Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гжүктеу 4.64 Mb.
бет18/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   32
: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград

Източник: РСЗ - Пловдив

Не е малък и делът на безработните във възрастовата група над 55 години – 15,98%. Представителите на тази възрастова група също много трудно могат да си намерят работа, поради опасенията на бизнеса за проблеми произтичащи от по-високата възраст на работниците.

Най-голям е дела на безработните със средно образование – 39,40 %, тъй като групата на среднистите е най-голяма в общината като цяло. Следват ги безработните с основно образование, които са – 27,78% и с начално и по-ниско – 21,84%,. Висшистите, които са останали без работа са – 10,98%.

Продължително безработните (с регистрация над 1 г.) през 2013 г. са 733 броя, докато през 2009 г. те са били 382 броя. Тази тенденция на непрекъснато увеличаваща се група на трайно безработните е тревожна, тъй като нейните представители не само са без приходи от трудова дейност, но за дългия период на безработица успяват се депрофесионализират и остават в голяма степен социално изолирани.

Регистрираните процеси и тенденции изискват общинското ръководство да работи активно с Бюрото по труда,с бизнеса и с професионалните центрове. Възниква остра необходимост от разработване на нови проекти, които да откриват нови работни места. Необходимо е да се активизира и субсидираната заетост, която поема голяма част от безработните с ниско образователно равнище. Така ще могат да се решат част от проблемите, които икономическата криза изведе на дневен ред през последните години, а демографската криза задълбочи и ги направи устойчиви.
4.6.3. Социални услуги

При анализа на социо-демографската и икономическата картина на община Асеновград се очертават някои типични рискове за лицата в неравностойно положение като: ниско образование, неравностойна позиция на пазара на труда, съчетана с липса на трудови навици, принадлежност към етнически общности в неравностойно положение, многодетство, трайна липса на собственост и доходи, противообществени прояви, рискове, засягащи децата и настанените в институции.

През последните няколко години общината се преориентира от дейности за социално подпомагане към социални услуги на специфични обществени и възрастови групи, услуги, които са пряко насочени към най-уязвимите лица и помагат за тяхната адаптация и пълноценна социална реализация. Особено внимание изискват проблемите на децата и младежите, на инвалидите, самотните хора от “третата възраст” и етносите.

Дирекция „Социално подпомагане” - Асеновград осъществява държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на община Асеновград и община Лъки, в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности в обществена полза, като създава условия и съдейства за реализирането на програми и проекти в обслужваните общини.

Местната власт разработва и изпълнява интегрирани политики за развитие на хората в риск на територията на община Асеновград като комбинира ресурсите и координира дейности в сферата на социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водена от интересите и нуждите на групите и хората в риск. Общината е доставчик на социални услуги. Общината развива интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и старите хора. За да може тази грижа да има дългосрочен характер общината е приела поредица от местни политики в тази област, които поставят стратегическата рамка, а програмите детайлизират процеса и изясняват организацията за постигането на поставените цели.

С Решение №1147/30.03.2011г. на Общински съвет – Асеновград е приета Общинска стратегия за развитие на социалните услуги /2011-2015г./.

Ключовите приоритетни направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на критичните социални проблеми на жителите на общината. В широк контекст, политиките на социално включване обхващат всички уязвими общности и индивиди, които имат нужда от подкрепа.

В общината е разработена и Програма за управление на социалните дейности в община Асеновград (2014-2020 г.), която е приета с Решение №867/10.04.2013г. на Общински съвет - Асеновград. Тя е разработена и създадена въз основа на Анализ на взаимодействието между общинските структури и доставчиците на социални услуги и оценка на потребностите в социалната сфера на територията на община Асеновград в процес на партньорство между заинтересованите страни в общината (общинска администрация, Дирекция ”Социално подпомагане”, Дирекция ”Бюро по труда”, доставчици на социални услуги, специализирани институции и други структури на местната власт).

С Решение №868/10.04.2013г. на Общински съвет – Асеновград е приета Общинска програма за закрила на детето-2012год. «За по-добро бъдеще на децата на Асеновград».

Всички тези документи регламентират една интегрирана общинска политика за предлагане на социални услуги. Тя се базира на разбирането за развитието им като развитие на социалната икономика, разгърнато като двустранен процес – от една страна, развитие на социалните услуги като средство за адекватно посрещане на нуждите и потребностите на рисковите групи лица и семейства, и от друга страна, развитие на икономиката и трудовата заетост – осигуряване на подходящи работни места за квалифицирани в сферата на социалните дейности специалисти и други специалисти в подкрепящите и обслужващите дейности. По този начин се гарантира разкриването на социални услуги, които да отговорят на конкретните потребности на хората от целевите групи на територията на общината. За изпълнението на тази политика в общината се реализират различни социални услуги, които се предлагат на хората със съответните социални потребности.

Услугата Дневен център за деца с увреждания е разкрита през 2009 г. в рамките на проект с наименование „Разкриване на Дневен център за деца с увреждания в община Асеновград”, финансиран по Национална Програма ФАР BG 2006/018-343.01.01. Капацитетът на центъра съгласно Проекта е 20 деца с увреждания на възраст от 3 до 18 години. Към настоящия момент услугата функционира като делегирана от държавата дейност с капацитет 30 деца. За децата, които ползват услугите в ДЦДУ – Асеновград се грижи екип от специалисти, който се състои от социални работници, възпитатели, логопед, психолози, сурдопедагог, рехабилитатор, медицински сестри.

Услугата Център за обществена подкрепа е разкрита през 2009 г. в рамките на проект, финансиран по Национална Програма ФАР BG 2006/018-343.01.01-1.20 – „Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи”. От май 2010 г. е осигурено финансиране от държавния бюджет и услугата функционира като делегирана от държавата дейност с капацитет 80 места.

Сградата, където се помещава Центърът за обществена подкрепа е ремонтирана, реконструирана и оборудвана с необходимите мебели и техника. Обособени са три кабинета за работа на специалистите, стая за децата, която при нужда може да се използва допълнително за индивидуална социална работа, зала за групова социална работа, регистратура. Сградата отговаря на стандартите и критериите за местоположение и материална база съгласно чл. 40е от ППЗСП.

Центърът за обществена подкрепа предоставя комплекс от социални услуги за деца и техните семейства, свързани с деинституционализация и реинтеграция на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, превенция на изоставянето, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, работа със семействата на децата.

Към 31.12.2013 г. услугата се предоставя на 80 деца. За 2013 г. от ДСП – Асеновград са издадени 118 направления за ползване на социални услуги в ЦОП Асеновград.

Социалната услуга „Личен асистент” се финансира през различните години от различни проекти. Услугата е създадена на база регистрираната висока потребност от социалната услуга „личен асистент”, като включването в програмата зависи от изискванията за включване към програмата и определения финансов ресурс за реализирането й през съответната година.

Общата цел на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”. Потребители на услугата са лица с трайни увреждания, които не са в състояние да се самообслужват, а личните асистенти са в трудоспособна възраст и отговарят на определени изисквания.

Предоставянето на социалната услуга „Домашен помощник” също става благодарение на финансирането от различни програми през изтеклия период. Услугата се реализира чрез Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, като са обслужвани през годините между 73 и 84 лица.

В Звеното за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж се предоставят три основни типа почасови дейности: дейност за лична помощ, дейности за социална подкрепа и социално включване, комунално битови дейности.

В следващата таблица са представени социалните услуги, финансирани от община Асеновград, както и по проекти, финансирани от ОПРЧР.

Таблица 39: Функциониращи социални услуги, финансирани от община Асеновград, както и по проекти, финансирани по ОПРЧРВид социална услуга

Местонахождение, адрес, телефон

Капацитет

Домашен социален патронаж

гр. Асеновград, бул. „България” № 25
180


Общинска услуга за диетично и диабетично хранене към Домашен социален патронаж

гр. Асеновград, бул. „България” № 25


няма

Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж по Проект „Подкрепа в семейна среда” по схема „Помощ в дома” по ОП РЧР

гр. Асеновград, бул. „България” № 25


84 потребители и 42 лица, персонал в звеното

Социална услуга „Обществена трапезария”

гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9


80

Социална услуга „Обществена трапезария”

КНСБ - Асеновград


17

Социална услуга „Личен асистент” по Проект „Алтернативи”, финансиран от ЕСФ по ОП РЧР.

гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9


71

Социална услуга „Приемна грижа” по Проект „И аз имам семейство”

гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9


10

Източник: Дирекция „Социално подпомагане“

Услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник” през годините са доказали своята ефективност. Същите отговарят на констатираната висока потребност на лицата с увреждания от посочената услуга и кореспондират с общата насоченост за подобряване качеството на живот на лицата чрез предоставянето на социални услуги в семейна среда. Необходимо е да се потърсят форми за предоставянето на услугата на територията на община Асеновград и в следващия планов период – потенциалната рискова група за тази услуга надхвърля 200 лица.

Социалната услуга „Обществена трапезария” се предоставя от месец октомври 2010 г., като се финансира отново по различни проекти. Започва се с обслужването на 17 потребители, а от месец юли 2013 г. услугата се предоставя и на 80 потребители от гр. Асеновград и селата Избегли, Козаново, Конуш, Леново, Мулдава, Новаково, Патриарх Евтимово и Тополово. Доставчик е Община Асеновград, чрез „Райд – Раим Кюлджиев” ЕООД.

Социалната услуга „Домашен социален патронаж” е с териториален обхват град Асеновград и селата на територията на община Асеновград и с капацитет 180 потребители. Услугата осигурява на възрастни хора и хора с увреждания помощ в ежедневието, чрез доставка на храна в дома, санитарно обслужване, социално-битово обслужване и социална рехабилитация.

Социалната услуга „Приемна грижа” се предоставя от ДСП – Асеновград съвместно с Община – Асеновград по проект „И аз имам семейство”. В 5 от приемните семейства са настанени деца.

В следващата таблица са представени функциониращите социални услуги, делегирани от държавата дейности.

Таблица 40: Функциониращи социални услуги, делегирани от държавата дейности.


Вид специализирана институция/ социална услуга

в общността

Местонахождение, адрес, телефон

Капа-цитет

Заетост към 31.12.2013 г.

Дом за възрастни хора с физически увреждания

гр. Асеновград, ул. „Копринарска” № 12

тел. 0331 / 6308740

38

Дом за деца, лишени от родителска грижа от 7 до 18/20 г.

гр. Асеновград, ул. „6ти януари” № 14; тел. 0331 / 68169

40

24

Център за настаняване от семеен тип

с. Нареченски бани, ул. „Младост” № 1, ет. 1

тел. 0334 / 2224110

9

Център за настаняване от семеен тип

с. Нареченски бани, ул. „Младост” № 1, ет. 2

тел. 0334 / 2224115

13

Дневен център за деца с увреж-дания

гр. Асеновград, пл. „Бански” № 1кв. 122, парцел 1

тел. 0331 / 6773730

27

Център за обществена подкрепа

гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 99

тел.: 0331/ 2735280

80


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   32


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет