Мемлекеттік јкімшілік ќызметші антыныѕ мјтінін жјне Мемлекеттік јкімшілік ќызметшілердіѕ ант беру тјртібін бекіту туралыДата29.04.2016
өлшемі26.06 Kb.
Мемлекеттік јкімшілік ќызметші антыныѕ мјтінін жјне Мемлекеттік јкімшілік ќызметшілердіѕ ант беру тјртібін бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ Жарлыєы. 1999 жылєы 29 желтоќсан N 319

      "Мемлекеттік ќызмет туралы" Ќазаќстан Республикасыныѕ 1999 жылєы 23 шілдедегі Заѕын іске асыру маќсатында ќаулы етемін:
      1. Ќоса беріліп отырєан:
      1) мемлекеттік јкімшілік ќызметші антыныѕ мјтіні;
      2) мемлекеттік јкімшілік ќызметшілердіѕ ант беру тјртібі
бекітілсін.
      2. Осы Жарлыќ 2000 жылєы 1 ќаѕтардан бастап кїшіне енеді.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Президенті

Ќазаќстан Республикасы  
Президентініѕ     
1999 жылєы 29 желтоќсандаєы
N 319 Жарлыєымен    
бекітілген       

Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік
јкімшілік ќызметшісініѕ
АНТЫ

      "Мен, Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматы


_______________________________ (Т.А.Ј), мемлекеттік ќызмет
         атќаруды
ќоєам мен мемлекет тарапынан айрыќша сенім білдіру ретінде баєалап, Ќазаќстан халќы алдындаєы ґзімніѕ биік жауапкершілігімді сезіне отырып:
      - Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясы мен заѕдарын саќтауєа, ґзімніѕ барлыќ іс-ќимылымда заѕдылыќ, јділеттілік, јділдік пен адалдыќ, азаматтыќ жјне ўлтаралыќ татулыќ принциптерін басшылыќќа алуєа;
      - Ќазаќстан халќына адал жјне біліктілікпен ќызмет етуге, мемлекет мїдделерін ќорєауєа жјне Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ саясатын жїргізуге;
      - Республика азаматтарыныѕ конституциялыќ ќўќыќтары мен бостандыќтарыныѕ шектелуіне жол бермеуге салтанатты тїрде ант етемін.
      Меніѕ осы антымды бўзудыѕ мемлекеттік ќызметші абыройлы атаєымен сыйыспайтынын ўєынамын".

      _________________        ____________________     Т.А.Ј.


           (кїні)                    (ќолы)

Ќазаќстан Республикасы  
Президентініѕ      
1999 жылєы 29 желтоќсандаєы 
N 319 Жарлыєымен    
бекітілген       

Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік
јкімшілік ќызметшілерініѕ
ант беру тјртібі

      1. Ќазаќстан Республикасыныѕ јрбір азаматы мемлекеттік јкімшілік ќызметке тўѕєыш рет кірісе отырып ант береді.


      2. Мемлекеттік ќызметті тоќтатќан адамдар мемлекеттік јкімшілік ќызметке ќайтадан кіре отырып антты ќайтадан ќабылдайды.
      3. Ант мемлекеттік јкімшілік ќызметшілерден (бўдан јрі - ќызметшілер) лауазымєа таєайындалєан немесе сынау мерзімін табысты ґткен кїнінен бастап бір ай ішінде ќабылданады.
      4. Ант салтанатты жаєдайда мемлекеттік орган басшысыныѕ немесе оныѕ тапсыруымен ґзге лауазымды тўлєаныѕ, сондай-аќ тиісті мемлекеттік орган (ќўрылымдыќ бґлімше) ќызметкерлерініѕ ќатысуымен ќабылданады. Ант беру салтанатына басќа да лауазымды тўлєалар шаќырылуы мїмкін.
      5. Белгіленген уаќытта мемлекеттік орган басшысы немесе оныѕ тапсыруымен ґзге лауазымды тўлєа, тиісті мемлекеттік органныѕ (ќўрылымдыќ бґлімшеніѕ) ќызметкерлері, шаќырылєан лауазымды тўлєалар Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік рјміздері - Мемлекеттік Ту жјне Мемлекеттік Елтаѕба орнатылєан орын-жайєа жиналады.
      6. Ант беру салтанаты, мемлекеттік орган басшысыныѕ немесе оныѕ тапсыруымен ґзге лауазымды тўлєаныѕ кіріспе сґзімен басталады. Кадр ќызметініѕ ґкілі ќызметшілерді шаќырады, оларєа ант мјтіні бар бланкілерді тапсырады. Содан кейін јрбір ант беруші ќызметші жиналєандардыѕ алдында ант мјтінін мемлекеттік немесе орыс тілінде оќиды, сонан соѕ ант берілген мерзім кґрсетілген ант мјтіні бар бланкіге ќол ќояды.
      Мемлекеттік ќызметші ќол ќойєан ант мјтіні бар бланкі оныѕ дербес ісініѕ материалдарында саќталады.
      Ант берілгеннен кейін мемлекеттік орган басшысы немесе оныѕ тапсыруымен ґзге лауазымды тўлєа, сондай-аќ шаќырылєан лауазымды тўлєалар (соѕєылар - ќалауы бойынша) ќўттыќтау сґз сґйлейді. Ант беру салтанаты ќатысушылар тїрегеп тўрып тыѕдайтын Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік Гимініѕ орындалуымен аяќталады.
      7. Ќызметшініѕ ќызметтік тізіміне ант бергені туралы тиісті жазба енгізіледі.

 
Каталог: assets -> files
files -> Отраслевой pr а. Таболин Особенности pr в спорте
files -> Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности
files -> Российская Федерация Республика Хакасия
files -> Ооо сп «Абаза Телеком»
files -> Постановление «26» декабря 2013 г г. Абаза №1097 Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования на 2014-2016 годы»
files -> Шығыс Қазақстан облыстық Семейдің Абай атныдағы қазақ музыкалы драма театрының қызмет көрсету
files -> Тауарды әкелген, жұмыстың орындалу, қызмет көрсету мерзімі
files -> Үгіттік баспа материалдарын орналастыру және халықпен кездесу орындарын белгілеу туралы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»
files -> Шарттық негізде үй – жайлар беру туралы «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет