Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гбет30/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


ЧАСТ VIII.

СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА


  1. ПОДХОД ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО НА СИСТЕМАТА ОТ ИНДИКАТОРИ

Посредством индикаторите за въздействие и резултат се наблюдава изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие, оценява се организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на плана за развитие.

Изгражда се система за наблюдение и оценка чрез която се извършва текущо наблюдение върху изпълнението на ОПР и на неговите цели.Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие цели осигуряването на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмиране, управление и ресурсното осигуряване на местното развитие, като са взети под внимание механизмите и процедурите, предвидени в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие (ППЗРР).

Системата от индикаторите е неизменна част от цялостния процес на оценка за наблюдение и актуализация на ОПР, която е основен обективен инструмент за проследяване изпълнението на ОПР. Изборът на подходящи индикатори се базира на специфичните характеристики на стратегическата част на ОПР и съвременните методи за наблюдение на стратегическото планиране.

Системата за наблюдение и оценка обхваща:


  • Източницитв на информация, начин и периодичност на събиране, обработка и анализиране;

  • Индикатори за наблюдение – индикатори за резултат и индикатори за продукт;

  • Органи за наблюдение;

  • Докладване и публичност.

За ритмичното наблюдение и изготвянето на междинна и последваща оценка е важно да се разработи и поддържа информационна база данни за целите на ОПР на община Асеновград, която да представлява списък с всички индикатори, на базата на които периодично да се обновяват текущите им стойности.

Такава база данни следва да се поддържа от общинската администрация и нейните специализирани администрации и отдели. За целта е необходимо активното и регламентирано взаимодействие между общинските звена и представителите на експлоатационните ведомства, териториалните подразделения на националните дирекции, неправителствения и частния сектор. Поддръжката на общинския справочник следва да бъде неразделна част от дейностите по организирането и представянето на годишните доклади за изпълнение на ОПР, заложени в системата за наблюдение и оценка на плана. Ежегодно трябва да се проследява всеки един от индикаторите, като точните стойности на показателите следва да бъдат отразявани в съответните годишни доклади за наблюдение изпълнението на плана.

Системата за наблюдение и оценка интегрира индикаторите за измерване на резултатите и въздействието на плана, като ги подрежда в стройна логически обвързана и подчинена система отчитаща изпълнението на целите и приоритетите на ОПР.

Общинският план за развитие, както и материалите, свързани с действията на съответните органи по тяхното изработване, одобряване, приемане, изпълнение, наблюдение и оценка, са официална обществена информация, която активно се разпространява през всичките периоди на изпълнение на ОПР.

Индикаторите са организирани около темите за социалното, икономическото и териториалното изграждане. Те измерват напредъка на местната общност, конкурентоспособността на МСП, образованието, изградеността на инфраструктурите, транспорта, състоянието на околната среда, социалната интеграция, бедността и здравния статус на населението.

Предложените индикатори са формулирани така, че измерват промяната в съответния продукт или резултат от изпълнението на плана – в абсолютна стойност (брой, м, кв.м и т.н.) или относителна стойност (в процент изменение). Точността на измерване на прогреса на ОПР зависи от обективността на базовите стойности на отделните индикатори, които са определени от официалните източници на информация. Определени индикатори не притежават начална стойност, което се дължи или на разминаване в данните от различните източници на информация, или поради все още липсващата система за събиране на данните. Целевите стойности на индикаторите са определени в диапазон в зависимост от степента на изпълнение на заложените проекти. Към момента на изработването на ОПР икономическите параметри на развитие на община Асеновград за следващите седем години са трудни за прогнозиране, а все още не е окончателно изяснен и размерът на финансирането, по различните оперативни програми. Поради това не е възможно да се определи в каква степен ще бъдат изпълнени всички проекти, заложени в плана. За изчисляване на целевите стойности на индикаторите е приет диапазон 30-100 % от заложения бюджет на плана, което да позволи гъвкавост съобразно реалните възможности за привличане на финансиране извън бюджета на общината. Допълнително прецизиране на целевите стойности на индикаторите може да се направи на един по-следващ етап.


  1. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Данните, въз основа на които се извършва наблюдението и оценката, съгласно чл. 79 от ППЗРР се събират от: Националния статистически институт – данни от текущата статистика, националното преброяване проведено през 2011 г.; Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН); годишни доклади на различни отдели в общината; ИВН; РИОСВ, Агенцията по заетостта, както и на данни от други надеждни регионални и местни източници на информация.

Особено важно е да се комбинират разнообразни източници на информация, предоставящи точна и осъвременена информация за следените от индикаторите характеристики. По този начин вниманието се фокусира върху предполагаемите резултати и следствия от предвидените дейности, което води до проследяване на динамиката в общинското развитие по периоди.

Данните се събират, обработват и анализират ежегодно с цел да послужат за разработването на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план (чл. 91, ал.2 от ППРЗЗ).


  1. ВИДОВЕ ИНДИКАТОРИ

Индикаторите, на чиято база се извършва наблюдението и оценката са два вида:

индикатори за резултат – отнасят се до наблюдение и оценка на изпълнението на приоритетите и мерките за развитие на общината;

индикатори за въздействие – отчитат изпълнението на специфичните и стратегически цели и имат цялостна оценка на ефективността на избраната политика за развитие.

Стратегическите цели представят желаното и възможно бъдещо състояние, докато приоритетните области представляват областите на действие и въздействие. Двата елемента изискват към тях да се приобщят различни индикатори, които в своята съвкупност водят да постигане на набелязаните цели за териториално развитие. Двата вида индикатори съвместно позволяват да се определи степента на постигане на целите и приоритетите от съдържанието на ОПР на община Асеновград.

Общинският план за развитие, отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики.
  1. Индикатори за въздействие

Индикаторите за въздействие отчитат изпълнението на специфичните и стратегическите цели и имат значение за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво интегрирано местно развитие за периода до 2020 година.

Степента на въздействие се отчита с количествено и/или качествено измерими индикатори, а в някой случаи – с качествени оценки относно достигнатата степен в социалното, икономическото и инфраструктурното развитие на Общината и приноса на това развитие за общото развитие на региона.

Индикаторите за всяка цел са формулирани въз основа на ключовите приоритетни направления от съдържанието на целите, макар че да обслужват и други приоритети на ОПР.
Таблица 70: Наблюдение и оценка на ОПР Асеновград 2014-2020 – индикатори за въздействие
Индикатори за въздействие

Мярка/ период

Начална стойност

Междин-на стойност

Целева стойност

Източник на информа-ция

Измене-ние

2017

2020

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. „Постигане на интелигентен икономически растеж, базиран на качествено образование и създаване на благоприятна среда за инвестиции, развитие на МСП и модернизация на земеделските производства“.

11.

Общ брой на нефинансовите предприятия

бр./2012

2 932

2950

3000

ТСБ

+68

22.

Наети по трудово и служебно правоотношение

бр./2012

12 003

12 170

12 480

ТСБ

+477

3.

Средна годишна заплата на наетите лица (Общо)

лв./2012

5 955

6 120

7 150

ТСБ


+1 195

4.

РДМА /Общо/

хил.лв./ 2012

59 873

60 000

61 700

ТСБ


+1 827

5.

ПДМА /Общо/

хил.лв./ 2012

57 159

58 500

59 150

ТСБ

+1 991

6.

Чуждестранни преки инвестиции

хил.евро/ 2012

11 050,7

11 800

12 950

ТСБ

+1 899,3

7.

Разработване на общинска инвестиционна стратегия

бр./2013

0

1

1

Община

+1

8.

Регистрирани безработни средно през годината

бр./2013

2 771

2 420

2 050

БТ


-721

9.

Обработваема земеделска земя

дка/2013

219 620

219 720

220 150

ОДЗ


+ 530

10.

Регистрирани земеделски производители

бр./2013


683

693

715

ОДЗ


+32

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 „Подобряване качеството на живот, чрез създаване на условия за социална интеграция, достъпно и качествено здравеопазване, активна културна и спортна дейност“.

11.

Общо лекари работещи на територията на общината

бр./2012

138

138

138

ТСБ

0

2.

Легла в болниците

бр./2012

404

404

404

ТСБ

0

3.

Откриване на нови социални услуги

бр./2013

0

3

5

ДСП

+5

4.

Напуснали общообразователните и специалните училища

бр./2011-2012

84

75

58

Общината

-26

5.

Изградени спортни съоръжения от общинско значение

бр./2013

9

11

15

Общината

+6

6.

Проведени археологически разкопки

бр.2013

2

5

8

Общината/Музея

+6

7.

Социализирани културни обекти

бр.2013

0

2

2

Общината/Музея

+4

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 „Инфраструктура, териториално устройство и околна среда“.

1.

Обслужено население от системата за сметосъбиране

%/2011

100

100

100

ТСБ

0

2.

Приети отпадъци за депата

т./2011

32 164

32 600

33 200

ТСБ


+1 036

3.

Обем на ТБО

т./2013

5 075.7

5 500

5 750

Община

+674.3

4.

Потребление на електроенергия

kWh/ 2013

972158466,4

982258466

992158478

ИВН

+20000011,6

5.

Изграждане на ПСОВ

бр.2013

0

2

6

Община

+6

6.

Инкасирана вода

куб.м/ 2013

2849461

2848261

2837254

ВиК - Пловдив

-12207

7.

Аварии ВиК

Бр./2013

285

275

250

ВиК - Пловдив

- 35

8.

Домакинства с

осигурен достъп до

интернет


%/ 2013

35

45

65

 Община

/НСИ


+30

9.

Територия използвана за горско стопанство

дка/2013

316 380.819

316 380.819

316 380.819

Община

0

10.

Населени места с

разделно събиране на

отпадъците


%/ 2013

60

100

100

 РИОСВ/Община

+40

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4 Добро управление и по-високо качество на административно обслужване.

1.

Предоставяни онлайн услуги за граждани и фирмиброй/2013 г.

0

3

5

 Община

+5

2.

Менажирани проекти от община Асеновград общо

брой/2013 г.

7

21

32

 Община

+25

3.

Реализирани проекти в партньорство с МСП

брой/2013 г.

0

1

3

 Община

+3

4.

Реализирани проекти в партньорство с НПО

брой/2013 г.

0

2

4

 Община

+4

5.

Аутсорсвани услугиброй/

2013 г.


0

2

5

Община


+5

6.

Реализирани ПЧП

брой/2012 г.

0

2

4

Община


+4  1. Индикатори за резултат

Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнениет на изведените в плана приоритети и мерки за развитие на общината в периода до 2020 година. Определените индикатори, там където е възможно са количествено измерими и имат за цел осигуряване на обективност на направените оценки и изводи (в годишните доклади от наблюдението на изпълнението на плана, междинните и последващата оценки) по отношение на напредъка при реализацията на приоритетите и мерките и постигнатото пряко въздействие в съответната област.

Подборът на индикаторите зависи от спецификата на приоритетите и планираните мерки, както и от наличието на обективна и надеждна информация за началната стойност. Количествено измеримите мерки от състава на приоритетните области се разглеждат като индикатори за резултат.


Таблица 71: Наблюдение и оценка на ОПР Асеновград 2014-2020 – индикатори за резултат

Индикатори за резултат

Мярка/ период

Начална стойност

Меж-динна стойност

Целева стойност

Източник на информа-ция

+ Измене-ние

2017

2020

ПРИОРИТЕТ 1.1. Подобряване на бизнес средата, насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на човешкия ресурс, чрез икономически растеж и икономическо сближаване.

1.

Реконструкция и модернизация на производствени мощности на МСП

бр./2013

0

11

25

Частен бизнес

+25

2.

Реализирани курсове за професионално обучение

бр./2014

0

5

9

БТ

+9

3.

Открити нови паралелки за професионално обучение, съобразени с пазара на труда

бр./2014

0

2

5

Професи-оналните гимназии

+5

4.

Реализирани съвместни проекти/инициативи между общината и МСП

бр./2013

0

2

5

Община

+5

5.

Реализирани съвместни проекти с предприемачи от други европейски страни

бр./2013


0

2

4

Община/НПО

+4

6.

Сродства за подслон и места за настаняване

бр.обекти/201320

22

25

ТСБ

+5

7.

Сродства за подслон и места за настаняване

бр./легла 2013771

790

800

ТСБ

+29

8.

Средногодишно равнище на безработицата

%/ 2013

10,3

9,1

6,2

РСЗ

-4,1

9.

Провеждане на маркетингова и рекламна кампания за популяризиране на туризма

бр./2013


0

2

4

Общината


4

ПРИОРИТЕТ 1.2. Повишаване конкурентоспособността на селскостопанския сектор.

1.

Животновъди


бр./2013


185

190

205

ОДЗ


+20

2.

Кооперации

бр./2013

9

9

9

ОДЗ


0

3.

Засети пролетни култури

дка/2013

33 178

33 220

33 950

ОДЗ


+772

4.

Засети есенни култури

дка/2013


82 090

82 090

82 090

ОДЗ


0

5.

Засети трайни насаждения

дка/2013


9 596

9 620

9 790

ОДЗ

+194

6.

Говеда

бр./2013


7 192

7 225

8 550

ОДЗ


+1 358

7.

Овце

бр./2013


3 971

4 120

6 390

ОДЗ


+2 419

8.

Птици

хил.бр./ 2013

193.675

193.925

194.125

ОДЗ


+450

ПРИОРИТЕТ 2.1. Интегрирано развитие на общината, чрез изграждане на инфраструктурни мрежи и услуги обезпечаващи по-висок стандарт на живота.

1.

Общопрактикуващи лекари

бр.2012


40

40

40

ТСБ

0

2.

Лекари по дентална медицина

бр.2012


79

79

79

ТСБ

0

3.

Медицински специалисти по здравни грижи

бр.2012


236

236

236

ТСБ

0

4.

Обхванати деца в детските градини

бр./2012- 2013

2070

2120

2150

ТСБ

+80

5.

Ново оборудване на МБАЛ

%/техн. Оборудване/2014

0

25

45

Община

45

6.

Обхват на домашния социален патронаж

бр./2013

180

200

220

ДСП

40

7.

Социална услуга „Обществена трапезария”

бр./2013

97

110

150

ДСП

53

8.

Социална услуга „Личен асистент”

бр./2013

71

85

96

ОДСП


+25

9.

Социална услуга „Приемна грижа”

бр./2013

10

15

20

ОДСП


+10

10.

Брой читалища

бр./2013

20

20

20

Община


0

11.

Деца извън системата на предучилищното възпитание

%/2012-2013

5

4

3

Община

-2

ПРИОРИТЕТ 3.1. Обществена инфраструктура и териториално устройство.

1.

Почистени нерегламентирани замърсявания

бр./2013

0

7

12

Община


+12

2.

Рекултивирани сметища

бр./2013

0

1

1

Община


+1

3.

Потребители на ИВН в гр.Асеновград (общо битови и стопански)

бр./2013

24761

24810

24890

ИВН


+129

4.

Санирани обществени сгради

бр./2013

0

8

17

Община


+17

5.

Жилищни сгради

бр./2011

14 933

15 000

15 050

ТСБ


+117

6.

Санирани жилищни сгради

%/2013

5

10

15

Община

+10

7.

Подмяна на уличното осветление с енергоспестяващи осветителни тела

бр. населени места

0

5

25

Община

+25

8.

Ремонтирани улици, тротоари и площади

кв.м./2014

0

32 000

78 000

Община

+ 78 000

9.

Ремонтирана и изградена нова пътна инфраструктура

км./2014

0

25

55

Община

+ 55

10.

Рехабилитирана и изградена канализационна мрежа (водопровод – 203,8 км; външни водопроводи – 100 км.)

%, 2014

0

20

50

ВиК – Пловдив

+50

11.

Обновена водопреносна мрежа

%, 2014

0

15

40

ВиК – Пловдив

+40

ПРИОРИТЕТ 3.2. Подобряване качествата на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси.

1.

Рехабилитирани и изградени нови зелени площи и междублокови пространства

кв.м/2014

0

5 000

7 000

Община

+7 000

2.

Изградени площадки и съоръжения намаляващи замърсяванията в населените места

брой/2013

0

9

19

Община

+19

3.

Регистрирани замърсявания на почва, въздух и вода

брой/2012 г.

0

0

0

РИОСВ

0

44.

Реализирани екологични проекти

брой/

2013 г.


0

2

5

Община


+5

5.

Включени партньори в екологичните проекти

брой/

2013 г.


0

4

6

Община


+6

6.

Разработване на планове за защитените територии и зони

брой/

2013 г.


0

2

4

Община


+4

7.

Проведени обществени инициативи за почистване на замърсени терени на територията на общината

брой/

2014 г.


1

7

14

Община


+13

ПРИОРИТЕТ 4.1. Прозрачна община и подобрено качество на обществените услуги .

1.

Участие на Община

Асеновград в

международни проекти


брой/

2013


0

2

4

Община

+4

2.

Участие на Община Асеновград в проекти подобряващи качеството на услугите

брой/

2013


0

4

9

Община

+9

3.

Въведени нови услуги за гражданите и фирмитеброй/

2014 г.


167

175

195

Община


+28

4.

Дадени пресконференции за реализирани проектни инициативи

брой/

2013


0

20

35

Община


+35

5.

Обществени обсъждания на стратегически и планови документи

брой/

2014


2

7

12

Община

+10

6.

Излъчване в медиите на заседания на Общинския съвет

брой/

2013


0

10

20

Община

+20

7.

Обучени специалисти от Общинска администрация за предоставяне на нови административни услуги

брой /2013

15

20

40

Община


+25

8.

Обновена компютърна техника

% /2013

171 компютри20%

50%

50%

Община


100%

9.

Обновена офис техника

% /2013

113 принтери20%

50%

50%

Община


100%

ПРИОРИТЕТ 4.2. Повишаване на административния капацитет за управление на проекти.

1.

Обучени общински специалисти за разработване и управление на проекти

брой /2013

0

10

20

Община


+20

2.

Обучени общински служители за изискванията на оперативните програми през новия програмен период.

брой /2013

0

10

20

Община

+20

3.

Подобрени умения за работа в местни общности и партньорство.

брой обучени/2013

0

10

20

Община


+20

4.

Обучени представители на НПО сектора и читалищата за разработване и управление на проекти

брой/2013

0

15

30

Община


+30

5.

Побратимени градове и международни партньорства

брой /2013

5

8

11

Община


+6

Каталог: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет