На основание чл. 44, ал. 2 от змсма, чл. 62, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1 и слжүктеу 34.24 Kb.
Дата30.04.2016
өлшемі34.24 Kb.
түріПротокол
: Docs -> 2014
2014 -> «Келісемін» «Бекітемін» ҚБҮО-ның директоры: №13 бастауыш мектеп директоры
2014 -> Әуенді – сахналық көрініс. Тақырыбы: «Айжан ханшайымның туған күні» Мақсаты
2014 -> Адыгейский благочиннический округ
2014 -> Происшествия за 16 18. 05. 14 г происшествия за 16. 05. 14 г. Сводка происшествий по линии ит
2014 -> П\п Наименование предприятия
2014 -> Виды государственной поддержки субъектов предпринимательства Республики Алтай
2014 -> На 2015-2017 года. Социально-экономическое положение
2014 -> Экскурсии в Анапе

ОБЛАСТ РУСЕ

7174 гр. Борово, ул.”Н.Вапцаров” № 1а; e-mail: borovo@borovo.orgЦЕНТРАЛА ( 08140 / 22 53, 22 29; 0893 352 888; ФАКС 7 0817 / 7-17-74
З А П О В Е Д
№ 549

гр. Борово, 06.08.2014 г.

На основание чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62, ал.1, т.1 във връзка с чл.49, ал.1, т.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, като взех предвид Протокол от 05.08.2014г. на Комисия, назначена със Заповед № 488/10.07.2014г. на Кмета на общината за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост от обект № 05611.176.1 и обект № 05611.165.24 в землището на гр.Борово, открит със Заповед № 513/21.07.2014г. на кмета на община Борово,


Н А Р Е Ж Д А М:
І. Определям класирания на първо място участник „Лес Трейд М” ЕООД, с ЕИК:201749652, със седалище и адрес на управление: гр.Антоново, общ.Антоново, обл.Търговище, ул. „Тузлушки герой” №53, представлявано от управителя Методи Иванов Методиев, с адрес: с.Разделци, общ.Антоново, обл.Търговище, ул. „Бузлуджа” № 12, за КУПУВАЧ в проведения търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии общинска собственост от обект № 05611.176.1 и обект № 05611.165.24 в землището на гр.Борово с достигната цена в размер на 33 303,00 лв. /Тридесет и три хиляди триста и три лева нула стотинки/ без ДДС или 39 963,60 лв. /Тридесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и три лева и шестдесет стотинки/ с включен ДДС.

ІІ. В рамките на едноседмичен срок от датата на влизане в сила на настоящата заповед, спечелилият търга участник подписва договор.

ІІІ. Част от гаранцията за участие със сключване на договора с определеният за купувач се трансформира в гаранция за изпълнение на договора в размер на 10% от достигнатата цена на обекта без ДДС в размер 3330,30 лв., а на купувача се възстановява разликата между внесената гаранция за участие в търга и дължимата гаранция за изпълнение на договора в размер на 670 лева при сключване на договора.

ІV. Тридесет процента (30%) от достигнатата продажна цена с включен ДДС /или 11 989,08 лв./ се заплаща авансово при сключването на договора по сметка на община Борово IBAN: BG73CECB97908470380600, BIC: CECBBGSF, код за вид плащане: 444000, при ЦКБ – Русе, за което спечелилият търга представя надлежен документ.

V. При сключване на договора Купувачът е длъжен да представи следните документи: Удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган, Удостоверение от община Борово за липса на парични задължения към общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; Документ за внесена Гаранция за изпълнение на договора; Свидетелство за съдимост на членовете на УО на търговеца. Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора. Договор не се сключва с купувач, който има парични задължения към общината.

VІ. Въз основа на представените от купувача документи за извършените плащания на дължимите суми и документите от съответните органи, да се подготви договор и да се предложи за подпис на лицето. Договор не се сключва с кандидат, определен за изпълнител, който не представи документите в указания срок.VІІ. В случай, че купувачът откаже да сключи договор или да заплати предложената от него цена и дължимите суми в указания срок, губи правото за сключване на сделка по предмета на публичния търг, както и внесената гаранция за участие.

VІІІ. Заповедта да се съобщи по реда на чл. 61 АПК на участника в търга: „Лес Трейд М” ЕООД-гр.Антоново, общ.Антоново, обл.Търговище и да се публикува на интернет страницата на община Борово.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Илияна Георгиева – зам.-кмет в община Борово.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Ил.Георгиева – зам.-кмет в община Борово, Е. Илиев – Директор на ОП “ГФЧ” при община Борово, на П. Енева – гл.експерт „Общинска собственост” и на Ан.Минкова – мл.експерт „ПО” в общината, за сведение и изпълнение.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Кмета на община Борово пред Административен съд – гр.Русе.

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

Кмет на община Борово /п/©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет