«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»


Конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз етубет3/14
Дата02.05.2016
өлшемі2.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз ету

      63. Конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз етуді тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін конкурсқа (лотқа) бґлінген соманың бір пайызы мґлшерінде әлеуетті ґнім беруші енгізеді. Әлеуетті ґнім беруші конкурстық ґтінім берілетін лоттарға ғана конкурсқа қатысуға ґтінімді қамсыздандыруды енгізеді.


      Конкурсқа бірнеше лот бойынша қатысқан жағдайда әлеуметтік ґнім беруші конкурстық ґтінімді қамсыздандыруды әрбір лот бойынша жеке ұсынады.
      Ескерту. 63-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

      64. Әлеуетті ґнім беруші конкурстық ґтінімді қамтамасыз етуді:


      мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банк шотына не мемлекеттік органдар және мемлекеттік мекемелер болып табылатын мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар үшін Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында кґзделген шотқа енгізілетін кепілдікті ақшалай жарна;
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 9-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік түрінде енгізеді.

      65. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      66. Банктік кепілдіктің қолданылу мерзімі конкурстық ґтінімнің ґзінің қолданылу мерзімінен кем болмауға тиіс. Әлеуетті ґнім берушінің ґтінімнің ґзін ұзарту мерзіміне банк кепілдігінің әрекет ету мерзімін ұзартуына жол беріледі.

      67. Әлеуетті ґнім беруші конкурсқа қатысуға ґтінімді қамсыздандыруды, егер ол:


      1) екі сатылы рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың бірінші сатысында;
      2) мемлекеттік әлеуметтік тапсырыспен кґзделген қызметтерді мемлекеттік сатып алу жґніндегі конкурсқа қатысса, қамсыздандыруға шығармайды.
       Ескерту. 67-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      68. Заңның 23-бабының 3-тармағында кґзделген жағдайды қоспағанда, конкурстық ґтінімді қамтамасыз етуі жоқ барлық конкурстық ґтінімдерді конкурстық комиссия конкурстық құжаттаманың талаптарына жауап бермейтін ретінде кейінге қалдырады.

      69. Конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз етуді Заңның 23-бабының 5-тармағында кґзделген жағдайда мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы қайтармайды.

      70. Конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз ету Заңның 23-бабының 7-тармағында айтылған жағдайлар басталған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде қайтарылады.Конкурс тәсілімен тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін
қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ґткізу

Конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашу

      71. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашуды конкурстық құжаттамада мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы кґрсеткен күні, уақытта және орында конкурстық комиссияның қарапайым кґпшілігінің, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті ґкілінің, әлеуетті ґнім берушілердің немесе олардың уәкілетті ґкілдерінің қатысуымен жүргізеді.

      72. Егер конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашудың тағайындалған күні конкурстық комиссия мүшелерінің қажетті саны, конкурстық комиссияның хатшысы болмаса, онда конкурстық комиссияның тґрағасы, ал ол болмаған жағдайда конкурстық комиссия тґрағасының орынбасары конверттерді ашудың тағайындалған уақытына дейін үш сағаттан кешіктірмей бұл туралы мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыны жазбаша не ауызша хабардар етеді, ол конверттерді ашу рәсімі басталғанға дейін осындай алмастырудың себебін кґрсете отырып, конкурстық комиссияның жоқ мүшелерін, конкурстық комиссияның хатшысын алмастыру бґлігінде конкурстық комиссияның құрамына ґзгерістер енгізу туралы шешім қабылдайды.
       Ескерту. 72-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      73. Конкурстық комиссияның отырысы басталғанға дейін конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімін жүзеге асыру кезінде әлеуетті ґнім берушілердің мүдделерін білдіруге әлеуетті ґнім берушілер ґкілдерінің құжатты түрде ресімделген ґкілеттігін тексереді.

      74. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының хабарламасында және конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімде берілген конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттер ашылуға жатады.

      75. Егер конкурсқа (лотқа) конкурсқа (лотқа) қатысуға бір ғана ґтінім ұсынылған жағдайда да конкурсқа қатысуға ґтінім осы Ережеге сәйкес ашылады және қаралады.

      76. Конкурстық комиссияның кґрсетілген отырысында:
      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті ґкілі, ал тапсырыс беруші мен мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті ґкілі еткен жағдайда - конкурстық комиссияның хатшысы қатысушыларды:
      конкурстық комиссияның, конкурстық комиссия хатшысының құрамы;
      конкурстық құжаттаманың кґшірмесін алған әлеуетті ґнім берушілердің саны;
      әлеуетті ґнім берушілердің сұрау салуларының болуы не болмауы, сондай-ақ мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру бойынша әлеуетті ґнім берушілермен кездесу ґткізуі;
      конкурстық құжаттамаға ґзгерістер мен толықтырулар енгізу фактісінің болуы немесе болмауы, сондай-ақ себептері;
      белгіленген мерзімде конкурсқа қатысуға ґтінімдерді тіркеу журналында тіркелген конкурсқа қатысуға ґтінімдер берген әлеуетті ґтінім берушілер туралы ақпараттандырады;
      хронологиялық тәртіппен конкурсқа қатысуға ґтінім берген әрбір әлеуетті ґнім беруші туралы конкурсқа қатысуға ґтінімдерді тіркеу журналына енгізілген мәліметтерді жария етеді;
      осы конкурс бойынша ґзге де ақпаратты жария етеді;
      2) тґраға не конкурстық комиссия мүшелерінің қатарынан тґраға анықтаған адам:
      конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашады және ґтінімде қамтылған құжаттардың тізбесін және олардың қысқаша мазмұнын жария етеді;
      3) конкурстық комиссияның хатшысы:
      осы Ережеге 8-қосымшаға сәйкес ґтінімдер салынған конверттерді ашудың тиісті хаттамасын ресімдейді;
      әлеуетті ґнім берушілерді немесе олардың уәкілетті ґкілдерін конкурстық комиссия отырысының кґрсетілген хаттамасының кґшірмесін ала алатын мерзім туралы ақпараттандырады.
       Ескерту. 76-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      77. Конкурсқа қатысуға ґтiнiмдер салынған конверттердi ашу хаттамасына отырысқа қатысушы конкурстық комиссияның барлық мүшелерi, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы қол қояды және әр бетiне бұрыштама соғады.


      Ескерту. 77-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      78. Кґрсетілген хаттаманың кґшірмесі конкурстық комиссияның кґрсетілген отырысы күнінен кейінгі екі жұмыс күнінен кешіктірмей әлеуетті ґнім берушілерге немесе конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашу жґніндегі конкурстық комиссияның отырысына қатысқан олардың уәкілетті ґкілдеріне, ал болмағандарға - сұрау салуды алған күннен бастап екі жұмыс күнінен кешіктірмейтін мерзімде олардың жазбаша сұрау салуы бойынша беріледі.

      79. Конкурстық комиссияның кґрсетілген отырысы күнінен кейінгі екі жұмыс күнінен кешіктірмей мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашудың қол қойылған хаттамасының мәтінін тапсырыс берушінің интернет-ресурсына жариялайды.

Конкурсқа қатысуға ґтінімдерді қарау,
конкурсқа қатысуға рұқсат беру

      80. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға ґтінімдерді қарайды және конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде (күрделі техникалық сипаттамалары мен ерекшелігі бар тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді күрделі мемлекеттік сатып алуды жүргізген жағдайда осындай ґтінімдер конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашқан күннен бастап жиырма күнтізбелік күн ішінде қаралады) әлеуетті ґнім берушілерді конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы шешім қабылдайды (конкурсқа қатысушы деп таниды).


      Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттама осы Ережеге 9-қосымшаға сәйкес ресiмделедi, отырысқа қатысқан барлық мүшелер, сондай-ақ конкурстық комиссияның хатшысы әлеуеттi ґнiм берушiлердiң конкурсқа қатысуына рұқсат беру (конкурс қатысушысы деп тану) туралы шешiм қабылданған күннен бастап екi жұмыс күнiнен кешiктiрмей қол қояды, әрбiр бетке бұрыштама қояды. Конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға болған кезде сараптамалық қорытынды не конкурстық комиссия мүшесiнiң ерекше пiкiрi, сарапшының (сараптама комиссиясы мүшесiнiң) ерекше пiкiрi қоса тiркелуi мүмкiн.
       Ескерту. 80-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен, ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      81. Конкурсқа қатысуға ґтінімдер салынған конверттерді ашқан күннен бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей конкурстық комиссияның хатшысы:


      1) тґрағамен, ал ол болмаған жағдайда конкурстық комиссия тґрағасының орынбасарымен конкурсқа қатысуға ґтінімдерді қарау жґніндегі конкурстық комиссияның отырысы ґткізілетін күн мен уақытты келіседі;
      2) конкурстық комиссияның мүшелерін конкурсқа қатысуға ґтінімдерді қарау жґніндегі конкурстық комиссияның отырысы ґткізілетін күн мен уақыт туралы хабардар етеді;
      3) конкурстық комиссияның қарауына әлеуетті ґнім берушінің конкурстық құжаттамада кґзделген біліктілік талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ әлеуетті ґнім берушілердің ґтінімдерін уақытша беру журналында қол қоя отырып, әлеуетті ґнім берушінің конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз етуді енгізуін растайтын құжаттарды береді;
      4) сарапшыны (сараптау комиссиясын) тартқан жағдайда әлеуетті ґнім берушілердің ґтінімдерін уақытша беру журналында қол қоя отырып, әлеуетті ґнім беруші ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.

      82. Әлеуетті ґнім берушілердің ґтінімдерін уақытша беру журналы мыналарды:


      конкурсқа қатысуға ґтінімді құрайтын құжаттардың дестесіне кіретін құжаттың атауын;
      бет сандарын;
      конкурстық ґтінім құжаттарын алған адамның тегін, аты-жґнін және қолын, оларды алу күнін;
      конкурстық ґтінім құжаттарын кері алу туралы куәландыратын конкурстық комиссия хатшысының тегін, аты-жґнін және қолын, оларды алу күнін қамтуға тиіс.

      83. Конкурстық комиссияның мүшелері, сарапшы (сараптау комиссиясының жетекшісі) конкурстық комиссияның хатшысына қайтарғанға дейін оларды қарау уақытында әлеуетті ґнім берушілердің конкурстық ґтінімі құжаттарының сақталуын қамтамасыз етеді.


       Ескерту. 83-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      84. Ґтінімдерді қарау жґніндегі конкурстық комиссияның отырысы осындай комиссия мүшелерінің қарапайым кґпшілігінің қатысуымен ґткізіледі.

      85. Конкурстық комиссия отырысын ґткізбей конкурсқа қатысуға ґтінімдерді қарауға жол берілмейді.

      86. Конкурстық комиссия:


      1) әлеуетті ґнім берушілердің конкурсқа қатысуға ґтінімдерін құрайтын құжаттар бумасының толықтығы мен тиісінше ресімделу мәніне қарайды;
      2) құжаттардың толық емес тізбесін ұсынған және (немесе) тиісті түрде ресімделмеген құжаттарды ұсынған әлеуетті ґнім берушілерді анықтайды;
      3) жазбаша нысанда конкурсқа қатысуға ґтінім берген әлеуетті ґнім берушілерден конкурсқа қатысуға ґтінімдердің қаралуын, оларды бағалауды және салыстыруды жеңілдету үшін олардың ґтінімдеріне байланысты материалдар мен түсіндірулерді сұратады;
      4) конкурсқа қатысуға ґтінімдерде бар мәліметтерді нақтылау мақсатында конкурстық комиссия тиісті мемлекеттік органдардан, жеке және заңды тұлғалардан жазбаша нысанда қажетті ақпаратты сұратады. Конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға ґтінімді конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келтіруге байланысты сұраулары мен ґзге де әрекеттеріне жол берілмейді. Конкурсқа қатысуға ґтінімді конкурстық құжаттамаға сәйкес келтіру деп конкурстық комиссияның конкурсқа қатысуға ґтінімді жеткіліксіз құжаттармен толықтыруға, конкурсқа қатысуға ґтінімде ұсынылған құжаттарды ауыстыруға, тиісті түрде ресімделмеген құжаттарды сәйкес келтіруге бағытталған әрекеттері түсініледі;
      5) біліктілік талаптарына және конкурстық құжаттаманың ґзге талаптарына сәйкес келетін әлеуетті ґнім берушілерді анықтайды және конкурстың қатысушылары деп таниды.
      Конкурстық комиссия әлеуетті ґнім берушілердің жалпы біліктілік талаптарына олардың банкроттау рәсіміне қатысы жоқтығы бґлігінде сәйкес келуін нақтылау мақсатында конкурстық комиссия банкроттау рәсімдерінің жүргізілуін бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті органның интернет-ресурсына орналастырылған ақпаратты қарайды.

      87. Конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға ґтінімді енгізілген қамтамасыз етуді мынадай жағдайда конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп таниды:


      1) банктік кепілдік түрінде берілген конкурсқа қатысуға ґтiнiмдi қамтамасыз етудiң қолданылу мерзiмi жеткiлiксiз болғанда;
      2) конкурстық комиссияға:
      конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз етуді берген адамды;
      олардың қатысу үшiн банктік кепілдік түрінде берілген ґтiнiмдi қамтамасыз ету енгiзiлетiн конкурс тәсiлiмен тауарларды, жұмыстарды, қызметтердi мемлекеттiк сатып алудың атауын;
      банктік кепілдік түрінде берілген конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімін және (немесе) ґтiнiмдi қамтамасыз ету сомасын, сондай-ақ оны беру шарттарын;
      конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз ету берілген адамды;
      оның пайдасына конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз ету енгізілетін адамды анықтауға мүмкіндік бермейтін мәліметтердің болмауымен кґрінетін конкурсқа қатысуға ґтінімді қамтамасыз ету тиесілі ресімделмегенде;
      3) конкурстық ґтінімді қамсыздандыруға конкурсқа (лотқа) бґлінген соманың бір пайыздан кем мґлшерінде енгізілсе.
       Ескерту. 87-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.

       87-1. Заңды тұлға болып табылатын әлеуетті ґнім беруші (конкурс қатысушысы деп танылған), егер:


      1) ол және (немесе) қосалқы мердігер не бірлесіп атқарушы мынадай:
      әлеуетті ґнім беруші қызметті Үлгі жарғының негізінде жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, заңнамада белгiленген тәртiппен бекітiлген жарғының нотариалдық куәландырылған кґшiрмесiн және сауда тiзiлiмiнен заңдастырылған кґшiрмесiн бермеу, қазақ және (немесе) орыс тiлдерiне аудара отырып нотариалдық куәландырылған (және) сауда тiзiлiмiнен жария етiлген үзiндi кґшiрмесiн бермеу;
      лицензияның не электрондық құжаттың қағаз кґшірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуетті ґнім берушiнiң сатып алынатын тауарларды ґндiруге, қайта ґңдеуге, беруге және ґткiзуге, жұмыстарды орындауға және қызметтердi кґрсетуге арналған құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған кґшiрмелерiн бермеу;
      лицензияны электрондық құжаттың қағаз кґшірмесі түрінде берген кезде, мемлекеттік ақпараттық жүйеде мәліметтердің болмауы;
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың нотариалды куәландырылған кґшірмесін не егер заңды тұлға қызметін Үлгілік жарғының негізінде жүзеге асырған жағдайда, мемлекеттік тіркеу туралы ґтініштің нотариалды куәландырылған кґшірмесін бермеу.
      Ескертпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша ґзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, ґкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;
      құрылтайшы немесе құрылтайшылардың құрамы туралы мәліметтерді қамтитын құрылтай құжаттарынан (егер жарғыда құрылтайшылар немесе құрылтайшылардың құрамы қамтылмаған жағдайда) нотариалдық куәландырылған үзіндісін не конверттерді ашу күнінің алдындағы бір айдан ерте емес берілген акция ұстаушылардың тізілімінен белгіленген тәртіппен қол қойылған және куәландырылған үзіндінің түпнұсқасын ұсынбау;
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 10-қосымшаға сәйкес әлеуетті ґнім берушіге қызмет кґрсетілетін банктің немесе банк филиалының қолдары және мґрлері бар әлеуетті ґнім берушінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі ґткен берешектің жоқтығы туралы анықтаманың конверттерді ашатын күннің алдындағы бір ай ішінде берілген түпнұсқасын (егер әлеуетті ґнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктердің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осындай анықтаманы осындай банктердің әрқайсысынан бермеуі) бермеу;
      банк немесе банк филиалы анықтамасының түпнұсқасында әлеуетті ґнім берушінің осы анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі ґткен берешектің болуы;
      конкурстық ґтінімдер салынған конверттерді ашатын күннің алдындағы бір ай ішінде берілген үш айдан астам (тґлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің жоқ екені не бір теңгеден кем салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің бар екені туралы тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасын бермеу;
      тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасында үш айдан астам (тґлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) бір теңге мґлшерінде және одан астам салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің болуы;
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 6, 7 және 8-қосымшаларға сәйкес біліктілік туралы мәліметтерді бермеу;
      әлеуетті ґнім берушінің конкурстық құжаттамада кґрсетілген арнайы біліктілік талаптарға сәйкес келмеу негіздемелері бойынша біліктілік талаптарына сәйкес болмауы;
      біліктілік талаптары бойынша дұрыс емес ақпарат беру фактісі анықталса;
      ол банкроттық рәсіміне не таратуға жатады;
      2) егер оның конкурсқа қатысуға арналған ґтінімі мына:
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 4-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға ґтінім ұсынбау;
      техникалық ерекшелікті ұсынбау;
      әлеуетті ґнім берушінің неғұрлым жақсы техникалық, сапалы және пайдалану сипаты бар техникалық ерекшеліктерді беру жағдайларын қоспағанда, конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшелігінде белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін ерекшелікті беруі;
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 12-қосымшаға сәйкес конкурста сатып алу мәні болып табылатын жұмыстарды, сондай-ақ әлеуетті ґнім берушінің қосалқы мердігерге (бірлесіп орындаушыларға) беретін (әлеуетті ґнім беруші қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда) жұмыстар мен қызмет түрлерін орындау жґніндегі қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер берілмеген;
      қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер берген жағдайда, әлеуетті ґнім берушінің қосалқы мердігерлерге (бірлесіп орындаушыларға) қосалқы мердігерлікке жиынтығы жұмыстар (құрылыс құнының), кґрсетілетін қызметтер кґлемінің үштен екісінен астамын беру;
      конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес конкурсқа қатысуға ґтінімнің қамтамасыз етілуін ұсынбау негіздемелері бойынша конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейді деп анықталса;
      3) Заңның 6-бабының талаптарын бұзса, конкурсқа қатысуға жіберілмейді.
       Ескерту. 87-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен, ґзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.12.19 N 1618 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi); 20.12.2013 N 1363 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) қаулыларымен.

      87-2. Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға болып табылатын әлеуетті ґнім беруші (конкурс қатысушысы болып танылған), егер:


      1) ол және (немесе) оның қосалқы мердігері не бірлесіп орындаушы мынадай:
      тиісті мемлекеттік орган берген заңды тұлға құрмай-ақ кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың нотариалдық куәландырылған кґшірмесін бермеу;
      жеке куәліктің (паспорт) нотариалдық куәландырылған кґшірмесін бермеу;
      лицензияның не электрондық құжаттың қағаз кґшірмесі түріндегі лицензияның және (немесе) патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, әлеуеттi ґнiм берушiнiң сатып алынатын тауарларды ґндiруге, қайта ґңдеуге, беруге және ґткiзуге, жұмыстарды орындауға және қызметтердi кґрсетуге арналған құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған кґшiрмелерiн бермеу;
      лицензияны электрондық құжаттың қағаз кґшірмесі түрінде берген кезде, мемлекеттік ақпараттық жүйеде мәліметтердің болмауы;
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 10-қосымшаға сәйкес әлеуетті ґнім берушіге қызмет кґрсетілетін банктің немесе банк филиалының қолдары және мґрлері бар әлеуетті ґнім берушінің Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есеп шоттарының үлгі жоспарына сәйкес банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі ґткен берешектің жоқтығы туралы анықтаманың конверттерді ашатын күннің алдындағы бір ай ішінде берілген түпнұсқасын (егер әлеуетті ґнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктердің немесе филиалдардың, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылса, осындай анықтаманы осындай банктердің әрқайсысынан бермеуі) бермеу;
      банктің немесе банк филиалының қолы және мґрі қойылған анықтаманың түпнұсқасында әлеуетті ґнім берушінің осы анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылған мерзімі ґткен берешектің болуы;
      конкурстық ґтінімдер салынған конверттерді ашатын күннің алдындағы бір ай ішінде берілген үш айдан астам (тґлеу мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мерзімі ұзартылған жағдайларды қоспағанда) салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екені туралы не бір теңгеден кем салықтық берешектің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің бар екені туралы тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасын бермеу;
      тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасында үш айдан астам (тґлем мерзімі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұзартылған жағдайларды қоспағанда) бір теңге мґлшерінде және одан астам салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдары бойынша берешегінің болуы;
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 6, 7 және 8-қосымшаларға сәйкес біліктілік туралы мәліметтердің ұсынылмауы;
      әлеуетті ґнім берушінің конкурстық құжаттамада кґрсетілген арнайы біліктілік талаптарға сәйкес келмеу негіздемелері бойынша біліктілік талаптарға сәйкес болмауы;
      біліктілік талаптары бойынша дұрыс емес ақпарат беру фактісі анықталса;
      ол банкроттық рәсіміне не таратуға жатады;
      2) егер оның конкурсқа қатысуға ґтінім мынадай негіздер бойынша конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес келмейтін болып анықталса:
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 5-қосымшаға сәйкес конкурсқа қатысуға ґтінім ұсынылмаса;
      техникалық ерекшеліктер ұсынылмаса;
      аса жақсырақ техникалық, сапалы және пайдалануға беру сипаттары бар техникалық ерекшелікті ұсыну жағдайларын қоспағанда конкурстық құжаттаманың техникалық ерекшеліктерінде белгіленген талаптарға сәйкес емес техникалық ерекшеліктерді әлеуетті ґнім беруші ұсынса;
      конкурста сатып алу мәні болып табылатын жұмысты орындау бойынша мердігерлер туралы (қызметті кґрсету кезінде мәліметтің берілмеуі (қызметті кґрсету кезінде қоса орындаушылар), сондай-ақ Үлгі конкурстық құжаттамаға 12-қосымшаға сәйкес әлеуетті ґнім берушінің қосалқы мердігерлерге беретін жұмыстар мен қызметтердің түрі (әлеуетті ґнім беруші қосалқы мердігерлерді тартқан жағдайда (бірлесіп орындаушылар);
      әлеуетті ґнім берушілердің қосалқы мердігерге қоса алғанда жұмыстың екіден үш кґлемін (құрылыс бағасын) мердігерлікке (бірлесіп орындауға), қосалқы мердігерлер туралы мәліметтер ұсынылған жағдайда қызметтерді беруі;
      конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес конкурсқа қатысуға ґтінімді қамсыздандыруды ұсынбаса;
      3) Заңның 6-бабының талаптарын бұзса, конкурсқа қатысуға жіберілмейді.
       Ескерту. 87-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен, ґзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.12.19 N 1618 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi); 20.12.2013 N 1363 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) қаулыларымен.

      88. Сарапшы не сараптама комиссиясы тґраға белгілеген мерзімде, бірақ конкурсқа қатысуға ґтінімді қарау мерзімінен кешіктірмей:


      1) олар ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің конкурстық құжаттаманың талаптарына сәйкестігін растау үшін әлеуетті ґнім берушілер ұсынған құжаттардың толықтығы және тиесілі ресімделуі мәніне қарайды және ґз құзыреті шегінде зерделейді;
      2) әлеуетті ґнім берушілер ұсынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің, конкурстық құжаттаманың ажыратылмас бґлігі болып табылатын техникалық ерекшелік қызметтерінің сәйкестігі не сәйкес келмеуі туралы сараптау қорытындысын ресімдейді және оған қол қояды;
      3) тиесілі түрде ресімделген сараптамалық қорытынды ұсынады, сондай-ақ әлеуетті ґнім берушілердің құжаттарын конкурстық комиссияның хатшысына береді.

      89. Сарапшының (сараптау комиссиясының) қорытындысына сарапшы ерекше пікір білдіретін жағдайларды қоспағанда, барлық сарапшылар әр бетіне қол қояды және бұрыштама соғады.

      90. Сарапшының (сараптама комиссиясының) қорытындысын алғаннан кейін конкурстық комиссияның хатшысы:
      1) бұл туралы тґрағаға, ал ол болмаған жағдайда конкурстық комиссия тґрағасының орынбасарына хабардар етеді және онымен конкурсқа қатысуға ґтінімдерді қарау қорытындыларын шығару үшін конкурстық комиссия отырысы ґткізілетін күн мен уақытты келіседі;
      2) конкурстық комиссияның мүшелеріне, сондай-ақ сарапшыға (сараптама комиссиясына) конкурстық комиссия отырысы ґткізілетін белгіленген күн мен уақыт туралы хабардар етеді.

      91. Конкурстық комиссияның кґрсетілген отырысында:


      1) конкурстық комиссияның хатшысы конкурстық комиссияның мүшелерін сарапшының (сараптама комиссиясының) сараптамалық қорытындысының кґшірмесімен қамтамасыз етеді;
      2) сараптама комиссиясының сарапшысы не басшысы негізделген қорытындылармен, оның ішінде сараптама комиссиясы сарапшысының ерекше пікірі бар қорытындылармен (егер осындайлар болса) бірге сараптамалық қорытынды жариялайды, қажет болған кезде конкурстық комиссияның мүшелеріне сараптамалық қорытындының қорытындыларын түсіндіреді;
      3) конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға ґтінім берген әрбір әлеуетті ґнім берушіге қолданылатын Заңның 17-бабының 4-тармағына сәйкес конкурстық құжаттамада кґзделген ґлшемдердің пайыздық шамасын есептейді;
      4) конкурстық комиссия сарапшының (сараптау комиссиясының) қорытындысын ескере отырып, конкурсқа қатысуға ґтінімдерді қарау қорытындыларын шығарады;
      5) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманы ресімдейді.

      92. Конкурсқа қатысуға ґтінім, егер онда ұсынылған ґтінімнің мәніне тиіспей жґндеуге болатын грамматикалық немесе арифметикалық қателер болғанда конкурстық құжаттаманың талаптарына жауап береді деп танылады.

      93. Егер неғұрлым үздік функционалдық және басқа да сипаттамалары бар тауарлар мен кґрсетілетін қызметтер ұсынылса, сондай-ақ неғұрлым үздік технологиялық шешімдер және (немесе) жақсы материалдардан жұмыстарды орынды ұсынылса әлеуетті ґнім берушінің техникалық ерекшелігінің конкурстық құжаттамада кґрсетілген техникалық ерекшелікке сәйкес келмеуіне жол беріледі.

      94. Конкурсқа қатысуға үміткер әлеуетті ґнім беруші Заңның 25-бабының 4-тармағында кґзделген негіздер бойынша конкурсқа қатысуға жіберілмейді (конкурсқа қатысушы болып танылмайды).

      95. Конкурсқа қатысуға бір конкурстық ґтінім берілген жағдайларды қоспағанда, конкурстық комиссия барлық ұсынылған конкурстық ґтiнiмдердi бағалау және салыстыру кезiнде Заңның 17-бабының 4-тармағында санамаланған, конкурстық құжаттамада айтылған ґлшемдердi ескередi және оларды тең мґлшерде барлық конкурстық ґтiнiмдерге қолданады.
      Әлеуетті ґнім беруші конкурстық баға ұсынысына әсер ететін ґлшемді растайтын құжаттарды ұсынбаған жағдайда, конкурстық комиссия мұндай әлеуетті ґнім берушіге конкурстық баға ұсынымын шартты азайтуды қолданбайды. Конкурстық баға ұсынымын шартты азайтуды қолдану үшін әлеуетті ґнім беруші ұсынған шарттар мемлекеттік сатып алу туралы шартқа енгізілуі тиіс.
       Ескерту. 95-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулыларымен.
      96. Тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу жґніндегі конкурсқа қатысатын әлеуетті ґнім берушінің жұмыс тәжірибесінің болуы мәселесін қараған кезде конкурстық комиссия осы конкурста сатып алынатын тауарларды беру, жұмыстарды орындау және қызметтерді кґрсету нарығында ғана жұмыс тәжірибесін қарайды. Бұл ретте конкурстық комиссия конкурстық ґтінімнің бағасын шартты түрде әлеуетті ґнім берушінің бір жылдан бастап, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің нарықтағы жұмыс тәжірибесінің болған әрбір жылға жарты пайызға (0,5%), бірақ бес проценттен аспай азайтады. Бір жылға дейін жұмыс тәжірибесі болған немесе ол болмаған жағдайда осындай процент белгіленбейді. Осы ґлшемнің конкурстық ґтінімінің шартты бағасына жиынтық пайыздық әсер бес пайыздан аспауға тиіс.
      Ескерту. 96-тармаққа ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2010.04.02 № 280 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулыларымен.
      97. Конкурстық комиссия пайдалану шығыстарының, сатып алынатын тауарларға техникалық қызмет кґрсету мен жґндеудiң ең аз құны бар конкурстық ґтiнiмдi айқындайды және осындай конкурстық ґтiнiмнiң бағасын шартты түрде екi пайызға азайтады. Осы ґлшемнiң конкурстық ґтiнiмнiң бағасына жиынтық пайыздық әсерi екi пайыздан аспауы тиiс.
      Ескерту. 97-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      98. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      99. Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес отандық тауарґндіруші үшін ұсынылған тауарларды ерікті сертификаттауды жүргізуді растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия шартты түрде осындай конкурстық ґтінімнің бағасын екі пайызға азайтады.
       Ескерту. 99-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      100. Сатып алынатын тауарларды, жұмыстар, кґрсетiлетiн қызметтер бойынша ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес сапа менеджментiнің жүйесiн сертификаттауды растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия осындай конкурстық ґтiнiмнің бағасын шартты түрде үш пайызға азайтады.


       Ескерту. 100-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулысымен.

      100-1. Ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес қоршаған ортаны басқару менеджментiнің жүйесiн сертификаттауды растайтын және (немесе) сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, кґрсетiлетiн қызметтер бойынша Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңнамасына сәйкес экологиялық таза ґнiм стандартына сәйкестiгiн растайтын құжат болған кезде конкурстық комиссия осындай конкурстық ґтiнiмнің бағасын шартты түрде екi пайызға азайтады.


      Ескерту. Ереже 100-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі); жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 23.07.2013 № 735 қаулыларымен.

      101. Конкурстық комиссия ұсынылатын тауарлардың ең үздік функционалдық сипаттамалары бар конкурстық ґтінімді айқындаған кезде осындай конкурстық ґтінімнің бағасын шартты түрде жарты пайызға (0,5%) азайтады.


      Ескерту. 101-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      101-1. Конкурстық комиссия ұсынылатын тауарлардың ең үздік техникалық сипаттамалары бар конкурстық ґтінімді айқындаған кезде осындай конкурстық ґтінімнің бағасын шартты түрде жарты пайызға (0,5%) азайтады.
      Ескерту. Ереже 101-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      102. Конкурстық комиссия ұсынылатын тауарлардың, ең үздік сапалық сипаттамалары бар конкурстық ґтінімді анықтаған кезде осындай конкурстық ґтінімнің бағасын шартты түрде үш пайызға азайтады.
      Ескерту. 102-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      102-1. Жергілікті қамтудың бар екендігін қарау кезінде конкурстық комиссия конкурстық ґтінімнің шартты бағасын жергілікті қамтудың әрбір пайызы үшін оннан бір (0,1) пайызға азайтады.
      Тауарда жергілікті қамтудың бар болуы СТ-KZ нысанды тауардың шыққан жері туралы сертификатпен расталады.
      Әлеуетті тауар жеткізуші сатып алынатын тауардың отандық ґндірушісі болып табылған жағдайда, онда конкурстық комиссия мұндай әлеуетті ґнім берушінің конкурстық ґтінімінің бағасын жергілікті қамту болғаны үшін шартты түрде он пайызға азайтады.
      Жұмысты, кґрсетілетін қызметтерді әлеуетті жеткізушінің жергілікті қамтудың мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындауға тартылған Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбегін тґлеу құнының жалпы еңбекті тґлеу қорынан және осы конкурс (лот) бойынша жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін кґзделген әлеуетті ґнім беруші тікелей де, сол сияқты қосалқы мердігерлік шарт жасасу арқылы да жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартты орындау үшін сатып алатын Қазақстан Республикасының резиденттері толық ґндіруіне немесе жеткілікті қайта ґңдеу ґлшемдеріне сәйкес тауарда (тауарларда) белгіленген қазақстаннан шыққан үлестің (үлестердің) құнынан шартты пайыздық қамтуы ретінде айқындалады.
      Ескерту. 102-1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.
      103. Конкурстық комиссия отандық тауар ґндірушілердің конкурстық ґтінімінің бағасын он пайызға, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің отандық әлеуетті ґнім берушісінің - бес пайызға азайтады.
      Ескерту. 103-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2008.12.31.  N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      104. Ескерту. 104-тармақ алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

      105. Конкурстық комиссияның хатшысы конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттамаға қол қойылған күнінен бастап бір жұмыс күні ішінде кґрсетілген хаттаманың кґшірмесін конкурсқа қатысуға ґтінім берген барлық әлеуетті ґнім берушілерге конкурстық құжаттамада белгіленген мерзімде:
      1) конкурсқа қатысуға рұқсат беру туралы хаттаманың кґшірмесін олар туралы мәліметтер конкурсқа қатысуға ґтінімдерді тіркеу журналына енгізілген әлеуетті ґнім берушілердің мекен-жайына беру не жіберу;
      2) қол қойылған хаттама мәтінінің тапсырыс берушінің интернет-ресурсында орналастырылуы.
       Ескерту. 105-тармаққа ґзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет