Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гбет19/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32

Източник: Дирекция „Социално подпомагане“

С Решение №368 от 13.06.2012г. на Общински съвет – Асеновград е дадено съгласие за закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа «Гергана» - с. Нареченски бани, считано от 01.01.2013 г. и разкриване чрез компенсирана промяна на двата центъра за настаняване от семеен тип като държавно делегирана дейност.

Центърът за настаняване от семеен тип” - 1, с. Нареченски бани, общ. Асеновград, област Пловдив е социална услуга в общността, има капацитет от 10 места. Откриването на услугата е разрешено със Заповед № РД 01/136 от 31.12.2013г.

За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. са били заети през кратки интервали от време променлив брой хора, между 7 и 10 човека, настанени в социалната услуга са между 1 и 3 човека и реинтегрираните са също между 1 и 3.

Откриването на услугата Център за настаняване от семеен тип” – 2 - с.Нареченски бани е разрешено със Заповед № РД 01/138 от 31.01.2013 г. за ИД на АСП, считано от 01.01.2013 г. Центърът е с капацитет 15 места. За периода 01.01.2013 г. – 31.12.2013 г. са били заети през различните периоди между 13 и 15 човека, настанени са между 6-9 и реинтегрирани между 1-3.

Социални услуги в специализирани институции Дом за възрастни с физически увреждания – гр. Асеновград - заетостта към 31.12.2012 г. е от 40 лица, а към 31.12.2013 г. – 38 лица. Към 31.12.2013 г. чакащите са – 5 човека.

Социални услуги в специализирани институции Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа “Т. Войвода”, община Асеновград е с капацитет 40 деца. С цел предоставяне на качествена грижа, съобразно специфичните потребности на децата е увеличен броя на персонала на 28 служители.

Приоритетно се настаняват деца от общината и областта с оглед на това децата да не прекъсват връзката с биологичното си семейство, близки, роднини, приятели.

Децата са разпределени в пет групи – три постоянна грижа, една седмична и „Защитено пространство”. Групите са сформирани по възрастов признак. „Защитеното пространство” представлява комплекс от услуги и дейности за подготовка за самостоятелен живот на младежите. Там са настанени шест младежи на възраст 16-20г.

Децата със СОП (специални образователни потребности) се обучават от ресурсни учители.

На база на направен съвместно с ОЗД гр. Асеновград подробен анализ на случаите на настанените деца са потърсени алтернативни възможности за извеждането на деца от институцията – настаняване в семейства на роднини и близки, реинтегриране в семейна среда и осиновяване.

Условията и реда за предоставяне на мерки за закрила на детето се уреждат от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

За ефективността на предлаганите услуги се грижи Дирекция „Социално подпомагане”, респективно отдел „Закрила на детето”, които осъществяват следните дейности:


 • Осигуряване на педагогическа, психологическа помощ на родители или лицата, на които са възложени родителски функции, по проблеми свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата.

 • Насочване към подходящи социални услуги в общността. ОЗД издава направление за ползване на социални услуги на детето и родителя към съответен доставчик на социални услуги в общността.

 • Консултиране и информиране на детето в съответствие с неговата възраст и със степента на неговото развитие.

 • Консултиране и съдействие по въпроси свързани със социалното подпомагане и социалните услуги. ОЗД подпомага със социални помощи по реда на чл.48 и чл.49 от ППЗЗДт., семейства на роднини и близки, приемни семейства, както и деца - случаи по превенция на изоставянето. Условията и реда за отпускане на социалните помощи са регламентирани в ППЗЗДт.

 • Съдействие за подобряване на социално – битовите условия.

 • Социална работа за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризисни отношения.

 • Проучване индивидуалните възможности и интереси на детето, насочване към подходящо учебно заведение.

 • Насочване на детето към подходящи форми за ангажиране на свободното му време.

 • Съдействие на осиновителите при подготовката им за изпълнение на родителските им функции, самото осиновяване, както и защита правата на детето при самота осиновяване.

 • Съдействие на лицата които полагат грижи за деца, при подготовката и изпълнението на техните функции.

Мерките на закрила в семейна среда се предприемат по искане на родителя, настойниците, попечителите, лицата които полагат грижи за детето, или на самото дете, както и по преценка на ДСП и се осъществяват от доставчици на социални услуги за деца или от Дирекция „Социално подпомагане”.

Децата от семейства, които са клиенти на социалната служба и са подпомагани със социални помощи по реда на ППЗСП за 2013 г. са 1380 деца. През последните години техният брой нараства, което показва, че предоставянето на универсални парични помощи не е достатъчно, за да се решат проблемите на децата в тези семейства.

Като част от социалната политика на общината е и поддръжката и обновяването на общинския жилищен фонд, предназначен за социално слаби семейства.
4.6.4. Здравеопазване

На територията на община Асеновград има регистрирани следните лечебни заведения за болнична помощ: • Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград“ ЕООД – гр. Асеновград – общинска собственост;

 • Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на стреса, неврологичните заболявания, сърдечно-съдовите заболявания и диабета – Св. Богородица“ ЕООД – с. Нареченски бани – държавна собственост.

 • Специализирани болници за рехабилитация - национален комплекс“ ЕАД. – филиал Нареченски бани - държавна собственост.

В долната таблица е дадена интегрирана статистическа информация, представяща различни показатели отчитащи здравните грижи на територията на община Асеновград. Прави впечатление, че през 2012 г. общия брой на леглата в двете болнични заведения са общо – 404 бр. от които в многопрофилната болница – 214 и в специализираната болница – 190. Лечебните заведения за извънболнична помощ през 2012 г. са общо 9 броя, медицинския център е само 1, самостоятелните медико-диагностични и медико-технически лаборатории са 8, а общият брой на лекарите е 138 бр., на лекарите по дентална медицина – 79 и медицинските специалисти по здравни грижи са 236 броя.

Таблица 41: Основни показатели за здравеопазването в община Асеновград по години (Брой) 

2010

2011

2012

Лечебни и здравни заведения

Болнични заведения - общо

2

2

2

легла

404

404

404

многопрофилни болници

1

1

1

легла

214

214

214

специализирани болници

1

1

1

легла

190

190

190

центрове за кожно-венерически заболявания

-

-

-

легла

-

-

-

комплексни онкологични центрове

-

-

-

легла

-

-

-

центрове за психично здраве

-

-

-

легла

-

-

-

Лечебни заведения за извънболнична помощ - общо

7

9

9

легла

-

-

-

диагностично- консултативни центрове

-

-

-

легла

-

-

-

медицински центрове

-

1

1

легла

-

-

-

самостоятелни медико- диагностични и медико-технически лаборатории

7

8

8

дентални центрове

-

-

-

медико- дентални центрове

-

-

-

легла

-

-

-

Други лечебни и здравни заведения

-

-

-

легла

-

-

-

Медицински кадри към 31.12.

Лекари - общо

134

143

138

в т.ч. Oбщопрактикуващи1

40

41

40

Лекари по дентална медицина

71

76

79

Медицински специалисти по здравни грижи

242

236

236

Източник: ТСБ - Пловдив

Това е общата картина на здравната грижа в община Асеновград, която се отличава със сравнително добро качество, тъй като общината разполага с висококвалифициран лекарски и стоматологичен персонал, а също и със среден медицински персонал като главно условие за качествено медицинско обслужване. В Общината на един стоматолог се падат 798 броя пациенти. За сравнение тези данни за областта са 892 броя, а за страната - 1277 броя.

За да отчетем до каква степен изградената здравна инфраструктура обслужва заболелите и нуждаещите се от здравна грижа на територията на общината, ще разгледаме по-подробно не само средногодишния брой на леглата през последните пет години в различните болнични заведения, а и преминалите болни, както и % на използваемост на леглата. Тази информация е предоставена от РЗИ – Пловдив и обхваща периода 2009 – 2013 г.

От данните става ясно, че няма изменение в легловата база. Средногодишният брой на леглата в "МБАЛ - Асеновград" ЕООД от 209 през 2009 г. са нараснали на 214 през 2010 и до 2013 г. са се запазили непроменени. Броят на преминалите болни през годините варира, без да бележи сериозни отклонения. Най-голям е техния брой през 2009 г., когато и относителния дял на използваемост на леглата е най-висок – 75,3%. Най-нисък е относителния им дял през 2013 г. – 60,2%.

Подобна е картината на средногодишния брой легла, преминалите болни и използваемостта на леглата и в "СБР – НК“ ЕАД – филиал Нареченски бани за същия период. През 2013 г. средногодишния брой легла е 190 броя. Почти няма разлика в броя на леглата по години.

По данни на РЗИ - Пловдив броят на преминалите болни се увеличава от 5 677 броя през 2009 г. на 6 566 броя през 2013 г. Най-много преминали болни е имало през 2009 г. – 5677, когато относителния дял на използваемост е - 81,5%. Най-нисък обаче е броя на преминалите болни през 2010 г., когато те наброяват – 5357 или използваемостта е 55.1%. През 2013 г. този процент е – 73%.

Посочените данни показват една тенденция на запазване и някъде на леко увеличаване на лежащо болните на територията на общината през последните 5 години.

В „МБДПЛРСНЗССЗД – Св. Богородица“ ЕООД картината е малко по-различна. Тук има увеличение на легловата база от 28 през 2009 г. на 44 през 2013 г. Увеличен е и броя на лежащо болните от 695 през 2009 г. на 1545 броя през 2013 г.

Според данните на РСИ - Пловдив в доболничната помощ през 2013 г. са регистрирани 5 броя медико-технически лаборатории и 2 броя медико-диагностични лаборатории. Има 42 броя индивидуални практики за първична медицинска помощ, 77 амбулатории за индивидуални практики за първична помощ по дентална медицина, 5 амбулатории за групова практика за първична помощ по дентална медицина, 41 амбулатории за индивидуални практики за специализирана медицинска помощ и една амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ по дентална медицина.

На територията на Община Асеновград функционира филиал на Центъра за спешна медицинска помощ - Пловдив.

Общината разполага с висококвалифициран лекарски и стоматологичен персонал, а също и със среден медицински персонал като главно условие за качествено медицинско обслужване. Общият брой на специализирания здравен персонал, работещ на основен трудов договор през 2013 г. е 299 специалисти. Медицинските кадри са увеличили своя брой с 72, тъй като към 31.12.2010 г. те са били – 227 специалисти. Тези цифри показват, че за населението, живеещо на територията на общината е осигурен необходимия брой специалисти, които да оказват квалифицирана здравна помощ на нуждаещите се.

За модернизацията на медицинската помощ община Асеновград е реализирала проект „Преустройство на помещенията за спешна помощ в Старата поликлиника и част от помещенията в Блок А /нова поликлиника/ - за образна диагностика”.

За цялостното подобрение на системата за здравно обслужване на населението е необходимо да се направят допълнителни инвестиции както в оборудване, така и в реконструкция на сградния фонд. Необходимо е да се ремонтират и здравните служби.
4.6.5. Образование

Динамичното развитие на град Асеновград през последните години като административен, икономически и културен център, както и активните демографски процеси доведоха до промяна в изискванията към общинската образователната система.

Констатирано бе, че някои видове професионални училища не отразяват нуждите на пазара на труда, като не обучават специалисти по професии и профили, необходими на бизнеса в региона. Необходимо е да се разшири професионалното обучение и поетапно да се изгражда мрежа от професионални структури, адекватни на специфичните социално-икономически характеристики на територията и отговарящи на потребностите на бизнеса.

Таблица 42: Учебни институции в община АсеновградПоказатели

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Учебни институции

Общо

18

17

17

Общообразователни училища

14

13

13

Специални училища

1

1

1

Училища по изкуствата

-

-

-

Професионални гимназии

3

3

3

Професионални колежи с прием след средно образование

-

-

-

Професионални училища след VІ и VІІ клас

-

-

-

Професионални училища след VІІІ клас

-

-

-

Самостоятелни колежи

-

-

-

Университети и специализирани висши училища

-

-

-

Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет