Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україниДата30.04.2016
өлшемі96.15 Kb.
түріПрограма


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-3.03

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України


БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ОСНОВИ КУЛЬТУРИ І ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ


Програма


нормативної навчальної дисципліни

підготовки бакалавр

напряму 0101 Педагогічна освіта

спеціальність 6.010102 Початкова освіта
(Шифр за ОПП________)


2012 рік

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Бердянський державний педагогічний університет

(повне найменування вищого навчального закладу)

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: к. філол. н., доц. М.М. Греб

Обговорено та рекомендовано вченою радою Бердянського державного педагогічного університету
30 серпня 2012 року, протокол № 2

Вступ

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Основи культури і техніки мовлення” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напрямів 0101 Педагогічна освіта, 0301 Соціально-політичні науки; спеціальностей 6.010102 Початкова освіта, 6.030103 Практична психологія.Предметом вивчення навчальної дисципліни є культура мовлення як сукупність комунікативних якостей.

Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна “Основи культури і техніки мовлення” опирається на використання матеріалів з історії України (утворення народності й нації, розвиток національної культури); діалектології (діалекти української мови, їх особливості); історії мови (вчення про мовну норму, види мовних норм сучасної української мови); стилістики (характеристика стилістичної системи української мови, особливості кожного функціонального стилю); культури мовлення (вчення про мовну норму, види мовних норм сучасної української мови); методики викладання української мови (використання шкільних програм, підручників, матеріалів фахових періодичних видань для педагогізації навчального процесу); російської мови (зіставлення фонетичних і граматичних явищ з метою уникнення інтерференції); української літератури (твори класиків української мови).

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1. Основи культури мовлення

2. Стилістика мовних ресурсів

3. Зміст, підготовка і безпосередність словесної дії

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета навчальної дисципліни “Основи культури і техніки мовлення”: • викласти основні положення про культуру мовлення як окрему лінгвістичну дисципліну,

 • визначити її сутність та головні завдання,

 • осмислити системні зв‘язки між мовленням та немовними структурами,

 • дати поняття мовленнєвої майстерності і умов її досягнення,

 • підготувати студентів до безпосередньої словесної дії (читання і розповідання творів різних жанрів).

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Основи культури і техніки мовлення” є:

а) домогтися глибокого розуміння і засвоєння студентами всіх тем курсу;

б) виробити вміння аналізувати явища культури мовлення і виразного читання відповідно до теоретичних відомостей;

в) працювати над виробленням навичок правильного і доцільного використання слів у різних ситуаціях мовлення, тобто виробляти навички культурного мовлення.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :


 • головні вимоги курсу основ культури і техніки мовлення, місце та значення предмету у професійній підготовці вчителя;

 • техніку мовлення у єдності її елементів як необхідну передумову словесної дії;

 • комунікативні ознаки мовлення;

 • місце і значення засобів логіко-емоційної виразності в загальній системі виразного читання;

 • класифікацію і принцип застосування позамовних засобів виразності в процесі читання, мовлення;

 • значення правильного мовного дихання для читця;

 • способи визначення емоційного навантаження наголошених слів;

 • основні мелодичні зміни і позначення їх на письмі;

 • теоретичний спосіб членування тексту на мовні такти;

 • літературознавчий та дійовий аналіз художнього твору;

 • особливості читання і розповідання  творів різних жанрів;

 • види і форми розповідання;

 • кращі зразки української дитячої літератури.

вміти :

 • володіти засобами культури і техніки мовлення;

 • управляти диханням у процесі мовлення, читання;

 • володіти правильною і чіткою дикцією, силою, чистотою і висотою голосу, орфоепічними нормами вимови;

 • в процесі спілкування використовувати основні правила мовленнєвого етикету;

 • використовувати знання з теорії літератури, розрізняти літературні роди та жанри;

 • виразно читати твори художньої літератури різних жанрів;

 • членувати текст на мовні такти;

 • робити літературознавчий та дійовий аналіз художнього твору;

 • професійно володіти мистецтвом слова.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 54 години/1,5 кредити ECTS.


2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1.
Тема 1.1. Теоретичні передумови розуміння культури мовлення.

Мова і мовлення в житті людини. Культура мовлення учителя. Культура мовлення і письмо. Культура ділового мовлення. Усна і писемна літературні мови. Норми літературної мови: орфоепічні, акцентуаційні, стилістичні, морфологічні, синтаксичні. Культура мовлення. Мовленнєвий етикет як компонент комунікації. Осмислення системних зв‘язків культури мовлення з немовними структурами: свідомістю, мисленням, адресатом, дійсністю, умовами спілкування. Деякі складні випадки усного і писемного мовлення: географічні назви, слова іншомовного походження.


Тема 1.2. Комунікативні ознаки культури мовлення.

Функції мови: комунікативна, конструктивна (формує думки), акумулятивна (нагромаджує суспільний досвід і знання), експресивна. Функції мовлення: номінативна, емотивно-волюнтативна, сигнальна, поетична, магічна, етнічна. Комунікативні ознаки культури мовлення: правильність (норма літературної мови), точність, логічність (предметна та понятійна), багатство (різноманітність мовлення, стилістично марковані й немарковані слова), чистота (лайливі й вульгарні слова, уникнення слів-паразитів), доречність (стильова доречність, контекстуальна доречність, ситуаційна доречність). Функції мовлення: 1) здійснення, реалізація процесу спілкування (комунікативна функція); 2) здійснення процесів пізнання (пізнавальна функція), 3) здійснення процесів творення нових одиниць мовних підсистем; 4) здійснення, реалізація процесу вираження емоцій (емотивна функція); 5) здійснення, реалізація процесу творення художніх образів, творів (естетична функція).


Тема 1.3. Стилі та стилістика мови.

Поняття стилю. Стильова диференціація сучасної української літературної мови. Загальна лексико-граматична характеристика стилів (художнього, конфесійного, наукового, розмовно-побутового, офіційно-ділового, публіцистичного, епістолярного). Експресивні стилі. Індивідуальний стиль мовлення. Психологічне розуміння стилю. Загальна стилістика. Стилістика мовних ресурсів. Стилістика мовних одиниць. Жанр і стиль мовлення. Прикладна стилістика. Комунікативна стилістика. Стилістика мови і стилістика мовлення.


Змістовий модуль 2.
Тема 2.1. Стилістичні можливості слова. Фразеологічні засоби стилістики.

Стилістично нейтральна (загальновживана) лексика. Стилістично маркована лексика: розмовна, просторічна, діалектна і жаргонна, специфічно-побутова, суспільно-політична, термінологічна, емоційно-експресивна. Арготизми. Професіоналізми. Канцеляризми. Виражальні засоби художнього мовлення. Поетичні метафори, метонімії, синекдохи. Стилістична характеристика фразеологізмів. Розмовно-побутові фразеологізми. Фольклорні та народнопоетичні фразеологізми. Книжні фразеологізми. Лексика словесно-художнього зображення. Багатозначність слів та омонімія. Пароніми, синоніми, евфемізми та перифрази. Оксюморон. Неологізми. Екзотична лексика та варваризми.


Тема 2.2. Стилістична граматика. Морфологічні засоби стилістики української мови. Стилістичні властивості української мови в її синтаксичній побудові.

Стилістичні ресурси морфологічної системи української мови. Особливості вживання кличного відмінка в українській мові. Синтаксичні властивості ділового, наукового та публіцистичного стилів. Стилістичні явища розмовної мови. Стилістичні фігури синтаксису. Еліпс, анафора, епіфора, градація, плеоназм, тавтологія, рефрен, парцеляція, риторичне запитання. Період. Структура періоду: протазис, аподозис. Обрамлений період.


Тема 2.3. Стилістичні властивості засобів словотвору. Фоностилістика.

Стилістичні властивості суфіксації. Слова з нульовою суфіксацією. Семантичні властивості префіксації. Основоскладання, словоскладання і подвоєння слів та їх стилістичні функції. Стилістичні можливості звукової системи української мови. Чергування у-в, і-й, з-із-зі.


Змістовий модуль 3.
Тема 3.1. Публічний виступ і умови його успішності.

Етапи підготовки до публічного виступу. Композиція виступу. Вимоги до мовлення оповідача. Умови успішності виступів: мовлення оратора, подолання страху перед аудиторією та зв'язок зі слухачами, використання голосу, жестів, міміки. Візитна картка як атрибут усного ділового мовлення. Культура телефонного діалогу. Нарада. Доповідь. Етика професійного дискутивно-полемічного спілкування.


Тема 3.2. Техніка виразного читання й мовлення як елемент педагогічної техніки.

Дихання як один з технічних показників виразного мовлення і читання. Змішаний тип дихання. Голос – дієвий компонент звукового мовлення. Основні властивості голосу. Гігієна і профілактика голосу. Дикція – основа чіткості мовлення. Правильна вимова (орфоепія). Сучасні норми української орфоепії: вимова голосних звуків; вимова приголосних звуків; вимова деяких звукосполучень приголосних; деякі норми щодо наголошення слів. Наголос. Види наголосу: словесний, логічний, смисловий. Функції наголосу. Виразність мовлення і структурно-інтонаційна організація тексту: логічні паузи, логічний наголос, розділові знаки. Партитура тексту. Логічна виразність. Ритмічна структура фрази. Інтонаційна виразність. Міміка і жести як компоненти виразності.


Тема 3.3. Виразне читання вголос. Особливості виконання прозових творів

Специфіка виразного читання прозових творів. Техніка читання оповідань. Вимоги до виразного читання казки. Головне у читанні нарису та науково-популярної статті. Виразне читання гуморески. Вироблення навичок розмітки тексту. Складання мовленнєвої партитури прозових творів. Особливості виразного читання діалогу.Переказування і художня розповідь тексту.


Тема 3.4. Особливості виконання поетичних творів.

Спільне й відмінне у читанні віршів та творів інших жанрів. Особливості виконання громадянської філософської, пейзажної, інтимної лірики. Специфіка виразного читання байки. Віршова пауза. Складання мовленнєвої партитури віршованих текстів. Оптимальні шляхи і способи визначення логічних наголосів у єдності. Емоційна функція наголошених слів. Логічні наголоси.


Тема 3.5. Читання драматичних творів.

Мовні акти, їх значення для процесу читання, мовлення. Особливості виразного читання драматичних творів однією особою і кількома. Паузи, види пауз: синтаксична пауза, логічна пауза, психологічна пауза (пауза настороженості, пауза емоційного підсилення, пауза пригадування, пауза пошуку відповіді, пауза замовчування, пауза роздумів, пауза емоційного порівняння). Фізіологічна пауза.


Тема 3.6. Виражальні засоби художнього мовлення.

Засоби емоційно-образної виразності. Використання тропів як засобів виразності й образності. Особливі синтаксичні фігури: риторичні звертання, вигуки, запитання. Схема філологічного аналізу тексту. Партитура тексту. Фоніка тексту: алітерація, асонанс, звуконаслідування.


3. Рекомендована література


Базова

 1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення / Н.Д. Бабич – Львів : Світ, 1990. – 280 с.

 2. Головин Б.Н. Основы культуры речи / Б.Н. Головин. – М. : Высшая школа, 1988. – 380 с.

 3. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Гриценко. – Вінниця: Нова книга, 2003. – 472 с.

 4. Довідник з культури мови / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К. : Вища школа, 2005. – 400 с.

 5. Кочан М.І., Токарська А.С. Культура рідної мови: Збірник вправ і завдань. – Львів: Світ, 1996. 6. Культура фахового мовлення : навч. посіб. для студ. ВУЗів / За ред. Н.Д. Бабич. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. – 572 с.

Допоміжна 1. Ганич Д.І., Олійник С.І. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 230 с.

 2. Гринчишин Д. та інші. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: Фенікс, 1996. 276 с.

 3. Культура української мови: Довідник / За ред.. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 394 с.

 4. Культура української мови. Довідник /За ред. С.Я.Єрмоленко. – К., 1989. – 540 с.

 5. Культура української мови. Довідник /За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990.-211 с.

 6. Мацько Л. І., Сидоренко О. М, Мацько О. М. Стилістика української мови: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.

 7. Орфоргафічний словник української мови. – К.: Довіра, 1994. – 451 с.

 8. Основи наукового мовлення: Навч.-метод.посіб. / Уклад. Т. В. Симоненко. – Черкаси: ЧНУ ім.. Б.Хмельницького, 2005 – 80 с.

 9. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. Пробний підручник для гімназій … . – К.: Вежа, 1994.- 432 с.

 10. Словник-довідник з української мови / Д. Гричишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. – К.: Знання, 2004. – 367 с.

 11. Словник іншомовних слів /За ред. О.С.Мельничука. – К.: Головна редакція УРЕ, 1985. – 219 с.

 12. Словник труднощів української мови /За ред. С.Я.Єрмоленко. – К.: Вища школа, 1989. – 234 с.

 13. Словник української мови: В 11-и томах. – К., 1971-1981. – 560 с.

 14. Український правопис.4-е видання. – К.: Наук. думка, 1993. – 240 с. 1. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік.

 2. Засоби діагностики успішності навчання: проблемні питання, тестування.Каталог: sites -> bdpu.org
sites -> Т. Н. Кемайкина психологические аспекты социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей методическое пособие
sites -> Техническая характеристика ао «нак «Казатомпром»
sites -> Үкіметтің 2013 жылға арналған Заң жобалау жұмыстары Жоспарының орындалуы бойынша ақпарат
sites -> Ақтөбе облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқарма басшысының
bdpu.org -> Любовное чувство мимолетного героя
bdpu.org -> 3 Бердянськ 2013 (06) ббк 74я5 з-41
bdpu.org -> Своеобразие интерпретации темы «слепой» любви
bdpu.org -> 2 Бердянськ 2012 (06) ббк 74я5 з 41


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет