Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гжүктеу 4.64 Mb.
бет1/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 2014-2020 г.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондСЪДЪРЖАНИЕ


СЪДЪРЖАНИЕ 2

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТАБЛИЦИТЕ 2

СЪДЪРЖАНИЕ НА ФИГУРИТЕ 5

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 6

ЧАСТ I. 9

ВЪВЕДЕНИЕ 9

ЧАСТ II. 12

РОЛЯ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 122.1 ВРЕМЕВИ И ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 12

2.2 ЦЕЛ И НАСОКИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 13

2.3 ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 14

2.4 СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 16

ЧАСТ III. 24

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 24

ЧАСТ IV. 28

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 28

ЧАСТ V. 161

SWOT-АНАЛИЗ 161

ЧАСТ VI. 164

СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД В ПЕРИОДА 2014-2020 г. 164

ЧАСТ VII. 174

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 174

ЧАСТ VIII. 179

СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА 179

ЧАСТ IX. 189

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА 189

ЧАСТ X. 196

ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 196

ЧАСТ XI. 199

ПРИЛОЖЕНИЯ 199

Приложение 1. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 2014 – 2020 г. 199

Приложение 2. АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 201

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТАБЛИЦИТЕ


Таблица 1: Типове категория „реки“ 39

Таблица 2: Типове категория „езеро“ 40

Таблица 3: Язовири на територията на община Асеновград 41

Таблица 4: Водоизточници за ПБВ 44

Таблица 5: Основни показатели на нефинансовите предприятия по икономически дейности на община Асеновград (в хил.лв.) 45

Таблица 6: Нефинансови предприятия по икономически дейности на община Асеновград 48

Таблица 7: Нетни приходи от продажбите на един жител 52

Таблица 8: Приходи от туристическа такса/туристически данък за периода 2009-2013 година 53

Таблица 9: Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор към 31.12 за община Асеновград (в хил.евро) 56

Таблица 10: Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и придобити дълготрайни материални активи по видове в община Асеновград по години (в хил.лв.) 57

Таблица 11: Бюджет на община Асеновград за периода 2007-2013 г. – приходи 58

Таблица 12: Собствени приходи в община Асеновград за периода 2007-2013 г. 59

Таблица 13: Бюджет на община Асеновград за периода 2007-2013 г. – разходи 62

Таблица 14: Баланс по вид територия 65

Таблица 15: Баланс на земеделската земя 66

Таблица 16: Баланс по собственост 66

Таблица 17: Данни за производството по видове отглеждани култури за Община Асеновград за периода 2009г. 2013г. 67

Таблица 18: Пролетни култури 67

Таблица 19: Тип тютюн 68

Таблица 20: Трайни насаждения 69

Таблица 21: Справка брой животни за община Асеновград през периода 71

Таблица 22: Брой на регистрирани земеделски производители по Наредба №3/1999г. за Община Асеновград за периода 2009г.-2013г. 72

Таблица 23: Диференциация по собственост и фондова принадлежност на горите и земите в ДГС Асеновград 73

Таблица 24: Годишно ползване на дърва за последните 3 години с натрупване (в пл.м3) 75

Таблица 25: Справка за средствата за подслон и местата за настаняване на територията на община Асеновград към 01.08.2009 г. 75

Таблица 26: Гъстота на населението в община Асеновград и Област Пловдив 79

Таблица 27: Население към 31.12.2013 г. в община Асеновград по пол и населени места 80

Таблица 28: Раждания 82

Таблица 29: Естествен прираст по години 82

Таблица 30: Механичен прираст 83

Таблица 31: Жители на община Асеновград в под трудоспособна, трудоспособна и над трудоспособна възраст 84

Таблица 32: Население към 31.12.2013 г. в община Асеновград по възраст 86

Таблица 33: Брачност и бракоразводност 87

Таблица 34: Население по етническа група в община Асеновград към 01.02.2011 г. 87

Таблица 35: Население на 7 и повече навършени години по степен на завършено образование в община Асеновград към 01.02.2011 г. 88

Таблица 36: Домакинства и семейства към 01.02.2011 г. в община Асеновград 89

Таблица 37: Икономически активни и неактивни лица в община Асеновград 89

Таблица 38: Безработни в община Асеновград по години 91

Таблица 39: Функциониращи социални услуги, финансирани от община Асеновград, както и по проекти, финансирани по ОПРЧР 95

Таблица 40: Функциониращи социални услуги, делегирани от държавата дейности. 97

Таблица 41: Основни показатели за здравеопазването в община Асеновград по години (Брой) 100

Таблица 42: Учебни институции в община Асеновград 103

Таблица 43: Общински училища в община Асеновград 104

Таблица 44: Държавни училища в община Асеновград 105

Таблица 45: Учащи по видове учебни институции в община Асеновград 105

Таблица 46: Учащи I-VIII напуснали общообразователните и специални училища в община Асеновград 106

Таблица 47: Преподаватели по видове учебни институции в община Асеновград 107

Таблица 48: Видове спортни съоръжения в общообразователните училища 107

Таблица 49: Видове спортни съоръжения в държавните училища 108

Таблица 50: Детски градини и филиали 109

Таблица 51: Детски ясли и деца в детските ясли 109

Таблица 52: Републикански пътища на територията на Община Асеновград 123

Таблица 53: Общински пътища на територията на Община Асеновград 124

Таблица 54: Разстояния от град Асеновград до всички населени места в Общината 125

Таблица 55: Водопроводна мрежа към 31.12.2013г. 128

Таблица 56: Инкасирана вода за Община Асеновград във ВиК ЕООД Пловдив за 2010г. 129

Таблица 57: Справка за авариите по водопроводната система на Община Асеновград 129

Таблица 58: Канализационна мрежа на Община Асеновград към 31.12.2013г. 131

Таблица 59: Обем на ТБО за периода 2009 – 2013 г. 132

Таблица 60: Справка за потреблението на електроенергия на територията на Община Асеновград 132

Таблица 61: Брой ИТН на битови и стопански клиенти към декември 2013г. 133

Таблица 62: Категоризация на община Асеновград 136

Таблица 63: Категоризация на населените места 136

Таблица 64: Регулационни планове на селата в Община Асеновград 139

Таблица 65: Основни характеристики на жилищата 140

Таблица 66: Жилища по брой на стаите 141

Таблица 67: Жилищни сгради по вид 141

Таблица 68: Обем на ТБО за периода 2009 – 2013 г. 152

Таблица 69: Индикативна финансова таблица (в хил.лв.) 176

Таблица 70: Наблюдение и оценка на ОПР Асеновград 2014-2020 – индикатори за въздействие 183

Таблица 71: Наблюдение и оценка на ОПР Асеновград 2014-2020 – индикатори за резултат 186

Таблица 72: Система за наблюдение и оценка на ОПР Асеновград 2014-2020 г. 194
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет