Няколко начини за противодействие на ракажүктеу 342.87 Kb.
бет4/4
Дата17.04.2016
өлшемі342.87 Kb.
1   2   3   4
: uploads
uploads -> Қазақстан республикасы төтенше жағдайлар министрлігі көкшетау техникалық институты
uploads -> Қазақ тіліндегі ресми іс-қағаздары Басқару, ұйымдастыру, өкім шығару қызметіне қатысты құжаттар
uploads -> А. С. Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі
uploads -> Ян Амос Коменскийдің педагогикалық қызметі мен теориясы. (1592-1670жж)
uploads -> Приложение к части а1
uploads -> Рабочий проект
uploads -> Кирилл Куренда: двухлетний вундеркинд Не иначе как вундеркиндом можно назвать Кирилла Куренда из крымского села Владиславовки. В свои два с половиной года он уже знает все буквы алфавита умеет считать и освоил азы компьютерной грамотности

6. Житняк


Healed by wheatgrass: 74-year-old man with cancer proves doctors wrong - REALfarmacy.com | Healthy News and Information
Излекуван от житняк (житни стъбла; житна трева): 74-годишен мъж с рак доказва, че лекари грешат


Когато конвенционалните лекари казаха, че 74-годишният Дани McDonald от Dunaff, Ирландия, има рак на стомаха толкова тежък, че най-вероятно ще го убие в срок от три месеца, той реши да пренебрегне съветите им да премине токсично лечение с химиотерапия и вместо това да прегърне хранителен подход за рани. Четири години по-късно и Дани се справя чудесно, благодарение на ежедневната протокол той прие, че включва изцеждане и питейна житняк, хранителен-гъста "суперхрана" с разнообразие от невероятни ползи за здравето.

Според Sunday World, Дани е узнал за състоянието си при внезапно избухнала язва вътре корема му един ден. След като се втурнал в болницата от къщата, в която той живее, лекарите се борят за овладяване на кървенето, само за да открият, че Дани действително има тежка форма на рак на стомаха, който се е разпространил в тялото му. Те го предупреди, че единственият начин да се отърве от него, по тяхно мнение, е да се подложи на конвенционално лечение с химиотерапия.

За разлика от повечето хора, Дани реши да мисли сам за себе си, като събира други методи на лечение. По-късно той уведомил своите лекари, за тяхно съжаление, че избира свое собствени домашно лечение, включващо житняк, а не отрова. Не е изненадващо, че те са доста ядосани от решението му, настоявайки, че ще бъде "мъртъв в рамките на няколко седмици", ако откаже да се съобрази с препоръките им. Но Дани да отстоява позицията си и вместо това избра житняк

"Казах на лекарите, че не съм готов да се подложи на курса на лечение, к  те предполагаха," Дани е цитиран да казва в Sunday World. "Знаех, че ще ме убие. Те бяха бесни, че съм дошъл до това решение. Консултантът ме предупреди, че ще бъде мъртъв до три месеца. "

Напук на съветите на лекарите той успява да спаси ЖИВОТА си

Далеч не прибързано или неинформирано решение, изборът на Дани да използваЖитняк като лечение за рака му се основава на множество акаунти, които бе чул от приятел за невероятния изцелителен капацитет на житните стъбла. С течение на времето, Дани става все по-убеден, че житните стъбла са способни да изцеляват всички видове здравни състояния, включително рак. Така той решава да постави в действие земеделския си опит от 60 години съсо задача отглеждане на свой житняк.

"Аз не знаех какво да очаквам, но трябваше да го вървия", спомня си Дани. "В седемдневен срок усещането за парене, което имах изчезна и започнал да се чувства много по-добре. Спрях приема на таблетките, които ми бяха предписани и не съм взел нито една оттогава. Месец по-късно болката изчезна напълно и знаех, че съм на път да оздравея. този житняк работеше. Бях взел правилното решение да отхвърля съветите на лекарите. "

Не само че Danny е в състояние да спрат употребата на синтетичните лекарства, които му бяха определени, но той също така възвръща цялото си тегло, загубено в резултат на болестта му. Като започва само с една унция сок от житняк  на ден и стига до седем унции житняк на ден, Дани ефективно лекува рака си и сега е живо свидетелство за живителната регенерираща сила на житните стъбла.


"Знам, че много от лекарите мислят, че житнякът не притежава качествата да убива рака, но аз съм живото доказателство, че го прави," добавя той. "И въпреки че много лекари няма да го признаят публично, постепенно те идват, за да види ползите от житните стъбла. Хората ме питат как го направих и аз само казвам една дума, "житнякът (житните стъбла)." "

 Интересни са и някои от коментарите към тази статия, с рецепти за използване на джинджифил, лимон, сода и др. за справяне с рак.

7. Бъзак


БИЛКА МЕ СПАСИ ОТ СМЪРТОНОСЕН РАК! 

През 2002 г. ми от­кри­ха ту­мор в мо­зъ­ка - доб­ро­ка­чес­твен. Вед­на­га бях приет във ВМА - Со­фия за опе­ра­ци­я. Ту­мо­рът бе­ше голям 5/5 см, но опе­ра­ция­та про­те­че ус­пеш­но. За мен нев­ро­хи­рур­зи­те в та­зи бол­ни­ца са най-доб­ри­те в Бъл­га­рия.


След две го­ди­ни се ока­за, че ту­мо­рът е ре­ци­ди­ви­рал и е с поч­ти съ­ща­та го­ле­ми­на. На­ло­жи се да ми нап­равят но­ва опе­ра­ци­я - то­га­ва раз­по­ла­га­ха с ла­зер­на тех­ни­ка и опе­ра­ция­та ми­на, но се ока­за че съм по­лу­чил па­ре­за на лява ръ­ка и крак. Из­след­ва­ха ту­мо­ра и се ока­за ати­пи­че­н. 

То­га­ва оти­до­х в он­ко­ло­гия­та в кв. “Дъ­рве­ни­ца­” и пос­лед­ва лъ­че­те­ра­пия, но и то­ва не по­мог­на - ту­мо­рът от­но­во ре­ци­ди­ви­ра и се на­ло­жи но­ва опе­ра­ци­я. След нея оти­до­х на ре­ха­би­ли­та­ция в Банкя и там, за мой къс­мет, срещ­нах еди­н чо­век, кой­то про­ме­ни жи­во­та ми. Той спо­де­ли с мен, че е бил бо­лен от рак на бъб­ре­ци­те. След опе­ра­ция­та се ока­за­ло, че е неус­пеш­на и има раз­сей­ки - да­ва­ли му от 3 до 4 ме­се­ца жи­вот.

След то­ва срещ­нал же­на, коя­то му ка­за­ла за ед­на бил­ка и на­чи­на на при­готв­яне на ле­карс­тво от нея. Бил­ка­та се каз­ва бъ­зак - да уто­чня - не е бъз, а пред­ставл­ява храст, кой­то рас­те в пу­щи­на­ци и око­ло реч­ни­те ка­на­ли (в Со­фия го има в изо­би­лие) - бе­ре се пло­дът, кой­то при­ли­ча на бо­ро­вин­ка и е с поч­ти съ­ща­та го­ле­ми­на. Рас­те в края на ав­густ и на­ча­ло­то на сеп­тем­ври. Плод­че­та­та трябва да са доб­ре уз­ре­ли, за да има­т ле­чеб­ни свой­ства. След ка­то се на­бе­ре, се из­ми­ва и се сла­га в бур­ка­ни, ка­то се ре­ду­ва еди­н ред бъ­зак, еди­н ред за­хар и та­ка до­ка­то се на­пъл­ни до го­ре. След то­ва се из­нася на място, къ­де­то има слън­це, за да мо­же да фер­мен­ти­ра. След две сед­ми­ци се зат­варя и се сла­га в хла­дил­ни­ка. Мо­же да се нап­равят 2, 3 или 4 бур­ка­на, но по­не два са необ­хо­ди­ми, за да стиг­нат до дру­га­та го­ди­на. Взе­ма се по ед­на чае­на лъ­жич­ка сут­рин на глад­но, 10 ми­ну­ти пре­ди хра­не­не всяка сут­рин. В ефе­кта на то­ва ле­че­ние пър­во ме убе­ди чо­ве­кът, кой­то ми го ка­за. След теж­ка­та диаг­но­за той за­поч­нал да го взе­ма - ми­на­ли 5 ме­се­ца, а той е още жив! Оти­шъ­л на прег­лед и след ехо­гра­фия­та се ока­за­ло, че няма и по­мен от ра­ка. То­га­ва и аз за­поч­нах да го взе­мам ка­то, ес­тес­тве­но, из­ча­ках 2 ме­се­ца, за да на­бе­ра бъ­за­ка и да го при­готвя. За­поч­нах да го пия. От пос­лед­на­та опе­ра­ци­я ми­на­ха 4 го­ди­ни и досе­га нямам ре­ци­див. За ле­чеб­на­та си­ла на бъ­за­ка спо­де­лих с мно­го хо­ра и с ед­на ле­кар­ка, коя­то ми ка­за, че ней­на па­циен­тка се е би­ла из­ле­ку­ва­ла по съ­щия на­чин - има­ла рак на гър­да­та. Ко­га­то я по­пи­та­ла как­ви ле­карс­тва е взе­ма­ла, тя от­го­во­ри­ла, че се е из­ле­ку­ва­ла са­мо с по­мощ­та на бил­ка­та. На кон­трол­ния прег­лед й съоб­щи­ли, че ра­кът й е из­чез­нал. Бъ­за­кът спо­кой­но мо­же да се взи­ма и с ле­карс­тва­та, кои­то са ви пред­пи­са­ни, та­ка че го прие­май­те спо­кой­но и без при­тес­не­ния - той е по­ле­зен за иму­нна­та сис­те­ма и за още мно­го дру­ги бо­лес­ти. Бъ­за­кът, как­то ка­зах и пре­ди, се бе­ре уз­рял, а ако има някои зе­ле­ни и та­ки­ва, за кои­то се съмн­ява­те, че са неуз­ре­ли, по-доб­ре е да ги от­стра­ни­те. Пло­дът трябва да е ме­ки­чък и тъ­мен, поч­ти че­рен. Що се от­нася до пие­не­то, осо­бе­но в на­ча­ло­то, до­ка­то свик­не­те, е мал­ко неп­рия­тно. На мен ми се пов­ди­га­ше, до­ка­то го прие­мах, но с те­че­ние на вре­ме­то се свик­ва. Съ­що та­ка в на­ча­ло­то трябва да има тоа­лет­на наб­ли­зо, за­що­то до око­ло по­ло­вин час след прие­ма­не­то мо­же да по­лу­чи­те разс­трой­ство. 

Меж­ду дру­го­то, бъ­за­ка го взе­мат и съв­сем здра­ви хо­ра, кои­то ис­кат прос­то да под­силят иму­нна­та си сис­те­ма. Той по­ма­га сре­щу грип нап­ри­мер.

По­же­ла­вам къс­мет и здра­ве на всич­ки и най-ве­че оз­драв­ява­не на бол­ни­те!

Да­ние­л Кон­стан­ти­но­в, Со­фия

ДОПЪЛНЕНИЕ 1

(Преведено от Гугъл)

realfarmacy.com > 8-Year-Old Girl Raises pH levels And Shrinks Cancer Tumors By 75 % With Diet - VIDEO

8-годишно момиче повишава 75% нивата на рН и свива туморите с диета - ВИДЕО
Друга история на пациент с рак лечение на себе си чрез диета изплува на повърхността. Не много отдавна, ние сподели подобна история на един човек с 3 стадий на рак на дебелото черво, които отказват химиотерапия и се лекува с вегетарианска диета. Искам да стане ясно, че операцията не лекува рак, особено когато един човек е вече в по-късните стадии на болестта. Ако го направи, това е всичко, че ще направят. Ракът е системна метаболитно заболяване, в резултат на едно тяло, което е хранително вещество дефицит, претоварен с токсини и обикновено е резултат на нивото на рН, което е твърде ниско, което означава, че тялото е облян в киселинност. Ако тялото не се дава основните хранителни вещества, тя се нуждае от ремонт, регенерира и детоксикация, рак най-вероятно ще възвръщаемост.
Нека храната от твоето лекарство, и лекарството от храната ти - Хипократ
В този случай, бяха повдигнати нива на рН, и в резултат на млечната киселина, слиза и дейността на рак отива надолу. Това позволява на самия ремонт на тялото. Това е много по отношение на които повечето лекари не знаят, че храненето играе жизнено важна роля, когато става въпрос за лечение на рак. Ако имате рак, опциите, които се дават обикновено са лекарства, химиотерапия и лъчетерапия. Рядко е храненето мисъл, когато става дума за ефективен лек за рака. Въпреки, че всеки случай е уникален и никой лечението може да се използва във всеки един случай, че е важно да разгледаме няколко варианта, които са били ефективни срещу само погледнете в общообразователните опции, които не са с високи нива на успеваемост да се започне. Например, тук е списък на 20-медицински изследвания, които доказват канабис може да лекува рак.
Хирургия, химиотерапия и радиация са постоянен двигател като единствено отидете до обекта за лечение на рак, когато това не може да бъде по-далеч от истината. Колко често раково болен отидеш на лекар, който ги е, че дихлорацетат да им рак казва? Това наскоро бе открит от изследователи от Университета на Алберта. Ракът е мулти-трилиона долара индустрия, тя може да бъде трудно да се повярва, че има и такива, които не насърчават лечения, които са доказали своята ефективност, но това просто означава, че трябва да излиза извън рамките на това, което са ни учили, използвайте нашите умения за критично мислене и разберете истината за себе си.

Wrong?


ДОПЪЛНЕНИЕ 2

(Преведено от Гугъл)

Elderly Man with Terminal Cancer Walks Out of Hospice after Treatment with Cannabis Oil

Възрастен мъж с рака Terminal излиза на Хоспис след лечение с конопено масло

След девет месеца след като две различни форми на канабис масло, една капсула канабис влива с органично кокосово масло около 10:30 часа и висока THC масло около час преди лягане, баща му беше даден животът променя доклад," Няма данни за рецидивираща болест ". [2]

- Корин Malanca (Stan и дъщеря Barb Rutner е)

Stan Намерени Cannabis след химиотерапия и радиационна Почти го уби

Изгореното трилиона долара, нарязани, отрова, Cancer Industrial Complex смело заявява, че химиотерапия и радиация рутинно спаси човешки живот - че техните токсични интервенции увеличат дългосрочните лихвени проценти за оцеляване и най-голямата лъжа на всички: химио и радиационна изключително насочите раковите клетки и се оставя здравите клетки самостоятелно.

Всички тези изявления на индустрията рак са много погрешно. Poison е отрова; тя убива безразборно. Химиотерапия и радиация са отрови, представяйки се за медицина. В действителност, основните рак "лечение" е водеща причина за вторични рак.

Dave Mihalovic натуропат лекар, който специализира в изследвания ваксина, превенцията на рака и цялостен подход за лечение на рака заяви:

"Не химиотерапия наркотици някога действително излекувани или решени основните причини за рака. Дори това, което мейнстрийм медицина смята "успешни" химиотерапия са само управляващи симптоми, обикновено с цената на възпрепятстване на другите скъпоценни физиологичните функции при пациенти, които ще предизвика нежелани реакции надолу по пътя. "[1]

Иронично, когато химиотерапия е убиване на ракови клетки, тя също стимулиране на здравите клетки за производство на протеин, която поддържа растежа на тумора и прави клетките устойчиви на допълнително лечение на рак.

Не е ли вярно?


СЪЩАТА ИНФОРМАЦИЯ С ВРЪЗКИ КЪМ ТЕЗИ СТАТИИ СЕ НАМИРА ТУК:
http://yorka-lu.weebly.com/1041108010861061108610841086-1073108310861075/2

ДОПЪЛНЕНИЕ 3
Трябва да се СПРЕ ЗАХАРТА, защото тя дава храна на рака.


ДОПЪЛНЕНИЕ 4

pH на организма
Содата лекува Рак < spiralata.net
Содата лекува Рак

За човека показателят за киселинност рН в кръвта трябва да е в рамките на 7.35-7.47. Ако е по-малък от 6.8 (много киселинна кръв, силна ацидоза), то настъпва смърт за организма (Голяма съветска енциклопедия, т.12, с.200). В днешно време повечето хора страдат от повишена киселинност в организма (ацидоза) с рН по-ниско от 7,35. При рН по-малко от 7.25 (силна ацидоза) трябва да се назначи алкализираща терапия – прием на сода от 5 до 40 г. в денонощие (Справочник на терапевта, 1973, с.450, 746). При натравяне с метанол, дозата за инжекция сода във вената достига 100 г (Справочник на терапевта, 1969 г., с.468). Причините за ацидозата се намират в храната, водата, въздуха, лекарствата и пестицидите. Голямото самоотравяне на хората с психически отрови става чрез страха, безпокойството, раздразнението, недоволството, завистта, злобата, ненавистта, които сега са много засилени благодарение на нарастващите вълни Космически Огън. При загубата на психическа енергия, бъбреците не могат да удържат високата концентрация на содата в кръвта, която се губи заедно с урината. Това е другата причина за ацидозата – загубата на психическа енергия води до загубата на основи (сода). За коригиране на ацидозата се назначават 3-5 г сода в денонощие (Машковский, М.Д. Лекарствени средства, 1985, т.2, с.113). Содата унищожава ацидозата, повишава алкалните резерви на организма, раздвижва киселинно-алкалния баланс към алкалната му страна (рН примерно с 1,45 и повече).

...

PH равновесието, като показатели за здраве :: BG-Mamma
Храни, които генерират киселини и алкали:

Храните могат да бъдат класифицирани като киселинни и алкални. Алкалите са разтворими соли, а киселините са корозивни агенти, които трудно се комбинират с други вещества. Балансираната диета съдържа 40% киселинни и 60% алкални храни. Ето един кратък списък на киселинно-алкални храни:

Високо алкални
Боб, зрели банани, фурми, смокини, сини сливи, сушени плодове, бадеми, авокадо, зелен фасул, цвекло, къпини, моркови, боровинки, кисело грозде, сушени праскови, нар, сливи, малини, спанак.

Неутрални мазнини
Студено пресовани, бадемови, от авокадо, от кокос, от рапица, от памуково семе, зехтин, от шафран, от соя, от слънчоглед, орехови.

Алкални
Люцерна, ябълка, свежа кайсия, артишок, броколи, брюкселско и обикновено зеле, пъпеш, карфиол, целина, череши, кестени, кокосово мляко, прясна и сладка царевица, краставици, патладжани, чесън, джинджифил, цариградско грозде, грейпфрут, пресен и суров хрян, праз лук, лимони и кората им, марули, манго, дини.

Високо киселинни
Алкохол, корен от артишок, ечемик, хляб, елда, кофеин, кафе, житни растения, яйчен крем, лекарства, всички видове брашно, сушен джинджифил, мед, суха леща, просо, овесени храни, фъстъци, ориз, ръж, соев хляб, соева паста, сорго, зърнени храни, спагети и други видове паста, захарна тръстика, сурово цвекло, тютюн, индийско орехче, пшеница, месо, риба, пиле.

Киселинни
Аспержи, сушен боб, кашу, сушен кокос, боровинков сок и концентрат, жълтък на яйце, плодови желета, (консервирани, сулфирани, подсладени сладка), сладко грозде, продукти от пастьоризирано мляко, сушен грах, джанки, пържено тофу, варени кестени.

Киселинни мазнини
Масло, сметана, маргарин, свинска мас.

Рак ли? Лечение на “неизцелимото” с храна! < svoizbor.com

Martina Ivanova

...


КОМЕНТАРИ:

Antoaneta Petrova on April 5, 2012 at 20:38... В човешкият организъм PH на кръвта е 7.43. Ако това Ph падне до 7.1 то настъпва смърт. Разликата е малка, нали?


Ph на урината е друго нещо. Тя може да се измери с Ph ленти или Ph метър. Добре е да е леко алкална 6.3-6.5

...


CTOMAHA on December 29, 2012 at 02:22
Единственото нещо, към което организмът има абсолютна нетърпимост, е промяната в алкално-киселинния баланс, защото протичането на химичните реакции зависи от него. Затова и го поддържа в тясната граница от 7.35 – 7.45. В този смисъл алкализиране или подкиселяване е възможно само на урината в резултат на изхвърлените от бъбреците излишни кисели или алкални еквиваленти с цел оставане в горепосочения диапазон. Така че раковите клетки не са в летаргия при pH 7.4. При 8.5 действително ще умрат, но ние ще сме умрели много преди това ( при pH над 7.8 ).1   2   3   4


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет