Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гжүктеу 4.64 Mb.
бет2/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община АсеновградСЪДЪРЖАНИЕ НА ФИГУРИТЕ
Фигура 1: Населени места в община Асеновград 29

Фигура 2: Община Асеновград 30

Фигура 3: Водни тела на територията на община Асеновград 43

Фигура 4: Разпределение на населението по местоживеене (град и село) в общината 78

Фигура 5: Съотношение мъже-жени в община Асеновград 78

Фигура 6: Йерархична система от градове-центрове, Национална стратегия за регионално развитие на Република България 136

Фигура 7: Блок-схема на структурата на общинска администрация Асеновград 156
СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

Агенция ПИ

АЗ

АУЕР

Агенция „Пътна инфраструктура“

Агенция по заетостта

Агенцията за устойчиво енергийно развитие


ВЕИ

ГОП

ДБТ

ДМА

ДЦСХ

ЕИСУР
ЕЕСМ

ЕИП

ЕМФ

ЕСФ

ЕТС

ЕФРР

Възобновяеми енергийни източници

Годишен оперативен план

Дирекция „Бюро по труда“

Дълготрайни материални активи

Дневен център за стари хора

Единна информационна система за управление на регионалното развитие

Единната електронна съобщителна мрежа

Европейско икономическо пространство

Европейска младежка фондация

Европейски социален фонд

Европейско териториално сътрудничество

Европейски фонд за регионалното развитиеЖСТР

ЗМО

ЗЕС

ЗООС

Жилищно строителство и териториално развитие

Звено за мониторинг и оценка

Закон за електронните съобщения

Закон за опазване на околната средаЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗУО

ИСУН
ЕСМИС

LLL

Закон за управление на отпадъците

Информационна система за управление и наблюдение на средствата от Структурните инструменти на Европейския съюз

„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"

Life Long Learning/Учене през целия животМЗХ

Министерство на земеделието и храните

МИП

МК

ММС

МО

МОН

МОСВ

МСП

МФК

МТСП

МТИТС

Министерство на инвестиционното проектиране

Министерство на културата

Министерство за образованието и спорта

Междинна оценка

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Малки и средни предприятия

Международен фонд Козлодуй

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаНИРД

НСОРБ

НПО

НПРР

НСИ

Научно-изследователска и развойна дейност

Национално сдружение на общините в Република България

Неправителствени организации

Национален план за регионално развитие

Национален статистически институт


НФМ

НЦЕМПИ

NUTS

Норвежки финансов механизъм

Национален център „Европейски младежки програми и инициативи“

Обща класификация на териториалните единици за статистически цели, прилагана от ЕВРОСТАТ за регионите в Европейския съюз


ОбС

ОКЛ

ОПИК

ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Общински съвет

Оптични кабелни линии

Оперативна програма за иновации и конкурентоспособност

Оперативна програма „Добро управление“ОДЗ

ОДЗ

ОДК

ОПНИЕВИ

Областна дирекция „Земеделие”

Обединено детско заведение

Общински детски комплекс

Общинска Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогориваОПР

ОПРР

ОПРЧР

Общински план за развитие

Оперативна програма „Региони в растеж“

Оперативна програма развитие на човешките ресурси


ОПОС

Оперативна програма „Околна среда“

ОСР

ОУП

Програма ЗиСИ

ПИП „РУРР“

Областна стратегия за развитие

Общ/и устройствен/и план/овеПрограма на ЕС за заетост и социални иновации

Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите"ПСОВ

ПМДР

ПРСР

РИО

Пречиствателна станция за отпадни води

Програма за морско дело и рибарство

Програма за развитие на селските райони

Регионален инспекторат по образованиеРИОСВ

РДСП

РСЗ

СОУ

Регионална инспекция по околната среда и водите

Регионална дирекция социално подпомагане

Регионална служба по заетостта

Средно общообразователно училищеСФУК

ТБО

ТИЦ

ТСБ

Система за финансово управление и контрол

Твърди битови отпадъци

Туристически информационен център

Териториално статистическо бюроУО

Управляващ орган

ФПСПБТК
ЦДГ

ЮЦДП – Смолян

ЮЦР

Фонд за подпомагане на страните при природни бедствия и технологични катастрофи

Целодневна детска градина

Южноцентрално държавно предприятие - Смолян

Южен централен район


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет