Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гжүктеу 4.64 Mb.
бет23/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32
: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград

Източник: Община Асеновград

Растящата цена на електроенергията налага търсенето на алтернативни източници на електроенергия.

Енергийната ефективност на сградния фонд е ниска, поради което общинското ръководство е предприело сериозни мерки.

Таблица 61: Брой ИТН на битови и стопански клиенти към декември 2013г.Община

Населено място

Бр. битови ИТН

Бр. стопански ИТН

АСЕНОВГРАД

ГР. АСЕНОВГРАД

21794

2967

АСЕНОВГРАД

ГР.АСЕНОВГРАД - KB.ГОРНИ ВОДЕН

502

50

АСЕНОВГРАД

ГР.АСЕНОВГРАД - КВ.ДОЛНИ ВОДЕН

2013

223

АСЕНОВГРАД

С. БАЧКОВО

530

75

АСЕНОВГРАД

С. БОР; РАВЕН БОР

29

6

АСЕНОВГРАД

С. БОЯНЦИ

561

82

АСЕНОВГРАД

С. ВРАТА; КАБАТА; С.ВРЪХ

8

5

АСЕНОВГРАД

С. ГОРНОСЛАВ

223

15

АСЕНОВГРАД

С. ДОБРОСТАН

150

18

АСЕНОВГРАД

С. ДОЛНОСЛАВ

289

24

АСЕНОВГРАД

С. ЗЛАТОВРЪХ

464

38

АСЕНОВГРАД

С. ИЗБЕГЛИИ

564

54

АСЕНОВГРАД

С. ИЗВОРОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ

17

1

АСЕНОВГРАД

С. КОЗАНОВО

432

47

АСЕНОВГРАД

С. КОНУШ, ОБЛ. ПЛОВДИВ

704

50

АСЕНОВГРАД

С. КОСОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ

88

10

АСЕНОВГРАД

С. ЛЕНОВО

501

42

АСЕНОВГРАД

С. ЛЯСКОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ

188

10

АСЕНОВГРАД

С. МОСТОВО

216

14

АСЕНОВГРАД

С. МОСТОВО - МАХАЛА СИНИ ВРЪХ

1

5

АСЕНОВГРАД

С. МУЛДАВА

540

72

АСЕНОВГРАД

С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ

527

96

АСЕНОВГРАД

С. НОВАКОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ

567

27

АСЕНОВГРАД

С. НОВИ ИЗВОР

235

19

АСЕНОВГРАД

С. ОРЕШЕЦ, ОБЛ. ПЛОВДИВ

160

11

АСЕНОВГРАД

С. ПАТРИАРХ ЕВТИМОВО

610

34

АСЕНОВГРАД

С. СТОЕВО

221

28

АСЕНОВГРАД

С. ТОПОЛОВО, ОБЛ. ПЛОВДИВ

1576

123

АСЕНОВГРАД

С. ТРИ МОГИЛИ, ОБЛ. ПЛОВДИВ

44

8

АСЕНОВГРАД

С. УЗУНОВО

19

3

АСЕНОВГРАД

С. ЧЕРВЕН, ОБЛ. ПЛОВДИВ

533

71

АСЕНОВГРАД

С.НАРЕЧЕНСКИ БАНИ - КВ.НАРЕЧЕН

149

6

Източник: Община Асеновград

Най-главен консуматор на електроенергия в Общината са битовите абонати. Съществуващата енергийна система следва да се съобразява с новите консуматори, перспективното развитие на жилищното строителство и поддържане на мрежата в състояние винаги да задоволява потребностите от енергия.

За повишаване на ефективността на енергийната система, а също и за опазване на околната среда, важно място заема газификацията на дейностите от публичния и частния сектор в Общината.4.7.5. Комуникационна инфраструктура

Комуникационната инфраструктура включва телефонните, телеграфните, факсовите, телексните и други устройства и услуги за предаване и приемане на информация. Развитието и качеството на връзките в Общината са на сравнително добро равнище.

На територията на Общината е изграден и е в експлоатация оптичен кабел Пловдив – Асеновград.

Всички населени места в Общината са телефонизирани и имат достъп до интернет услуги.   

Покритие на територията на цялата община имат и всички мобилни мрежи.
4.7.6. Производствена инфраструктура

Инфраструктурата обхваща елементи, които са необходимо условие за развитие на териториалната система, но не се отнасят към икономическата й структура. По своята икономическа същност, инфраструктурата е съставна част от производителните сили на обществото и нито един от отраслите й не създава краен продукт, а само подпомага развитието на материалното производство. Инфраструктурата се определя като съчетание от действащи съоръжения, мрежи и системи, които не се отнасят пряко към производството на материалните блага, но са необходими на самия процес на производството.

На територията на Община Асеновград развиват дейност предприятия от почти всички отрасли на икономиката. Общината е специализирана в няколко индустриални направления, които се основават главно на използването на местната суровинна база – химическа промишленост, лека промишленост, хранително-вкусова промишленост, строителство, дървообработваща промишленост.

Модернизирането на съществуващата и изграждането на нова инфраструктура е от съществено значение за икономическото развитие на община Асеновград. Така се осигуряват предпоставки за ускорен растеж на местната икономика, което е от първостепенна важност за нейната ефективност. Особено важни в това отношение са инвестициите в публичния сектор, които подобряват транспортните, енергийните, комуникационните и ВиК мрежите, както и въвеждането на система за ефективно управление на отпадъците.

Подобряването на инфраструктурния изглед на общината е предпоставка за привличане на български и чуждестранни инвестиции, което ще подобри икономическото състояние на Общината.

4.7.7. Урбанизация и устройствено планиране на територията

Общината е представена от град Асеновград, който е общински център попадащ в 3-то ниво на йерархичната система от градове-центрове (средни градове – центрове с регионално значение).

Територията на Община Асеновград се намира в Южен централен район на планиране NUTS 2, част от административните граници на област Пловдив NUTS 3.

Според закона за административно-териториално устройство на Република България, Община Асеновград е „втора” категория община и в териториалната й структура влиза една урбанизирана селищна структура – град Асеновград.

Град Асеновград е административен, социално-икономически и културен център в Общината и с население 50 846 души, население на Общината от 63 239 души (2012г, НСИ). Гъстотата на населението в Общината е 96, 82 души/м2.

В националната категоризация на населените места град Асеновград попада във „втора” категория град, докато останалите населени места са с по-ниска категория.

Таблица 62: Категоризация на община АсеновградEKATTE

Община

Категория

PDV01

Асеновград

2

Таблица 63: Категоризация на населените места

EKATTE

Населено място

Код на община

Категория

00702

гр. Асеновград

PDV01

2


Фигура 6: Йерархична система от градове-центрове, Национална стратегия за регионално развитие на Република България

В урбанистично отношение Асеновград и населените места в Общината са се развили и са възникнали съобразно историческите условия и природни дадености. По принцип селищата за обитаване – например Асеновград, с. Нареченски бани, с. Бачково и някои други са възникнали на места с добри природни ресурси и възможности за комуникация с други селища.

Асеновград е разположен живописно по поречието на р. Чая в подножието на северните склонове на Родопите. Това местоположение му е изиграло важна роля за изграждането на самия град от древността до сега. Той се явява важен кръстопът от град Пловдив към град Смолян и от там за Златоград и Гърция.

Другото пътно трасе е по направление Пловдив – Асеновград – Кърджали. Третото направление е град Садово с два разклона – град Чирпан, Стара Загора и Бургас и Садово – Хасково – Кърджали, Садово – Димитровград – Свиленград. Това очертава създалите се урбанистични връзки най-вече с град Пловдив, както и с останалите райони.

Градът е изграден съгласно съществуващите градоустройствени планове. Общият градоустройствен план е одобрен през 1993г. Изготвен е в съответствие с тогавашните потребности за развитие на града и при коренно различни социално-икономически условия, които не отговарят на новите изисквания свързани с условията на пазарната икономика и приобщаване на страната към ЕС. Новите социално икономически условия налагат актуализация и отчитане на тяхното влияние върху градоустройството. Необходимостта от нов градоустройствен план се обуславя и от устройствените последици, произтичащи от промените в законодателството, свързано със собствеността на гражданите, реституционните закони, закона за земята и др.

Промените в количествените параметри на фактори, отчитани при прогнозните разчети, използвани за целите на Общия градоустройствен план на град Асеновград през 1993г. днес са с други измерения. Демографските прогнозни разчети, по които са параметрирани съответните устройствени решения на ОГП се различават съществено от днешното демографско състояние. Значителни разминавания има и в прогнозните разчети за развитието на различните видове инфраструктури – социална, техническа, бизнес, туристическа и др. Моторизацията на населението е в пъти по-висока от тази, прогнозирана в действащия ОГП.

Общият градоустройствен план на града е разработван и съответно одобрен на 4 етапа със следните заповеди:

- А-735/1994г.;

- А-698/1993г.;

- А-312/1992г.;

- А-19/1992г.

Първите два етапа се отнасят за източната част на града, а вторите два – за западната.

Отскоро в регулация са кв. 423 и от кв. 425 до кв. 433 и са преименувани на кв. „Св. Трифон”. В близкото минало кварталите са били земеделски земи, които са възстановени на собствениците и впоследствие се урегулират.

Аналогично е и положението със селата в Общината. Регулационните планове на селата са много стари, а на места дори липсват такива. Регулационните планове на населените места и датата на тяхното одобряване са отразени в Таблица 64.

Общината разполага с цифрови кадастрални карти, които се актуализират постоянно. Няма актуални планове на подземните мрежи – ВиК, Енергоснабдяване и Телекомуникации. Такива са били изработвани и актуализирани до 2004г, след което поддържането им е преустановено. Липсата на информация за подземната мрежа създава пречки при изработването на Подробни устройствени планове.

Таблица 64: Регулационни планове на селата в Община АсеновградНаселено място

Кате-го рия

EKATTE

Год. на одобр. на рег. план

1

кв. Горни Воден

I

99087

825/1986

2

кв. Долни Воден

I

99088

433/1974

3

с. Бачково

VII

2974

А-581/1993

4

с. Боянци

V

6029

А-480/1989

5

с. Бор

VIII

7870

ОП

6

с. Врата

VIII

12992

ОП

7

с. Горнослав

VIII

18955

381/1961

8

с. Долнослав

VII

22839

2728,2729/1950

9

с. Добростан

VIII

21676

ОП

10

с. Жълт камък

VIII

29581

РД-22-44/1990

11

с. Златовръх

VI

31108

8139,8140/1945

12

с. Избегли

VI

32341

2913/1948

13

с. Козаново

VII

37633

А-1210/1994

14

с. Конуш

VI

38385

1360,1361/1949

15

с. Косово

VIII

38799

РД-125/1984

16

с. Леново

VI

43298

РД 15-491/1993

17

с. Лясково

VIII

44834

1020/1990

18

с. Мостово

VII

49151

339/1964

19

с. Мулдава

V

49309

А-772/1988

20

с. Нар. бани

V

51127

77/1966

 

кв. Наречен

 

99201

80/1966

21

с. Новаково

VI

51830

203/1987

22

с. Нови извор

VII

32398

93/1965

23

с. Орешец

VIII

53761

340/1964

24

с. Стоево

VII

69273

637/1959

25

с. Сини връх

VIII

70737

ОП

26

с. Тополово

V

72789

380/1980

27

с. Три могили

VII

73147

ОП

28

с. Узуново

VIII

75254

ОП

29

с. Червен

VI

80437

А-313/1992

30

с. П. Евтимово

VI

55590

А-57/1995


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   32


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет