Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гбет28/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


Стратегическа цел 1. „Постигане на интелигентен икономически растеж, базиран на качествено образование и създаване на благоприятна среда за инвестиции, развитие на МСП и модернизация на земеделските производства“.

  • Приоритетна област 1.1. Подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс, чрез икономически растеж и икономическо сближаване.

   • СЦ 1.1.1. Стимулиране икономическата активност на частния сектор и МСП в общината.

    • м. 1.1.1.1. Повишаване конкурентоспособността на местната икономика.

    • м. 1.1.1.2. Въвеждане на нови иновативни технологии и разнообразяване на асортиментите и услугите в МСП.

    • м. 1.1.1.3. Активен маркетинг и реклама на местните производства.

   • СЦ 1.1.2. Привличане на инвестиции и развитие на международно сътрудничество.

    • м. 1.1.2.1. Разработка и изпълнение на местна инвестиционна политика.

    • м. 1.1.2.2. Включване в програми и проекти за трансрегионално, европейско и международно сътрудничество.

   • СЦ 1.1.3. Подпомагане развитието на туризма, културното, историческото и екологичното наследство.

    • м. 1.1.3.1. Археологически разкопки, консервация и реставрация на културните обекти.

    • м.1.1.3.2. Изграждане на мрежи и утвърждаване на марки повишаващи качеството на туристическите услуги.

    • м. 1.1.3.3. Подобряване на информираността, маркетинга и рекламата на местните туристически продукти.

   • СЦ 1.1.4. Изграждане на устойчиви местни и регионални партньорства на община Асеновград.

    • м. 1.1.4.1. Изграждане на партньорства с МСП, социалните партньори, неправителствените организации и образователните структури.

    • м.1.1.4.2. Интензифициране на процеса създаващ работни места.

    • м.1.1.4.3. Подобряване качеството на човешките ресурси, чрез повишаване на образованието и квалификацията.

    • м.1.1.4.4. Разширяване на информираността и подобряване достъпа до информация.

  • Приоритетна област 1.2. Повишаване конкурентоспособността на селскостопанския сектор.

   • СЦ 1.2.1. Стабилизиране, модернизиране и развитие на селското и горското стопанство.

    • м. 1.2.1.1. Създаване на условия за развитие на конкурентоспособно селско стопанство.

    • м. 1.2.1.2. Развитие на маркетинга и рекламата на селскостопанската продукция.

    • м.1.2.1.3. Подпомагане развитието на рибовъдството, рибопроизводството и аквакултурите.

    • м. 1.2.1.4. Разширяване на връзките между земеделските производители и създаване на браншови организации в различните сектори.

    • м. 1.2.1.5. Устойчиво управление на горите и горския фонд.

   • СЦ 1.2.2. Развитие на биологичното земеделие, добиване и преработката на биопродукти.

    • м.1.2.2.1. Стимулиране развитието на биопроизводството и биодинамичното земеделие.

    • м.1.2.2.2. Насърчаване преработката на биопродукти.

   • СЦ 1.2.3. Борба с пожарите, наводненията, неблагоприятните климатични промени и вредителите.

    • м.1.2.3.1. Изграждане на система за наблюдение, превенция и борба с пожарите.

    • м.1.2.3.2. Борба с ерозията, наводненията, неблагоприятните климатични изменения и вредителите.

Стратегическа цел 2. „Подобряване качеството на живот, чрез създаване на условия за социална интеграция, достъпно и качествено здравеопазване, активна културна и спортна дейност“.

 • Приоритетна област 2.1. Интегрирано развитие на общината, чрез изграждане на инфраструктурни мрежи и услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота.

  • СЦ 2.1.1. Обновяване на социалната и здравната инфраструктура и подобряване качеството на предоставяните от тях услуги.

   • м.2.1.1.1. Осигуряване на адекватна социална инфраструктура и интеграция на групите в неравностойно положение.

   • м.2.1.1.2. Осъвременяване на здравната инфраструктура и предоставяне на по-качествени здравни грижи.

  • СЦ 2.1.2. Обновяване на образователната и културната инфраструктура и обогатяване на културния живот в общината.

   • м.2.1.2.1. Реновиране на образователната инфраструктура, подобряване на образователната система и достъпа до образование.

   • м.2.1.2.2. Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот.

   • м.2.1.2.3. Изграждане и реновиране на публичните и читалищните сгради, културните институции и културните съоръжения в общината.

   • м.2.1.2.4. Съхраняване, развитие и популяризиране на културно-историческото наследство.

  • СЦ 2.1.3. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова инфраструктура и услуги в областта на отдиха, спорта и туризма.

   • м.2.1.3.1. Изграждане и обновяване на съвременната туристическа инфраструктура.

   • м.2.1.3.2. Реконструкция и обновяване на паркове и градини.

   • м.2.1.3.3. Изграждане и обновяване на инфраструктурата и услугите на територията на общината в областта на спорта и отдиха.

Стратегическа цел 3. „Инфраструктура, териториално устройство и околна среда“.

 • Приоритетна област 3.1. Обществена инфраструктура и териториално устройство.

  • СЦ 3.1.1. Подобряване състоянието на пътната инфраструктура и уличната мрежа.

   • м.3.1.1.1. Изграждане и рехабилитация на пътната инфраструктура и привеждането й в съответствие с европейските изисквания.

   • м.3.1.1.2. Изграждане и рехабилитация на вътрешната улична мрежа.

  • СЦ 3.1.2. Подобряване състоянието на ВиК инфраструктурата и водните басейни.

   • м.3.1.2.1. Обновяване на ВиК мрежата и водоизточниците.

   • м.3.1.2.2. Подобряване качеството на ВиК услугите, чрез изграждане на съвременни пречиствателни станции.

   • м.3.1.2.3. Рехабилитация и модернизация на водоохранителните зони, водохващанията и водоемите.

  • СЦ 3.1.3. Оптимизиране на енергийната инфраструктура и енергийната ефективност.

   • м.3.1.3.1. Изграждане и обновяване на електропреносната мрежа.

   • м.3.1.3.2. Изграждане на възобновяеми енергийни източници.

   • м.3.1.3.3. Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд.

  • СЦ 3.1.4. Обновяване на съобщителната мрежа.

   • м.3.1.4. Модернизация на телекомуникационната мрежа на територията на общината.

  • СЦ 3.1.5. Изграждане и благоустрояване на градската среда и специализираните инфраструктури.

   • м.3.1.5.1. Благоустрояване на градската среда.

   • м.3.1.5.2. Благоустрояване на специализираните инфраструктури.

 • Приоритетна област 3.2. Подобряване качествата на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.

  • СЦ 3.2.1. Ефективно управление на отпадъците.

   • м.3.2.1.1. Ликвидиране на локалните замърсявания.

   • м.3.2.1.2. Подобряване качеството на сметосъбиране и сметоизвозване в общината.

   • м.3.2.1.3. Оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъците и рециклиране на отпадъчни материали.

   • м.3.2.1.4. Разработване на общинска политика за управление на отпадъците.

  • СЦ 3.2.2. Опазването на околната среда и биоразнообразието.

   • м.3.2.2.1. Подобряване на местни политики в областта на околната среда и биоразнообразието.

   • м.3.2.2.2. Опазване, съхраняване и възстановяване на биоразнообразието.

Стратегическа цел 4. “Добро управление и по-високо качество на административно обслужване.”

 • Приоритетна област 4.1. Прозрачна община и подобрено качество на обществените услуги.

  • СЦ 4.1.1. Благоустрояване на обекти на общественото обслужване и подобряване достъпа до основните административни услуги.

   • м.4.1.1.1. Благоустрояване на обекти обслужващи граждани и бизнес.

   • м.4.1.1.2.Разширяване на качеството и видовете услуги предлагани на територията на общината.

   • м.4.1.1.3.Подмяна и yпгрейд на хардуера и софтуера в общинска администрация.

   • м.4.2.1.4. Прозрачно управление и подобрена информираност на гражданите.

 • Приоритетна област 4.2. Повишаване на административния капацитет за управление на проекти.

  • СЦ 4.2.1. Повишаване знанията и уменията на общинските служители по отношение на изискванията на оперативните програми през програмния период.

   • м.4.2.1.1. Повишаване квалификацията на общинските служители в областта на проектния мениджмънт.

   • м.4.2.1.2. Разширяване на вътрешните и международните партньорства и побратимявания с други градове и общини.
ЧАСТ VII.

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА


Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет