Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гбет3/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
ЧАСТ I.

ВЪВЕДЕНИЕ

Общинският план за развитие 2014 – 2020 г. на Община Асеновград (ОПР) е главен стратегически документ, който определя целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на общината в средносрочен план. Основната му цел е да предложи обща рамка и последователност от конкретни проектни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво.

ОПР Асеновград 2014-2020 г. е разработен в периода м. февруари – м. юни 2014 г. от обединение „Партньорство за развитие на община Асеновград”. Документът е изготвен в рамките на проект „Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период”, в изпълнение на Договор № 13-13-51/01.11.2013 г., финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общинският план за развитие на община Асеновград за 2014-2020 г. e разработен в съответствие с изискванията на Методически указания за разработване на Общински планове за развитие 2014 – 2020 г., разработени от Министерство на регионалното развитие. Той отчита заложените цели и приоритети в документите от по-високо йерархично равнище на национално ниво (Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022, Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025, Регионален план за развитие на ЮЦР за 2014-2020г.). Сред тях един от най-важните документи е Областната стратегия за развитие на област Пловдив.

Философията на ОПР се базира на основните акценти на Европейската кохезионна политика, нейните цели и приоритетни области залегнали в Стратегия „Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж”, определените 11 тематични цели и най-важните теми, които имат значение за територията, а именно:

- Икономическо развитие, конкурентоспособност, създаване на работни места и преодоляване на икономическите различия;

- Социално развитие, равнопоставеност и приобщаване на социални групи в уязвимо положение;

- Околна среда - опазване, възстановяване и развитие за преодоляване на дисбаланса в пространственото развитие и в жизнения стандарт;

- Ефективното управление - за подобряване на координацията между институциите и техния капацитет.

За успешното постигане на целите и приоритетите на ОПР са използвани подходи за интегрирано планиране на развитието, които осигуряват координацията между различните сектори на икономиката и спомагат за постигане на социалната, икономическата и екологичната устойчивост на общината.

Умелото използване на подхода „от долу – нагоре”, прилаган при разработването на аналитичната част на ОПР, в съчетание с този „от горе – надолу”, използващ ефективно стратегическите планови документи, е гаранция за реализацията на работещ ОПР, осигуряващ постигането на целите и приоритетите на регионалното развитие чрез реални обществено значими проекти.

Общинският план съответства и на заложените постановки в Концепцията за пространствено развитие на община Асеновград, която се разработва успоредно с ОПР.

Обемът и съдържанието на документа се определят от разпоредбите на Закона за регионално развитие и правилника за неговото прилагане. Общинският план е разположен на най-ниското ниво за планиране и определя средносрочните приоритети и цели за развитието на общината.

Стратегическата рамка на ОПР се базира на местния потенциал на Община Асеновград, тя се определя от ситуационния анализ на настоящото състояние и перспективите за развитие, както и от политиките, залегнали в актуалните европейски, национални, регионални и областни стратегии за регионално развитие. Приложен е основният аналитичен подход включващ задълбочен анализ на социално-икономическата обстановка, очертаване на конкретните главни проблеми на община Асеновград и извеждане на индивидуалните характеристики на общината. Аналитичната част на състоянието и развитието на териториалния социално-икономически комплекс на община Асеновград, обхваща периода 2007-2011/12 г., и се базира на официалната статистическа и оперативна информация, която бе възможно да се осигури от различните институции и фирми. На тази база са определени стратегическите и специфичните цели за развитието на Община Асеновград, чиято реализация ще допринесе за постигане на поставените цели на по-горните нива в стратегическото планиране – областно, регионално, национално и европейско.

Общинският план за развитие на община Асеновград 2014-2020 г. се състои от няколко основни структурни елемента.

Първият елемент представлява обща характеристика на общината съдържаща анализ на икономическото и социалното развитие на общината. Аналитичният раздел е допълнен с анализ на силни и слаби страни, възможности и заплахи (SWOT анализ);

Вторият елемент съдържа стратегическите насоки включващи визията и обосновки на стратегическа рамка за развитие на община Асеновград за периода 2014-2020 г. В съдържателно отношение тя е насочена към актуалните проблеми и нужди на община Асеновград и се базира на възможностите на местния потенциал и на разполагаемите ресурси за реализирането на целите и приоритетите за развитие на общината през следващия планов период;

Третият елемент включва индикативната таблица и системата от индикатори за организиране на наблюдението, оценката и актуализацията на плана; описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност.

Стратегическите цели и приоритетите на Плана са насочени към изграждане на по-интелигентна и конкурентоспособна икономика, селско стопанство, подобряване качеството на услугите, по-висока степен на заетост, привличане на вниманието към проблемите на лицата в неравностойно положение и грижи за опазване на околната среда.

ОПР на община Асеновград 2014-2020 г. се разработва за период, в който се очакват сериозни промени в страната, свързани с преодоляването на последиците от финансовата и икономическа криза, задълбочаване на глобализацията и необходимостта от по-успешно провеждане на политиката на сближаване. Това са реалните предизвикателства стоящи пред общината, която активно ще работи за постигане на поставените цели през следващия планов период, осигуряващи устойчивото и интегрирано развитие на местно равнище.
Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет