Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъцибет1/7
Дата02.05.2016
өлшемі0.95 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА И РАЗМЕРА ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРОДУКТОВА ТАКСА ЗА ПРОДУКТИ, СЛЕД УПОТРЕБАТА НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г.

Обн. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г.

Чл. 1. (1) Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и лицата, които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат на въвеждане на МПС на територията на страната от друга държава - членка на Европейската общност (ЕО), или внасяне на МПС от държава извън ЕО, заплащат продуктова такса по реда и в размера, определени с постановлението.

(2) Лица, които пускат на пазара на територията на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, са производителите, вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от територията на друга държава - членка на ЕО, съответните продукти и ги предоставят на друго лице срещу заплащане или безплатно, и/или ги използват като част от търговска, производствена или професионална дейност с цел продуктът да бъде разпространен или използван на територията на Република България.

(3) Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, участващи в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или изпълняващи задълженията си индивидуално, които не заплащат продуктова такса за предходната година, се определят със заповед на министъра на околната среда и водите по реда на наредбите по чл. 24, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

(4) Продуктовата такса не се заплаща от лицата по ал. 3 само при доказване пред министъра на околната среда и водите на изпълнение на задълженията по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО.

(5) Продуктовата такса се заплаща за:

1. нови, регенерирани и пневматични гуми втора употреба от видовете, използвани за: пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили; автобуси; камиони; мотоциклети; превозни средства и съоръжения за гражданското строителство; селскостопански и горскостопански превозни средства и съоръжения; товарачни машини съгласно приложение № 1;

2. моторни превозни средства от категориите L2, L4, L5, L5e, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "в", "ж", "и" и "к", т. 2, буква "а" и т. 3, буква "а" от Закона за движението по пътищата съгласно приложение № 2;

3. опаковани стоки и/или опаковъчен материал, когато се използва за опаковане на стоки на мястото на продажба съгласно приложение № 3;

4. всеки отделен вид батерия или акумулатор съгласно приложение № 4;

5. всеки отделен вид масло съгласно приложение № 5;

6. всеки отделен вид електрическо и електронно оборудване съгласно приложение № 6.

(6) Продуктовата такса по ал. 1 не се заплаща за:

1. моторни превозни средства от категориите L2е и L4е по смисъла на чл. 149, т. 1, букви "г" и "з" от Закона за движението по пътищата;

2. моторни превозни средства със специално предназначение по смисъла на приложение № 1, част А, т. 5 от Наредба № 60 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59 от 2003 г.);

3. пътни, железопътни, корабни или самолетни контейнери;

4. части и компоненти за батерии или акумулатори;

5. части и компоненти за електрическо и електронно оборудване;

6. електрическо и електронно оборудване, което не попада в обхвата на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 36 от 2006 г.).

Чл. 2. (1) Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, с изключение на тези, които участват в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или изпълняват задълженията си индивидуално, заплащат продуктова такса по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите до 15-о число на текущия месец за количествата, внесени и въведени на територията на Република България, както и за предоставените безплатно или срещу заплащане произведени продукти през предходния месец.

(2) Продуктовата такса за МПС се заплаща по сметката на ПУДООС преди първоначалната регистрация на МПС на територията на Република България в отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) на Столичната дирекция "Полиция" (СДП) или на съответната областна дирекция "Полиция" (ОДП) от лицата, които придобиват за лична употреба моторни превозни средства (МПС) в резултат на въвеждане на МПС на територията на страната от друга държава - членка на ЕО, или внасяне на МПС от държава извън ЕО.

(3) В платежния документ за внасяне на продуктовата такса се вписват:

1. видът, основанието за нейното заплащане и месецът, за който се внася таксата;

2. номерът на рамата и номерът на двигателя на съответното МПС.

(4) Лицата, които пускат на пазара на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, с изключение на лицата, които индивидуално изпълняват задълженията си, и членовете на организация по оползотворяване, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите на продуктите им да удостоверят с декларация по образец съгласно приложение № 7 заплащането в ПУДООС на продуктовата такса за всяка отделна сделка и копие на платежния документ.

(5) Декларацията по ал. 4 за МПС се съставя по образец съгласно приложение № 8.

(6) Продуктовата такса по ал. 1 се заплаща еднократно за всеки продукт, след употребата на който се образуват масово разпространени отпадъци, до момента на излизането му от употреба.

(7) Продуктовата такса по ал. 1 се заплаща в съответствие с определеното в месечната справка-декларация, съответно по приложения № 10, 11, 13, 15, 16 и 18.

(8) Три на сто от приходите от продуктови такси за МПС, постъпващи в ПУДООС, и от дължимата такса от индивидуално изпълняващите задълженията си, както и 3 на сто от приходите, постъпващи в организациите по оползотворяване на отпадъци от МПС от техните членове, се превеждат по сметка на Министерството на вътрешните работи за административно обслужване до 15-о число на текущия месец въз основа на постъпленията за предходния месец.

Чл. 3. (1) При първоначална регистрация на моторно превозно средство собственикът представя в отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) на Столичната дирекция "Полиция" (СДП) или на съответната областна дирекция "Полиция" (ОДП) и следните документи:

1. декларация съгласно приложение № 8, изготвена от лицето, което пуска на пазара МПС, или от упълномощено от него лице, и копие от удостоверение, издадено от организация по оползотворяване на отпадъци от МПС, или

2. декларация съгласно приложение № 8, изготвена от лицето, което пуска на пазара МПС, или от упълномощено от него лице, и копие от удостоверение за индивидуално изпълнение на задълженията, издадено от регионалната инспекция по околната среда и водите, или

3. декларация съгласно приложение № 8, изготвена от лицето, което пуска на пазара МПС, или от упълномощено от него лице, и копие от платежен документ за внесена продуктова такса за МПС по сметката на ПУДООС - за лицата, които не изпълняват индивидуално задълженията си и не участват в колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, или

4. декларация съгласно приложение № 8, изготвена от лице, придобиващо МПС за лична употреба, или от упълномощено от него лице, и копие от удостоверение, издадено от организация по оползотворяване на отпадъци от МПС, в случаите, когато МПС е въведено на територията на страната от друга държава - членка на ЕО, или внесено от държава извън ЕО, или копие от платежен документ за внесена продуктова такса за МПС по сметката на ПУДООС.

(2) Лицата, които пускат на пазара МПС, са длъжни да изготвят и предоставят на потребителите/купувачите декларация съгласно приложение № 8 и съответното копие на удостоверенията по ал. 1, т. 1 или 2. Когато лицата, които пускат на пазара МПС, не участват в колективна система и не изпълняват индивидуално задълженията по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО, са длъжни да представят декларация съгласно приложение № 8 и копие от платежен документ за внесена продуктова такса за МПС по сметката на ПУДООС.

Чл. 4. (1) Лицата, определени със заповед на министъра на околната среда и водите по реда на наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО, изпълняващи задълженията си индивидуално, и лицата, които са членове на колективни системи, представлявани от организация по оползотворяване, и не са изпълнили задълженията си към нея, заплащат по сметката на ПУДООС за предходната година продуктова такса за съответните продукти в едномесечен срок от издаването на заповедта.

(2) В случаите на неизпълнение на целите за събиране, рециклиране, оползотворяване и/или повторна употреба по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО до 30 на сто колективните системи и лицата, индивидуално изпълняващи задълженията, заплащат в двоен размер продуктовата такса за съответния процент неизпълнение.

(3) В случаите на неизпълнение на целите за събиране, рециклиране, оползотворяване и/или повторна употреба по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО с над 30 на сто колективната система и лицата, индивидуално изпълняващи задълженията, заплащат целия размер на продуктовата такса.

Чл. 5. (1) Продуктовата такса се счита за включена в продажната цена на продуктите, пуснати на пазара на територията на Република България, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

(2) (*) Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, могат отделно да показват на крайните потребители размера на продуктовата такса, включен в продажната цена.

(3) Определянето на размера на продуктовата такса се извършва при условията и по реда на чл. 8, 9, 14, 15 и 18.

Чл. 6. Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България пневматични гуми, съставят следните документи:

1. вътрешнофирмена спецификация по образец съгласно приложение № 9;

2. месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 10.

Чл. 7. (1) Вътрешнофирмената спецификация по чл. 6, т. 1 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България пневматични гуми, до 31 декември на текущата година и включва данни за видовете пневматични гуми, включени в съответните митнически тарифни номера и кодове по ПРОДПРОМ.

(2) При пускането на пазара на пневматични гуми, които не са включени във вътрешнофирмената спецификация по ал. 1, последната се актуализира и утвърждава от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България пневматични гуми, преди пускането им на пазара.

Чл. 8. (1) Месечната справка-декларация по чл. 6, т. 2 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България пневматични гуми, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации/единен административен документ и други, както и информация от електронните дневници за Интрастат пристиганията за предходния месец.

(2) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на количеството пуснати на пазара пневматични гуми (в килограми).

(3) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България пневматични гуми, в срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.

(4) Когато през предходния месец не са пускани на пазара пневматични гуми, се съставя нулева месечна справка-декларация.

(5) Данните от месечната справка-декларация за количеството пуснати на пазара пневматични гуми в килограми и заплатената продуктова такса се подават в електронен формат в информационната система, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда, за следните периоди:

1. 1 януари - 31 март;

2. 1 април - 30 юни;

3. 1 юли - 30 септември;

4. 1 октомври - 31 декември.

(6) Данните по ал. 5 се подават в 20-дневен срок от изтичане на съответния период.

Чл. 9. (1) За заплащане на продуктовата такса лицата, които пускат на пазара на територията на Република България МПС, съставят месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 11 за пуснатите на пазара МПС и за размера на определената продуктова такса.

(2) Месечната справка-декларация се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България МПС, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации/единен административен документ и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец, съответстващи на пуснатите на пазара МПС през предходния месец.

(3) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на броя пуснати на пазара МПС и единичния размер на продуктовата такса за МПС по приложение № 2 към чл. 1, ал. 5, т. 2.

(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България МПС, за срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.

(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара МПС, се съставя нулева месечна справка-декларация.

Чл. 10. (1) Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, съставят вътрешнофирмена спецификация съгласно приложение № 12 до 31 декември на текущата година и включват компонентите на опаковките за всички опаковани стоки, които ще се пускат на пазара през следващата година.

(2) При пускането на пазара на опаковани стоки, които не са включени във вътрешнофирмената спецификация по ал. 1, тя се актуализира и утвърждава от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, преди пускането на пазара на съответните стоки.

(3) Месечната справка-декларация по образец съгласно приложение № 13 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации/единен административен документ и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец, съответстващи на пуснатите на пазара опаковани стоки през предходния месец.

(4) Размерът на продуктовата такса за съответния месец се определя въз основа на данните от вътрешнофирмената спецификация и количеството на опаковъчните материали, съответстващи на пуснатите на пазара опаковани стоки или използваните за опаковане на стоки на мястото на продажба.

(5) Месечната справка-декларация по ал. 3 се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, в срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.

(6) Когато през предходния месец не са пускани на пазара опаковани стоки/опаковъчни материали, се съставя нулева месечна справка-декларация.

Чл. 11. Лицата, които пускат на пазара на територията на Република България опаковани стоки, са задължени при поискване от страна на дистрибуторите на стоките им да издадат опаковъчен лист, съдържащ информацията съгласно приложение № 13, за всяка отделна сделка.

Чл. 12. За заплащане на продуктовата такса по чл. 1 лицата, които пускат на пазара на територията на Република България батерии и акумулатори, съставят следните документи:

1. вътрешнофирмена спецификация по образец съгласно приложение № 14;

2. месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 15.

Чл. 13. (1) Вътрешнофирмената спецификация по чл. 12, т. 1 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България батерии и акумулатори, до 31 декември на текущата година и включва батериите и акумулаторите, които ще се произвеждат през следващата година.

(2) При пускането на пазара на продукт, който не е включен във вътрешнофирмената спецификация по ал. 1, тя се актуализира и утвърждава от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България батерии и акумулатори, преди пускането на пазара на съответния продукт.

Чл. 14. (1) Месечната справка-декларация по чл. 12, т. 2 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България батерии и акумулатори, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации/единен административен документ и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец, съответстващи на пуснатите на пазара батерии и акумулатори през предходния месец.

(2) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на данните от вътрешнофирмената спецификация по чл. 12, т. 1 и количеството пуснати на пазара батерии и акумулатори.

(3) Месечната справка-декларация се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България батерии и акумулатори, в срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.

(4) Когато през предходния месец не са пускани на пазара батерии и акумулатори, се съставя нулева месечна справка-декларация.

Чл. 15. (1) За заплащане на продуктовата такса лицата, които пускат на пазара на територията на Република България масла, съставят месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 16 за пуснатите на пазара масла и за размера на продуктовата такса.

(2) Месечната справка-декларация се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България масла, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации/единен административен документ и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец, съответстващи на пуснатите на пазара масла през предходния месец.

(3) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на количеството пуснати на пазара масла.

(4) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България масла, за срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.

(5) Когато през предходния месец не са пускани на пазара масла, се съставя нулева месечна справка-декларация.

Чл. 16. За заплащане на продуктовата такса по чл. 1 лицата, които пускат на пазара на територията на Република България електрическо и електронно оборудване (EEO), съставят следните документи:

1. вътрешнофирмена спецификация по образец съгласно приложение № 17;

2. месечна справка-декларация по образец съгласно приложение № 18.

Чл. 17. (1) Вътрешнофирмената спецификация по чл. 16, т. 1 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България EEO, до 31 декември на текущата година и съдържа информация за единичното тегло на оборудването, което е включено в съответните митнически тарифни номера и кодове по ПРОДПРОМ.

(2) При пускането на пазара на нов продукт, който не е включен във вътрешнофирмената спецификация по чл. 16, т. 1, последната се актуализира и утвърждава от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България EEO, преди пускането на пазара на съответния продукт.

Чл. 18. (1) Месечната справка-декларация по чл. 16, т. 2 се съставя от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България ЕЕО, до 15-о число на текущия месец и включва списък на издадените/получените през предходния месец първични счетоводни документи, в т. ч. Интрастат декларации, митнически декларации/единен административен документ и други, както и информация от електронните "Интрастат дневници за пристиганията" за предходния месец.

(2) Размерът на продуктовата такса в месечната справка-декларация по ал. 1 се определя въз основа на данните от вътрешнофирмената спецификация по чл. 16, т. 1 и количеството пуснато на пазара ЕЕО.

(3) Месечната справка-декларация по ал. 1 се съхранява от лицата, които пускат на пазара на територията на Република България ЕЕО, в срок 5 години от утвърждаването й и се представя при поискване от компетентните органи.

(4) Когато през предходния месец не е пускано на пазара ЕЕО, се съставя нулева месечна справка-декларация.

Чл. 19. (1) Лица, които не са производители на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, и изпращат от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, и/или изнасят такива с вече платена продуктова такса в ПУДООС, имат право на възстановяване на платената такса въз основа на документи, удостоверяващи пред ПУДООС съответния износ и/или изпращане.

(2) Лицата по ал. 1 подават в ПУДООС следните документи за възстановяване на платената такса за съответните продукти:

1. копие на първичен счетоводен документ за придобитите продукти с включена продуктова такса;

2. копие от платежния документ, доказващ внесената продуктова такса за съответните продукти по банковата сметка на ПУДООС;

3. копие на фактура при изпращане от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, и/или износа, копие на фактура, проформа-фактура или друг равностоен документ, доказващи изпращането от територията на страната до територията на държава - членка на ЕО, или износа на съответните продукти;

4. заявление по образец съгласно приложение № 19;

5. декларация за удостоверяване на заплатена продуктова такса за съответните продукти съгласно приложение № 7 към чл. 2, ал. 4;

6. международна товарителница;

7. други документи в зависимост от вида на продуктите:

а) за масла - чрез които може да се докаже съответствието между закупените масла - предмет на износ и/или изпращане, и маслата, за които се изисква възстановяване на продуктовата такса;

б) за МПС - копие на представените доказателства в съответната служба по регистрация на МПС при отдел/и "Пътна полиция" (ОПП) при Столичната дирекция "Полиция" (СДП) или съответната областна дирекция "Полиция" (ОДП), че превозното средство, за което е платена продуктова такса в ПУДООС, се изнася от страната;

в) копие на спецификация, опаковъчен лист или равностоен документ с описание на съдържанието за придобитите и изнесените или изпратените от територията на страната към територията на друга страна - членка на ЕО, продукти в случаите, когато се изисква такъв.

(3) Лица, които не са производители на продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, с изключение на МПС и опаковки, и които изпращат от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, и/или изнасят продукти, в които са вложени, пневматични гуми, батерии и акумулатори, масла и/или ЕЕО, за които е заплатена продуктова такса в ПУДООС, имат право на възстановяване на платената такса за вложените пневматични гуми, батерии и акумулатори, масла и/или ЕЕО в 30-дневен срок от подаване на документите, удостоверяващи пред ПУДООС съответния износ и/или изпращане.

(4) Лицата по ал. 3 удостоверяват извършеното изпращане от територията на страната към територията на друга държава - членка на ЕО, и/или износ, като представят пред ПУДООС документите по ал. 2, както и други документи, удостоверяващи влагането на пневматични гуми, батерии и акумулатори, масла и/или ЕЕО в съответния продукт.

(5) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда след установяване основателността на искането възстановява сумата по сметка на лицата по ал. 1 и 3 в 30-дневен срок от подаване на документите по ал. 2 и/или 4.

(6) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда отказва възстановяване на сумата, когато:

1. липсва някой от документите, определени в ал. 2 и/или 4;

2. исканата за възстановяване сума не съответства на сумата в представените в ал. 2 и/или 4 документи;

3. сумата се отнася за продукт, определен в молба-декларацията, за който не е заплатена продуктовата такса;

4. възстановяваната продуктова такса е за различен продукт от този, за който е заплатена таксата;

5. вече е възстановена такава за същия този продукт.

Чл. 20. (1) Лицата, които пускат на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, подават информация в електронен формат за количествата на пуснатите на пазара продукти и опаковъчни материали и размера на заплатената продуктова такса за лицата, които заплащат на ПУДООС.

(2) Информацията по ал. 1 се подава в информационната система, поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда, за следните периоди:

1. 1 януари - 31 март;

2. 1 април - 30 юни;

3. 1 юли - 30 септември;

4. 1 октомври - 31 декември.

(3) Лицата подават информацията по ал. 1 в 20-дневен срок от изтичането на съответния период.

Чл. 21. (1) Директорът на регионалната инспекция по околната среда и водите издава удостоверение по образец съгласно приложение № 20 на лицата, които индивидуално изпълняват задълженията си по ЗУО и наредбите по чл. 24, ал. 2 ЗУО.

(2) Организацията по оползотворяване издава на своите членове удостоверение по образец съгласно приложение № 21.

(3) Копие на удостоверението се предоставя при поискване на компетентните органи при внос или при въвеждане на територията на Република България на продуктите, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, както и при последваща проверка от страна на органите на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 22. За попълване на неверни данни в декларираните обстоятелства съгласно чл. 2, ал. 4 и 5, чл. 6, 9, чл. 10, ал. 1 и 3, чл. 12, 15, 16 и чл. 19, ал. 2, т. 4 лицата носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Нови моторни превозни средства" са моторни превозни средства, които не са изминали повече от 6000 км и се пускат на пазара за първи път или се придобиват за лична употреба в резултат на въвеждането им на територията на Република България от друга държава - членка на ЕО, или внасяне на МПС от държава извън ЕО.

2. "Продуктова такса" е такса по смисъла на чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, която се заплаща за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

3. "Пускане на пазара" е първото предоставяне на продукти на разположение на друго лице, безплатно или срещу заплащане, с цел те да бъдат разпространени и/или използвани на територията на Република България, както и внасянето или въвеждането на територията на Република България на продукти от дадено лице за негова собствена търговска, производствена или професионална дейност.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 36, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.

§ 3. Прилагането на наредбата се възлага на министъра на околната среда и водите.

§ 4. Член 5, ал. 2 се прилага за ЕЕО до 13 февруари 2011 г., а за категория 1 от приложение № 1 към Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване - до 31 декември 2013 г.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет