+

E) девидент

162. Ақпарат арналған жақ және сол ақпаратты түсаіндіру?

A) салушы

B) алушы+

C) арна

D) хабарлауE) жіберуші

163. Ақпарат алмаау кезеңінде жіберуші және алушының арасында өзара байланыста негізгі қанша кезеңді өтеді?

A) 3 кезең

B) 2 кезең

C) 6 кезең

D) 5 кезең

E) 4 кезең+

164.Кез келген басқару функциясын орындауға қажетті байланыс процесі?

A) ұйым шешімі

B) шешім қабылдау+

C) басқару шешімі

D) үкімді шешім

E) интуициялық шешім

165. Бюджеттің құрылу кезеңдері нешеге бөлінеді?

A) 4+

B) 3


C) 6

D) 5


E) 2

166. Менеджменттің басты мақсаты?

A) фирма қызметінің нәтижелілігімен тиімділігін арттыру+

B) қажеттілікті қанағатандыру бағыттау

C) өнім бірлігін өндіруге жеткен шығындардың саны

D) болжау ұйымдастыру жоспарлау

E) адамдар арасында ақпараттар мен алмасу процесі

167. Қаржылық жоспар белгілі мерзімнің кірістер және шығыстар жазбасы

A) саясат

B) стандарт

C) бюджет+

D) технология

E) экономика

168. Өндіріс жағдайындағы басқару жөніндегі мамандар қалай аталады?

A) менеджер+

B) маркетолог

C) экономист

D) технолог

E) сатушы

169. Заттардың қалаулы және іс жүзіндегі сәйкессіздігін сипаттайтын күрделі теорилық сұрақтар немесе практикалық жағдайлар?

A) бақылау

B) нысана+

C) саясат

D) басқару

E) шешім

170. Нақты мақсаттар оларға байланысты прогрес өлшеуге бвағынады?

A) стандарттар+

B) шешімдер

C) міндеттер

D) экономикалар

E) ережелер

171. Білім немесе жинақталған тәжірибе арқылы келісілген таңдау шешімі қалай аталады?

A) рационалдық шешім

B) пікірлерге негізделген шешімдер+

C) шешімдерді қабылдау критерилер

D) бағдарланған шешім

E) интуициялық шешім

172. 1868-1933 жж адамдық қарым қатынастар мектебінің негізін салушылардың бірі?

A) Әбу Насыр Әл Фараби

B) Генри Форд

C) Фоллет Мэри Паркер+

D) Джеймс Муни

E) Френк Гилберд

173. Тұрақты сатып алушыларға жыл бойында қолы жеткен сату айналымы үшін берілетін кемітпе қалай аталады?

A) прогрессивті кемітпе

B) маусымдық кемітпе

C) бонустық кемітпе+

D) саудалық кемітпе

E) арнайы кемітпе

174. Нақты зерттелетін мәселелер үшін жаңа ғана жиналған ақпарат?

A) бағалық ақпарат

B) сандық ақпарат

C) бастапқы ақпарат+

D) икемді ақпарат

E) аяқталмаған ақпарат

175. Мемлекеттік мекемелерді ұйымдастыру және сондағы қызметкерлерге билік жүргізуді жүзеге асыру?

A) мемлекеттік менеджмент+

B) әскери менеджмент

C) құрама одақтық немесе клубтық менеджмент

D) бизнес менеджмент

E) үкімет

176. Басқару қызметін бөлісу процесін етене дамыту дегеніміз?

A) жауапкершілік

B) өкілеттілік беру+

C) табыстау

D) өкілеттіліктер

E) басқару

177. Адам қызметі мен өзін өзі ұстау құбылыстарына қатынас және белгілі принциптер мен нормаларға қатынас және белгілі принциптер мен нормаларға байланысты олардың маңыздылығын орнату?

A) бағыттау

B) бағалау+

C) бақылау

D) бағдарлау

E) бюджет

178. Ұйым мақсатына жетуді анықтайтын және оларға жету жолдары үйрететін қызмет түрі?

A) жоспарлау функциясы+

B) басқарудың негізгі функциясы

C) стратегиялық жоспарлау

D) мақсаттар мен жоспарлар

E) шешімдер қабылдау

179. Белгілі бір мақсатқа немесе мақсаттарға жету үшін қызметтері сапалы түрде үйлестірілген адамдар тобы?

A) мақсат

B) топтар

C) ұйым+

D) группа

E) бөлімдер

180. Таңдаудың баламалық нұсқаларын бағалау стандарттары?

A) пікірлерге негізделген шешімдер

B) шешімді қабылдау шешімдері+

C) интуициялық шешім

D) рационалдық шешім

E) бағдарлама шешім

181. Менеджмент ағылшын тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді?

A) басқару+

B) жекеше

C) үкім

D) билік


E) орган

182. Ғылыми менеджменттің пайда болуы кімнің есімімен байланысты?

A) М.Альберд

B) К.Маркс

C) Ф.Тейлор+

D) А.Радугин

E) Д.Кейнс

183.Стратегия терминінің грек тілінен аударғандағы мағынасы?

A) генерал өнері+

B) жоспарлау өнері

C) менеджер өнері

D) басқару қызметі

E) ресурстарды бөлу

184. Стратегиялық жоспарлау моделі:

A) ұйым міндеті

B) ұйым мақсаты

C) стратегияны жізеге асыру

D) стратегияны бағалау

E) барлық жауабы дұрыс+

185. «Компанияның ұзақ мерзімдік мақсаты қандай » өздеріне осы сұрақты қойған қай елдің менеджерлері?

A) Жапон+

B) Қытай


C) Америка

D) Франция

E) Қазақстан

186. Менеджмент түрлері?

A) стратегиялық

B) қаржылық

C) басқарушылық

D) инновациялық+

E) А,В,D пунктері дұрыс

187. Модель дегеніміз .......?

A) зерттеу түрлері

B) менеджмент жүйесі

C) нақтылықты кескіндеу+

D) басқару қызметі

E) бақылау типі

188. Менеджерлерді даярлау қанша типте жүзеге асырылады?

A) 2

B) 3+


C) 5

D) 6


E) 7

189. Адамдармен жұмыс істеу қандай қызмет түрі?

A) менеджмент қызметі

B) ұйымдастыру қызметі

C) бақылау қызметі

D) басқару қызметі+

E) жоспарлау қызметі

190.Менеджменттің зерттеу әдісі?

A) басқару процесі

B) ойын теориясы+

C) сапа және тағы басқа

D) кадрлық

E) стратегиялық бағыт

191. Өзінің қарамағындағы адам ресурстарын тиімді пайдалану қай саланың міндеттері?

A) менеджмент+

B) мотивация

C) басқару

D) стратегия

E) лидерліктің

192. Рынокты сегменттеудің қай стратегиясында шығындар көп болмайды:

A) дифференциалданбаған маркетинг;+

B) дифференциалданған маркетинг;

C) шоғырланған маркетинг;

D) селективті өткізу;

E) эксклюзивті өткізу;
193. Рынокты психографиялық принцип бойынша сегменттеу

A) қоғамдық топтар мен өмірлік көзқарасқа байланысты;

B) ұлты мен нәсіліне байланысты;

C) жынысы, жасына байланысты;

D) тауарды қабылдау деңгейіне және оған қатынасына байланысты;+

E) әр түрлі аудандарға, аймақтарға байланысты;

194. Әр түрлі региондарға байланысты бірдей емес баға орнату тәсілі

A) ынталандыру баға орнату;

B) дискриминациялық баға орнату;

C) психологиялық баға орнату;

D) географиялық баға орнату;+

E) бағалық жеңілдік;

195. Мәдени фактор көрсетеді:

A) сатып алушының экономикалық жағдайын;

B) тұтынушының жағдайын (статусын);

C) сатып алушының көзқарасы мен қатынасын;

D) сатып алушының өмір сүру стилі мен жеке адам типін;

E) қоғамдық топқа жатуын;+

196. Жеке фактор көрсетеді

A) сатып алушының экономикалық жағдайын;

B) тұтынушының жағдайын (статусын);

C) сатып алушының көзқарасы мен қатынасын;

D) сатып алушының өмір сүру стилі мен жеке адам типін;+

E) қоғамдық топқа жатуын;

197. Психологиялық фактор көрсетеді

A) сатып алушының жасын;

B) жан ұяның өмір шеңберінің сатысын;

C) уәждемені;+

D) референттік топтарды;

E) субмәдениетті;

198. Әлеуметтік фактор көрсетеді

A) сатып алушының жасын;

B) жан ұяның өмір шеңберінің сатысын;

C) уәждемені;

D) референттік топтарды;+

E) субмәдениетті;

199. Бәсекелестік күрестегі "шабуыл" стратегиясы қай кәсіпорындікі болады

A) рыноктық үміткер;+

B) рыноктық басымдылық;

C) рынок қуысында жайғасқандар;

D) рыноктың жолын ұстаушы (қуушы) ;

E) монополист;

200. Рыноктағы өзінің үлесін кеңейтуге күресетін кәсіпорынды көрсетіңіз:

A) рыноктық үміткер;+

B) рыноктық басымдылық;

C) рынок қуысында жайғасқандар;

D) рыноктың жолын ұстаушы (қуушы);

E) монополист;

201. Бәсекелестік күрестегі рыноктық басымдылық стратегиясының негізгі мәні неде ?

A) жаңа рыноктарды жаулап алу;

B) бар жағдайды сақтау;+

C) бәсекелестерге үзіліссіз шабуыл жасау;

D) нақты рынокта жол беру;

E) рыноктың белгілі қуысында жұмыс жүргізу;

202. Бәсекелестер жағынан қарсы әрекет шығармайтындай өзінің жұмысында кеңейту стратегиясын таңдайтын кәсіпорынды көрсетіңіз:

A) рыноктық үміткер;

B) рыноктық басымдылық;

C) рынок қуысында жайғасқандар;+

D) рыноктың жолын ұстаушы (қуушы) ;

E) монополист;

203. Рыноктағы үлкен үлесі бар кәсіпорынды көрсетіңіз:

A) рыноктық үміткер;

B) рыноктық басымдылық;

C) рынок қуысында жайғасқандар;

D) рыноктың жолын ұстаушы (қуушы) ;

E) рыноктың жолын ұстаушы және рыноктық озат;+

204. Рыноктық "терезе" дегеніміз

A) өздерінің талғамдарын толық қанағаттандырмайтын және өндірушілер елемейтін рынок сегменті;+

B) фирма өзіне басым орын қамтамасыз еткен рынок сегменті;

C) фирма өзіне тұрақты орын қамтамасыз еткен рынок сегменті;

D) мінез-құлықтық принцип бойынша анықталған рынок сегменті;

E) психографиялық принцип бойынша анықталған рынок сегменті;

205. Бәсекелестік күресте "жаппай қорғау", яғни тұтынушылардың терең қажеттіліктерін табу арқылы өзінің әрекет жасайтын жерлерін кеңейтумен айналысатын кәсіпорын түрі:

A) рыноктық үміткер;

B) рыноктық басымдылық;

C) рынок қуысында жайғасқандар;

D) рыноктың жолын ұстаушы (қуушы);+

E) рынок құысында жайғасқандар және рыноктық үміткер;

206. Күштірек бәсекелестерді қызықтырмайтын өзгеше орнын тапқан, өсуге потенциалы бар кәсіпорынды көрсетіңіз :

A) рыноктық үміткер;

B) рыноктық басымдылық;

C) рынок қуысында жайғасқандар;+

D) рыноктың жолын ұстаушы (қуушы) ;

E) рыноктың жолын ұстаушы және рыноктық озат;

207. Қай бәсекелестік стратегияда фирма әлсіреген рынок жерлерін беріп, сонымен қатар ең жақсыларын күшейтеді

A) жаппай қорғау;

B) орнын қорғау;

C) сығыстырылған қорғау;+

D) ескерту қорғау;

E) қарсы шабуыл;

208. Менеджменттің стратегиялық негіздерін жүзеге асыру үшін қандай негіздерін меңгере білу керек?

A) тәуекел

B) қаржы

C) саралау

D) ойлау+

E) айқындау

209. Менеджмент міндеттері

A) имитациялық модельдендіру

B) стратегиялық бағытты анықтау+

C) басқару шешімін анықтау

D) моделдендіру бағыты

E) басқару қызметін бөлу

210. Ұйымдастыру мен басқару жұмыстарын жүзеге асыратын басқарушы маман?

A) бизнесмен

B) басқарушы

C) адамдарD) менеджер+

E) лидер

Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет