Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гбет24/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32

Източник: Община Асеновград

По данни на НСИ за 2011г. броят жилища на територията на Общината е 28 811. Строителството е предимно нискоетажно, преобладават едноетажните и двуетажните сгради. Повече от 1/3 от жилищата се намират в град Асеновград. Строителството в Община Асеновград е в устройствена зона с преобладаващо нискоетажно застрояване, с кота корниз до 10м. Застрояването е в унисон с природната среда.

Таблица 65: Основни характеристики на жилищатаНаселено място

Жилища - бр.

Жилищни помещения - бр.

Полезна площ - кв.м

общо

в т.ч. стаи

общо

в т.ч. жилищна

Общо за страната

3887149

14002849

11424458

283833436

215196633

Област Пловдив

318 569

1153330

965722

24122722

18790412

Асеновград

28 811

109830

95035

2344000

1898926

гр. Асеновград

20223

76132

64553

1709107

1391192

с. Бачково

494

1675

1542

32478

25418

с. Бор

31

87

87

1546

1422

с. Боянци

477

1781

1591

38255

31170

с. Врата

51

172

158

4579

4015

с. Горнослав

193

797

719

11400

8009

с. Добростан

152

497

489

8784

7249

с. Долнослав

250

901

875

16654

13468

с. Жълт камък

53

226

222

3615

2916

с. Златовръх

388

1840

1626

30308

22625

с. Избеглии

434

1667

1531

30073

23805

с. Изворово

18

63

63

1031

954

с. Козаново

347

1361

1300

28020

24457

с. Конуш

523

2100

1656

37244

26902

с. Косово

101

240

232

5660

5212

с. Леново

436

1537

1451

32040

24750

с. Лясково

169

639

589

9206

8016

с. Мостово

103

361

345

9136

7903

с. Мулдава

435

1585

1389

35002

29137

с. Нареченски бани

528

2098

1716

44491

34592

с. Новаково

488

1996

1843

37132

28354

с. Нови извор

205

841

709

14227

10763

с. Орешец

131

455

445

6730

4874

с. П. Евтимово

462

1929

1594

31314

22294

с. Сини връх

32

105

98

3326

2927

с. Стоево

218

765

723

13476

11742

с. Тополово

1295

5641

5343

100724

84974

с. Три могили

44

129

128

2991

2790

с. Узуново

34

117

117

1949

1488

с. Червен

496

2093

1901

43502

35508

Източник: НСИ

Основна част от жилищата в Община Асеновград са двустайни и тристайни. Жилищата с една или шест стаи и повече имат сравнително нисък брой.
Таблица 66: Жилища по брой на стаите

 Населено място

Общо

Брой на стаите

една

две

три

четири

пет

шест и повече

Област Пловдив

318569

24865

95079

111829

55628

15578

15590

Асеновград

28811

1339

6460

9502

8301

1904

1305

Източник: НСИ

Над 75 % от жилищата на територията на Община Асеновград са постоянно обитавани. Това е показателно, че жилищният фонд на територията на Общината е достатъчен. От общо 14 933 сгради, 11 318 са обитавани, 2946 необитавани и 662 използвани за временно обитаване (вили).Таблица 67: Жилищни сгради по вид

Населено място

Общо:

Вид на сградата

Непоказано

жилищна обитавана

жилищна необитавана

жилищна за временно обитаване

жилищна за колективно домакинство

Общо за страната

2060745

1365228

554229

140577

694

17

Област Пловдив

149917

113354

28513

7996

50

4

Асеновград

14933

11318

2946

662

7

-

гр. Асеновград

7048

6124

485

437

2

-

с. Бачково

425

209

115

100

1

-

с. Бор

31

15

16

-

-

-

с. Боянци

448

372

76

-

-

-

с. Врата

50

19

26

5

-

-

с. Горнослав

191

137

24

30

-

-

с. Добростан

143

106

36

1

-

-

с. Долнослав

245

132

113

-

-

-

с. Жълт камък

53

43

10

-

-

-

с. Златовръх

386

240

145

-

1

-

с. Избеглии

429

273

149

7

-

-

с. Изворово

17

3

14

-

-

-

с. Козаново

324

210

103

11

-

-

с. Конуш

505

300

205

-

-

-

с. Косово

101

9

92

-

-

-

с. Леново

433

368

65

-

-

-

с. Лясково

169

15

131

23

-

-

с. Мостово

100

46

50

4

-

-

с. Мулдава

336

314

21

-

1

-

с. Нареченски бани

216

134

80

1

1

-

с. Новаково

489

289

198

1

1

-

с. Нови извор

204

193

6

5

-

-

с. Орешец

131

68

57

6

-

-

с. П. Евтимово

462

290

167

5

-

-

с. Сини връх

32

9

23

-

-

-

с. Стоево

179

160

16

3

-

-

с. Тополово

1231

886

324

21

-

-

с. Три могили

43

31

12

-

-

-

с. Узуново

34

6

28

-

-

-

с. Червен

478

317

159

2

-

-

Източник: НСИ
4.7.8. Изводи за инфраструктурното развитие

Като цяло инфраструктурата в община Асеновград е добре развита, но е физически и морално остаряла.

Голяма част от общинската пътна мрежа се нуждае от рехабилитация и основен ремонт. За подобряване на транспортното обслужване е необходимо да се обнови автомобилния парк – както пътническия, така и товарния.

Общината разполага с необходимите водоизточници и е сравнително добре водоснабдена. Необходимо е да се подмени остарялата етернитова водопроводна мрежа във всички населени места на община Асеновград, както и да се намали разхищението на вода. Нужно е да се изгради канализационна мрежа във всички населени места.

Всички села в Общината са електрифицирани. Нужно е да се подмени електропреносната мрежа.

Всички населени места имат достъп до телефонни услуги и покритие на националните мобилни мрежи.

Производствената инфраструктура се нуждае от развитие, за да привлече български и чуждестранни инвестиции, което ще подпомогне социално-икономическото развитие на Общината.

Необходимо е да се изработи нов Общ устройствен план както за Общината, така и за град Асеновград, с цел постигане на комфортна и добре уредена среда за живот, базирана на демографските изменения и социално-икономически условия.

 1. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА

4.8.1. Компоненти и въздействия на околната среда

Околната среда е основно условие за съществуването на човека. Разрастването на дейностите във всички сектори на икономиката въвлича все повече ресурси от всякакъв вид. Увеличава се непрекъснато и потреблението в бита на хората. Отделянето на непотребни и вредни в много случаи вещества, които замърсяват околната среда се увеличава непрекъснато. Замърсяването на почвата, водата и въздуха се превръща в световен проблем. Основни замърсители са отпадъчните материали от производството и бита, емисии на вредни газове от прекомерната моторизация на населението, пестициди, шум, радиация и др. Попадайки в околната среда тези вещества се превръщат в опасни за съществуването на човека. Ето защо провеждането на мерки за тяхното намаляване или ликвидиране се превръща в първостепенна задача на общинското ръководство.

Географското разположение на Община Асеновград, броя на населението и наличието на постоянни източници на замърсяване на територията на Общината изискват предприемане на специални мерки в тази насока. Отчитайки посоченото, общинското ръководство е предприело конкретни действия. Приета е политика за поддържане и непрекъснато подобрение на система за управление на околната среда, съответстваща на международния стандарт ISO 14001 : 2004, като средство за утвърждаване на доброто име и репутация на Община Асеновград, като едно екологично чисто място за живот. Основната цел на политиката по околната среда е към ефективно и ефикасно управление на всички идентифицирани процеси, оказващи влияние върху околната среда.

Ръководството на общинска администрация Асеновград внедрява своята „Политика по управление и опазване на околната среда”, която е насочена към предотвратяване на деградацията на околната среда, към нейното възстановяване, запазване за настоящите и бъдещите поколения и към нейното подобряване.

В този смисъл провежданата политика е насочена към:


  • управление на оценените аспекти въздействащи върху околната среда;

  • извършване на периодичен екологичен преглед, с анализ на въпросите, свързани с околната среда и въздействието върху нея;

  • постигане на резултатност спрямо околната среда, изразена в измерими резултати от управлението на аспектите на околната среда;

  • анализ на провежданите мерки за опазване на околната среда и оценка за тяхната ефективност;

  • периодичен анализ на националните и международните нормативни документи, оценка за отражението им върху извършваната от общинска администрация дейност, както и непрекъснат контрол за изпълнението на всички задължения, наложени от този вид документи.

Системата за управление на околната среда на общинска администрация Асеновград е описана в наръчника по околната среда, процедурите към него и е адекватна на изискването на международния стандарт ISO 14001 : 2004.

Друг фактор, освен замърсяването на почвите, водите и въздуха, с неблагоприятно въздействие върху населението е шумът. Законодателството в областта на защита от шума в околната среда урежда проблемите, свързани с разработването на мерки за избягване, предотвратяване и намаляване на вредното въздействие от шума. Чрез тяхното осъществяване се цели защита на здравето и околната среда и осигуряване качеството на живот на населението.

Плановете за действие включват:


 • анализ и оценка на шумовото натоварване през последните години;

 • анализ на причините за превишаване на граничните стойности на показателите за шум;

 • предприетите мерки за намаляване на шумовото натоварване, както и мерки в процес на подготовка;

 • оценка на евентуално намаления брой на засегнатите от шум хора в резултат на изпълнението на мерки за намаляване на шумовото натоварване;

 • формулиране на необходимите действия за подобряване акустичната обстановка в перспектива;

 • подреждане по приоритет на отделните мерки според очакваното подобряване на акустичната обстановка;

 • проекти, които компетентните органи предвиждат да реализират през следващите 5 години, включително проекти, съдържащи мерки за запазване на тихите зони.

4.8.2. Биоразнообразие и защитени територии

Биоразнообразието в региона е значително, доказателство за което е високият процент на защитени територии в Общината. Многообразието на релефа и климатичните условия на района са причина за формирането на изключително разнообразни растителни съобщества. Като част от Родопите и тук релефът е силно пресечен, с оформени ридове, остри върхове и дълбоки долове, прорязани от реките Чепеларска, Луковица, Мостовска, Сушица, Юговска и др. Надморската височина варира от 200 до 1 500м.

Асеновградският край изобилства с богата и разнообразна растителност. Влиянието на топлия климат, ранно настъпващата пролет и бързия преход към високо планинската част на Родопите създават отлични условия за съществуването на различни дървесни и тревисти видове. Многобройните долове и трудно достъпните скалисти склонове са друг фактор, който обуславя това разнообразие. Среща се обикновената ела, белият и черен бор, обикновеният бук, зимният дъб и др. В този богат на тревна растителност район се срещат средиземноморски и високопланински растения, ендемитни видове. Срещат се реликтни видове като родопската хаберлея (Орфеево цвете) с поразителни качества – изпада в състояние на мнима смърт (анабиоза). В местността „Червената стена” се среща венериното пантофче – най-рядката и най-оригинална орхидея от всички 49 наши представители на това семейство. Персийската морина е едно от най-редките в нашата страна и единственият представител на семейство Моринови у нас. Друго уникално и рядко красиво растение в района е родопското лале – смятано за родоначалник на култивираните форми холандско лале и е вписано в Червената книга на застрашените видове в България. Основното му находище е в местността „Лале баир”. По пътеките на асеновградска община се срещат още много други не по-малко интересни и красиви растения.

Животинският свят в Общината, а и като цяло в тази част на Родопите е не по-малко интересен. Тук се срещат почти всички видове дневни и нощни грабливи птици. Наред с обикновените представители на нашата флора, макар и рядко, тук се среща най-малкият бозайник у нас – кафявата белозъбка. Могат да се видят и защитеният вид змиегущер, смокът мишкар, пепелянката и костенурката. Отново тук се среща единственият в Родопите черен бързолет. През последните години се завърна и скалният орел, а в околностите на с. Мостово се среща и ястребовият орел. Потоците на северозападните Родопи предоставят прекрасна възможност за лов на пъстърва, кефал, мряна, каракуда, шаран и др. сладководни риби. В горите се срещат вълци, чакали, лисици, глигани и мечки. Районът е богат на едър и дребен дивеч.Защитените територии в община Асеновград са:

 • Местност „Анатема” - Обявена със Заповед № РД-1201/18.11.2004 г. на МОСВ, с цел опазване находища и местообитания на редки и защитени  растителни и животински видове. Намира се в землището на  гр. Асеновград,  с обща площ 1218,585 дка. Обектът се стопанисва от ДЛ – Асеновград, под контрола на РИОСВ – Пловдив;

 • Местност „Група 20 вековни чинари” край село Долнослав;

 • Вековен чинар в село Червен;

 • Вековен чинар в двор на Бачковски манастир;

 • Вековен чинар пред исторически музей – Асеновград;

 • Защитена местност „Усойката” – находище на черен бор (с. Добростан) - Естественото находище на черен бор в местността “Усойката” е обявено за природна забележителност със Заповед № 468 / 30.12.1977 г. на КОПС при МС с площ 4,0 ха, с цел запазването на едно от  редките естествени находища на черен бор  /Pinus nigra/  в Родопите на възраст над 200 години. Прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-334/31.03.2003 г. на МОСВ. Намира се в местноста “Усойката”, землище на с. Добростан, Община Асеновград.  Територията се стопанисва и охранява от ДЛ - гр. Асеновград под контрола на РИОСВ - Пловдив;

 • Местност „Дъбето” – с. Нови извор - Обявена за защитена територия със Заповед № РД-650/23.11.2000 г.на МОСВ с цел опазване на вековна гора от благун и летен дъб, с обща площ 10.3 ха. Със Заповед № РД-852/07.11.2006 г. площта на защитената територия е актуализирана от 103,00 дка на 103,383 дка. Намира се в землището на с. Нови извор, общ. Асеновград. Стопанисва се и се охранява от ДЛ - Асеновград под контрола на РИОСВ - Пловдив;

 • Местност „Чинар дере” – с. Тополово - Защитената местност е обявена със Заповед № РД - 420/14.11.1995 год. на МОС с цел запазването на  едно от последните естествени находища на източен чинар /Platanus orientalis/  в България  с площ 27,7 ха. Разположена  е по поречието на р. Тополовска  с дължина 3 км  и ширина от 30 до 100 м,  източно от  с. Тополово , Община Асеновград. Стопанисва и охранява от Държавно лесничейство “Асеновград”, под  контрола на РИОСВ – Пловдив.

 • Местност „Аязмото” – с. Конуш - Обявена за защитена територия със Заповед № РД - 897/22.11.2001 г.на МОСВ с цел опазване на гнездова колония на малка бяла чапла и нощна чапла. Обща площ 3.7 ха. Намира се в землището на с. Конуш, общ. Асеновград. Стопанисва се и се охранява от общ. Асеновград под контрола на РИОСВ - Пловдив;

 • Местност „Лале баир” (край манастир „Св. Петка”) - Местността  “Лале баир”  е обявена като природна забележителност със Заповед N 534 от 25.09.1978 г. на КОПС при МС, с цел запазването на естествено находище на българския ендемит и защитено растение  родопско лале (Tulipa rhodopaea)  с площ 2,0 ха. Прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-335/31.03.2003 г. на МОСВ. Намира се в местността “Лале баир” в землището на  гр. Асеновград. Територията се стопанисва и охранява от ДЛ – Асеновград под контрола на РИОСВ - Пловдив. Със Заповед № РД-1344/21.12.2004 г. територията на защитената местност е разширена с 49,075 дка  и общата й площ в момента е 69,179 дка.;

 • Местност „Гонда вода” - Обявено със Заповед № 24/03.01.1970 г. на МГГП за историческа място. Прекатегоризирано в защитена местност  със Заповед № РД-328/31.03.2003 г. на МОСВ, с цел опазване на вековна гора от черен  бор,  с обща площ 74,1 ха. Намира се в землището на с.Бачково, община Асеновград. Стопанисва се и се охранява от ДЛ – Асеновград, под контрола на РИОСВ – Пловдив;

 • Местност „Клувията”- „Дива вода” (Бачково-Добростан);

 • Местност „Марциганица” – с. Добростан - Местността се намира в близост до х. “Марциганица” и биосферния резерват “Червената стена” се  в землището на с. Добростан, Община Асеновград. Територията е обявена за защитена местност със Заповед № 55 / 29.01.1980 г.  на КОПС при МС  с цел да се запази характерен ландшафт  на местността, ползваща се  за отдих и туризъм  с площ 27,5 ха. Защитената местност се стопанисва и охранява от ДЛ - Асеновград под контрола на РИОСВ - Пловдив. Дървесната растителност е с преобладаващ изкуствено залесителен характер, целящ  постигането на декоративен ефект в околността на близкоразположената  х.”Марциганица”;

 • Защитена територия „Находище на дървовидна хвойна” – с. Бачково - Обявена със Заповед №РД-1465/12.12.2003 г. на МОСВ,   с цел опазване естествено находище на дървовидна хвойна (Juniperus excelsa Bieb). Територията представлява находище и на много други редки и защитени растителни видове като родопски силивряк, веленовски дебелец, венерин косъм, бодлив залист, пистация и мн. др. Намира се в землището на  с.Бачково, община Асеновград, с обща площ – 13,2 ха. Със Заповед № РД-853/07.11.2006 г. площта на защитената територия е актуализирана от 132,000 дка на 132,003 дка. Обектът се стопанисва от ДЛ – Асеновград в горскостопанско отношение и ДДивС “Кормисош” в ловностопанско отношение, под контрола на РИОСВ – Пловдив.

 • Вековен чинар в кв. Долни Воден – 2 бр.;

 • Вековен чинар в село Бачково;

 • Полски бряст в кв. Долни Воден (защитен от РОСВ – Пловдив);

 • Биосферен резерват „Червената стена” - Обявен за резерват през 1962 г. с последна заповед за разширяване № 1050 от 1990 г. на Министерство на околната среда. Обща площ 3029 ха, 2334 от които на територията, контролирана от РИОСВ - Пловдив. Разположен е в землището на с.Бачково и с.Добростан, община Асеновград и община Лъки. Типичен ботаничен резерват. Съхранява характерни за района реликтни съобщества от черен бор, борисова ела, космат дъб и др. Установени са 645 вида висши растения, от които 96 ендемични таксона и 38 таксона, включени в Червената книга на България. Характерни ендемични представители са родопският силивряк, родопското лале, венериното пантофче и др.

Природните забележителности (върхове) на територията на община Асеновград са: • „Червената скала” – 1500 м;

 • „Сини връх” – 1537 м;

 • „Стария бунар” – 1517 м;

 • „Коритарска чука” - 1500 м.

На територията на община Асеновград се намират следните пещери: • „Добростански бисер”

 • „Топчика”

 • „Дружба”

 • „Бисерна”

 • „ Олимпийска”

 • „Иванова дупка”

 • „Гаргина дупка”

 • „Змиий Бурун”

 • „Гарваница”

 • „Портата”

 • „Кладенците”

 • „Домуз дере”

 • „Хайдушко скривалище”

 • „Бялата дупка”

 • „Ристьова кошара”

 • „Ледницата”

 • „Пирковата”

 • „Фушлева”

 • „Голям чардак”

 • „Академик”

Защитени зони от общоевропейската мрежа Натура 2000 на територията на Община Асеновград са следните: • Защитена зона по директивата за птиците - с. Добростан, код BG 0002073;

 • Защитена зона по директивата за местообитанията - Река Мечка, код BG 0000436;

 • Защитена зона по директивата за местообитанията - Река Чая, код BG 0000194;

 • Защитена зона по директивата за местообитанията - Река Черкезица, код BG 0000437;

 • Защитена зона по директивата за местообитанията - Река Чинардере, код BG 0000438;

 • Защитена зона по директивата за местообитанията - Родопи - Западни, код BG 0001030;

 • Защитена зона по директивата за местообитанията - Родопи - Средни, код BG 0001031;

 • Защитена зона по директивата за птиците - Язовир Конуш, код BG 0002015.

Богатото културно-историческо наследство на Асеновград и прилежащия му регион, уникалната природа дават възможност за превръщането на Общината в желана туристическа дестинация. Това би довело до значително подобряване на икономическото развитие и насърчаване на местното население към опазване на природните ресурси и културни ценности.
4.8.3. Управление на отпадъците

На територията на Община Асеновград се генерират отпадъци и от четирите вида. Най-съществен дял се пада на битовите отпадъци. Значително по-малко са строителните и производствените отпадъци, а делът на опасните отпадни продукти е малък.

Битовите отпадъци са изключително разнообразни като вид и състав, но не са правени анализи за количественото съотношение на съставките.

Опасните отпадъци са главно луминисцентни лампи от по-големите учреждения и болнични отпадъци от общинската болница.

Производствените отпадъци се генерират основно от шивашки цехове – текстилни изрезки и хартиени отпадъци при разкрояване на облеклата, от дърводелски цехове – дървени стърготини и др.

Сметосъбирането и сметоизвозването за град Асеновград се осъществява от фирма „Комунал” ООД, а за селата – фирма „Сорико” ООД. До 10.10.2013г. битови и строителни отпадъци се изхвърлят в старото депо – Депо за ТБО в местност „Капсида”. От 10.10.2013г. в местността „Капсида” функционира ново депо „Регионален център за обезвреждане на ТБО – гр. Асеновград”, изцяло оборудвано с необходимата техника. Депото действа по всички изисквания и стандарти на ЕС. Депото представлява четири имота с кадастрални идентификатори: 00702.9.433; 00702.9.434; 00702.9.436 и 00702.9.437, урегулирани с ПУП/ ПРЗ одобрен със заповед № А-131/01.02.2010г. Капацитетът на депото е  150 000 куб.м. за неопасни /битови/ отпадъци и 75 118 куб.м. за инертни /строителни/ материали. Проектът за изграждане на депото е с наименование "Регионален център за обезвреждане на твърди отпадъци за Общините Асеновград, Първомай и Садово". Към настоящия момент се подписва договор за рекултивация на старото депо.Разделното събиране на отпадъци на територията на Общината стартира през 2007г., с договор сключен с "ЕКОПАК България" АД. От 2012г. е подписан нов договор за разделното събиране на отпадъци с фирма "Екоколект" АД.

Контейнерите ползвани за сметосъбиране на отпадъците в Община Асеновград са с обем 1,1 м3 и са тип „Бобър”.

Таблица 68: Обем на ТБО за периода 2009 – 2013 г.Година:

гр. Асеновград

Села

2009г.-

26 734 т.

3 776.55 т.

2010г.-

23 123.250 т.

4 327.85 т.

2011г.-

17 938.850 т.

5 649.95 т.

2012г.-

11 747.85 т.

3 499 т.

2013г.

13 312.550 т.

5 075.7 т.

Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет