Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гжүктеу 4.64 Mb.
бет13/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32
: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община АсеновградЖивотновъдство

На територията на общината съществуват благоприятни условия за развитие на животновъдството. Наличието на 52 078 дка мери и пасища, както и съществуващите традиции в тази област са добра предпоставка за неговото развитие. В региона се отглеждат крави, кози, овце, свине, птици и впрегатни животни. Една от по-големите кравеферми с около 700 крави и 600 телета е разположена в град Асеновград, има и птицеферма с около 200 000 птици. В селата има още няколко големи ферми, а останалите животни се отглеждат от частни стопани. Има изградени четири мандри за преработка на мляко.


Таблица 21: Справка брой животни за община Асеновград през периода

2009г. – 2013 г.Видове животни

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

Говеда

бр.

10124

7278

7826

7548

7192

в т.ч. крави

бр,

7087

5019

5869

4971

4646

Овце

бр.

10597

6368

6812

6866

6724

в т.ч. овце майки

бр.

9855

3887

4054

3922

3971

Кози

бр.

2071

1521

715

767

828

в т.ч.

кози майки

бр.

1753

929

563

558

501

Свине

бр.

1015

244

172

42

82

в т.ч. свине майки

бр.

132

33

31

37

28

Птици

хил. бр.

201.350

264.000

370.138

238.603

193.675

!


в т.ч. кокошки носачки

хил. бр.

188.002

264.000

370.138

237.123

192.725

Зайци

бр.

5096

1370

500

500

983

в т.ч. зайкини майки

бр.

1003

712

500

500

206

Пчелни семейства

бр.

3685

1277

1227

1200

1200

Източник: Областна дирекция „Земеделие“ – Пловдив

От данните се вижда, че през последните години и животновъдството бележи рязък спад. Говедата са намалели с около 3 000 броя, овцете с 4 000 броя, козите са два пъти по-малко, свинете 12 пъти, зайците 5 пъти, пчелните семейства – 3 пъти. Увеличили са се съвсем малко кокошките носачки.

Развитието на селското стопанство зависи основно от дейността на земеделските кооперации, земеделските производители и животновъдите. От следващата таблица се вижда динамиката на основните субекти в сектора.
Таблица 22: Брой на регистрирани земеделски производители по Наредба №3/1999г. за Община Асеновград за периода 2009г.-2013г.


Година

Регистрирани земеделски производители /бр.

В т.ч. животновъди/бр.


В т.ч. кооперации/ бр.

2009

788

310

10

2010

704

232

9

2011

635

162

9

2012

672

180

9

2013

683

185

9

Източник: Областна дирекция „Земеделие“ - Пловдив

Прави впечатление, че кооперациите са намалели от 10 през 2009 г. на 9 през 2013 г. Животновъдите за тези пет години са намалели с 125 броя, а регистрираните земеделски производители с – 105. Следователно се забелязва доста явен спад в основната движеща сила на селското стопанство на територията до 2012 г., като през 2013 г. има леко покачване на броя на земеделските производители и животновъдите.

Като цяло може да се заключи, че в община Асеновград не се използва в достатъчна степен местния потенциал за развитие на животновъдството. Не се използват ефективно и животинските отпадъци за производство на алтернативни биогорива и други техни производни.


 1. ГОРСКО СТОПАНСТВО

Държавно горско стопанство Асеновград със седалище в гр. Асеновград е създадено през 1903 г. С влизането в сила на Закона за горите от 2011 г. ДГС Асеновград е териториално поделение към ЮЦДП – СМОЛЯН. Поделението стопанисва държавните горски територии в границите на общините Асеновград и Садово, област Пловдивска. В състава на поделението влизат 42 землища. Част от територията се стопанисва в ловностопанско отношение от Държавно ловно стопанство КОРМИСОШ.

Общата площ на горските територии, попадащи в териториалния обхват на Държавно горско стопанство Асеновград, е 29 997 ха., в т.ч. държавни горски територии 26 929,1 ха (90%). Oт общата площ 24 931,1 ха са гори със специални функции (83,1%) в това число гори със защитни функции, курортни гори, защитени природни територии и др.

Надморската височина в ДГС Асеновград е между 120 м. надм. в. - по поречието на река Марица и 1517 м. надм. в. - връх Стария Бунар в землището на с. Добростан. Климатът на територията на ДГС “Асеновград” е с преходно-континентален характер, който е благоприятен за развитието на естествената и изкуствено създадената дървесна растителност.

За нуждите на горското стопанство се използват 316 380.819 дка от общинската територия, което представлява 49,45 на сто от общата й територия, а за областта те са съответно 31,18 на сто. Тази преднина в относителните стойности се дължи основно на планинската част от общинската територия и на залесените терени, намиращи се в община Асеновград.

Таблица 23: Диференциация по собственост и фондова принадлежност на горите и земите в ДГС Асеновград

Община

Град

 


Държавни

гори и

земи

Общински

гори и

земи6

Общ. по чл. 19 гори и

земи

Частни

гори и

земи

Религ.

гори и

земи

Юридически

гори и

земи

Общо

 

 Асеновград

26668

202,0

375,7

1433,2

416,8

150,5

29246,2

Садово

343,8

274,0

0

100,7

0

0

718,5

 

27011,8

476,0

375,7

1533,9

416,8

150,5

29964,7

%

90,15

1,59

1,25

5,12

1,39

0,5

100

Забележка: Горите по чл. 19 са 375,7 в община Асеновград само временни общински в т.ч. 93,4ха върху земеделски земи останалите върху горска територия

Източник: ТП „ДГС Асеновград“

В резултат на природните условия и човешката дейност в района се срещат следните дървесни и храстови видове: бук, зимен дъб, благун, бял бор, ела, черен бор, габър, трепетлика, явор, клен, шестил, бреза, липа, череша, мъждрян, воден габър, киселица, круша, тис, хвойна, дрян, глог, трънка, смрадлика, люляк, птиче грозде, терпентинов кукуч и други, както и изкуствено внесените дуглазка, кедър, вернирубенс и други.

Месторастенията на лечебните растения се определят от почвените (типовете месторастения) и климатичните условия, наличието на естествена и изкуствена хидрогравска мрежа, надморската височина, наклона на терена, и други биотични и абиотични фактори.

Абиотичните фактори са свързани с ползването от горския фонд (сечите), залесяванията, прокарване на нови горски пътища, пашата от дребен и едър домашен добитък, построяването на изкуствени водоеми, сезонното събиране на билки, цвят, горски плодове, добив на сено и др., които в своята съвкупност дават пряко или косвено отражение върху популациите от лечебни растения. Като цяло състоянието на популациите от лечебни растения на територията на стопанството се преценява като добро, макар да се срещат някои застрашени от изчезване местни видове.

Като се вземе предвид, че 83,1% от стопанисваната от горското стопанство територии са гори със специални функции, може да се каже, че условията за дърводобив са ограничени, но това не изключва наличието на отпадъчна дървесина, която може да се използва за производство на дървени трески и пелети.

Дърводобив и дървообработка на територията на общината се извършва от редица фирми, които се разпределят в няколко категории: • Предприятия за продажба на дърва за огрев – 25 броя;

 • Дърводелски работилници и преработване на дървесина – 9 броя;

 • Продажба на строителни материали – 3 броя;

 • Дървообработващ завод, един брой – „Явор ИД“АД – Асеновград;

 • Мебели произвеждат над десет фирми.

От данните става ясно, че по-голямата част от фирмите продават дърва за огрев и дървен материал. Малка част от дървесината се обработва на територията на общината. Ето и подробна информация за годишното ползване на дърва за 2011, 2012 и 2013 г.

Таблица 24: Годишно ползване на дърва за последните 3 години с натрупване (в пл.м3) 

Години

 

2013

2012

2011

всичко

Промишлен дърводобив общо

10767

12042

10259

33068

Дърводобив дърва

4094

1547

2003

7644

Услуга сеч дърва

6673

10495

8256

25424

Общо местно население

3975

5265

1272

10512

Продажби на физически лица

3577

4316

528

8421

в т.ч по тарифа на корен

398

949

744

2091

Всичко дърва / пром +местно/

14742

17307

11531

43580

ПО ЛУП средно годишно за периода 2010-2020 г

12113

12113

12113

36339

Източник: ТП „ДГС Асеновград“

От данните се вижда, че промишления дърводобив е най-голям. Не е малък и дела на физическите лица, които закупуват дървесината. През трите години ползването на дърва се променя без да има ясно изразена тенденция. 1. ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ

Търговията и услугите е разнообразна дейност, която бележи доста сериозно развитие в община Асеновград.

Търговската мрежа обхваща: • Магазините хранителни стоки - 108 броя;

 • Магазините промишлени стоки – 485 броя;

 • Категоризираните заведения за хранене и развлечения, които са – 557.

От следващата справка могат да се видят средствата за подслон и местата за настаняване на територията на община Асеновград, които осигуряват на гостите на Асеновград условия за пребиваване.

Таблица 25: Справка за средствата за подслон и местата за настаняване на територията на община Асеновград към 01.08.2009 г.Средства за подслон и места за настаняване

Бр. катего-ризирани от общината

Бр. легла

Категори-зирани от ДАТ

Бр.легла

Общ брой категори-зирани

Общ брой легла

Места за настаняване

75

841

0

0

75

841

Почивни станции

2

84

0

0

2

84

Семейни хотели

32

574

0

0

32

574

Самостоятелни стаи

46

268

0

0

46

268

Къщи

26

290

0

0

26

290

Бунгала

1

6

0

0

1

6

Вили

1

9

0

0

1

9

Пансиони

0

0

0

0

0

0

Къмпинг

0

0

0

0

0

0

Средства за подслон

1

46

1

56

2

102

В т.ч.хотели

2

45

1

56

2

102

Източник: Община Асеновград

От местата за настаняване става ясно, че най-много легла има в семейните хотели, следвани от къщите и самостоятелните стаи.

Друга категория услуги от голямо значение за развитието на производството и търговията са превозваческите услуги, които се предлагат от: „Комексмаш“ ООД, „Анко комерс“ЕООД, „Стойчев и син“ ООД и други фирми. Някои от тях освен превоза осъществяват и търговска дейност с големи транспортни средства.

Друг вид услуга на територията на общината са таксиметровите услуги, които наброяват 115 броя.

На територията на общината се предлагат още следните услуги7:


 • Бръснаро-фризьорски салони, козметика и маникюр – 62 броя;

 • Бюфети, павилиони, каравани – 23 броя;

 • Други услуги – 72 броя;

 • Машинописни и/или копирни услуги – 10 броя;

 • Химическо чистене, пране и гладене – 5 броя;

 • Обучение водачи МПС – 3 броя;

 • Земеделска и горска техника – 3 броя;

 • Ремонт на битова техника – 3 броя;

 • Шивашки услуги – 3 броя;

 • Ключарски услуги – 1 брой;

 • Обущарски услуги – 1 брой;

 • Стъкларски услуги – 1 брой;

 • Стругарски услуги – 1 брой;

 • Автобояджийски услуги – 1 брой;

 • Автомонтьорски услуги – 1 брой;

 • Игри с развлекателен и спортен характер – 1 брой.

От представените данни става ясно, че в общината съществуват доста голям обем търговски обекти, заведения за хранене и различни услуги, които създават добри предпоставки за по-високо качество на обслужването и гарантират по-високо ниво на качеството на живота на територията на общината.


 1. Анализ на тенденциите и процесите в социалната сфера

4.6.1. Демографска характеристика и тенденции

Анализът на демографското развитие на община Асеновград във всички негови аспекти е важен фактор за оценка на количествените параметри и на качествената характеристика на населението, които под влияние на естествените и социално-икономическите процеси се променят непрекъснато. От друга страна, оценката на демографския ресурс е фактор за развитие на икономиката и за планиране на социалната инфраструктура, необходима за обслужване на населението.

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Множество фактори оказват влияние на геодемографската ситуация. Едни от най-съществените фактори са: • историко-културното, социално-икономическото и демографското развитие на област Пловдив и страната;

 • специфичното влияние на брачността, разводимостта, раждаемостта и смъртността, миграцията, полово-възрастовата, етническата, религиозната и образователните структури на населението, характерни за тази територия.

Текущата демографска ситуация в общината се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност.

Последните данни от ТСБ – Пловдив за 2013 г. показват, че община Асеновград има общо 63 052 жители, от които в град Асеновград живеят - 50 186 човека, което прави 79,59% от населението, а останалите – 12 866 жители живеят в селата, което прави селското население - 20,41 на сто.


Фигура 4: Разпределение на населението по местоживеене (град и село) в общината


Следователно населението на общината е съсредоточено основно в град Асеновград и в трите най-големи села на общината, които през 2013 г. имат следния брой жители:

 • с.Тополово с 2 709 жители;

 • с. Боянци с 1 507 жители;

 • с.Мулдава с 1 381жители.

Броят на жените в общината значително надхвърля броя на мъжете. Жените са общо 32 549 (51,62%), а мъжете – 30 503 (48,38%). Жените преобладават и в гр. Асеновград, където мъжете са – 24 217 (48,25%) , а жените съответно - 25 969 или 51,75 на сто.
Фигура 5: Съотношение мъже-жени в община Асеновград

Данните показват, че за последните 6 години община Асеновград е намаляла с общо – 2 525 човека. Живеещите в град Асеновград с 1 574, а селското население с 951 човека.

От 29 села в общината под 100 жители имат 11 села. Това са селата: Бор, Врата, Горнослав, Добростан, Жълт камък, Косово, Лясково, Мостово, Сини връх, Три могили и Узуново. От тях с най-малобройно население са:


 • с.Косово – 11 жители;

 • с.Узуново – 11 жители;

 • с. Сини връх – 13 жители.

През 2012 с.Изворово се е лишило и от последния си жител.

Гъстотата на населението също намалява, което е признак за влошаване на демографската структура на територията. Каква е гъстотата на населението в община Асеновград сравнена с Област Пловдив, може да се види от следващата таблица.Таблица 26: Гъстота на населението в община Асеновград и Област Пловдив

Общини

Население към 31.12.2008г. /бр./

Територия към 31.12.2000г. /дка/

Гъстота на населението /на кв. км/

Област Пловдив

704 057

5 972 891

117,9

Община Асеновград

65 577

653 106

100,4

 

 

 

 

Общини

Население към 31.12.2009г. /бр./

Територия към 31.12.2000г. /дка/

Гъстота на населението /на кв. км/

Област Пловдив

701 684

5 972 891

117,5

Община Асеновград

65 222

653 106

99,9

 

 

 

 

Общини

Население към 31.12.2010г. /бр./

Територия към 31.12.2000г. /дка/

Гъстота на населението /на кв. км/

Област Пловдив

696 300

5 972 891

116,6

Община Асеновград

64 647

653 106

99,0

 

 

 

 

Общини

Население към 31.12.2011г. /бр./

Територия към 31.12.2000г. /дка/

Гъстота на населението /на кв. км/

Област Пловдив

680 884

5 972 891

114,0

Община Асеновград

63 713

653 106

97,6

 

 

 

 

Общини

Население към 31.12.2012г. /бр./

Територия към 31.12.2000г. /дка/

Гъстота на населението /на кв. км/

Област Пловдив

678 818

5 972 891

113,6

Община Асеновград

63 250

653 106

96,8

Източник ТСБ – Пловдив

От представените данни става ясно, че гъстотата на населението за 6 години намалява с устойчиви темпове и в Област Пловдив и в община Асеновград, като за Област Пловдив намалението е с – 4,3 пункта, а за община Асеновград с 3,6 пункта, което означава, че в общината гъстотата на населението намалява по-бавно от тази на Област Пловдив.

В следващата таблица е представено разпределението на населението по пол в населените места на общината.

Таблица 27: Население към 31.12.2013 г. в община Асеновград по пол и населени места
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   32


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет