«Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесін бекіту туралы»


Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілді кґлемін ұсыну бойынша арнаулы әлеуметтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ґткізудің ерекше тәртібібет7/14
Дата02.05.2016
өлшемі2.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілді кґлемін ұсыну бойынша арнаулы әлеуметтік қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ґткізудің ерекше тәртібі

       Ескерту. Кіші бґліммен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2009.03.14. N 323 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.      309. Жергілікті атқарушы органдар арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілді кґлемінде кґзделген арнаулы әлеуметтік қызметтерді (бұдан әрі - арнаулы әлеуметтік қызметтер) мемлекеттік сатып алуға тапсырыс берушілер болып табылады.
      310. Ерекше тәртіп қолданылатын мемлекеттік сатып алу Заңға сәйкес конкурс тәсілімен, осы тарауда кґзделген нормалар ескеріле отырып ґткізіледі.
      311. Ґмірлік қиын жағдайда жүрген адамға (отбасына) арнаулы әлеуметтік қызметтерді жыл басынан бастап үздіксіз кґрсету үшін келесі жылға арнаулы әлеуметтік қызметтерді сатып алу бойынша конкурс ағымдағы жылы келесі жылға арналған бюджет бекітілгеннен кейін ґткізіледі.
      312. Арнаулы әлеуметтік қызметтерді конкурс тәсілімен сатып алуды ґткізу туралы хабарлау Заңға және осы Ережеге сәйкес жүзеге асырылады.
      313. Конкурстық құжаттамада мынадай деректер:
      1) мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының атауы мен орналасқан жері;
      2) сатып алынатын қызметтердің тізбесі;
      3) Үлгі конкурстық құжаттамаға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы мен талап етілетін сапалық сипаттамасы;
      4) арнаулы әлеуметтік қызметтерді ұсынудың түпкілікті сапалы нәтиже алуға бағытталған шарттары кґрсетілген техникалық айрықшалылығы;
      5) арнаулы әлеуметтік қызметтер кґрсетілуі қажет адамдардың (отбасылардың) саны;
      6) қызметтер кґрсетілетін орны;
      7) қызметтер кґрсетудің талап етілетін мерзімдері;
      8) тґлем шарттары мен елеулі жағдайлары кґрсетілген мемлекеттік сатып алу туралы шарттың жобасы;
      9) ґзінің (және ґзі тартатын қоса орындаушылардың) біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін әлеуетті ґнім беруші ұсынатын құжаттардың тізбесі;
      10) жиынтығы шарт бойынша қызметтердің жалпы кґлемінің 40 %-нан артығын қоса орындаушыларға беруге тыйым салу туралы ақпарат;
      11) конкурсқа қатысуға берілген ґтінім мен конкурстық баға ұсыныстары салынған конвертті ұсынудың тәртібі, тәсілі, орны және соңғы мерзімі, сондай-ақ конкурсқа қатысу ґтінімдерінің талап етілетін қолданылу мерзімі;
      12) конкурстық құжаттаманың мазмұны бойынша әлеуетті ґнім берушілер солардың кґмегімен түсіндіру, сондай-ақ конкурстық құжаттаманың ережелерін түсіндіру жґнінде әлеуетті ґнім берушілермен кездесу ґткізілетін орнын, күні мен уақытын сұрата алатын тәсілдері;
      13) конкурсқа қатысуға берілген ґтінімдер мен конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттің ашылатын орны, күні мен уақыты (жұмыс күнінің жергілікті уақыт бойынша он бір сағатынан кешіктірмей);
      14) конвертті ашу рәсімінің, конкурсқа қатысуға берілген ґтінімдерді қарау, конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру сипаттамасы;
      15) соның негізінде конкурс жеңімпазы анықталатын бағадан басқа, барлық ґлшемдердің, оның ішінде осындай әрбір ґлшемнің салыстырмалы мәні мен шартты баға есебі әдістемесінің сипаттамасы;
      16) ґткізілетін мемлекеттік сатып алудың нысаны болып табылатын қызметтерді (әр лот бойынша) сатып алуға бґлінген сомалар туралы мәліметтер қамтылуға тиіс.
      314. Конкурстық құжаттамада әлеуетті ґнім берушілердің ґткізілетін мемлекеттік сатып алудың шарттары туралы анағұрлым толық ақпарат алуына мүмкіндік беретін басқа да қосымша мәліметтер қамтылуы мүмкін.
      315. Конкурстық құжаттамада заңды тұлғаның құқықтық нысанына нұсқамалардың және қызметтердің жеке әлеуетті ґнім берушіге тиістілігін айқындайтын ґзге де сипаттамалардың болуына жол берілмейді.
      316. Біртектес немесе бір тектес арнаулы әлеуметтік қызметтердің бірнеше түрін мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы бір тектес қызметтерді конкурстық құжаттамада арнаулы әлеуметтік қызметтерді алушылардың санаттары мен оларды ұсыну шарттары бойынша лоттарға бґлуге міндетті.
      Осы тармақта кґзделген жағдайларда, конкурсқа қатысуға ґтінімдерді қарау, конкурсқа қатысушылардың конкурстық бағалық ұсыныстарын бағалау және салыстыру, сондай-ақ, конкурстың жеңімпазын анықтау конкурстық құжаттамада кґзделген әрбір лот бойынша жүзеге асырылады.
      317. Конкурсқа қатысуға тілек білдірген әлеуетті ґнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға ұсынатын конкурсқа қатысуға арналған ґтінім:
      1) Үлгі конкурстық құжаттамаға 4 және 5-қосымшаларға сәйкес нысан бойынша әлеуетті ґнім беруші толтырған және қол қойған ґтінімді;
      2) ґзінің жалпы біліктілік талаптарына сәйкестігін растау үшін әлеуетті ґнім беруші ұсынатын құжаттардың тізбесін:
      құқықтық қабілеттілігін (заңды тұлғалар үшін), азаматтық іс-әрекетке қабілеттілігін (жеке тұлғалар үшін) растайтын, нотариалды куәландырылған құжаттарды;
      заңды тұлға заңнамада белгiленген тәртiппен бекiтiлген жарғының нотариалды куәландырылған кґшiрмесiн ұсынады. Қазақстан Республикасының резидентi еместері сауда тiзiлiмiнiң нотариалды куәландырылған заңды үзiндi кґшiрмесiн қазақ және (немесе) орыс тiлiне аудармасымен қоса ұсынады;
      заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің* немесе анықтаманың нотариалды куәландырылған кґшірмесін. Заңды тұлға ґз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітілген Үлгі жарғы негізінде жүзеге асырған жағдайда, мемлекеттік тіркеу туралы ґтініштің нотариалды куәландырылған кґшірмесін.
      Ескертпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен ґкілдіктерді есептік тіркеу мәселелері бойынша ґзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, ґкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік заңды тұлғаның қызметi тоқтатылғанға дейін жарамды болып табылады;
      лицензиялардың не электрондық құжаттың қағаз кґшірмесі түріндегі лицензияның және/немесе патенттердiң, куәлiктердiң, сертификаттардың, дипломдардың, әлеуеттi ґнiм берушiнiң сатып алынатын қызметтердi кґрсетуге арналған құқығын растайтын басқа да құжаттардың нотариалды куәландырылған кґшiрмелерiн;
      тґлем қабілеттілігін растайтын құжаттарды:
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 10-қосымшаға сәйкес (әлеуетті ґнім беруші екінші деңгейдегі бірнеше банктің, сондай-ақ шетелдік банктің клиенті болып табылатын жағдайда, бұл анықтама осындай банктердің әрқайсысынан ұсынылады) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі және ипотекалық компаниялардағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарына сәйкес, әлеуетті ґнім берушінің банктің немесе банк филиалының алдындағы міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша анықтама берілген күннің алдындағы үш айдан астам созылып келе жатқан мерзімі ґткен берешегінің болмауы туралы әлеуетті ґнім берушіге қызмет кґрсетілетін банктің немесе банк филиалының қолы мен мґртаңбасы бар анықтаманың түпнұсқасын. Анықтама конкурстық ґтінімдер салынған конверт ашылған күннің алдындағы бір айдан асырылмай берілген болуға тиіс;
      конкурстық ґтінімдер салынған конверт ашылатын күннің алдындағы бір айдан асырылмай берілген және мґртаңбамен бекітілген үш айдан астам (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тґлем мерзімі кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда) салық берешегінің және міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша берешегінің жоқ екені туралы не салық берешегі мен міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдар бойынша бір теңгеден кем берешегінің бар екені туралы тиісті салық органының белгіленген нысандағы анықтамасының түпнұсқасын;
      3) әлеуетті ґнім берушінің және (немесе) онымен қоса орындаушылардың арнаулы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды:
      Үлгі конкурстық құжаттамаға 7-қосымшаға сәйкес нысандар бойынша мемлекеттік сатып алу үдерісіне қатысу үшін біліктілігі туралы, әлеуетті ґнім берушінің және оның қоса орындаушыларының арнаулы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар кґрсетілген арнаулы біліктілік және ґзге де талаптардың егжей-тегжейлі тізбесін қамтитын мәліметтерді қамтуға тиіс.
      Әлеуетті ґнім беруші қызметтерді қоса атқарушыларды тартуды кґздеген жағдайда, әлеуетті ґнім беруші мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушыға тартылатын қоса орындаушылардың жалпы және арнаулы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс.
      Сондай-ақ, конкурсқа қатысушылардың баға ұсынымына әсер етуші ґлшемдер болған жағдайда, ґтінімде оларды растаушы құжаттар да қамтылуға тиіс.
      Сондай-ақ, ґтінім конкурста сатып алу нысаны болып табылатын қызметтерді кґрсету кезінде, әлеуетті жеткізушінің қоса орындаушыға жалпы жиынтығында қызметтер кґлемінің 40 %-нан артығын беруіне тыйым салу шарты туралы мәліметтерді қамтуға тиіс;
      4) кґрсетілетін қызметтердің тізбесін (қатысатын лоттар кґрсетілген), оның ішінде:
      қызметтердің сапалық сипаттамаларының сипатын (техникалық айрықшалықтар);
      кґрсетілетін қызметтердің сандық кґрсеткіштері;
      қызметтерді кґрсету орны, жағдайы мен мерзімдері (кезеңдері);
      тґлемнің балама шарттары (ондайлар бар болса);
      кґрсетілетін қызметтердің шығыстар бойынша толық жазылған бағасын;
      5) мемлекеттік сатып алу туралы шарт заңды күшіне енген сәттен бастап, қызметтердің сапалық сипаттамасын және тиісті мемлекеттік және салалық стандарттар мен нормативтерді қоса алғанда, олардың конкурстық құжаттамаға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсыну туралы міндеттемені;
      6) әлеуетті ґнім берушінің жарғысына сәйкес сенімхатсыз қол қою құқығы бар әлеуетті ґнім берушінің бірінші басшысын қоспағанда, әлеуетті ґнім берушінің мүддесін білдіретін тұлғаға (тұлғаларға) конкурсқа қатысуға арналған ґтінімге қол қою және конкурстық комиссияның отырыстарына қатысу құқығына сенімхатты қамтиды.
      Кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы әлеуетті ґнім беруші - жеке тұлғаның ґтінімі сондай-ақ тиісті мемлекеттік орган берген, заңды тұлға құрмай-ақ кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың нотариалды куәландырылған кґшірмесін (мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу үшін азаматтық құқықтық қабілетінің болуын растау үшін) қамтуға тиіс.
      Ескерту. 317-тармаққа ґзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі), 2012.12.19 N 1618 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi); 20.12.2013 N 1363 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) қаулыларымен.
      318. Әлеуетті ґнім беруші конкурсқа қатысуға ґтінімді және мемлекеттік сатып алу туралы шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізбейді.
      319. Конкурсқа қатысуға арналған ґтінімдерді конкурстық комиссия конкурсқа қатысуға арналған ґтінімдері бар конверттер ашылған күнінен бастап екі жұмыс күні ішінде қарайды. Конкурстық комиссия ґтінімдерді қарау қорытындысын шығарады және жоғарыда кґрсетілген мерзімдерде конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама жасайды.
      Конкурсты ұйымдастырушы екінші жұмыс күнінің 16 сағатынан кешіктірмей жіберу хаттамасын барлық қатысушыларға жібереді және біліктілік талаптары бойынша іріктеуден ґткен қатысушыларды конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттердің ұсынылу және ашылу уақыты туралы (үшінші жұмыс күнгі сағат 11-ден кешіктірмей) хабардар етеді.
      Конкурстық баға ұсыныстары салынған конверттер ашылған күні конкурстық баға ұсыныстарын бағалау және салыстыру жґніндегі конкурстық комиссияның отырысы ґткізіледі және конкурс қорытындысының хаттамасына қол қойылады.
      320. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық ґтінім ұсынған, конкурстық құжаттама талаптарына жауап беретін және сатып алуды жүзеге асыру үшін бґлінген сомадан аспайтын бағаны ұсынған ең болмаса бір әлеуетті ґнім беруші болса, конкурс ґткізілді деп таниды.
      321. Арнаулы әлеуметтік қызметтерді сатып алудағы жеңімпазды анықтау кезінде, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы арнаулы әлеуметтік қызметтерді алған тұлғалардың пікірі мен ұсынымдарын ескеруге құқылы.
      322. Конкурсты ұйымдастырушылар бюджеттік бағдарлама әкімшісінің міндеттемелері мен тґлемдері бойынша бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) қаржыландыру жоспарларында кґзделген қаражаттың шегінде, арнаулы әлеуметтік қызметтердің ұсынылған тізілімдерін салыстырып тексеру негізінде, орындалған жұмыстардың актілеріне сәйкес нақты кґрсетілген қызметтер үшін, қызметтерді жеткізушілерге ай сайын шығындарды ґтейді.
      323. Осы тараумен реттелмеген жағдайларда тапсырыс берушілер, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушылар мен конкурстық комиссиялардың мүшелері Заңды және осы Ережені басшылыққа алады.

Дағдарысқа қарсы шараларды іске асыру үшін тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың ерекше тәртібі

       Ескерту. Кіші бґліммен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 2009.05.06 N 635 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      324. - 331. Алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

10. Ґтпелі ережелер

       Ескерту. 10-бґлім алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2012.05.04 N 573 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Ережеге 1-қосымша     

Тауарлар, жұмыстар, кґрсетілетін қызметтер номенклатурасы

      Ескерту. 1-қосымша алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.         

Мемлекеттік сатып алуды 
жүзеге асыру ережесіне 
2-қосымша       

      Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 21.06.2013 № 641 қаулысымен; ґзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 20.12.2013 N 1363 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.Тауарларды, жұмыстарды және кґрсетілетін қызметтерді
мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары

Жалпы мәліметтер

Тапсырыс берушінің БСН

Тапсырыс берушінің СТН

Мемлекеттік мекемелер үшін

Тапсырыс берушінің атауы (мемлекеттік тілде)

Тапсырыс берушінің атауы (орыс тілінде)

Қаржы жылыММ коды

Қор


1

2

3

4

5

6

7

Мемлекеттік сатып алу жоспары

р/с


Жоспар тармағының түрі

Мемлекеттік мекемелер үшін

Сатып алу мәнінің түрі

Тауардың, жұмыстың, кґрсетілетін қызметтің коды (ТЖҚС сәйкес*)

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің мемлекеттік тілдегі атауы (ТЖҚС сәйкес*)

Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің орыс тіліндегі атауы (ТЖҚС сәйкес*)

Тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің мемлекеттік тілде қысқаша сипаттамасы (сипаттауы) (ТЖҚС сәйкес*)

Тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің орыс тілінде қысқаша сипаттамасы (сипаттауы) (ТЖҚС сәйкес*)Бюджеттік бағдарламаның әкімшісі

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Ерекшелік

Қаржыландыру кґзі1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

      кестенің жалғасы

Қосымша сипаттамасы (сипаттауы) (мемлекеттік тілде)**

Қосымша сипаттамасы (орыс тілінде)**

Сатып алу тәсілі

Ґлшем бірлігі (ТЖҚС сәйкес *)

Саны, кґлемі

Бір бірлігі үшін баға***, теңге

Сатып алу үшін бекітілген жалпы сома ***, теңге

Үш жылғы кезеңнің бірінші жылына бекітілген сома

Үш жылдық кезеңнің екінші жылына арналған болжамды сома ***, теңге

Үш жылдық кезеңнің үшінші жылына арналған болжамды сома ***, теңге

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асырудың жоспарланған мерзімі (ай)

Тауарды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді кґрсету мерзімі

Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді кґрсету (ӘАОС сәйкес елді мекеннің коды)

Аванстық тґлемнің мґлшері, %

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

      * ТЖҚС – тауарлардың, жұмыстардың және кґрсетілетін қызметтердің сыныптауышы
      ** толтыру міндетті емес
      *** 2013 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік органдар мен мемлекеттік мекемелер соманы ҚҚС есепке алусыз кґрсетеді. Аталған талап 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік сатып алудың тапсырыс берушілері болып табылатын дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу және одан кґп пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар мен заңды тұлғалар немесе олармен үлестес заңды тұлғалар үшін міндетті болып табылады. Бұл ретте аталған дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) елу және одан кґп пайызы мемлекетке тиесілі мемлекеттік кәсіпорындар мен заңды тұлғалар немесе олармен үлестес заңды тұлғалар 2013 жылға арналған жылдық жоспарда ҚҚС есепке алусыз тауардың, жұмыстың, кґрсетілетін қызметтің бір бірлігі үшін бағаны кґрсетуге құқылы.

                                                         Ережеге


                                                        3-қосымша

       Ескерту. 3-қосымшаға ґзгерістер енгізілді - ҚР Үкіметінің 2008.12.31 N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз), 2012.12.19 N 1618 (алғашқы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi); 20.12.2013 N 1363 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн ґткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулыларымен.

      Ескерту. Бүкіл мәтін бойынша "нысан бойынша" және "нысандар бойынша" деген сґздер алынып тасталды - ҚР Үкіметінің 2008.12.31. N 1356 (қолданысқа енгізілу тәртібін 3-т. қараңыз) Қаулысымен.

                                                   Бекітемін:


                              _______________________________
                           (Тапсырыс берушінің толық атауы және осы
                      конкурстық құжаттаманы бекіткен оның лауазымды
                                    тұлғасының Т.А.Ә. кґрсету қажет)
                                          200__жылғы "___" _________
                                          шешімнің N________________

                ҮЛГІ КОНКУРСТЫҚ ҚҰЖАТТАМА мемлекеттік сатып алу бойынша
_____________________________________________________________
(конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың атауын
                        кґрсету қажет)

Тапсырыс беруші ______________________________________________
                        (тапсырыс берушінің толық атауы, орналасқан
                    жері, БСН-і, банктік деректемелері кґрсетілсін)

Тапсырыс берушінің ґкілі____________________________________
(тапсырыс берушінің лауазымды тұлғасының - ґкілінің Т.А.Ә., байланыс телефондарын және болса электрондық почтасының мекен-жайын кґрсету қажет)

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы
_______________________________________________________________
        (толық атауы, орналасқан жері, БСН-і, банктік деректемелері
                               кґрсетілсін)

Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының ґкілі
____________________________________________________________
(лауазымын, байланыс телефондарын және болса электрондық почтасының мекен-жайын қоса алғанда, мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының лауазымды тұлғасының - ґкілінің Т.А.Ә. кґрсету қажет)

Конкурстық құжаттаманың құны
____________________________________________________________
(конкурстық құжаттаманың құнын теңгемен кґрсету не егер конкурстық құжаттаманы ұсынғаны үшін тґлем алу кґзделмесе немесе конкурстық құжаттама Интернет желісінде электрондық түрде орналастырылса, онда бұл тармақты мынадай редакцияда жазу қажет: "Конкурстық құжаттама тегін ұсынылады").

1. Жалпы ережелер

      1. Конкурс ґнім берушіні(лерді) таңдау мақсатында ґткізіледі (тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің атауын кґрсету қажет).


      2. Тауарды (жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді) мемлекеттік сатып алу жґніндегі осы конкурс (лот) үшін бґлінген сома____ теңгені құрайды (тауарларды, (жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді) лоттарға бґлген жағдайда әрбір лот үшін сома жеке кґрсетіледі).
      3. Осы конкурстық құжаттама мыналарды қамтиды:
      1) осы Үлгі конкурстық құжаттамаға 1-қосымшаға сәйкес сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің) тізбесін;
      2) осы Үлгі конкурстық құжаттамаға 2 және 3-қосымшаларға сәйкес белгіленген тәртіппен бекітілген жобалау-сметалық құжаттаманы, техникалық ерекшеліктерді қоса алғанда, сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, кґрсетілетін қызметтердің сипаты мен талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамасын;
      3) осы Үлгі конкурстық құжаттамаға 4 және 5-қосымшаларға сәйкес заңды және жеке тұлғалар үшін конкурсқа қатысуға арналған ґтінімдерді;
      4) осы Үлгі конкурстық құжаттамаға 6, 7 және 8-қосымшаларға сәйкес тауарларды беру (жұмыстарды орындау, кґрсетілетін қызметтер кґрсету) үшін әлеуетті ґнім берушінің біліктілігі туралы мәліметтерді;
      5) әрбір ґлшемнің проценттік мәнін кґрсете отырып, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) 17-бабының 4-тармағына және Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру ережесіне сәйкес неғұрлым сапалы тауар, жұмыс, қызмет кґрсетуді ұсынатын конкурсқа қатысушыны айқындау мақсатында конкурсқа қатысушыны анықтау кезінде конкурстық комиссия ескеретін міндетті ґлшемдердің тізбесін;
      6) объектілер салуға не оларды қайта жаңартуға байланысты жұмыстарды мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру кезінде мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы конкурстық құжаттамада жұмыстарды орындау кезеңдерін, түрлерін және кґлемдерін, сондай-ақ егер кіші жобалау құжаттамасына сәйкес оларды орындау мерзімі бір қаржы жылынан асатын болса, әрбір қаржы жылындағы осындай жұмыстарды мемлекеттік сатып алудың сомасын кґрсетуі қажет.
      4. Конкурсқа қатысуға ниет білдірген әлеуетті ґнім беруші конкурсқа қатысуға ґтініммен қоса тауарларды, жұмыстарды, кґрсетілетін қызметтерді сатып алу үшін бґлінген соманың бір проценті мґлшерінде конкурсқа қатысуға арналған ґтінімді қамтамасыз етуді тґменде санамаланған нысандардың бірінде енгізеді:
      1) мынадай банктік шотқа орналастырылатын ақшаның кепілдік берілген ақшалай жарнасын______________ (тапсырыс берушінің не мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушының банктік шотының толық деректемелерін кґрсету қажет);
      2) осы Үлгі конкурстық құжаттамаға 9-қосымшаға сәйкес банктік кепілдік.
      Конкурсқа қатысуға арналған ґтінімді қамтамасыз етудің қолданылу мерзімі конкурсқа қатысуға арналған ґтінімнің ґзінің мерзімінен кем болмауға тиіс.Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет