Навчальний посібник «Cловник-довідник психіатричних термінів»жүктеу 1.66 Mb.
бет1/11
Дата18.04.2016
өлшемі1.66 Mb.
түріНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
: bitstream -> 123456789
123456789 -> Метанарративы национальной идентичности в современной массовой литературе россии
123456789 -> Учебно-методическое пособие для политологического отделения минск 2012 г
123456789 -> Лекция Научное познание как предмет методологического анализа 4 Методы научного познания 5
123456789 -> I. Пояснительная записка Основой целью изучения учебной дисциплины «Гидроэкология»
123456789 -> А. А. Шавель абсурд в драматургии а. Казанцева
123456789 -> Пространство, время, стиль (пространственно-временной концепт в архитектуре и искусстве, 1850 1900)
123456789 -> Костромичева Мария Васильевна
123456789 -> А. В. Данильченко Регистрационный № уд /р. История Словакии (специальный курс) Учебная программа
123456789 -> Лекция Понятие об авиамоделировании. Виды авиамоделей. Свободнолетающие авиамодели. Схематические модели планеров
123456789 -> Вопросы к экзамену по курсу «Ландшафтоведение» для студентов дневного отделения
Кожина Г.М., Самардакова Г.О., Коростій В.І., СінайкоВ.М.,

Гайчук Л.М., Костоусов А.А., Кришталь О.О.


Навчальний посібник
«Cловник-довідник психіатричних термінів»
для студентів медичних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації

Рецензенти:
Л.М.Гуменюк

професор кафедри психіатрії, психотерапії,

наркології з курсом загальної та медичної психології

ДУ «Кримський державний медичний університет

ім. С.І.Георгієвського», д.мед.н.


М. В. Маркова

професор кафедри сексології та медичної психології

Харківської медичної академії

післядипломної освіти МОЗ України,

д.мед.н., професор

Рукопис рекомендований до друку Вченою радою Харківського національного медичного університету (протокол №3 від 23 лютого 2012 р.).Вступ


Для поліпшення якості підготовки лікарів, їхніх знань в області психіатрії, необхідне забезпечення навчальною літературою, що відповідає сучасним вимогам і діючим навчальним програмам. Значні труднощі для студентів у вивченні психіатрії пов’язані з засвоєнням значної кількості нових термінів. Ця проблема в останні роки стала більш гострою у зв'язку із введенням нової міжнародної класифікації хвороб МКХ-10, яка не є цілком звичною до класичних уявлень про систематику психічних розладів, традиційну для нашої країни. Тому студенти при вивченні психіатрії стикаються з труднощами невідповідності термінології та визначень у підручниках різних років видання та створених авторами, які відносяться до різних наукових шкіл.

Ще одна проблема у засвоєнні нових термінів при вивченні психіатрії пов’язана з мовними перешкодами, наявністю серед вітчизняних студентів таких, які віддають перевагу українській або російській мові навчання, а також іноземних студентів з англійською мовою навчання.

Навчальний посібник "Словник-довідник психіатричних термінів" є спробою задовольнити цю потребу української медичної школи. Він підготовлений колективом авторів опорної кафедри з психіатрії ЦМК з ВМО МОЗ України, які мають багаторічний досвід викладання психіатрії для іноземних студентів, є авторами підручника з психіатрії та наркології англійською мовою.

Словник побудований таким чином, що включає визначення термінів на трьох мовах: українській, російській та англійській. Така форма подання складного матеріалу дозволить читачеві сформувати поняття про основні прояви психічних захворювань незалежно від мовних преференцій. Приведення різномовних варіантів написання терміну та його визначення дозволяє читачеві проводити аналогії і поглиблювати ерудицію. У визначеннях підкреслюється значення діагностики психопатологічного прояву для вибору метода невідкладної терапії та наступного обстеження хворого.

Перелік термінів, які включені до словника, відповідає змісту програми дисципліни «Психіатрія, наркологія» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації. Таким чином, на відміну від вже існуючих видань, які орієнтовані на лікарів, словник не перевантажений такими термінами, які не використовуються при вивченні дисципліни «Психіатрія, наркологія» у ВНЗ.

До змісту включені поняття та визначення, які відображають анатомо-фізіологічну основу психопатологічних симптомів та синдромів, клінічну картину психічних захворювань. Перелік психопатологічних синдромів, які відображені в словнику, достатній для підготовки студентів. Це непсихотичні синдроми: астенічний, невротичні (неврастенічний, обсесивно-фобічний, дисморфофобічний, істеричний), депресивні, іпохондричні, соматоформні; психотичні синдроми: депресивні, маніакальні, параноїдні, паранойяльні, кататонічні, гебефренічні, деліріозні, онейроїдні, аментивні, астенічної сплутаності свідомості, сутінкового стану свідомості, галюциноза; органічні синдроми: психоорганічні, Корсаковській амнестичний, олігофренії, деменції. Відображені також основні психопатологічні синдроми дитячого віку: невропатії, дитячого аутизму, гіпердинамічний, дитячих патологічних страхів, дісморфоманії, нервової анорексії, інфантилізму.Авторами враховані вимоги Міжнародної класифікації психічних і поведінкових розладів десятого перегляду, із збереженням традиційних для вітчизняної психіатрії поглядів на симптоми та синдроми психічних розладів. Для поглибленого вивчення студентам пропонується список рекомендованої літератури. Автори висловлюють сподівання, що словник буде корисним для щирокого кола читачів, зацікавлених у розумінні психіатричної термінології.

Терміни


Абазия – (а - отрицание + basis - основание, опора, Гр.) - неспособность ходить при сохранности движений в ногах, отсутствии парезов

Абазія – (а - заперечення + basis - основа, опора, Гр.) - Нездатність ходити при схоронності рухів в ногах, відсутності парезів.

Abasia – (a-negation + basis - base support. G.) - Inability to walk in the preservation of motions in the legs and absence of paresis

Абортивный (Aborior - умирать, погибать, Лат.) - незаконченный, незавершенный, сокращенно протекающий

Абортивний (Aborior - вмирати, гинути, Лат.) - незакінчений, незавершений, той що скорочено протікає

Abortive (Aborior - to die, Lat.) - unfinished, incomplete, abbreviated elapsing

Абсанс (Аbesse, absum – отсутствовать, Лат.) - кратковременное (несколько) секунд, долей секунды - выключение (отсутствие) сознания

Абсанс (Аbesse, absum - бути відсутнім, Лат.) - Короткочасне - кілька секунд, часток секунди – вимкнення (відсутність) свідомості

Absentia epileptica (abesse, absum, Lat.) - Short (a few seconds or less) shutdown / absence of consciousness

Абсанс-аура аура в виде абсанса в начале эпилептического припадка

Абсанс-аура – аура у вигляді абсанса на початку епілептичного нападу

Absences - aura – aura in the form of absences before an epileptic fit

Абсинтизм (Absinthe – полынная водка, абсент, Фр.) - алкогольная наркомания: хроническое отравление вследствие употребления полынного ликера - абсента. Сравнительно с другими алкогольсодержащими напитками, абсент способствует появлению судорожных эпилептиформных припадков в большем проценте случаев.

Абсінтізм (Absinthe – полинова горілка, абсент, Фр.)- алкогольна наркоманія. Хронічне отруєння внаслідок вживання полинового лікеру - абсенту. Порівняно з іншими напоями, що містять алкоголь , абсент сприяє появі судомних епілептиформних припадків в більшому відсотку випадків

Absenteesm (Absinthe - absinthe, absinthe. Fr.) - alcohol addiction: chronic poisoning due to consumption of liquor wormwood - absinthe. Compared with other alcoholic beverages, absinthe contributes to the appearance of convulsive epileptiform attacks in a larger percent of cases

Абстинент – человек, воздерживающийся от приёма психоактивных веществ

Абстинент – людина, що стримується від прийому психоактивних речовин

Abstinent – person, who refrains from taking psychoactive substances

Абстиненция (Abstinere – воздерживаться. Лат.) – "синдром похмелья", состояние физического и психического дискомфорта, появляющееся вследствие прерывания приема алкоголя, наркотиков или других веществ, к которым наступило патологическое привыкание. Один из важнейших компонентов наркоманического синдрома.

Абстиненція (Abstinere - утримуватися. Лат.) – "синдром похмілля", стан фізичного і психічного дискомфорту, що з'являється внаслідок переривання прийому алкоголю, наркотиків чи інших речовин, до яких настало патологічне звикання. Один з найважливіших компонентів наркоманічного синдрому.

Abstinence (Abstinere - abstain. Lat.) – "Hangover syndrome," a state of physical and mental discomfort that appears due to interruption of alcohol, drugs or other substances, which came a pathological addiction. It is one of the most important components of the drug addiction syndrome.

Абузус (Abusus - злоупотребление, излишество, Лат.) - Эпизодическое употребление больших доз алкогольных напитков или наркотиков, а также злоупотребление фармакологическими препаратами при отсутствии показаний к ним

Абузус (Abusus – зловживання, Лат.) – Епізодичне вживання великих доз алкогольних напоїв або наркотиків, а також зловживання фармакологічними препаратами при відсутності показань до них

Abuse (Abusus - excess, Lat.) – Occasional use of large doses of alcohol or drugs and the abuse of pharmacological agents in the absence of evidence to them

Абулия- отрицание, bule - воля. Гр.) - Безволие; утрата желаний, отсутствие стремлений, побуждений к деятельности

Абулія (а - заперечення, bule - воля. Гр.) - Безвольність; втрата бажань, відсутність прагнень, спонукань до діяльності.

Abulia (a - denial, bule – will, Gr.) - Loss of desire, lack of aspirations and intentions to activity

Автоматизм (Automatos - самодвижущийся. Гр.) - возникновение чувств, движений, мыслей, образов, представлений и проч. помимо воли и желания больного.

Автоматизм (Automatos – саморушний, Гр.) - Виникнення почуттів, рухів, думок, образів, уявлень тощо. незалежно від волі й бажання хворого.

Automatism(automatos – automotive, Gr.) – An appearance of feelings, movements, thoughts, images, ideas and so forth. without the will and desire of the patient.

Автоматизм амбулаторный (Automatismus ambulatorius) – вид сумеречного состояния сознания с непроизвольным блужданием и последующей амнезией

Автоматизм амбулаторний (Automatismus ambulatorius) – вид сутінкового стану свідомості з мимовільним блуканням і наступною амнезією.

Ambulatory automatism (Automatismus ambulatorius) – form of the twilight state of consciousness with involuntary wandering and subsequent amnesia.

Автоматизм двигательный – Непроизвольные движения с чувством отчуждения (син. а.кинестетический)

Автоматизм руховий – Мимовільні рухи з почуттям відчуження (син. а. Кінестетичний).

Motoric automatism – Involuntary movements with a sense of alienation / syn. a. kinesthetic

Автоматизм психический (Psyche - душа, психика, Гр.) – переживание чуждости всех психических- процессов; убежденность в том, что мысли и желания, образы и представления, чувства и стремления возникают, исчезают, сменяют друг друга сами по себе, без вмешательства больного, помимо его воли.

Автоматизм психічний (Psyche - душа, психіка, Гр.) – переживання чужості всіх психічних-процесів; переконаність у тому, що думки і бажання, образи і уявлення, почуття і прагнення виникають, зникають, змінюють один одного самі по собі, без втручання хворого, поза його волею.

Psychical automatism (Psyche – soul, psyche, Gr.) – Experience of otherness, of all mental processes, the belief that thoughts and desires, images and representations, feelings and aspirations appear, disappear, change each other on their own, without the intervention of a patient against his will.

Аггравация (Aggravare – ухудшать, отягощать, Лат.) – Преувеличение больным симптомов реально существующей болезни. Встречается часто при психопатиях, диссоциативном неврозе.

Аггравація (Aggravare - погіршувати, обтяжувати, Лат.) – Перебільшення хворим симптомів реально існуючої хвороби. Зустрічається часто при психопатіях, діссоціативному неврозі.

Aggravation (Aggravare – worsen, overburden, Lat.). – Exaggerating symptoms of actually existing disease by the patient. It occurs frequently in psychopathy, dissociative neurosis.

Агейзия (а – отр. + geueis – вкус, Гр.) - утрата чувства вкуса (всех или некоторых видов вкусовых ощущений)

Агейзія (а – отр. + Geueis - смак, Гр.) – Втрата відчуття смаку (всіх, або деяких видів смакових відчуттів).

Ageusia (a - denial + Geueis - taste, Gr.) – Loss of sense of taste / of all or certain types taste sensations.

Агнозия (а – отр. + gnosis – познание, Гр.) – нарушение процессов узнавания предметов, явлений, частей собственного тела, их дефектов - при сохранности сознания внешнего мира и самосознания, а также при отсутствии нарушений периферической и проводящей частей анализатора.

Агнозія (а – отр. + gnosis – пізнавання, Гр.) – Порушення процесів впізнавання предметів, явищ, частин власного тіла, їх дефектів - при збереженні свідомості зовнішнього світу і самосвідомості, а також при відсутності порушень периферичної і провідної частин аналізатора.

Agnosia (a - denial + Gnosis - cognition, Gr.) – Disturbance of recognition of objects, events, parts of their bodies, their defects with keeping consciousness of the outside world and awareness, as well as the absence of disorders of the peripheral and the conductive parts of the analyzer.

Агорафобия (Agora – базарная площадь + phobos - страх, Гр.) – боязнь открытых пространств и площадей.

Агорафобія (Agora - базарна площа + phobos - страх, Гр.) – Боязнь відкритих просторів і площ.Agoraphobia (agora - marketplace + phobos - fear, Gr.) – Fear of open spaces and squares

Аграмматизм (а – отр. + gramata - чтение, письмо, Гр.) – проявление моторной афазии: затруднение согласо­вания слов в предложении (по падежам, временам и проч.). Нарушение способности пользоваться грамматическим строем речи.

Аграматизм (а – отр. + Gramata - читання, письмо, Гр.) – - Прояв моторної афазії: утруднення узгодження слів у реченні / за відмінками, часи та ін. Порушення здатності користуватися граматичним ладом мови. agrammatism

Agrammatismus (a - denial + Gramata - reading, writing, Gr.) – A manifestation of motor aphasia: difficulty of matching words in a sentence on cases, times, and so on. Impaired ability to use the grammatical structure of speech.

Аграфия (а – отр. + Grapho — писать, Гр.) – Нарушение способности писать при очаговых поражениях коры головного мозга

Аграфія (а – отр. + Grapho – писати, Гр.) – Порушення здатності писати при вогнищевих ураженнях кори головного мозку.

Agraphia (a + Grapho - to write, Gr.) – Impaired ability to write with focal lesions of the cerebral cortex.

Агрессивность (Agressio - приступ, нападение, Лат.) – нападение, наступление с целью насильственных действий.

Агресивність (Agressio – напад, Лат.) – Напад, наступ з метою насильницьких дій

Aggressiveness (Agressio – attack, Lat.) - Attack, offensive with the purpose of violent action.

Агрипния (Agrypnxe – бессонница, Гр.) – Нарушение сна, характеризующееся его поверхностностью, кратковременностью, частыми пробуждениями. Наблюдается при многих психических заболеваниях: шизофрении, эндогенных депрессиях, неврозах, неврозоподобных состояниях.

Агрипнія (Agrypnxe – безсоння, Гр.) – Порушення сну, що характеризується його поверховістю, короткочасністю, частими пробудженнями. Спостерігається при багатьох психічних захворюваннях: шизофренії, ендогенних депресіях, неврозах, неврозоподібних станах.

Agripniya (Agrypnxe – insomnia, Gr.) – Sleep disorders, characterized by its shallowness, short duration, frequent awakenings. Observed in many mental disorders - schizophrenia, endogenous depression, neurosis, neurosis-like states.

Адаптационный синдром (описан H.Selye) Неспецифическая реакция защиты вызываемая воздействием внешних стрессоров.

Адаптаційний синдром (описаний H.Selye) Неспецифічна реакція захисту, що викликається впливом зовнішніх стресорів.

Adaptational Syndrome (described by H.Selye) Nonspecific defense reactions caused by external stressors.

Адаптация (Ad - относительно чего-либо, aptus - годный, подходящий, Лат.) – приспособление.

Адаптація (Ad - щодо чого-небудь, aptus - придатний, відповіднийб, Лат.) - Пристосування.

Adaptation (Ad - about something, aptus - fit, suitable, Lat.) - Adjustment.

Адаптация психическая способность человека приспосабливаться к окружающей среде, менять свой динамический стереотип.

Адаптація психічна здатність людини пристосовуватися до навколишнього середовища, змінювати свій динамічний стереотип.

Adaptation psychical person's ability to adapt to environmental, change their dynamic stereotype

Адинамия Adynamia (а – отр. + dynamis - сила, Гр.) – отсутствие деятельности, пассивность, обездвиженность - вследствие резкого упадка сил

Адинамія Adynamia (а – отр. + Dynamis - сила, Гр.) – Відсутність діяльності, пасивність, знерухомленість - внаслідок різкого занепаду сил.

Adynamia (a - denial + Dynamis - power. Gr.) – Absence of activity, passivity and immobility - as a result of prostration.

Ажитация (Agitation – возбуждение, Фр.) - возбуждение, психомоторное беспокойство, беспокойное состояние больного с аффектом тревоги и страха ажитація

Agitatio (Agitation – збудження, Фр.) - Збудження, психомоторне занепокоєння, неспокійний стан хворого з афектом тривоги та страху agitation

Agitatio (agitation, Fr.) – Excitement, psychomotor restlessness, restless condition of the patient with the affect of anxiety and fear

Акатизия Acathisia (а - отрицание + kathisis - сидение, Гр.) – отсутствие способности долгое время оставаться в одном и том же положении, что-либо делать, сидеть, лежать и т.п.

Акатизія Acathisia (а - заперечення + Kathisis - сидіння, Гр.) – Відсутність здатності довгий час залишатися в одному і тому ж положенні, що-небудь робити, сидіти, лежати і т.п.

Akathisia Acathisia (a - denial + Kathisis - seat, Gr.) – - Absence of ability to stay a long time in one and the same position to do something, sit, lie, etc.

Акинезия (а – отр. + kineeis - движение, Гр.) – неподвижность тела, конечностей при отсутствии параличей, парезов (ступор, опухоли, депрессия, апатия)

Акінезія (а – отр. + Kineeis - рух, Гр.) – - Нерухомість тіла, кінцівок при відсутності паралічів, парезів (ступор, пухлини, депресія, апатія)

Akinesia (a - denial + Kineeis - movement, Gr.) – Immobility of the body, limbs, in the absence of paralysis, paresis / tumors, depression, apathy

Акоазмы (akuo - слушать, Гр.) – элементарные слуховые галлюцинации в виде шорохов, стуков, шумов, треска и пр.

Акоазми (akuo - слухати, Гр.) – Елементарні слухові галюцинації у вигляді шерехів, стукотів, шумів, тріска, тощо.

Acousma (akuo – to listen, Gr.) – Elementary auditory hallucinations in the form of rustles, noises, noises, crackling, etc.

Акселерация (acceleras-ускоряющийся, Лат.) – ускорение физического роста и психического развития.

Акселерація (Acceleras-прискорюваний, лат.) – прискорення фізичного зростання і психічного розвитку.

Acceleration (Acceleras-accelerating, Lat.) – the acceleration of physical growth and mental development

Акцентуация (accentus — ударение, Лат.) – Усиление, заострение определенных психических свойств. Выделяются отдельные черты личности (акцентуированные), которые сами по себе еще не являются патологическими, однако при определенных условиях могут претерпевать развитие в положительном или отрицательном направлении, достигая особой выраженности у психопатов и невротиков. Черты эти как бы являются заострением некоторых присущих каждому человеку неповторимых индивидуальных свойств.

Акцентуація (Accentus – наголос, Лат.) – Посилення, загострення певних психічних властивостей. Виділяються окремі риси особистості (акцентуйовані), які самі по собі ще не є патологічними, однак за певних умов можуть зазнавати розвиток в позитивному або негативному напрямку, досягаючи особливої виразності у психопатів і невротиків. Риси ці як би є загостренням деяких властивих кожній людині неповторних індивідуальних властивостей.

Accentuation (Accentus – accent, Lat.) – The amplification, sharpening of certain mental properties. Distinguished individual personality traits (accentuated), which in themselves are not pathological, but under certain conditions, may undergo development in a positive or negative direction, reaching a singular expression in psychopaths and neurotics. Traits such as it is inherent in some particular reference to each person unique individual properties.

Алалия (а – отр. + lalia - болтовня, говор, Гр.) – утрата способности речи (при органических поражениях), или отсутствие способности произносить членораздельные звуки, разговаривать (с детства).

Алалія (а – отр. + Lalia - балаканина, говірка, Гр.) – Втрата здатності мовлення (при органічних ураженнях), або відсутність здатності вимовляти членороздільні звуки, розмовляти (з дитинства)

Alalia (a - denial + Lalia - talk, Gr.) – Loss of the ability to talk (by organic lesions), or lack of ability to utter articulate sounds, to speak (from childhood).

Алекситимия (а + lexis — речь, thymos — душа, настроение, чувство, Гр.) – Затруднения в описании своего психологического состояния, настроения. Характерно для соматизированных депрессий.

Алекситимия (а + lexis - мова, thymos - душа, настрій, почуття, Гр.) – Труднощі в описі свого психологічного стану, настрою. Характерно для соматізірованних депресій.

Alexithymia (a + lexis – speech, thymos - soul, mood, feeling, Gr.) – difficulties in describing his mental state and mood. Is typical for somatized depression

Алексия (а + lexis — речь, слово, Гр.) – Неспособность понять смысл прочитанного

Алексія (а + Lexis - мова, слово, Гр.) – Нездатність зрозуміти сенс прочитаного

Alexia (а + Gr. Lexis - a speech, word/ Inability to understand the meaning of read

Алкоголизм (al-kohl - тонкий, сурьмяный порошок, Араб.; позднее - нечто тончайшее, неосязаемое; син. спирты одноатомные) - алкогольная болезнь в результате длительного систематического употребления алкоголя в виде патологического влечения, высокой толерантности к спиртным напиткам, абстинентного синдрома и деградации личности

Алкоголізм (al-kohl - тонкий, сурм'яний порошок, Араб.; Пізніше - щось найтонше, невідчутне; син. спирти одноатомні) - алкогольна хвороба в результаті тривалого систематичного вживання алкоголю у вигляді патологічного потягу, високою толерантності до спиртних напоїв, абстинентного синдрому і деградації особистості

Alcoholism (al-kohl - fine, antimony powder, Arab. And later - something subtle, intangible, syn. monohydric alcohols) - alcoholic disease as a result of systematic long-term alcohol consumption in the form of craving, high tolerance to alcohol, abstinence syndrome and the degradation of the personality

Альтруизмчерта характера, проявляющаяся, в бескорыстности, способности жертвовать собой, отказом от личных интересов.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет