О. В. Захарова, О. О. Шумаєва, В.І. Мозговий


Містять інформацію про особовий склад підприємства, зафіксовану в заявах про прийняття, звільнення чи переведення на роботу, наказах про особовий склад, автобіографіях, характеристиках, контрактах, трбет11/13
Дата02.05.2016
өлшемі2.92 Mb.
түріНавчальний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Містять інформацію про особовий склад підприємства, зафіксовану в заявах про прийняття, звільнення чи переведення на роботу, наказах про особовий склад, автобіографіях, характеристиках, контрактах, трудових угодах тощо.


АВТОБІОГРАФІЯ

Документ має незначний рівень стандартизації, є обов’язковим елементом особової справи. Головні вимоги – вичерпність відомостей і лаконізм викладу. Типова структура тексту – кожне нове повідомлення починається з абзацу.

Основні реквізити:

назва виду документа (посередині рядка, трохи нижче за верхнє поле);

текст: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце народження (місто, село, селище, район, область, країна); відомості про навчання (з повним найменуванням всіх навчальних закладів); відомості про трудову діяльність (у хронологічній послідовності назви місць роботи і посад); відомості про громадську роботу (усі її види); стислі відомості про склад сім’ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти);

дата написання;

підпис автора.

Пам’ятайте! Надавайте перевагу безприйменниковим конструкціям:

2012 року, а не у 2012 році
Автобіографія

Я, Загоруйко Павло Дмитрович, народився 29 вересня 1977 року в м.Артемівську Донецької обл.

1980 pоку разом із батьками переїхав до м. Донецька, де 1984 року пішов до школи.

Після закінчення 1993 pоку 9 кл. середньої школи № 35 вступив до Донецького технічного коледжу. Після закінчення коледжу 1996 року вступив до Донецького національного технічного університету.

2001 року закінчив повний курс факультету економіки та менеджменту цього університету і отримав ступінь магістра економіки.

2004 pоку навчався в аспірантурі ДонНТУ за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Цього ж року захистив кандидатську дисертацію і працюю старшим викладачем кафедри менеджменту і господарського права Донецького національного технічного університету. Кандидат економічних наук.

Одружений.

Склад сім’ї: дружина, Загоруйко Олександра Петрівна, 1978 р.н., лікар міської лікарні №1; син, Олександр, 2002 р.н.

12 жовтня 2004 року Підпис

РЕЗЮМЕ

Документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність, професійні досягнення і набутки особистості. Структура резюме:

– назву виду документа;

– прізвище, ім’я та по батькові особи, яка складає резюме; контакти (домашня, електронна адреси; телефон);

– текст: мета складання резюме; досвід роботи; освіта; професійні уміння та навички; особисті відомості; додаткова інформація.

Основна вимога – вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. Варто дотримуватись таких правил:

– чітке формулювання мети;

– уживання якомога більшого числа фахових слів (іменників, бо дієслова не читаються), що відповідають посаді, яку ви хочете обійняти;

– складання окремого резюме для кожного конкретного конкурсу;

– вживання на початку речення активних дієслів типу організував, створив, керував, вивчав і уникання слів я, ми;

– уникання відомостей про розмір заробітної плати й особистих відомостей, а також особистої фотокартки;

– використання якісного паперу стандартного розміру; • зосередження уваги на великому досвіді роботи й набутих навичках за умови, якщо ви обіймаєте не надто високу посаду.

Резюме

Чухальов Олександр Володимирович

вул. Артема, 46, кв.43 тел.304-04-46; 099 756 66 87

м. Донецьк, 83050 e-mail: oleksa_chuh@ukr.net
Мета: заміщення вакантної посади заступника головного редактора Закарпатської державної телерадіокомпанії.

Досвід роботи: Січень 2004 року – дотепер, телевізійний канал “Новий Донбас”, тележурналіст і редактор:

- підготовка і редагування авторських програм російською та українською мовами;

- ведучий політичних та економічних програм.

Освіта:

1996–2000 – навчання на факультеті комп’ютерних інформаційних технологій Донецького національного технічного університету. Кваліфікація: інженер-електронщик, бакалавр.

1999–2004 – навчання на факультеті журналістики Донецького інституту соціальної освіти. Кваліфікація: журналіст, спеціаліст.

Особисті відомості:1979 року народження, одружений.

Додаткові відомості: вільно володію англійською, українською та російською мовами; маю публікації в газетах і журналах; володію основами роботи телеоператора; маю навички роботи на комп’ютері.

Рекомендації будуть надані на вимогу.
ХАРАКТЕРИСТИКА

Офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника, де дається оцінка його ділових і моральних якостей за підписами представників адміністрації. Характеристику пишуть (друкують) від третьої особи у двох примірниках, один з яких (копію) підшивають до особової справи.

Основні реквізити:

– назва виду документа;

– анкетні відомості особи, якій видається характеристика (прізвище, ім’я, по батькові, посада, рік народження, освіта);

– текст, де зазначається, з якого часу працює чи вчиться особа, як ставиться до виконання своїх службових обов’язків, який має авторитет у колективі і рівень професійної майстерності;

– дата складання;

– засвідчення документа (підпис і гербова печатка установи).Пам’ятайте!

Мати авторитет

Брати участь
ХАРАКТЕРИСТИКА
Прокопенка Володимира Васильовича, інженера-енергетика АТ “Донецькобленерго”, 1977 p. народження, освіта – вища.
Прокопенко В.В. працює на посаді інженера-енергетика з листопада 2000 року після закінчення Донецького національного технічного університету

Службові інструкції виконує добросовісно. Має високий професійний рівень із питань експлуатації обладнання контролю й передачі електроенергії. Потребує покращення знань з англійської мови.

Підвищує свою кваліфікацію. Вільно володіє комп’ютером, застосовує його у своїй практиці.

Має авторитет у колективі, відповідально ставиться до громадських доручень. Брав участь у міжнародній програмі «Молодь проти наркотиків».

Характеристика призначена для подання до конкурсної комісії.

13.04.2012

Директор АТ “Донецькобленерго” О.I. Куликов

Головний інженер М.C. Остапчук

ЗАЯВА

Заява – це офіційне прохання особи чи організації, яке складається з метою реалізації прав або захисту інтересів. Заяви бувають особисті та службові, зовнішні і внутрішні. Особисту заяву пишуть власноручно в одному примірнику.

Документ складається з таких реквізитів:


 • адресат (назвав посади, повна назва установи, прізвище та ініціали керівника);

 • адресант (назва посади, прізвище, ім’я та по батькові, іноді адреса, телефон, паспортні відомості);

 • назва виду документа;

 • текст;

 • перелік додатків (якщо вони є);

 • дата;

 • підпис.Ректорові Донецького національного університету

проф. Мінаєву О.А.

студента Харківського національного університету Костенка Володимира Івановича
З а я в а

У зв’язку з переїздом моїх батьків до м. Донецька на постійне проживання прошу зарахувати мене студентом ІІ курсу математичного факультету, спеціальність «Математика».

Додаток:

1) витяг із залікової книжки на 2 арк. в 1 пр.; 2) характеристика, видана Харківським національним університетом на 1 арк. в 1 пр.;

3) свідоцтво про народження на 1 арк. в 1 пр.;

4) довідка про місце проживання на 1 арк. в 1 пр.


   1. ПідписНАКАЗ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ

Наказ щодо особового складу – це окремий вид розпорядчих документів, які регламентують прийняття на роботу, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, заохочення. Документ, як правило, містить тільки розпорядчу частину. Кожен пункт наказу розпочинається дієсловом у неозначеній формі, яке має значення вказівки: ЗАРАХУВАТИ.., ПРИЗНАЧИТИ.., НАДАТИ.., ЗВІЛЬНИТИ.., після якого ставлять двокрапку. Наступний рядок починається з прізвища, імені та по батькові працівника. Далі зазначається посада, назва структурного підрозділу та зміст дії. Після тексту розпорядчої частини зазначається підстава підготовки наказу (розпорядження).

Реквізити наказу:

– назва підприємства, установи або назва посади керівника;

– назва виду документа;

– назва місця видання наказу;

– номер;

– дата підписання;

– заголовок до тексту;

– текст;


– підстава для складання;

– підпис керівника підприємства (установи).

Наказ повинен мати позначення про безпосереднього виконавця (прізвище та ініціали, посада, номер телефону), а також візи посадових осіб, з якими погоджено проект наказу (їх кількість визначається керівником). Завізований проект наказу подається на підпис керівникові.

Після підписання наказ реєструється у книзі реєстрації наказів, що має таку форму:

– номер наказу;

– дата реєстрації;

– короткий зміст;

– ким підписано (прізвище, ініціали);

– кому направлено (оголошено під розписку).

У груповому наказі, який передбачає декілька питань, їх розміщують у такій послідовності (прізвища працівників розміщують в алфавітному порядку):

– прийняття на роботу (призначення на посаду);

– переведення на іншу постійну роботу у межах даної установи;

– звільнення з роботи;

– надання відпусток;

– заохочення;

– стягнення.


Харківське акціонерне товариство "Електрон”

НАКАЗ

12.02.2010 № 104-К м. Харків

Про особовий склад
ПРИЗНАЧИТИ:

Павленко Олену Михайлівну на посаду економіста планового відділу з 15 лютого поточного року з двотижневим випробувальним терміном з окладом 2150 (дві тисячі сто п’ятдесят) грн. на місяць.

Підстава: заява Павленко О.М.
З наказом ознайомлена Проект наказу вносить __________ О.М. Павленко начальник ВК

___________В.А. Пінчук

Генеральний директор

ВАТ «Електрон» (підпис) С.П. Калягін

Проект наказу погоджено:

Головний бухгалтер Юрист

(підпис) П.Ю. Остапчук (підпис) О.П.Нікіфоров


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Развитие фондового рынк
123456789 -> Всеукраинская партия духовности и патриотизма
123456789 -> Реферат: Статья посвящена анализу «философии практики»
123456789 -> Філософські проблеми ідеології: теоретико-методологічний аспект галина Сімченко
123456789 -> Особливості інвестиційного банкінгу в умовах кризи
123456789 -> Тортуга цитадель флибустьеров (1630 – 1692 гг.)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет