«Микробиология» пәнінің оқытушыға арналған оқу әдістемелік кешені №1 басылым 2013 ж. «Микробиология»Дата28.04.2016
өлшемі282.39 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


МСЖ 3 деңгей құжаты

ПОӘК

ПОӘК

042-14-4-03.01.20.25/01-2013«Микробиология»

пәнінің оқытушыға арналған оқу әдістемелік кешені


№ 1 басылым

«___» _________ 2013 ж.

«Микробиология» пәнінің

5В080100 – «Агрономия» мамандығына

бойынша күндізгі және сырттай

оқу бөлімінің оқытушыға арналғанОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Семей – 2013 ж.

Алғы сөз
1. ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ:

Құрастырушылар: ______________ Байгазанов А. Н. ғ.в.к., доцент; Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ветеринариялық санитария» кафедрасы « ___ » ___________ 2013 ж.

2.Талқыланды:


  1. 2.1. «Ветеринариялық санитария» кафедрасының отырысында

№ ____ хаттама « ___ » ___________ 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі _____________ Е. О. Омарбеков

2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро отырысында

№ 1 хаттама « ___ » ___________ 2013 ж.

Төрайымы _____________ А.В.Тлеубаева

3. БЕКІТІЛДІ:

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітіліп, баспаға ұсынылды

№ 1 хаттама « ___ » ___________ 2013 ж.


ғаОӘК төрайымы ____________ Г.Искакова


4 ЕКІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМАЗМҰНЫ


 1. Пайдалану аймағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

4. Оқытушыға арналған пәннің оқу жұмыс жоспарының мазмұны

5. Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

6. Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі

8. Әдебиеттер

1. ПАЙДАЛАНУ АЙМАҒЫ
«Микробиология» пәніне арналған оқу-әдістемелік кешені мамандығы 5В05080100 – «Агрономия» студенттеріне арналған.

Ол студенттерді курс мазмұнымен, оның өзектілігімен және қажеттілігімен, курс талаптарымен (саясатымен), студенттердің оқу процесі кезінде ие болатын біліктілік және ақылгөйлілікпен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәнді оқу барысындағы негізгі басшылық болып табылады.

 1. НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР


«Микробиология» пәнінің нағыз жұмыс оқу бағдарламасы дайындалды және осы пән бойынша келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес ұйымның оқу процесінің тәртібін орнатады:

- «5В05080100 – Агрономия» мамандығының білімнің Мемлекеттік жалпыміндетті стандарты, ҚР БМЖС 3.08.359-2006 ж. мақұлданды және №779, 2005 жылдың 23 желтоқсанынан Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің Бұйрығымен іске енді;

- СТУ 042-РГКП-СГУ-8-2007 Университеттің «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін безендіру және дайындауға қойылатын жалпы талаптар» стандарты;

- ДП 042-08.10.10.12-2007 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжатталған процедурасы.3 Жалпы ережелер

Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы

3.1. Пәннің мақсаты – жалпы өсімдік микробиологиясы (сапрофитті және патогенді микроорганизмдердің түрлі топтарын білу – ауыл шаруашылық өсімдіктерінің ауруларын қоздырушылар, олардың морфологиясы, жүйеленуі және физиологиясы); сыртқы қоршаған орта факторларының микроорганизмдердің тіршілігіне әсері және табиғаттағы зат айналымындағы микроорганизмдердің рөлі, өсімді жемдерді консервілеу және сақтау кезіндегі микроорганизмдерді қолдану; микробты синтез өнімін қолдану (ақуыз, амин қышқылы, дәрумендер, антибиотиктер, т.б.) бойынша студенттерге білім және практикалық біліктілік беру.

3.2. Пәнді зерделеудің негізгі міндеттері – студенттің микроорганизм түрлерін анықтауға мүмкіндік беретін микробиологиялық зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерін және микроорганизмдердің пайдалы қасиетттерін өндірістің түрлі аумақтарында қолдануы білуі керек.

3.3. Пәнді зерделеу нәтижесінде студент міндетті:

- микроорганизмдердің функцияларын және олардың табиғаттағы рөлін білуі;

- микроорганизмдердің тұрақсыз элементтерін анықтауға мүмкіндік беретін; тинкториальды қасиеттерімен анықталатын препаратты дайындау және бояу әдістемесімен; микроорганизмдердің таза өсінділерін бөліп алу және олардың биохимиялық қасиеттерін қолдануды және пайдалануды білуі;

- микроорганизм идентификациясының ерекшеліктерін меңгеруі;

- жем дайындауда, жеміс және көкөністі консервілеуде білімдерін қолдана білуі;

- микроб жасушасында болып жататын физиологиялық факторлардың маңызын түсінуі;

- инфекция және иммунитет, биотехнологиялық процестердегі микроорганизмдер рөлі және ауыл шаруашылық өсімдіктерінің инфекциялық аурулары жайлы түсінік қалыптастыруы;

- микроорганизмдердің морфологиясы және биологиясы, болашақ маманға ауыл шаруашылық өнімдерінің және жемнің сапасын арттыру мақсатымен микробиологиялық процестерді бағытты түрде реттеуге мүмкіндік беретін топырақты және санитарлы микробиологияның негізі жайлы білім алуы.

3.4. Курстың пререквизиті: органикалық және бейорганикалық химия, физиология, генетика.

3.5. Курстың постреквизиті:
1 кесте – Оқу жоспардың көшірмесі


Курс

Семестр

Кредиттер

ДС (сағ)

ЗС (сағ)

ӨСӨЖ (сағ)

СӨЖ (сағ)

Барлығы (сағ)

Қоры-тындысы

2

3

2

15

15

30

30

90

Емтихан


Әдебиеттер

Негізгі:

 1. М.Радчук. «Ветеринариялық және иммунологиялық микробиология». Мәскеу,01991 ж. 383 б.

 2. А.С.Лабинская. «Микробиологиялық зерттеу әдістері техникасымен микробиология». Мәскеу, 1968 ж., 467 б.

3. Е.Н.Мишустин, В.Т.Емцев. Микробиология. – «Колос» баспасы,1978ж., 368 б.

4. П.А.Емельяненко. «Ветеринарлық микробиология». «Колос» баспасы, 1982ж., 304 б.

5. А.Я.Панкратова. «Азық-түлік өндірісінің техникалық микробиологиясы». Мәскеу, 1968ж. 744 б.

6. О.Д.Сидоренко, Е.Г.Борисенко, А.А.Ванькова, Л.И.Войно. Микробиология: Агротехнологтарға арналған оқу құралы.-М.:ИНФА-М,2005.-287 б.

7. Т.П.Трушина. Жалпы тамақтану үшін микробиология, тамақтану физиологиясы және санитарияның негізі.-Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000.-384 б

8. А.Ю.Жвирблянская, О.А.Бакушинская. Азық-түлік өндірісіндегі микробиология.-М.,1975ж.-196-209 б.

9. С.В.Нецепляев. Жаратылысы жануар болатын азық-түлік өндірісі микробиологиясының зертханалық практикумы. – М.,1990 ж.

10. С.С.Гительсон, Т.С.Костенко, Е.И.Скаршевская. Ветеринарлы және иммунологиялық микробиология бойынша практикум. – М.,1989 ж.-272 б.

11. Т.Н.Блейм. Микробиология бойынша тесттер жинағы. Оқу нұсқаулықтары. – Семей:Шәкәрім ат. СМУ,2005 ж. – 112 б.
Қосымша:


 1. Ауыл шаруашылығындағы микроорганизмдер. II Вузаралық ғылыми конференция еңбектері. Мәскеу университетінің баспасы. – 1970 ж.403 б.

 2. Н.А.Красников. «Топырақ микроорганизмдері және жоғары сатыдағы өсімдіктер». Баспа, КСРО Ғылым Академиясы. Мәскеу,1958 ж.

 3. Ауыл шаруашылық жануарларының инфекциялық және протозойлық аурулардың диагностикасы (Альбом). –М.,1968. / 196 б.

 4. Н.Р.Ассонов. Микробиология. – М.1989. – 351 .б.

 5. В.Бетина. Микробтар әлеміне саяхат. – М.,1976.-272 б.

 6. Я.Е.Коляков. Ветеринарлы иммунология. М.:Агропроибаспа. – 1986 ж.

 7. В.Д.Тимаков және т.б. Микробиология. М.:Медицина. – 1983 ж.

 8. Т.С.Сайдулдин. Серология негіздері. – Алматы:Ғалым, 1992. – 272 б.

 9. Б.Н.Хмелевский және т.б. Жануарлардың микотоксикозының профилактикасы. – М.: Агропромбаспа,1985.-271 б.

 10. Р.В.Петров. Иммунология. – М.:Медицина, 1987 ж.

11. М.В.Гусев, Л.А.Минеева. Микробиология. – Мәскеу университетінің баспасы,1978. – 384 б.

12. К.Д.Пяткин, Ю.С.Кривошеин. Микробиология. – М.,1980 ж. – 512 б.

13. В.Д.Тимаков, В.С.Левашев, Л.Б.Борисов. М., 1983. – 512 б.
4. ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ОҚУ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫНЫҢ МАЗМҰНЫ


 1. кесте - Пәннің мазмұны. Сабақ түріне байланысты сағаттарды бөлу
Тақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағаттар мөлшері

Әдебиет
1

2

3
Дәріс сабақтары
1.Микробиология пәні және оның мақсаты.

1

1.3-12 б.

2. 7-13 б.

4. 3-16 б.

5. 4-7 б.


2.Микроорганизм систематикасы.

1

1. 3-31,32-53 б.

4. 32-53 б.

5. 7-8, 13-25 б.

3.Микроскопиялық саңырауқұлақтар және оның классификациясы.

1

1. 27-30 б.

2. 36-58 б.


4.Микроорганизм физиологиясы.

2

1. 39-54 б.

2. 59-99 б.

5. 42-49 б.

6. 59-97 б.


5.Микроорганизм физиологиясы.
7. 207-214 б.
6.Микроорганизм экологиясы.

1

1. 94-104 б.

2. 125-139 б.

4. 65-76 б.

5. 26-41 б.

6. 125-135 б.

7.Микроорганизм генетикасы.

1

1. 56-64 б.

4. 76-88 б.

5. 73-77 б.

8.Микроорганизм мен қоршаған орта.

1

4. 307-319 б.

7. 275-288 б.


9.Микроорганизм мен өсімдік арасындағы өзара қарым-қатынас.

1

1. 68-78 б.

4. 129-131 б.,

155-169 б.,

193-203 б.

2. 175-191 б.

5. 65-73 б.


10.Көмірқышқыл, азот және т.б. химиялық элементтердің микроорганизм өзгеруінен бірігуі.

1

1.104-117 б.

2. 139-146 б.

5.83-96 б.

6. 139 б.


11.Инфекция негізі.

1

1.118-139 б.

2. 146-156 б.

6.139-146 б.


12.Иммунитет негізі.

2

1. 54-55 б.

2. 174-175 б.

3. 54-63 б.

4. 203-225 б.

5. 49 б.

7. 183-194 б.13.Топырақ микробиологиясы.

1
14.Топырақ микробиологиясы.

15
15.Шолу дәрісі

1.Микробиологиялық зертхана, оның міндеттері. Иммерсионды жүйе.

Микробиологиялық зертханадағы жұмыс ережесімен танысу.

Микроскоп құрылысын талдау.

Микробиологиялық практикадағы микроскопияның ерекшеліктерімен танысу.1

4. 6-21 б.

2.Микроорганизмдердің негізгі формалары.

Прокариотты жасушалардың морфологиясымен танысу. Дайын бактериалдық препаратты микроскоп арқылы зерттеу. Формасын анықтау. Суретін салу.1

4. 19-20 б.

6. 13-18 б.3.Ашытқы саңырауқұлақтарының, дрожжы және актиномицеттердің морфологиясы.

Ашытқы саңырауқұлағы, дрожжы, актиномицетттің дайын бактериалдық препараттарын зерттеу. Суретін салу. Өздігінен үш ашытқы саңырауқұлағынан (мукор, аспергил, пеницилл) препарат дайындау. Микроскоптау. Суретін салу.1

4. 58-61 б.

6. 36-50 б.4.Бояулар,бояу ерітінділері. Бактериялық препарат дайындау техникасы. Бояудың қарапайым тәсілі.

Бактериялық препаратты дайындау әдістемесін игеру – жағу және бояудың қарапайым тәсілі.1

4. 21-29 б.

5. Бояудың күрделі тәсілі. Грам және Циль-Нильсен әдісі бойынша бояудың маңызы. Бактериялық препаратты Грам әдісі бойынша бояудың әдістемесін игеру. Бактериялардың грам оң және грам теріс болып бөлінуінің маңызын түсіну. Препарат дайындау, бояу, микроскоп арқылы қарау, суретін салу, морфологиясын және тинкториальды қасиетін анықтау.

1

4. 29-31 б.

5. 15-17 б.6.Спораны және капсуланы анықтау әдістері. Бактериялардың қозғалысын анықтау.

Бактериядағы спора мен капсуланы анықтаудың әдісінің маңызын түсіну. Дайын препаратты Виртц әдісі бойынша бояу (спораны анықтау үшін), микроскоп арқылы қарау, суретін салу. Ольт әдісі бойынша бояудың боялған дайын препаратты микроскоп арқылы қарау, капсуланы зерттеу. Суретін салу.

Жіпшені анықтаудың әдісін (Морозов б/ша),қозғалуды анықтау әдісін («аспа тамшы», «жаншылған тамшы» әдісі)игеру. «Жаншылған тамшы» препаратын дайындау.Микроскоппен қарау.


1

4. 31-35 б,

4. 39-42 б.7.Коллоквиум.

1
8.Зертханалық аппаратура. Залалсыздандыру әдістері. Қоректік ортаны дайындау.

Залалсыздандыру әдісін талдау (құрғақ бумен, дымқыл бумен). «Дезинфекция», «асептика» және «антисептика» ұғымдарын түсіну. ЕПА, ЕПС, ЕПЖ дайындаудың техникасын талдау. Өздігінен құрғақ қоректік ортадан Эндо және ЕПС дайындау.1

4. 53-67 б.

9.Микробтардың таза өсіндісі. Анықтау әдістері. Аэроб және анаэробты қалпына келтіру.

«Таза өсінді», «микробты өсінді», «аэробтар», «анаэробтар», микроаэрофильдер», «факультативты анаэробтар» ұғымын түсіну. Таза өсіндіні алудың негізгі әдісін және анаэробтарды қалпына келтіру үшін анаэробты шартты тудыру жолын талдау. Петри табақшасына ауадан ЕПА себуді жүргізу.1

4. 68-94 б.

10.Микроорганизмдердің культуральды қасиеттері.

Микроорганизмдердің қатты (ЕПА), сұйық (ЕПС), жартылай сұйық (ЕПЖ) қоректік ортада өсу әрекетін зерттеу.1

4. 94-97 б.

11.Микроорганизмдердің ферментативті қасиеттері. Микроорганизмдердің түрлерін анықтау.

Микроорганизмдердің сахаролитикалық, протеолитикалық, гемолитикалық, редуцирланушы қасиеттерін зерттеу. Аталған қасиеттерді зерттеуге арналған қоректік орталар және нәтижелер қорытындысы.1

4. 94-97 б.

6. 227-245 б.12.Топырақ, су, ауа микрофлорасы.

Су, топырақ сынақтарын сұрыптау ережелерімен танысу және жалпы микроб саны, коли-титр, коли-индекс және гемолитикалық стрептококканы анықтаудың әдістерін зерттеу.1

1. 55-57 б.

4. 103-120 б.

6. 164-174 б.


13.Жем микрофлорасы.

Азық-түлік өндірістерінде жұмыс жасайтын техникалық жабдыққа, инвентарға, тарға, жұмыс қолына санитарлы-микробиологиялық бақылау жасаудың әдістерімен танысу.1

1. 59 б.

4. 340-342 б.14.Нан және ұнға санитарлы-микробиологиялық бағалау.

Ұн мен нанды зерттеудің микробиологиялық әдістерімен танысу. Астық салмағын инфицилаудың жолдары. Жаңа жиналған астықтың микрофлорасы. Астықты сақтау және оны өңдеу жағдайының микрофлора құрамына әсері. Астық пен ұнның ақауы және микрофлорасы. Сапрофиттерге байланысты астықтың азық-түліктік, тұқымдық және фураждық сапасы.1

6. 247-300 б.

15.Коллоквиум.

1
Қорытынды

15

5. СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН

ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ


Тақы-

рып №

Тақырып атауы

Мазмұны

Әдебиеттер

1

Прокариоттардың эукариоттардан айқын ерекшеліктері.

Шар тәрізді, таяқша тәрізді, ирек формалы микроорганизмдердің, ашытқы саңырауқұлағының (аспергил, пеницилл, мукор), дрожжының, актиномицеттің морфологиясы.

Азық-түлік өнімінің техникалық микробиологиясы/А.Я.Панкратованың ред. бойынша.-М., 1968 ж. 14-53 б.

А.Ю.Жвирблянская, О.А.Бакушинская. Тағам өндірісінің микробиологиясы – М.,1975.-44-57 б.

Т.П.Трушина. Жалпы тамақтану үшін микробиология, тамақтану физиологиясы және санитарияның негізі.-Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000.-13-25 б.


2

Эпифитті және ризосфералы микрофлора.

Өсімдіктің жасыл бөліктерінің беткі қабатында өмір сүретін микробтар. Тамырлы топырақ микрофлорасы.

Н.А.Красильников. «Топырақ микроорганизмдері және жоғары сатыдағы өсімдіктер».Мәскеу,1958ж.-319-418 б.

3

Дезинфекция. Дезинфекциялайтын заттардың негізгі топтарының мінездемесі.

Дезинфекция – ұғымы. Дезинфекциялайтын заттардың (сілті, қышқыл, формальдегид топтары, хлор құрамды препараттар, фенол,т.б.) әр түрлі топтарының мінездемесі.

А.Ю.Жвирблянская, О.А.Бакушинская. Азық-түлік өндірісіндегі микробиология.-М.,1975ж.-196-209 б.

4

Микроорганизмерге биологиялық факторлардың әсері.

Симбиоз, метабиоз, сателлизм, синергизм, вирогения, антагонизм.

Ветеринарлық және иммунологиялық микробиология /Н.А.Радчук редакциясымен.-М.,1991.-90-94 б.

Т.П.Трушина. Жалпы тамақтану үшін микробиология, тамақтану физиологиясы және санитарияның негізі.-Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000.-26-30 б.Егоров. Өндірістік микробиология.-М.,1989ж.-167-216 б.

5

Силостау әдістері.

Шикізат микрофлорасы.

О.Д.Сидоренко, Е.Г.Борисенко, А.А.Ванькова, Л.И.Войно. Микробиология: Агротехнологтарға арналған оқу құралы.-М.:ИНФА-М,2005.-287б.

6

Картоп ауруының қоздырғыштары.

Паршаны тудырушы микроорганизмдер. Сақтау жағдайлары.

Азық-түлік өндірісіның техникалық микробиологиясы/ А.Я.Панкратова ред.-М.,1968.-467 б.

7

Консервіленген көкөністер микрофлорасы.

Консервілеудің микробиологиялық негізі. Көкөніс ауруы мен паршаны туғызушы микроорганизмдер. Қызанақ консервісінің микрофлорасы. Табиғи көкөніс консервісінің микрофлорасы.

Азық-түлік өндірісіның техникалық микробиологиясы/ А.Я.Панкратова ред.-М.,1968.-467 б.

8

Консервіленген жеміс микрофлорасы.

Консервілеудің микробиологиялық негізі.Жеміс ауруы мен паршаны туғызушы микроорганизмдер. Жидек микрофлорасы. Компот микрофлорасы.

Азық-түлік өндірісіның техникалық микробиологиясы/ А.Я.Панкратова ред.-М.,1968.-467 б.

9

Топырақ түзуші процесс және топырақтың микробты цианоздарын түрлендіру.

Гумусты түрлендіру процесі.Топырақ микроорганизмдерінің белсенділігіне әсер ететін факторлар.

Е.Н.Мишустин, В.Т.Емцев. Микробиология. «Колос» баспасы,1978ж.,368 б.

10

Топырақ микроқоныстанушыларына топырақ өңдеуі мен мелиорациясы әсері.

Топырақты өңдеудің негізгі түрі. Микроорганизмдердің өсімдікке әсері.

Е.Н.Мишустин, В.Т.Емцев. Микробиология. «Колос» баспасы,1978ж.,368 б.

11

Органикалық тыңайтқыштармен өңделген топырақ микрофлорасы.

Органикалық тыңайтқыштар және олардың топыраққа әсері.

Е.Н.Мишустин, В.Т.Емцев. Микробиология. «Колос» баспасы,1978ж.,368 б.

12

Пестицидтердің микроорганизмдерге әсері.

Химиялық заттар және олардың топырақ микро қоныстанушыларына әсері.

Е.Н.Мишустин, В.Т.Емцев. Микробиология. «Колос» баспасы,1978ж.,368 б.

13

Көң микрофлорасы.

Көңді сақтау амалдары мен жағдайлары.

Ветеринарлық және иммунологиялық микробиология /Н.А.Радчук ред.-М.,1991.-67 б.


14

Топырақты зиянсыздандырудың химиялық және термиялық әдістері.

Ауыл шаруашылық өсімдіктері зиянкестерімен күресте қолданылатын шаралар.

Е.Н.Мишустин, В.Т.Емцев. Микробиология. «Колос» баспасы,1978ж.,368 б.

15

Жануар организмінің микрофлорасы.

Микроорганизмдер денені тұрақты мекен етушілер ретінде.

Ветеринарлық және иммунологиялық микробиология /Н.А.Радчук ред.-М.,1991.-61 б.6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ
3-кесте. Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы


Тақырып

Көрнекілік, ТСО, плакаттар, зертханалық стендтер.

Өздік оқуға арналған сұрақтар

Бақылау формасы

Дәріс

Зертханалық сабақ

1

2

3

4

5

1.Микробиология пәні және оның мақсаты.

Микробиологиялық зертхана, оның міндеттері. Иммерсионды жүйе.

Плакаттар, слайдтар.

Микробиология-ның дамуына ғалымдардың қосқан үлестері (А.Левенгук, Л.Пастер, Р.Кох, Н.Ф.Гамалея, И.И.Мечников, С.Н.Виноград-ский, В.Л.Омелянский, Д.И.Ивановский, С.П.Костычев, В.С.Буткевич, В.Н. Шапошни-ков, Я.Я.Ники-тинский

Ауызша сұрау. Тесттар.

2.Микроорганизм систематикасы.

Микроорганизмдердің негізгі формалары.

Плакаттар, слайдтар.

Спирохетта, микоплазма, риккесия, хламидияның морфологиясы және құрылысы.

Ауызша сұрау. Тесттар.

3.Микроскопиялық саңырауқұлақтар және оның классификациясы.

Ашытқы саңырауқұлақтарының, дрожжы және актиномицеттердің морфологиясы.

Плакаттар, слайдтар.

Өсу және көбею ұғымдарын анықтау. Микроорганизм-дердің жабық ортада өсу қисығы.

Ауызша сұрау. Тесттар.

4.Микроорганизм физиологиясы.

Бояулар,бояу ерітінділері. Бактериялық препарат дайындау техникасы. Бояудың қарапайым тәсілі.

Плакаттар, слайдтар.

Микроорганизм-дердің қатты, сұйық және жартылай сұйық қоректік ортада өсуі.

Ауызша сұрау. Тесттар.

5.Микроорганизм физиологиясы.

Бояудың күрделі тәсілі. Грам және Циль-Нильсен әдісі бойынша бояу.

Плакаттар, слайдтар.

Тура күн сәулелі, УФС (УФЛ), рентген сәулелерінің әрекет механизмі.

Ауызша сұрау. Тесттар.

6.Микроорганизм экологиясы.

Спора және капсуланы анықтау тәсілі. Бактерияның қоздырғышын анықтау.

Плакаттар, слайдтар.
Ауызша сұрау. Тесттар.

7.Микроорганизм генетикасы.

Коллоквиум.

Плакаттар, слайдтар.

Бактерия геномына мінездеме. Бактерияның өзгергіштігінің жіктелуі (фенотиптік және генотиптік өзгергіштік).

Ауызша,жазбаша сұрау, тесттар.

8.Микроорганизм мен қоршаған орта.

Зертханалық аппаратура. Залалсыздандыру әдістері. Қоректік ортаны дайындау.


Плакаттар, слайдтар.

Терінің, желіннің, конъюнктивтың, тыныс алу жолдарының, ауыз қуысының, асқазан-ішек трактысының микрофлорасы.

Ауызша сұрау. Тесттар.

9.Микроорганизм мен өсімдік арасындағы өзара қарым-қатынас.

Микробтардың таза өсіндісі. Анықтау әдістері. Аэроб және анаэробты қалпына келтіру.

Плакаттар, слайдтар.

Микроорганизм-дердің өсімдік әлеміндегі мағынасы.

Ауызша сұрау. Тесттар.

10.Көмірқышқыл, азот және т.б. химиялық элементтердің микроорганизм өзгеруінен бірігуі.

Микроорганизмдердің культуральді қасиеттері.

Плакаттар, слайдтар.

Микроорганизм-дердің күкірт, темір,фосфор айналымындағы рөлі. Сальмонелла, эшериха, стафилококка, клостридидің культуральдық және биохимиялық қасиеттері.

Ауызша сұрау. Тесттар.

11.Инфекция негізі.

Микроорганизмдердің ферментативтік қасиеті. Микроорганизм түрін анықтау

Плакаттар, слайдтар, үйлестірмелі материал.

Инфекция түрлері.

Ауызша сұрау. Тесттар.

12.Иммунитет негізі.

Топырақ, су, ауа микрофлорасы.

Плакаттар, слайдтар.

Антиген-антидене реакцияларының практикалық мағынасы.

Ауызша сұрау. Тесттар.

13.Топырақ микробиологиясы.

Жем-шөп микрофлорасы

Плакаттар, слайдтар, үйлестірмелі материал.

Негізгі микро-организмдер, топырақты мекендеушілер.

Ауызша сұрау. Тесттар.

14.Топырақ микробиологиясы.

Нан және ұнға өнімдерін санитарлы-микробиологиялық бағалау.

Плакаттар, слайдтар, үйлестірмелі материал.

Топырақты қоректендірудің қайнар жолдары.

Ауызша сұрау. Тесттар.

15.Шолу дәрісі

Коллоквиум.

Плакаттар, слайдтар, үйлестірмелі материал.

Микроорганизм-дер қатысында антибиотик, фермент, дәруменді практикалық түрде қолдану.

Ауызша, жазбаша сұрау, тесттар.


7. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі

4 кесте - Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуі


Оқу құралының, оқу-әдістемелік нұсқау атаулары

Көшірмелер саны

Студенттер саны

Қамту пайызы

1

2

3

4

Негізгі

1.М.Радчук. «Ветеринарлық және иммунологиялық микробиология». Мәскеу,1991ж. 383 б.

341

20

100

2.А.С.Лабинская. «Микробиологиялық зерттеулер әдістері техникасы микробиологиясы». Мәскеу,1968ж.467 б.

2

20

1

3.Е.Н.Мишустин, В.Т.Емцев. Микробиология. – «Колос» баспасы, 1978ж., 368 б.

2

20

1

4.П.А.Емельяненко. «Ветеринарлық микробиология». «Колос» баспасы, 1982ж., 304 б.

99

20

100

5.А.Я.Панкратова. «Азық-түлік өндірісінің техникалық микробиологиясы». Мәскеу, 1968ж. 744 б.

150

20

100

6.О.Д.Сидоренко, Е.Г.Борисенко, А.А.Ванькова, Л.И.Войно. Микробиология: Агротехнологтарға арналған оқу құралы.-М.:ИНФА-М,2005.-287 б.

10

20

50

7. Т.П.Трушина. Жалпы тамақтану үшін микробиология, тамақтану физиологиясы және санитарияның негізі.-Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000.-384 б.

10

20

50

8. А.Ю.Жвирблянская, О.А.Бакушинская. Азық-түлік өндірісіндегі микробиология.-М.,1975ж.-494 б.

50

20

100

9. С.В.Нецепляев. Жаратылысы жануар болатын азық-түлік өндірісі микробиологиясының зертханалық практикумы. – М.,1990 ж.

100

20

100

10.С.С.Гительсон, Т.С.Костенко, Е.И.Скаршевская. Ветеринарлық және иммунологиялық микробиология бойынша практикум. – М.,1989 ж.-272 б.

227

20

100

11. Т.Н.Блейм. Микробиология бойынша тесттер жинағы. Оқу нұсқаулықтары. – Семей:Шәкәрім ат. СМУ,2005 ж. – 112 б.

7

20

30

Қосымша

1. Ауыл шаруашылығындағы микроорганизмдер. II Вузаралық ғылыми конференция еңбектері. Мәскеу университетінің баспасы. – 1970 ж. 3 б.

2

20

1

2. Н.А.Красников. «Топырақ микроорганизмдері және жоғары сатыдағы өсімдіктер». Баспа, КСРО Ғылым Академиясы. Мәскеу,1958 ж.

2

20

1

3. Ауыл шаруашылық жануарларының инфекциялық және протозойлық аурулардың диагностикасы (Альбом). –М.,1968. / 196 б.

2

20

1

4. Н.Р.Ассонов. Микробиология. – М.1989. – 351 .б.

331

20

100

5. В.Бетина. Микробтар әлеміне саяхат. – М.,1976.-272 б.

1

20

0,5

6. Я.Е.Коляков. Ветеринарлық иммунология. М.:Агропроибаспа. – 1986 ж.

10

20

50

7. В.Д.Тимаков және т.б. Микробиология. М.:Медицина. – 1983 ж.

7

20

50

8. Т.С.Сайдулдин. Серология негіздері. – Алматы:Ғалым, 1992. – 272 б.

20

20

100

9. Б.Н.Хмелевский және т.б. Жануарлардың микотоксикозының профилактикасы. – М.: Агропромбаспа,1985.-271 б.

1

20

0,5

10. Р.В.Петров. Иммунология. – М.:Медицина, 1987 ж.

1

20

0,5

11.В.Гусев, Л.А.Минеева. Микробиология. – Мәскеу университетінің баспасы,1978. – 384 б.

5

20

25

12. К.Д.Пяткин, Ю.С.Кривошеин. Микробиология. – М.,1980 ж. – 512 б.

1

20

25

13. В.Д.Тимаков, В.С.Левашев, Л.Б.Борисов. М., 1983. – 512 б.

5

20

25


8. ӘДЕБИЕТТЕР

8.1. Негізгі:

   1. М.Радчук. «Ветеринариялық және иммунологиялық микробиология». Мәскеу,01991 ж. 383 б.

8.1.2 А.С.Лабинская. «Микробиологиялық зерттеу әдістері техникасымен микробиология». Мәскеу, 1968 ж., 467 б.

8.1.3 Е.Н.Мишустин, В.Т.Емцев. Микробиология. – «Колос» баспасы,1978ж., 368 б.

8.1. 4. П.А.Емельяненко. «Ветеринарлық микробиология». «Колос» баспасы, 1982ж., 304 б.

8.1.5.А.Я.Панкратова. «Азық-түлік өндірісінің техникалық микробиологиясы». Мәскеу, 1968ж. 744 б.

8.1.6. О.Д.Сидоренко, Е.Г.Борисенко, А.А.Ванькова, Л.И.Войно. Микробиология: Агротехнологтарға арналған оқу құралы.-М.:ИНФА-М,2005.-287 б.

8.1.7. Т.П.Трушина. Жалпы тамақтану үшін микробиология, тамақтану физиологиясы және санитарияның негізі.-Ростов-на-Дону: «Феникс»,2000.-384

8.1.8. А.Ю.Жвирблянская, О.А.Бакушинская. Азық-түлік өндірісіндегі микробиология.-М.,1975ж.-196-209 б.

8.1.9. С.В.Нецепляев. Жаратылысы жануар болатын азық-түлік өндірісі микробиологиясының зертханалық практикумы. – М.,1990 ж.

8.1.10. С.С.Гительсон, Т.С.Костенко, Е.И.Скаршевская. Ветеринарлы және иммунологиялық микробиология бойынша практикум. – М.,1989 ж.-272 б.

8.1.11. Т.Н.Блейм. Микробиология бойынша тесттер жинағы. Оқу нұсқаулықтары. – Семей:Шәкәрім ат. СМУ,2005 ж. – 112 б.8.2. Қосымша:

8.2.1 Ауыл шаруашылығындағы микроорганизмдер. II Вузаралық ғылыми конференция еңбектері. Мәскеу университетінің баспасы. – 1970 ж.403 б.

8.2.2 Н.А.Красников. «Топырақ микроорганизмдері және жоғары сатыдағы өсімдіктер». Баспа, КСРО Ғылым Академиясы. Мәскеу,1958 ж.

8.2.3 Ауыл шаруашылық жануарларының инфекциялық және протозойлық аурулардың диагностикасы (Альбом). –М.,1968. / 196 б.

8.2.4 Н.Р.Ассонов. Микробиология. – М.1989. – 351 .б.

8.2.5 В.Бетина. Микробтар әлеміне саяхат. – М.,1976.-272 б.   1. Я.Е.Коляков. Ветеринарлы иммунология. М.:Агропроибаспа. – 1986 ж.

   2. В.Д.Тимаков және т.б. Микробиология. М.:Медицина. – 1983 ж.

   3. Т.С.Сайдулдин. Серология негіздері. – Алматы:Ғалым, 1992. – 272 б.

   4. Б.Н.Хмелевский және т.б. Жануарлардың микотоксикозының профилактикасы. – М.: Агропромбаспа,1985.-271 б.

   5. Р.В.Петров. Иммунология. – М.:Медицина, 1987 ж.

   6. М.В.Гусев, Л.А.Минеева. Микробиология. – Мәскеу университетінің баспасы,1978. – 384 б.

   7. К.Д.Пяткин, Ю.С.Кривошеин. Микробиология. – М.,1980 ж. – 512 б.

   8. В.Д.Тимаков, В.С.Левашев, Л.Б.Борисов. М., 1983. – 512 б.Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет