Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гжүктеу 4.64 Mb.
бет10/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   32
: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград

Отчитайки потенциала за разрастването на този икономически сектор, Община Асеновград е разработила „Стратегически план за развитие на културния туризъм в община Асеновград 2010 – 2020 г.”, като в него са набелязани препоръки и мерки за превръщането на туристическия бранш в един от водещите отрасли за района.


4.2.3. Инвестиции

Инвестициите са особено важни за устойчивото общинско икономическо развитие, тъй като в тяхната основа стоят финансови средства, които се влагат за по–продължителен период от време. На базата на направените инвестиции се очаква нарастване на доходите след определен период от време. Инвестиционната дейност представлява самото влагане на средствата и осъществяването на практически действия за нарастване на доходите, капитала или друг полезен икономически ефект.

Модернизирането на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура е определящо за социално-икономическото развитие на Асеновград. Така се осигуряват предпоставки за ускорен растеж на местната икономика, което е от първостепенна важност за нейната ефективност. Особено важни в това отношение са инвестициите в публичния сектор, които подобряват транспортните, енергийните, комуникационните и ВиК мрежите, както и въвеждането на система за ефективно управление на отпадъците. Инвестициите в публичния сектор са предпоставка за развитието на бизнеса. Те създават и по-добри условия на живот на местното население, но не се подчиняват на правилото за получаване на максимален доход и възвръщаемост.


За фирмите функциониращи в пазарни условия инвестирането е важно условие за повишаване на тяхната конкурентоспособност и за развитието им. В най-общия смисъл инвестирането е процес на влагане на парични средства за набавяне на ресурси с цел реализиране стратегията на фирмата.

Таблица 9: Чуждестранни преки инвестиции от нефинансовия сектор към 31.12 за община Асеновград (в хил.евро)Години

ЧПИ

2008

8 897,8

2009

4 831,4

2010

6 281,2

2011

9 333,7

2012

11 050,7

От посочените данни става ясно, че най-големите чуждестранни преки инвестиции са направени през 2012 г. – 11 050,7 хил. евро и през 2011 г. – 9 333,7 хил.евро, а най-малък е техния размер през 2009 г. – 4 831,4 хил.евро. Ясно се откроява тенденцията на увеличаване на инвестициите през последните две години, което говори за известен икономически подем.

Прави впечатление, че придобитите дълготрайни материални активи (ПДМА) са най-големи през 2011 г. – 65 969 хил.лв. През 2012 г. техният размер намалява на 59 873 хил.лв. През същата година най-големи инвестиции (25 189 хил.лв.) са регистрирани в изграждането на сгради, строителни съоръжения и конструкции от които 344 хил.лв. са в жилищни сгради, 15 304 хил.лв.в нежилищни сгради и 9 541 хил.лв. в строителни съоръжения и конструкции Това показва един сериозен ръст на публичните инвестиции на територията на общината.

Следващото място по ПДМА заема закупуването на машини, производствено оборудване и апаратура с 23 039 хил.лв. Тези данни представят сравнително доброто ниво на фирменото инвестиране на територията на общината.

Таблица 10: Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи и придобити дълготрайни материални активи по видове в община Асеновград по години (в хил.лв.)Години

2008

2009

2010

2011

2012

Видове ДМА

РДМА

ПДМА

РДМА

РДМА

ПДМА

РДМА

ПДМА

РДМА

ПДМА

ПДМА

Общо

58 854

50 306

41 204

58 854

30 283

31 257

65 969

50 725

59 873

57 159

Земя

2 749

2 749

2 929

2 749

761

761

8 665

8 665

2 551

2 551

Сгради, строителни съоръжения и конструкции

20 809

13 661

16 920

20 809

10 837

12 581

33 676

20 428

25 189

23 314

           Жилищни сгради

2 410

1 457

1 834

2 410

675

682

398

276

344

1 543

           Нежилищни сгради

12 843

8 345

9 403

12 843

6 351

6 038

19 056

16 059

15 304

13 540

Строителни съоръжения и конструкции

5 556

3 859

5 683

5 556

3 811

5 861

..

4 093

9 541

8 231

Машини,производствено оборудване и апаратура (вкл. транспортни средства)

33 967

32 827

13 400

33 967

10 767

10 748

13 419

13 337

23 039

23 346

в т.ч. от внос

10 113

8 375

1 459

10 113Транспортни средства

4 267

4 267

5 528

5 424

5 128

5 123

Други разходи

1 329

1 069

7 955

1 329

3 651

2 900

..

2 871

3 966

2 825

Източник: ТСБ - Пловдив

Влагането на реални инвестиции не е еднократен акт, а протичащ във времето процес. Реализирането на инвестиционния процес изисква ангажирането на големи материални, финансови и човешки ресурси. Той продължава дълго време, понякога години. Община Асеновград има реални възможности за привличане на нови инвестиции, но е необходимо да се предприемат мерки за подобряване на дългосрочната инвестиционна политика. Вътрешната среда и нейното подобряване е от решаващо значение за повишаване на резултатите от цялостната дейност на общината в областта на инвестициите. Тази среда е пряко свързана с основните ресурси, дейности и структури, които са характерни за дейността на местната организация, в т.ч. маркетинг, иновации, инвестиции, производство, пласмент, управление на дейността, администрация и социални фактори. Още повече, че Пловдивска област е на 11-о място по условия за правене на бизнес според класацията на Института за пазарна икономика (ИПИ). Част от общините от Област Пловдив имат добър инвестиционен опит и практики, които могат да бъдат заимствани и приложени през следващия програмен период.

За да се увеличат вътрешните и външните инвестиции в общината е необходимо общината да си изработи дългосрочна инвестиционна политика, чрез която ще се осигурят преференции за бизнеса, ще се провежда активен маркетинг и реклама за популяризиране на условията за бизнес и инвестиции на територията на общината. По този начин ще се привлича вниманието на заинтересованите предприемачи и ще се създава благоприятна бизнес среда.
4.2.4. Общински бюджет

Приходната част на общинският бюджет се състои от собствени приходи, субсидии от Републиканския бюджет, трансфери от Републиканския бюджет, други трансфери между разпоредителите с бюджетни кредити, които са разпределени по години съгласно таблица 10:

От таблицата е видно, че собствените приходи /данъчни и неданъчни/ по години за периода от 2007 до 2013 година са нараснали значително. От 6 611 484 лева през 2007 година, до 10 330 978 лева за 2013 година.

Субсидиите през различните години на периода са различни. Най–голям е размера на субсидията през 2011 година в размер на 19 882 222 лева, а най-малък през 2007 година в размер на 14 303 592 лева.Трансфери от Републиканския бюджет, както и други трансфери между разпоредителите с бюджетни кредити е различен през различните години от периода. През 2007 година е в размер на 2 936 670 лева, през 2008 година – 3 264 202 лева, през 2009 година – 1 365 061 лева, през 2010 година – 120 622 лева, през 2011 г. – 114 633 лева, през 2012 година- 1 662 949 и през 2013 година 235 121 лева.
Таблица 11: Бюджет на община Асеновград за периода 2007-2013 г. – приходи

година

наименование


Изпълне-ние

2007 г.


Изпълне-ние

2008 г.


Изпълне-ние

2009 г.


Изпълне-ние

2010 г.


Изпълне-ние

2011 г.


Изпълне-ние

2012 г.


Изпълне-ние

2013 г.

1.Собствени приходи

6 611 484

7 340 535

7 644 851

8 921 636

9 910 226

9 123 341

10 330 978

-данъчни

1 812 431

2 377 050

2 339 195

2 263 645

2 664 994

2 763 305

3 136 809

-неданъчни

4 799 053

4 963 485

5 305 650

6 657 991

7 245 232

6 360 036

7 194 169

2. Субсидии от Републ. бюджет

14 303 592

16 822 259

18 709 452

18 305 753

19 882 222

17 550 376

18 895 500

-обща субсидия

6 669 443

13 100 834

14 193 671

14 293 520

14 317 346

14  075 860

15 119 750

-обща изравнителна субс

1 946 500

2 259 757

2 716 920

2 668 200

2 735 700

2 637 300

2 735 000

-капиталови разходи

1 013 189

823 600

1 140 290

497 400

2 016 599

496 300

720 398

-целеви трансфери

4 674 460

638 068

658 571

846 633

812 577

340 916

320 352

-резерви


-целеви субсидии


-вноски за РБ от мин.год.


3.Трансфери

2 936 670

3 264 202

1 365 061

120 622

114 633

1 662 949

235 121

4. Временни безл. заеми


5. Друго финансиране

602 624

-954 909

-277 919

-1 497 012

-1 473 011

92 042

135 476

Общо приходи

24 454 370

26 472 087

27 441 445

25 850 999

28 434 070

28 428 708

29 597 075

Източник: Община Асеновград
Таблица 12: Собствени приходи в община Асеновград за периода 2007-2013 г.

Наименование на приходите

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Собствени приходи в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

І Данъчни в т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

Имуществени данъци в т.ч.

1 812 431

2 377 050

2 339 195

2 263 645

2 664 994

2 763 305

3 136 809

- данък върху доходите на физическите лица

 

278 230

256 207

239 062

219 359

203 936

180 417

- данък върху недвижимите имоти

467 082

512 395

596 113

651 209

763 376

806 511

876 511

- данък върху превозни средства

669 897

972 095

983 644

965 022

1 161 091

1 279 056

1 355 432

- данък върху придобити имоти от дарения

645 774

597 130

486 512

399 530

515 152

469 662

721 335

други данъци

29 678

17 200

16 719

8 822

6 016

4 140

3 114

ІІ Неданъчни в т.ч.

4 799 053

4 963 485

5 305 656

6 657 991

7 245 232

6 360 036

7 194 169

-приходи от собственост

1 020 952

1 062 623

1 187 406

1 172 801

1 202 792

1 418 908

1 243 647

-общински такси

2 484 002

3 151 255

3 821 153

4 005 910

4 361 572

4 162 895

4 496 969

-глоби и санкции

39 137

65 039

67 433

95 682

118 478

91 038

280 343

-др.недан.приходи

37 654

111 638

87 785

301 456

230 778

309 279

283 326

други приходи

-451 273

-512 591

-473 423

-665 910

-811 050

-543 788

-581 266

- от продажба на имущество

1 558 375

936 297

466 575

1 583 216

2 006 660

705 990

1 199 851

приходи от концесии

82 483

98 313

104 723

111 125

76 639

90 305

96 112

-от спонсорство и дарения

27 723

50 911

44 004

53 711

59 368

125 486

167 713

други неданъчни

-5

-77

7 474

Общо приходи

6 611 484

7 340 535

7 644 851

8 921 636

9 910 231

9 123 418

10 330 978

Източник: община Асеновград

Местните дейности, които не са делегирана държавна дейност се финансират от собствените приходи. С това перо общината с решение на Общински съвет определя политиката си в сферата на осигурява издръжката на администрацията, дейностите по благоустрояването- поддържане на ВиК мрежата в населените места и обновяването и организацията на сметосъбирането и сметоизвозването в населените места, разходите за уличното осветление, поддържане на общинската пътна мрежа и изграждане на нови пътища, субсидирана численост в ЦДГ и допълнителна численост в администрацията /специалисти в кметства, охрана на земеделска продукция, улично осветление и др./ Това са и приходите с които общината финансира собствени проекти за реконструкция, ремонт и рехабилитация на сгради, оборудване, пътища и др.

В собствените приходи се регистрира следната динамика през последните седем години 2007-2013 г. В числово изражение те са се увеличили, от 6 611 484 лева през 2007 година са нараснали на 10 330 978 лева през 2013 година. От данъчните приходи с най-голям дял е ”данъкът върху превозните средства” – 42,55 %.

Делът на неданъчните приходи е най-голям (73,00%) през 2007 и 2011 год. Той се дължи основно на увеличението в дела на общинските такси. По абсолютна стойност най-висок е ръстът на неданъчните приходи през 2013 год. 7 186 695 лв., като 17,00 % (1 199 851 лв.) от тях са от продажба на имущество и 17,00 % (1 243 647 лв.) са от приходи от собственост.

Бюджетните взаимоотношения между Държавния бюджет и общинските бюджети се определят със Закона за държавният бюджет на Република България. За всяка бюджетна година средствата се предоставят под формата на субсидии – обща допълваща, обща изравнителна, целева субсидия за капиталови разходи и други целеви трансфери.

Всяка от субсидиите е предназначена за финансиране на отделни дейности.

Общата изравнителна субсидия е за финансиране на местни дейности- издръжка ОбА, ЦДГ и други.

Субсидиите за читалищата и за юридическите лица с нестопанска цел, също се получават чрез общината от Държавния бюджет и също се разпределят със Закона за държавният бюджет на Република България. В община Асеновград има 32 читалища, на които са отпускани за периода 2007 г. – 2013 г. следните средства: 1 233 778 лв.

Целевите трансфери по бюджета на общината са за обезпечаване на някои бюджетни дейности – снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа, основен ремонт на четвъртокласна пътна мрежа и за програмите по времена заетост. Част от тях не се включват в първоначалната рамка на бюджета.

Бюджетни разходи:

Общинските разходи по бюджета на Община Асеновград са както следва: • 2007 година – 24 454 370 лева,

 • 2008 година – 26 472 087 лева,

 • 2009 година – 27 441 445 лева,

 • 2010 година – 25 850 999 лева,

 • 2011 година – 28 434 070 лева,

 • 2012 година – 28 428 708 лева,

 • 2013 година – 29 597 075 лева, разпределени по функции, съгласно Таблица 13.

Таблица 13: Бюджет на община Асеновград за периода 2007-2013 г. – разходиГодини

Показатели


Изпъл-нение

2007 г.


Изпълнение

2008 г.


Изпъл-нение

2009 г.Изпълнение

2010 г.


Изпъл-нение

2011 г.


Изпълнение

2012 г.


Изпълнение

2013 г.

1.Общи държавни служби

2 900 731

3 018 442

3 194 586

2 870 075

3 076 589

2 790 165

3 279 018

2.Отбрана и сигурност

313 598

342 488

571 401

181 673

517 619

141 791

128 247

3.Образование

8 911 640

11 857 753

12 003 179

12 462 009

12 384 991


12 787 284

14 281 628

4.Здравеопазване

643 519

591 720

653 199

642 726

855 556

814 856

833 592

5.СОПГ

1 876 546

2 046 932

2 201 320

1 807 644

1 756 167

1 804 959

2 012 147

6.Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

7 152 965

5 537 793

6 235 130

4 889 672

6 795 719

6 880 811

6 046 037

7.Почивно дело, култура , религиозни дейности

974 593

1 013 905

974 353

921 118

1 024 385

1 090 756

1 240 852

8.Икономич. дейности и услуги

1 630 653

2 003 199

1 558 441

2 034 911

1 992 285

2 096 812

1 763 475

9.Разходи, некласифицирани в другите функции


50 125

59 855

49 836

41 171

30 759

21 274

12 079

Общо разходи

24 454 370

26 472 087

27 441 445

25 850 999

28 434 070

28 428 708

29 579 075

От предложените данни за разходи по функции се вижда, че функция “Образование” ангажира съответно 36,44 % - за 2007 г., 44,79 % - за 2008 г., 43,74% - за 2009 г., 48,21% - за 2010 г., 43,56% - за 2011 г., 44,98 % - за 2012 г., 48,25% - за 2013 г., от общите бюджетни разходи. Разходите за функция “Общи държавни служби” са около 11,10% средно за периода 2007г. – 2013г.., по-ниският процент е през 2012 година – 9,81%.4.2.5. Обобщения и изводи

Икономиката на община Асеновград е разнообразна. Наличен е доста добър местен потенциал, който може да се използва през следващия програмен период. Особено важно е да се използват следните предпоставки: • Произведената в общината продукция по сектори в икономиката е с най-висок дял в сектора на услугите и индустрията;

 • Наличие на подготвени кадри за всички сектори на икономиката;

 • Традиции в развитието на местните производства (производство на булчински рокли и официални облекла, на пластмаса и пластмасови изделия за промишлени и битови нужди, производство на цветни метали, винопроизводство и др.), с потенциал и завоювани пазарни позиции и генериране на работни места;

 • Възможности за развитие на икономика на знанието, дължащ се на наличието на фирми занимаващи се с професионални дейности и научни изследвания (4,8% през 2012 г.);

 • Природните дадености (минерални извори) и културно-историческите забележителности на територията на община Асеновград са сериозни предпоставки за развитие на еко, СПА, и културен туризъм.

 • Разработване на междуобщински проекти за интегриране на свързани дейности в областта на туризма;

 • Продължава по-нататъшното утвърждаване на туристическата функция на общината и на общинския център, което се отразява и в съответните икономически показатели;

 • Наличие на интерес към ПЧП в Общината;

 • Добър климат и почви за развитие на земеделието и животновъдството;

 • Наличие на чуждестранни инвестиции и свободни местни финансови ресурси;

 • Наличие на свободни с добро разположение площи върху които могат да се изградят индустриални зони;

 • Сравнително ниско ниво на заплащането за труда в сравнение с областния град и столицата.

Проблемите в икономическото развитие, които трябва да се отчетат и да се избегнат през следващия период са:

 • Липсата на ясно изявен водещ икономически профил;

 • Слабо използване на възможностите за публично-частни партньорства и на социалните партньорства в специфичния им вид и особености;

 • Липса на природни ресурси – полезни изкопаеми;

 • Недостатъчно използване на възможностите за различните видове туризъм;

 • Липса на интегриран подход при развитието на различните сектори.

Структурата на общинската икономика показва необходимост от продължаващи значителни инвестиции за поддържане на устойчив темп на нарастване на индустриалния сектор, в много случаи за сметка на нарастването на продуктивността на аграрния и сектора на услугите.

Общинската икономика има нужда от обновяване на производствените мощности и развитие на иновативни производства с оглед създаване на икономически конкурентноспособни фирми. Ако се задълбочи липсата на реформи и недиверсификацията на икономиката, ще се задълбочи и икономическото изоставане на общината.

Според представителите на бизнеса и нестопанските организации в гр.Асеновград, основните сектори, към който чуждестранните инвеститори проявяват или биха проявили интерес са селското стопанство и преработващата индустрия. Леката промишленост, туризмът и енергийната ефективност също се посочват като привлекателни сектори според част от представителите на тези целевите групи. За това трябва да се обърне сериозно внимание на изброените по-горе сектори, които имат перспективи за развитие.


 1. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Земеделие

Благоприятното географско разположение и климат създават благоприятни условия за развитие на земеделието. Територията на община Асеновград заема значителна част от областната територия (10,93 на сто от територията на Областта). В следващата таблица е представен баланса на територията на Община Асеновград към 31.12.2013 г.съгласно публикуваните данни предоставени от Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив.

Общата площ според баланса на вида територия е 639 716.135 дка, от които за селско стопанство се използват – 308 162.338 дка (в т.ч. земеделска земя - 271 698 дка и ливади и пасища – 52 078 дка.), а за горско стопанство - 316380.819 дка площ. От данните може да се установи, че за нуждите на горското стопанство се използва 49,45 част от територията, а за нуждите на селското стопанство – 48,17%.

Таблица 14: Баланс по вид територияОбща площ (дка)

за нуждите на

селското

стопанство (дка)

в т.ч. земеделска

земя (дка)

в т.ч.

обработваема

земя

(дка)


в т.ч. ливади

и пасища

(дка)


за нуждите на горското стопанство

(дка)


639 716.135

308 162.338

271 698

219 620

52 078

316 380.819

Източник: Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив

Изключително благоприятните природо-климатични и почвени условия, както и стратегическото местоположение спрямо най-големите консумативни центрове в страната, създават условия за силно развитие на градинарството в общината и дават възможност за производство на почти всички растителни култури отглеждани в страната.

Големият размер на земеделските територии (80,83 % обработваеми) е предпоставка за развитие на интензивни селскостопански производства, като:


 • Зърнено житни култури;

 • Зеленчукопроизводство;

 • Овощарство;

 • Тютюнопроизводство.1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   32


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет