Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гжүктеу 4.64 Mb.
бет25/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32
: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград

Източник: Община Асеновград
4.8.4. Зелени площи в населените места

Зелените площи са важен структурен и композиционен елемент в устройството на селищната среда.   

Създаването на нови и поддържането на съществуващите градски паркове и зелени площи за обществен отдих ще подобрят състоянието на околната среда и ще способстват за по-добър екологичен комфорт за населението на Общината. Тази идея е обмисляна от общинското ръководство.

Паркове и зелени площи на територията на община Асеновград: • Кръгово – Долни Воден – 0,5 дка;

 • Кръгово – бензиностанция Шел (предстои подновяване) – 0,5 дка;

 • Кръгово – бул. „Цар Иван Асен II” – 0,5 дка;

 • Кръгово – Житен пазар – 0,5 дка;

 • Кръгово – Малка и Голяма алея – 0,5 дка;

 • Кръгово – бул. „България” – Бачковски път – 0,5 дка;

 • Малка алея – 3,8 дка

 • Голяма алея – 18 дка

 • Център – Герб – 1 дка

 • Читалище – 3,7 дка

 • Парк „Пожарна” – 1,9 дка

 • Парк „Братя Пачови” – 2,5 дка

 • Детска площадка „Свобода” – 1,5 дка

 • Озеленяване по бул. „България” – 7,5 дка;

 • Градинка пред Исторически музей – 1,7 дка

 • Градинка „Нов пазар” – 6,5 дка

 • Детска площадка „Зъбчето” – 1,5 дка;

 • Парк „Крайречен” – 7 дка;

 • Озеленяване по бул. „6-ти Януари” – 7,5 дка;

 • Площадни нива и паркинг Община – 1 дка;

Проблемите на развитието и поддържането на устойчива зелена система в Община Асеновград са свързани преди всичко с ограничените средства в общинския бюджет за дейностите по озеленяване и утежнената екологична обстановка в града.
4.8.5. Изводи и обобщения на проблемите, тенденциите и насоките за развитие в областта на околната среда

Най-наболелият проблем в областта на околната среда за Община Асеновград са твърдите производствени и битови отпадъци. Те имат разнообразен произход и състав. Някои от тях не се влияят от времето и запазват състава си, формата и влиянието си върху околната среда продължително време. Други под въздействие на водата и атмосферата се разлагат и проникват в почвата и подпочвените води. Това създава проблеми не само на местата където са депонирани, но и по реките и подпочвените течения. Твърдите отпадъци се явяват основен източник на замърсяване на почвата за продължителен период от време. Те са източник на разнасяне и отравяне на почвата и водите и разпространение на различни заболявания.

През последните години се наблюдава тенденция към намаляване замърсяването на почвите. Това се отнася главно за земеделските земи.

Недостатъчната зелена площ и места за отдих в града е друг проблем на Общината. Проблемите на развитието и поддържането на устойчива зелена система в община Асеновград са свързани преди всичко с ограничените средства в общинския бюджет за дейностите по озеленяване и утежнената екологична обстановка в града. Необходимо е да се вземат постъпления в насока на изграждане на нови зелени площи и места за отдих и рекреация.
 1. УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

4.9.1. Структура на общинската администрация

Изграждането и управлението на административния капацитет на община Асеновград през следващия програмен период е особено важно изискване, защото той стои в основата на подобряването на качеството на административното обслужване и ефективното управление на проектите. Без административен капацитет е невъзможно да се постигнат добри резултати, защото той е основния двигател за постигане на набелязаните цели и индикатори в ОПР.

За да се постигнат добър административен капацитет петте йерархично свързани сфери в администрацията трябва да са добре обезпечени и да се намират с непрекъснато единство. Това са: капацитет по отношение на инструментариума (оборудване при извършване на ежедневната работа), умения, човешки ресурси, организация и инфраструктура, институции. Ако липсва и една от тези сфери административен капацитет трудно би се изградил. За да бъде този капацитет изграден и ефективен през следващия планов период, трябва да се обърне сериозно внимание на осигуряването на следните основни нива:


 • Да се поддържа модерно, отговарящо на изискванията компютърно, софтуерно и офис оборудване;

 • Да се изграждат умения отговарящи на изискванията за високо качество на административното обслужване;

 • В общинската администрация да работят опитни и квалифицирани кадри;

 • Да е изградена адекватна на потребностите инфраструктура и да е създадена необходимата организация, отразена в структурата на общинската администрация и мониторинга на постиганите от нея резултати;

 • Да се координира работата с останалите местни, регионални и национални институции, за да се постигне бързина и качество на предлаганите съвместни услуги.

Не могат да се изградят умения, ако не се разполага с необходимата техника и софтуер с която да се работи. Освен това добра организация може да се създаде само когато има обучени кадри, които да я обезпечат. Координация с останалите външни институции може да се създаде в случаите когато има създадена добра вътрешна организация с ясни функции, отговорности и контрол.

От направения анализ става ясно, че процеса на изграждане на административния капацитет е сложен процес, който изисква интегриран подход, обхващащ комплекс от инициативи и предпоставки. Изградената структура на общинската администрация и общата численост на персонала от 160 човека до голяма степен отговарят на посочените изисквания.

Фигура 7: Блок-схема на структурата на общинска администрация Асеновград

Ръководството на общината включва: Кмет, Заместник кмет и Секретар.

Общата администрация се състои от 79 човека. В нея се включват: Дирекция „Правно нормиране“, Дирекция „Финанси“ и Дирекция „Управление на ресурси и бази данни“.

Специализираната администрация се състои от 38 човека. В нея влиза Дирекция „Управление на общински активи“ и Дирекция „Хуманитарни дейности“.

Общината има 13 кмета, 8 кметски наместници и 14 са служителите в кметствата. Отдел „Вътрешен одит“ се състои от 3 човека.

Експертният капацитет предполага възможности за изпълнението на проектите през следващия програмен период, като основно се разчита на Отдел „Планиране на инвестиционни дейности, разработка на програми и проекти“, който се състои от 6 човека – 1 началник отдел, един главен експерт, 2 старши и 2 младши експерта.

През последните години по отношение на офис техниката Общинската администрация и кметствата са добре оборудвани, което осигурява високото качество на предоставяните услуги. Общината разполага с 171 броя компютри, в т.ч. преносими – 19 броя и 20 броя компютри в кметствата. Принтерите са – 113 броя, в т.ч. в кметствата – 20 броя. Сървърите са 10 броя, а скенерите – 14 бр. Копирните машини – 14 бр.; плотера е един, мултимедията е също една, постерминални устройства – 2 бр; пликовачна машина – 1 бр.

Благодарение на добрата техническа база и на наличните специалисти Информационния център за гражданите предлага 167 услуги, в т.ч. 45 извън списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ).

Като цяло може да се заключи, че община Асеновград разполага с необходимите човешки ресурси, квалификация, организация, контрол, както и с необходимата материална база.

4.9.2. Граждански сектор

Подобряване на взаимодействието на органите на местната власт и местната администрация в община Асеновград със структурите на гражданското общество за създаване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите и предлагането на нови и по-качествени услуги е важно изискване и възможност за подобряване на резултатите на местно ниво.

Участието на гражданите и на организациите на гражданското общество в процесите на вземане на решения на ниво община е от решаващо значение за едно прозрачно и отговорно местно самоуправление, работещо в интерес на общността.

По време на разработване на ОПР са идентифицирани като заинтересовани страни 30 неправителствени организации и 20 читалища, които имат потенциал да се включват при вземане на важни решения за местната общност. При разработването на ОПР част от тях се привлякоха за обсъждане на местните проблеми, приоритетите и мерките, които да залегнат в Програмата за управление на ОПР.

Някои от неправителствените организации и читалищата са реализирали единични проекти на територията на общината и имат нагласата за разработването на бъдещи проекти, които ще са по-устойчиви, ако се разработват съвместно с Общинска администрация Асеновград. Като цяло обаче няма активни в проектно отношение неправителствени организации на територията на община Асеновград.

Работещите в неправителствените организации кадри се нуждаят не само от подкрепа, но и от обучение за писане и управление на проекти. Необходимо е общината да разширява в бъдеще партньорството си с тези организации на гражданското общество с цел да се увеличи местния потенциал и да се подобрят перспективите за постигне на добри резултати. Особено активно местната власт трябва да си сътрудничи с представителите на бизнеса, на младите хора и спортните организации.

За да се постигне прозрачност и отчетност в администрацията и подобряване на механизмите за контрол върху дейността й е необходимо да се предприемат следните стъпки:


 • Опознаване и прилагане на добри европейки практики за взаимодействие на органите на местната власт и местната администрация със структурите на гражданското общество с оглед осигуряване на добро, почтено и прозрачно управление в полза на гражданите;

 • Повишаване капацитета на структурите на гражданското общество за взаимодействие с местната власт и местната администрация при реализация на съвместни проекти и предлагане на съвместни услуги;

 • Създаване на модел за взаимодействие: органи на местното самоуправление - местна администрация - граждани.

Като препоръка през новия програмен период е добре да бъдат реализирани повече съвместни проекти между общината и неправителствените организации намиращи се на територията на общината, в региона и/или в страната.
4.9.3. Подготовка и реализиране на проекти и инициативи

През 2014 г. и 2015 год. броя на одобрените проекти няма да бъде особено висок, тъй като 2014 г. е стартова за новия програмен период и новите оперативни програми все още не са стартирали. Активно ще се реализират проекти през следващите години на програмния период. Препоръчително е през тези две години да се разработват необходимите технически проекти, които ще могат да се включат в новите проекти по новите оперативни програми след като те стартират.

При направения анализ на изпълнението на проектните идеи залегнали в Общински план за развитие на община Асеновград 2007-2013 г. става ясно, е почти 2/3 от планираните проектни инициативи са изпълнени частично или изцяло.

До момента по различните оперативни програми и другите финансови механизми община Асеновград е реализирала, реализира в монета или е подала за одобрение и финансиране различни проекти. За по-голяма прегледност проектите са описани по оперативни програми и други финансови източници.

По Оперативна програма „Регионално развитие” - 5 проекта са приключили и 1 проект е в процес на изпълнение.

По Оперативна програма „Административен капацитет”- 1 проект е приключил, 3 проекта са в процес на изпълнение и 1 очаква одобрение.

По Оперативна програма „Околна среда” - 1 проект е приключил и 1 проект е в процес на изпълнение.

По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- 3 проекта са в процес на изпълнение.

По Програма „Интелигентна енергия Европа” - 1 проект е приключил.

Фонд „Социална закрила” Министерство на труда и социалната политика- 1 проект е в процес на изпълнение.

По „Регионална програма за заетост” - 1 проект е приключил и 1 очаква финансиране.

По Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”- 13 са изготвените проекта, от които 4 са одобрени за финансиране.

По Проект „Красива България” - един изготвен проект очаква одобрение.

По ПУДООС, Национална кампания „За чиста околна среда” - 14 са изготвените проекта, които очакват одобрение.

Съществува проектна готовност за изграждане и рехабилитация на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в селата Червен,  Конуш, Козаново и Леново за 3,6 млн. лв.

Ще бъде извършена реконструкция и модернизация на общинския пазар за 2 млн. лв.

Проектирането и изграждането на път от село Мостово до Кръстова гора засега е в два варианта – за 6 и 5 млн. лв., а може и да има и междинен.

Изграждането на пътя село Мулдава – манастира „Св. Петка”, който е на стойност 425 хил. лв., се бави през годините заради проблеми, свързани със собствеността и подробния устройствен план.

Проектът, финансиран от Европейския съюз, за пречиствателна станция и рехабилитация на канализационната мрежа на община Асеновград е на стойност 55 млн. евро, като съфинансирането с 10 млн. лв. е от общината, ще се реализира до края на следващата година. Част от улиците на Асеновград не са включени в инвестиционната програма, защото са предвидени в проекта.

Подготвя се проект, свързан с прилагане на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Шастливо детство” в Тополово и ОУ „Отец Паисий” – с. Мулдава. С този проект, чието съфинансиране е на стойност 280 хил. лв., ще се кандидатства пред Националния доверителен екофонд.

Предвижда се и включването на ОУ „Христо Ботев” – Асеновград, за енергийна ефективност, външна изолация и подмяна на отоплителна инсталация, като ще се кандидатства за финансиране по фонд „Козлодуй”, когато се мярката бъде отворена.

Подготвена е проектна документация по проекта „Красива България” за основен ремонт на покривната конструкция на Многопрофилната болница за активно лечение – Асеновград, като съфинансирането от общината е в размер на 200 хил. лв.

Предстои разработването на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) в резултат на който ще се определят зони за въздействие в рамките на града, които включват системи за взаимосвързани дейности за трайно  подобряване на икономическото, материалното, социалното и екологичното състояние на градската зона и Асеновград като цяло. В резултат на реализирането на този проект ще има определени зони за въздействие, подготвени проекти и набелязани мерки за кандидатстване през следващия програмен период.
ЧАСТ V.

SWOT-АНАЛИЗ1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   32


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет