О. В. Захарова, О. О. Шумаєва, В.І. Мозговийжүктеу 2.92 Mb.
бет12/13
Дата02.05.2016
өлшемі2.92 Mb.
түріНавчальний посібник
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Развитие фондового рынк
123456789 -> Всеукраинская партия духовности и патриотизма
123456789 -> Реферат: Статья посвящена анализу «философии практики»
123456789 -> Філософські проблеми ідеології: теоретико-методологічний аспект галина Сімченко
123456789 -> Особливості інвестиційного банкінгу в умовах кризи
123456789 -> Тортуга цитадель флибустьеров (1630 – 1692 гг.)
123456789 -> Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з вибіркової навчальної дисципліни циклу гуманітарної підготовки

КОНТРАКТ


Це особлива форма трудового договору, в якому умови його дії встановлюються угодою сторін.

Основні реквізити контракту:

– назва виду документа зі стислим обґрунтування його призначення (який контракт);

– дата й місце підписання;

– орган, що наймає працівника;

– посада, прізвище, ім’я та по батькові того, кого наймають;

– текст;

– підписи сторін;– печатка.

КОНТРАКТ


(типова форма контракту з працівником, затверджена наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994 р, №23, яка не поширюється на керівників підприємств державної форми власності)
Місто “__” “___” р.
(повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця) в особі власника або уповноваженого органу (посада, прізвище, ім’я, по батькові), далі Роботодавець, з одного боку, і громадянин (прізвище, ім’я, по батькові), далі Працівник, з іншого боку, уклали контракт про таке:

Працівник (прізвище, ім’я, по батькові) приймається (наймається) на роботу (назва структурного підрозділу підприємства, установи, організації: цех, відділ, лабораторія тощо) за професією (посадою) (повна назва професії, посади) кваліфікацією (розряд, кваліфікація, категорія – запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних довідників професій, кваліфікаційних довідників посад).

Працівнику встановлюється (не встановлюється) строк випробування (непотрібне викреслити) (тривалість строку випробування).
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

2. Терміном «сторони» позначаються роботодавець і працівник.

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3. За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату й забезпечувати умови, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов’язується: (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівнем виконання норм і нормативних завдань, дотримання правил охорони праці, строків її виконання тощо).

5. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити її безпечні і нешкідливі умови, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці: (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо).

6. Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці із зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівникові за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці: _______________________________________________________________

РОБОЧИЙ ЧАС

7. Працівник зобов’язується виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):

____________________________________________________________

(вказати необхідне)

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКА

9. За виконання обов’язків, передбачених контрактом, працівнику встановлюється:

посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі ______ на місяць або у розмірі__________за годину роботи;

надбавка (доплата та інші виплати) _______________________________________________________________

(вказати вид доплати, надбавок тощо)

у розмірі_____________(у % до тарифної ставки, посадового окладу).

10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація__________________

(вказати вид, розмір)

11. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:

основна_____днів

додаткова___днів

До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі____

12. Додаткові пільги, ґарантії, компенсації:_________________

(за необхідністю вказати, які з них надаються)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13. У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

14. Суперечки між сторонами вирішуються в порядку, установленому чинним законодавством.

15. Інші умови:_____________________________________________

(за необхідністю вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р., №170)
ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ КОНТРАКТУ


16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

17. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України зі змінами, затвердженими наказом Мінпраці України від 12.04.95 р., № 20) та цим контрактом;

д) з інших підстав, передбачених законодавством.

18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

При розірванні контракту на підставах, не передбачених чинним законодавством, звільнення працівника проводиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, у тому числі розірвання контракту працівником – з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюється відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові.

20. Дострокове розірвання контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, здійснюється з попередженням відповідної сторони за два тижні.

21. За два місяці до закінчення строку чинного контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.


ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ


22. Строк дії контракту з____________до______________________

Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або____________________________________________________________

(вказати випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин)

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

25. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту:

____________________________________________________________________________________________________________________________

(вказується перелік додатків, якщо вони є)

26. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці:

____________________________________________________________

АДРЕСИ СТОРІН

27. Відомості про роботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця___________________________________

Адреса______________________________________________________

Розрахунковий рахунок №_____________________________________

(№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в___________

28. Відомості про працівника:

Домашня адреса:_____________________________________________

Домашній телефон:_________Службовий телефон:______________

Паспорт: серія_______№______виданий “___”____________________

____________________________________________________________

(назвати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг

____________________________________________________________

(вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)


РОБОТОДАВЕЦЬ

____________________

(посада, прізвище, ім’я по батькові)

____________________

(підпис)

___”______________р.ПРАЦІВНИК

_________________

(посада, прізвище, ім’я по батькові)

____________________

(підпис)

___”____________р.

ТРУДОВА УГОДА

Трудова угода укладається між організацією і людиною, яка не працює в цій організації. Складається у кількох примірниках, один з яких знаходиться у виконавця.

Трудова угода містить такі реквізити:

– назву виду документа;

– дату й місце його складання;

– перелік сторін, що уклали угоду;

– зміст угоди із зазначенням обов’язків виконавця і замовника;

– юридичні адреси сторін;

– підписи сторін;

– печатку підприємства або організації.


ТРУДОВА УГОДА

м.Донецьк 01 грудня 2012 р.
Донецький національний університет в особі проректора з АГР Бондаренка В.І., що діє на підставі Статуту і далі йменується “Замовник”, з одного боку, і громадянин Дондик Микола Іванович, паспорт серії ВВ, № 543310, виданий Пролетарським РВ УМВС України м.Донецька 12.03.93, що мешкає у м.Донецьку на вул. Петровського, 15, що далі йменується “Виконавець”, з другого боку, уклали угоду про наступне:

1.Предмет угоди

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконати такі роботи: установити пожежну сигналізацію з 24 до 29 грудня 2012 р. в головному корпусі ДонНУ за адресою: м.Донецьк, вул. Університетська.

1.2. Замовник забезпечує Виконавця всім необхідним для виконання роботи, передбаченою цією угодою.

1.3. На період виконання робіт Замовник забезпечує Виконавця проїзними талонами у міськелектротранспорті, ___________________

2. Розмір і порядок оплати

2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцю 2000 (дві тисячі) гривень.

2.2. Оплата здійснюється не пізніше 30 грудня 2012 р., а в разі дострокового виконання робіт – наступного дня після прийняття роботи, що фіксується в акті приймання робіт.

3. Відповідальність сторін

3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань згідно з чинним законодавством.

4. Дострокове розірвання угоди

4.1. У разі порушення однієї зі сторін зобов’язань за цією угодою інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку, попередивши про це другу сторону за 2 (два) дні.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ

Донецький національний університет Дондик Микола Іванович,

83050, Донецьк-50, паспорт серії ВВ, № 543310,

вул. Університетська, 24 прописаний за адресою:

Розрахунковий рахунок____ м.Донецьк,

МФО______ вул. Петровського, 15

Проректор В.І. Бондаренко М.І. Дондик

ОСОБОВІ ОФІЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

За їхньою допомогою громадяни передають повноваження іншій особі щодо отримання документів, грошей, товарів; закріплюють свої права перед державою, установою, іншими особами (розписки, доручення та ін.).
ДОРУЧЕННЯ

Це письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати обумовлені юридичні операції або одержувати матеріальні цінності.

Доручення поділяються на особисті й офіційні.

Обов’язковою умовою особистого доручення є наявність підпису службової особи та печатка установи, закладу або підприємства, що засвідчує підпис довірителя.

В офіційному дорученні повинні бути такі реквізити:

– назва організації, яка видає доручення; • номер доручення й дата видання;

 • назва виду документа;

– текст (посада, прізвище, ім’я та батькові особи, якій видано доручення; назва організації чи підприємства, від якого мають бути одержані матеріальні цінності; назва документа, що посвідчує особу одержувача цінностей (паспорт, посвідчення);

– перелік цінностей із вказівкою на їх кількість і суму;

– термін дії доручення;

– зразок підпису особи, якій видано доручення;

– підписи службових осіб, які видали доручення;

– печатка організації, що видала доручення.Для багатьох доручень існують бланки, куди вписуються тільки конкретні дані, які завіряються підписом і круглою печаткою.
ЗАТ "Київстар", М. Київ,

вул. Сосюри, 34

рахунок № 09876549444 у Печерському

відділенні Промінвестбанку м. Києва

Доручення дійсне до

15 березня 2012 pоку

ДОРУЧЕННЯ

Дата видачі : 15 лютого 2012 року м. Київ
Видане енергетику Москвітіну Олегу Васильовичу, паспорт ВА № 507596 від 16 червня 1997 року, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області.

На одержання в господарському управлінні за нарядом № 81 15.02.2012 товарно-матеріальних цінностей:


№№

Найменування цінностей

Одиниця виміру

Кількість

(словами)

1.

Запобіжники

шт

Тридцять чотири

2.

Кабель мідний

м

Сорок


Підпис особи, яка одержала доручення засвідчуємо.

Директор Л.В. Самойлова

Гол. бухгалтер І. Г. Фещенко
ДОРУЧЕННЯ
Я, Іванов Олег Петрович, асистент кафедри філософії, доручаю одержати належну мені зарплату за лютий 2012 pоку Шевчуку Івану Петровичу за його паспортом серії ВА № 553776, виданим Ворошиловським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 16 червня 1997 p., прописаним за адресою: Донецьк-00, Комсомольський проспект, б. 27, кв. 19.

У чому розписуюсь.
15 лютого 2012 p.
Підпис Іванова О.П. засвідчую.

Начальник відділу кадрів Л.С. Матвієнко

18.02.2012
ДОРУЧЕННЯ
Я, студент гр. АСК-97б, Каверін Віталій Андрійович, доручаю Мінаєву Сергію Юрійовичу одержати належну мені стипендію за лютий 2012 p.

Доручення дійсне до 1 травня 2012 року.
5 березня 2012 р. Підпис

Підпис студента гp. ACK-97 б Каверіна В.А. засвідчую.

Декан радіофізичного ф-ту КНУ B.I.Бєльський
РОЗПИСКА

Це письмове посвідчення про передання й одержання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей.

Розписка пишеться тільки в одному примірнику. Ніякі виправлення в ній неприпустимі.

Якщо передається сума грошей, у розписці вказують адресу, номер і серію паспорта того, хто їх одержує. Грошові суми пишуться словами, а в дужках – цифрами. Підпис особи, що дає розписку, засвідчується нотаріальною конторою.

РОЗПИСКА

Я, Гарматський Андрій Анатолійович, електромонтер 5–го розряду ТЗЦ-4, одержав від майстра кранового господарства ТЗЦ-4 Жигайлова Петра Федоровича 10 (десять) наборів монтажного інструменту.

Підстава: наказ директора № 102 від 02.08.2012 р.

8 серпня 2012 р. (підпис)

РОЗПИСКА
Я, Ситник Євген Анатолійович, одержав від Леонова Олега Леонідовича одну тисячу (1000) гривень. Зобов’язуюся повернути всю суму 01.11.2012 р.

Домашня адреса: Донецьк-00, вул. Артема, 45, кв.141. Паспорт: серія ВА № 528967, виданий Калінінським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 18 грудня 1993 р.
13 лютого 2012 р.

(підпис)

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Містять інформацію про стан справ в організаціях, носять допоміжний характер, не обов’язковий для виконання. Надана в них інформація може спонукати до дії або бути доведена до відома (довідки, службові листи, протоколи, акти, доповідні записки, оголошення, доповіді, звіти тощо).
ДОВІДКА

Це документ, що затверджує факти з життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств. Особисті довідки, як правило, складаються на бланках, куди від руки вписуються індивідуальні реквізити. Довідки службового характеру складають на запит або за вказівкою вищої організації чи службової особи.

Основні реквізити довідки:


– текст, у якому вказується прізвище, ім’я та по батькові особи, якій надається довідка;

– призначення (куди подається);

– підпис службової особи;

– обов’язкове засвідчення підпису (печатка).


Донецький державний університет

економіки й торгівлі ім. М. Тугана-Барановського

17.09.2012 №190

ДОВІДКА

Видана Дацківу Василю Сергійовичу в тому, що він є студентом V курсу механічного факультету Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Тугана-Барановського.

Видано для подання за місцем вимоги
Начальник відділу кадрів В.П. Мірошник

ЖЕК № 22 м. Маріуполя

14.06.2012 №15
ДОВІДКА

Видана Стукаловій Лілії Володимирівні в тому, що вона мешкає в м.Маріуполі з 20 червня 2011 року за адресою: вул.Морська, буд.18, кв.141. Займає загальну житлову площу 35 м2.

Видано для подання до Приморської райдержадміністрації.

Головний інженер

житлово-експлуатаційної контори О.М. Переверзєв


ЗАПИСКИ

Записки поділяються на доповідні (службові) і пояснювальні.

Доповідні записки (внутрішні й зовнішні) укладаються з ініціативи автора або керівника. У них описується певний факт, певна подія, повідомляється про виконання окремих завдань, службових доручень, пропонуються заходи, які, на думку автора, слід проводити для кращого виконання завдань. Внутрішні записки оформляються на звичайному папері, а зовнішні – на бланку, при цьому такі записки зазвичай реєструють.

Зміст повинен бути викладений точно й лаконічно. Рекомендується ділити його на окремі частини. У кінці обов’язково слід сформулювати висновки й пропозиції. Доповідні записки можна писати власноруч і передруковувати.

Пояснювальні записки складаються на вимогу керівника для письмового пояснення ситуації, що склалася, фактів, дій або вчинків працівників (порушення трудової дисципліни, невиконання обов’язків тощо). Пояснювальною запискою називають також вступ до якогось документа (плану, звіту, проекту тощо).

І доповідні, і пояснювальні записки містять такі реквізити:

– адресат (посада, прізвище та ініціали керівника, якому подається записка);


 • адресант;

– назва виду документа;

– заголовок;

– текст;

– дата;


 • підпис.Деканові факультету геомеханіки

Клягіну П.О.

доцента кафедри інженерної графіки

Коваля Федора Юхимовича
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
Доводжу до Вашого відома, що протягом весняного семестру студент гр. ГЕМ-01а Захарчук Андрій Ігорович пропустив 24 академічних години, має неатестації, численні зауваження. Прошу вжити заходів до студента Захарчука А.І.

15.05.2012 Підпис

Факультет економіки й менеджменту

Кафедра обліку й аудиту
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
15.04.2012 №19

Про відрядження студента гр. ОА-00 а

Бунчука О.Г
Прошу відрядити студента гр. ОА-00 а Бунчука О.Г до м. Києва з 25 квітня 2012 року терміном на 3 дні для участі у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції.

Підстава: запрошення Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Завкафедри В.Т. Безродний


Цех електрозварювальної Директорові заводу "Імпульс"

апаратури Михайлюку Р.Ф.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

12.03.2012

Про причини пожежі на складі №2
15 січня 2012 pоку на складі готової продукції №2 цеху електрозварювальної апаратури виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати власними силами.

Причиною пожежі було коротке замикання, що сталося внаслідок грубого порушення правил техніки безпеки електриком Бердником Й.П. Подібні порушення Бердник Й.П. допускав і раніше, за що мав зауваження й догану з боку керівництва цеху.

Пропоную розглянути питання про доцільність перебування Й.П.Бердника на займаній посаді.
Начальник цеху

електрозварювальної апаратури Д.С.Власов
ЗАПРОШЕННЯ, ПОВІДОМЛЕННЯ

Це різновиди службового листа, у яких викладено запрошення взяти участь у певному заході. Воно вимагає лаконічності при вичерпній і зрозумілій інформації, елементів службового мовного етикету (звертань, ввічливих конструкцій), великої кількості числівників і назв громадських організацій, установ тощо. Такі документи повинні мати наступні реквізити:

– дату й час заходу;

– місце проведення заходу;

– назву заходу (тематика);

– порядок денний (якщо йдеться про засідання);

– прізвище доповідачів або відповідальних осіб;

– телефони відповідальних осіб або установи, які проводять захід;

– адресу і/або спосіб проїзду до місця проведення заходу.

У запрошенні фіксується назва установи або підписується текст головою колегіального органу чи керівником установи.


Запрошуємо відвідати ярмарок промислових та продовольчих товарів, який працюватиме 18-21 червня 2012 pоку у виставковому комплексі “ЕKCПO-ДОНБАС” з 10.00 до 18.00 години.

Вхід безкоштовний

Адреса: м. Донецьк,

вул. Челюскінців, 189.

Тел.: (0622) 55-77-88

трамвай № 1,2,6.

Шановний пане полковнику!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції “Українська держава та українська армія”.

Науково-практична конференція відбудеться в актовому залі Будинку офіцерів (вул. Грушевського, 30/1) 20-23 лютого 2012 року.

Початок об 11.00.

Проїзд: тролейбус № 20 до зуп. “Будинок офіцерів”.

Всеукраїнське товариство “Просвіта”

Міністерства оборони України

Шановні колеги!

Відповідно до наказу Міністерства освіти й науки, молоді та спорту України на базі Дніпродзержинського державного технічного університету відбудеться Перша міжнародна науково-практична конференція “Загальні питання філології”. У зв’язку з цим збірка матеріалів конференції визнана фаховим виданням.

Конференція відбудеться 18-19 березня 2012 року у приміщенні Дніпродзержинського державного технічного університету.

Відкриття: 18 березня 2012 року о 10.00

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі вузів, молоді вчені та практичні працівники.

На конференції будуть працювати такі секції:

 1. Історія української літератури.

 2. Стилістика, граматика, словотворчі процеси.

 3. Методика викладання мови та літератури у ВНЗ.

 4. Засоби масової інформації та видавнича діяльність.

 5. Зарубіжна література.

 6. Питання перекладу

 7. Прикладна лінгвістика.

 8. Питання мовної та міжкультурної комунікації.

Для включення виступу до програми конференції необхідно до 14 лютого 2012 року надіслати теми доповідей.

Про вимоги до публікації тез і статей і можливу участь у конференції читайте у другому інформаційному повідомленні.

Адреса для листування:

49000, м.Дніпропетровськ, Головпоштамт, а/с 74, Оргкомітет конференції “Загальні питання філології”.

Контактні телефони та відповідальні

секретарі оргкомітету

(056) 370-13-13, Плакуша Лариса Олександрівна

(0569) 55-16-69, Шепель Юрій Олександрович

Сподіваємось на Вашу участь у конференції!

З повагою, оргкомітет

ОГОЛОШЕННЯ

Це повідомлення про час і зміст нарад, засідань; про необхідність виконати якусь роботу; потребу в заміщенні вакантної посади тощо. При лаконічності викладу в оголошенні обов’язково має бути інформація про те, хто й про що повідомляє, і дата, яка виділяється іншим шрифтом. В оголошенні велике значення має оформлення: чіткість і оригінальність викладення тексту, а при усному оголошенні – чіткість вимови. Оголошення можуть бути приватні і службові.ОГОЛОШЕННЯ

Сім’я з двох осіб найме однокімнатну квартиру поліпшеного планування у Печерському районі строком на 2 роки. Тел. 338-12-14.

ОГОЛОШЕННЯ

Донецьке відділення КБ “Надра-банк”

пропонує:

відкриття й ведення рахунків юридичних осіб;

розрахунково-касове обслуговування клієнтів на вигідних умовах;

приймання депозитних вкладів від юридичних осіб на різні строки (мінімальна сума вкладу – 10000 грн., процентна ставка – до 16% річних).

Орєшкова, 20 (Ворошиловський район)

Тел. 381-19-00

ОГОЛОШЕННЯ

12-14.11.2012 р. о 10-й годині в спортивному комплексі “Теніс” за підтримки Президента України відбудуться змагання з тенісу на Кубок Девіса між збірними командами України та Білорусі.

Головний спонсор матчу – торговельна марка “Прима”.

Генеральний спонсор матчу – ЗАТ “Utel”.

Офіційні спонсори матчу: МТК “Наука”, концерн “Альфа”.

Офіційні постачальники: фірми “Wilson”, SVT Fortuna.

Генеральні інформаційні спонсори: телекомпанії “ICTV”, “Перший національний телеканал”.

Інформаційна підтримка: газети “День”, “Сєгодня”.

Адреса: бульвар Вернадського, 32.
ПРОТОКОЛ, ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

Це один з найпоширеніших документів колегіальних органів. У ньому фіксується хід і результати проведення зборів, конференцій, нарад, засідань. У протоколах відбиваються всі виступи з питань, що розглядаються, і рішення, ухвалені в результаті обговорення, а у витягу з протоколу тільки рішення з питань, що цікавлять. В останньому випадку в протоколі робиться помітка про зроблений витяг і зазначається, кому його вручено чи надіслано.

Протокол веде секретар або спеціально призначена особа. Протоколи загальних зборів підписують голова й секретар, а протоколи засідань комісій – усі члени президії (чи всі члени виборчої комісії).

Протоколи бувають:

стислі, де записуються лише ухвали;

повні, в яких записуються виступи доповідачів, а також конспективний виклад промов виступаючих;

стенографічні, де все записується дослівно.

Якщо на зборах проводять вибори таємним голосуванням, результати оформляються окремими протоколами лічильної комісії: в одному зазначається склад лічильної комісії, а в другому – результати таємного голосування, які записуються таким чином: 1. За Макогоненка І.П. – 43 голоси, проти – 2, утримався – 1.

 2. За Петрищева М.І. – 25 голосів, проти – 15, утримались – 10.

Протокол має такі реквізити:

– назва виду документа;

– порядковий номер протоколу;

– назва зборів, конференцій тощо із зазначенням їх характеру (загальні збори, виробнича нарада, розширена нарада);

– назва установи, де відбулися збори;

дата проведення зборів;

– місце проведення зборів;

– кількісний склад учасників (якщо кількість не перевищує 15 осіб, то вказують усіх присутніх);

– посади, прізвища й ініціали керівників зборів;

– порядок денний;

– текст;

– перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

– підписи керівників зборів (головуючого і секретаря).

У тексті протоколу виділяють дві частини. У вступній частині пишуть інформацію щодо голови, секретаря, присутніх. Прізвища присутніх подають за алфавітом. Частину закінчують порядком денним. Питання формулюють у називному, а не у знахідному відмінку (форма Про розгляд і затвердження… не рекомендована).

Основний текст поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожний розділ містить частини: “Слухали”, “Виступили”, “Ухвалили”.

Пам’ятайте!

Затвердити доповідь, план заходів

Брати до відома інформацію

Схвалити заходи

ПРОТОКОЛ № 10

загальних зборів персоналу служби постачання Краматорських електричних мереж

10. 09. 2012 м. Краматорськ
Голова: В.М. Плотников

Секретар: М.Т. Бердник

Були присутні: 25 осіб.)
Порядок денний:

1. Порушення терміну видачі заробітної плати за травень 2012 року

2. Підготовка служби постачання до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013 рр.

1. СЛУХАЛИ:

Л.Г. Ільченко, голову цехкому – про затримку видачі зарплати та заходи щодо виправлення ситуації, яка склалася.

ВИСТУПИЛИ:

Л.Я. Шкловський підтримав пропозицію Л.Г. Ільченко про звернення до керівництва підприємства.

Г.І. Корнєєва запропонувала оголосити тижневий страйк на знак протесту проти порушення прав людини.

УХВАЛИЛИ:

1.Звернутися до керівництва підприємства з вимогою погасити заборгованість, яка існує.

2. Попередити дирекцію Краматорських електричних мереж про можливість оголошення страйку працівників служби ізоляції у разі невиконання вимог про своєчасну виплату заробітної плати.
2.СЛУХАЛИ: І.А. Василенко проаналізував стан робіт стосовно підготовки до обслуговування обладнання електричних мереж взимку.

ВИСТУПИЛИ:

В.М. Плужник, провідний інженер – запропонував докласти максимум зусиль для виконання графіка випробувань обладнання.

УХВАЛИЛИ :

1.Взяти до відома інформацію начальника служби ізоляції І.А. Василенка про стан підготовки до обслуговування обладнання електричних мереж взимку.

2.Забезпечити виконання графіка випробувань обладнання для своєчасного одержання паспорта готовності організації для роботи в зимовий період 2012-2013 рр.
Голова (підпис) В.М. Плужник

Секретар (підпис) М.Т. Бердник


ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6

засідання профкому Авдіївського коксохімзаводу

від 12 листопада 2012 pоку

СЛУХАЛИ:

Заяву інженера Кошового П.П. із клопотанням про виділення йому путівки до пансіонату “Лісова пісня”, м.Святогірськ.

УХВАЛИЛИ:

Виділити Кошовому П.П. путівку до пансіонату “Лісова пісня” за рахунок підприємства.
Ориґінал підписали:

Голова засідання (підпис) М.В. Лобанова

Секретар (підпис) Л.В.Опанасюк

СЛУЖБОВІ ЛИСТИ

Найпоширеніший вид документації, який належить до головних засобів встановлення офіційних контактів між підприємствами, організаціями або установами. З іншого боку, це найскладніший вид документації, бо тексти листів майже не підлягають стандартизації.

За функціональними ознаками службові листи поділяються на ті, що потребують відповіді, і ті, що її не потребують.

За кількістю адресатів листи бувають звичайні (на адресу однієї інстанції), циркулярні (великій кількості адресатів, підпорядкованих одній установі) і колективні (на одну адресу від імені керівників кількох установ).

Службові листи пишуть або друкують на бланку або чистому аркуші паперу. До основних реквізитів службового листа відносять:

– державний герб;

– емблему організації;

– зображення державних нагород;

– код організації;

– повну назву установи – автора листа;

– назву структурного підрозділу (дозволяється друкувати машинописним способом у верхньому лівому куту);

– індекс підприємства зв'язку, поштову й телеграфну адресу, номери телетайпу, телефону, факсу, електронної пошти, розрахункового рахунку у відділенні банку (для здійснення розрахунково-грошових операцій);

– дату (записують здебільшого словесно-цифровим способом, наприклад: 29 вересня 1998 р.);

– адресат, наприклад: Одеське хореографічне училищеПотапову Я.Ф.

 • заголовок до тексту;

– текст (складається з двох частин: опису фактів або подій, що зумовили складання листа, і висновки, пропозиції);

– позначку про додатки (кількість примірників додатків з їх найменуванням і позначкою про кількість сторінок);

– підпис службової особи.

Для зручності поля у службових листах залишають з обох боків: ліве – не менше 30 мм; праве – не менше 10 мм; верхнє і нижнє – 20 мм.

Нумерація сторінок починається з другої сторінки, причому номера сторінок проставляють посередині верхнього поля арабськими цифрами на відстані не менше 10 мм від верхнього поля.

Рубрикацію тексту службового листа краще проводити через абзац (відступ через три інтервали від поля), який складається, як правило, з трьох частин (зачину-теми, фрази-інформації і коментаря-висновку).

Текст листа друкується через півтора чи два інтервали без виправлень і підчищень.

Правила ввічливості вимагають відповісти на одержаний лист протягом 7-10 днів.

Одержавши лист-запит, упродовж трьох днів слід повідомити про одержання листа і дати остаточну відповідь протягом 30-ти днів.

Лист-вітання можна надсилати впродовж восьми днів з моменту одержання повідомлення про певну врочистість.

Лист-співчуття надсилається протягом 10-ти днів після сумної дати.

Пам’ятайте!

Ім'я та по батькові зі словом пан не поєднуєтьсяПан Микола, а не пан Микола Петрович
ЛИСТ-ВІДПОВІДЬ

До листів, що потребують відповіді, належать листи-прохання, листи-звернення, листи-пропозиції, листи-запити, листи-вимоги.Шановні панове!

Ми докладно ознайомилися з запропонованим Вами проектом угоди і, на жаль, констатуємо, що не можемо погодитися з редакцією окремих положень.

На наш погляд, агенти повинні не тільки організовувати рекламну кампанію й вести пошук замовлень на нашу продукцію, але й сприяти її реалізації у Вашому регіоні.

Що стосується виплати комісійної винагороди, підкреслюємо, що вона здійснюватиметься виключно після одержання платежів від замовника.

Сподіваємося, що Ви якнайшвидше розглянете наші пропозиції і повідомите нам про своє рішення.

З повагою …

ЛИСТ-ЗАПИТ

Це різновид комерційного листа, що містить прохання надати докладну інформацію про певні товари, послуги або уточнення попередньої інформації. Тут мають місце такі обов’язкові реквізити:

– підстава для запиту;

– назва товару (його марка, якість, модель тощо);

– умови й термін постачання;

– умови оплати.Шановні панове!

Посилаючись на нашу усну домовленість із представником Вашої фірми 12 листопада 2012 року, просимо надіслати нам пропозицію на постачання запасних частин до електрогенератора. У пропозиції просимо зазначити повне найменування, тип, технічні характеристики, ціну та вагу по кожній позиції специфікації, а також можливий термін і загальний обсяг поставки. Просимо також окремо зазначити вартість упаковки і транспортування. Вкажіть, будь ласка, точну дату висилання нам Вашої пропозиції.

Заздалегідь Вам вдячні.

З повагою …
ЛИСТ-ВІДПОВІДЬ НА ЗАПИТ

Якщо ви зацікавлені у постачанні зазначеного товару, то у відповідь ви надсилаєте оферту – письмову пропозицію про постачання товару, яку робить продавець покупцеві. У ній висловлюється бажання або готовність укласти угоду купівлі-продажу на викладених умовах.
Шановні добродії!

У відповідь на Ваш запит від 12 листопада 2003 року щодо поставки турбогенераторів марки …, повідомляємо, що уважно ознайомилися з Вашими зразками. На жаль, ми не зможемо поставити Вам турбогенератори зазначеної моделі, тому що вони зняті з виробництва. Замість неї можемо запропонувати іншу модель, яка є удосконаленим варіантом попередньої.

Якщо ця пропозиція Вас зацікавить, будемо раді Вам допомогти.

За умови своєчасного замовлення ми зможемо постачати Вам двадцять виробів щоквартально. З цінами і графіком постачань Ви можете познайомитися додатково.

З повагою і побажанням успіхів …
ЛИСТ-ПРОХАННЯ

Цей лист вимагає типових зворотів службового мовного етикету.


Шановні панове!

Нас зацікавила продукція, яку Ви рекламуєте, тому будемо вдячні, якщо Ви надішлете нам докладну інформацію про неї та ілюстрований рекламний каталог.

Сподіваємося на взаємовигідну співпрацю між нашими фірмами.

З повагою і найкращими побажаннями…
ЛИСТ-ВІДПОВІДЬ НА ПРОХАННЯ

Лист-прохання потребує неодмінної відповіді, оскільки ви повинні вирішити, задовольнити прохання, чи ні. В останньому випадку ви пояснюєте у ввічливій формі, чому ви вимушені відмовити.Шановні колеги!

У Вашому листі від 6 грудня 2011 року Ви пропонуєте надати Вам знижку у розмірі 10% на постачання матеріалів для будівництва нафтопроводу.

Розуміючи важливість своєчасної здачі об’єкта в експлуатацію і враховуючи аргументованість Вашого прохання, ми готові піти Вам назустріч і надати знижку у розмірі 5% від зазначеної у контракті ціни.

З повагою …
ЛИСТ-ПІДТВЕРДЖЕННЯ

У такому листі засвідчується факт одержаних листів, переказів, цінних паперів.Шановні панове!

Щиро вдячні Вам за пропозицію постачати обладнання для м’ясопереробного цеху, що її містить Ваш лист від 12 червня 2012 року, якого ми щойно одержали і передали на розгляд до технічної дирекції заводу.

Просимо зачекати декілька днів. Про остаточне рішення ми повідомимо Вам додатково.

З повагою …

ЛИСТ-ВІДМОВА

При відмові треба розуміти, що вона мусить бути переконливою, аргументованою, але водночас доброзичливою, тому на початку речення обов’язково мають бути слова, які показують упевненість у професійній якості того, кому відмовляють і, таким чином, пом’якшують тон відмови.


Шановний Миколо Петровичу!

Дякуємо за Вашу участь у конкурсній співбесіді.

Із задоволенням відзначаємо високий рівень кваліфікації, яку Ви продемонстрували під час нашого професійного спілкування. Проте погодьтесь, що Ваша спеціальна освіта дещо не відповідає нашим вимогам.

На жаль, ми вимушені відмовити Вам.

Бажаємо успіхів!
СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ

Невеликий за обсягом службовий лист, який додається до основного документа, де містяться назви і перелік надісланих документів.


Шановні добродії!

У відповідь на Ваше прохання від 3 серпня 2012 року надсилаємо Вам нині чинний каталог нових товарів з експортними прейскурантами до кожного із зразків. Просимо уважно переглянути його і повідомити, які саме зразки Ви замовлятимете.

Чекаємо на відповідь.

З повагою …1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет