Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гжүктеу 4.64 Mb.
бет32/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


ЧАСТ X.

ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ


Съгласно Закона за регионалното развитие, един от основните принципи, на които се основава провеждането на държавната политика за регионално развитие, е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. Кметът на общината и Общинският съвет са органите, които осигуряват информация и публичност за дейностите свързани с изпълнението на ОПР.

Докладване изпълнението на Общинския план за развитие се извършва ежегодно от Кмета на общината. За резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя годишен доклад в съответствие с чл. 91, ал.8 от ППЗРР. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобрение от общинския съвет до 31 март на всяка следваща година. Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, се въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното развитие.

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Общинския план за развитие.

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се изпраща на председателя на Областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.

За осигуряване на публичност в изпълнение на чл.42, ал.2 от ЗРР и да се информират заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация и актуализация на ОПР, се изисква информацията за плана, за оценките и годишните доклади да се:


 • Публикува на интернет страницата на общината;

 • Използват активно местните медии;

 • Изпращат документите по реализацията и актуализацията на ОПР на всички партньори;

 • Организира и проведе публична дискусия, въвличаща компетентните органи, заинтересованите страни и професионалните общности.

Формирането на партньорства и повече възможности за съвместни действия е възможно единствено ако публично се представя пълния набор информация и се привличат активно заинтересованите страни в процеса на планиране и реализация. В рамките на разработването на документа, се представят и популяризират работните варианти на ОПР, начините за тяхната реализация и очакваните конкретни ползи за развитието на общината и нейната общност. Различните механизми за представяне и дискутиране на работата по ОПР насърчават публичното участие и провокират идеите и предложенията на различните заинтересовани групи. Отчитането на разнообразните интереси и съображения води до създаването на балансиран, реалистичен и отразяващ местната специфика документ.

Прилагането на принципа за партньорство, осигуряване на информация и публичност в процеса на местното стратегическо планиране и програмиране на етап разработване на ОПР включва: информиране, консултиране и вземане на съвместни решения. Те бяха реализирани, чрез прилагането на следните форми за публичност:Активна комуникация се постигна чрез попълване на разработените анкети и директно чрез писма и комуникация по електронна поща между възложител и изпълнител. Бяха изготвени две анкетни карти, насочени към представители на гражданското обществено и бизнеса на територията на общината. Получените предложения засилиха интегрираността на планираните проекти.

По време на разработването на ОПР се организираха пет фокус групи, включващи различни представители на местната общност и две консултативни срещи с възлови специалисти от общинската администрация.

С общинските служители се провеждаше текуща комуникация, която целеше да се изясни възникнал проблем, да се събере допълнителна информация, да се дискутират конкретни мерки и спорни моменти възникнали по време на фокус групите или при анализиране на данните.

В Общественото обсъждане на ОПР бяха привлечени широк кръг от представителите на общността, които изразиха пряко своите мнения и предложения. Направените коментари и препоръки се използваха при финалното формулиране и редактиране на стратегическата част и програмата.

След направените обсъждания, проектния вариант на ОПР бе публикуван на сайта на общината. Така стана възможно всички заинтересовани страни и активни структури на гражданското общество, бизнеса, институции и др., да се запознаят с проекта на ОПР и да се включат със своите мнения и предложения в плановия процес.

Участието на партньорите на всички нива на подготовка, съгласуване, обсъждане и контрол на изпълнението осигурява прозрачността, компетентността, ефективността и реалистичността на Общинския план за развитие.

Общинският план за развитие може да се изпълни успешно, ако се прилагат изискванията включени в настоящия документ, т.е. като се изпълняват поетапно отделните проекти, залегнали в него, следи се за постигнатите резултати и успоредно с това се осигурява адекватна информираност, участие и мотивация на заинтересованите страни и цялата местна общност.


ЧАСТ XI.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД 2014 – 2020 г.

  1. Същност и цели на Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Асеновград 2014 – 2020 г.


Програмата за реализация е елемент от структурата на ОПР и водеща предпоставка за реализацията на плана и неговите цели. Тя се явява заключителния елемент от структурата на ОПР. Програмата определя начините за разпределение на наличните и потенциалните общински времеви, финансови и организационни ресурси. В същото време тя дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и източници на финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, която е неразделна част от Общинския план за развитие. Същността на Програмата за реализация е обобщаването на подходящи проекти, продължаващи и конкретизиращи логиката на стратегическата рамка и формулираните мерки от обхвата на приоритетните направления.

Основната цел на програмата е да се осигури оперативността при изпълнението на плана. Програмата подрежда на база на логическите връзки отделните мерки и следващите ги проекти, определя ориентировъчната финансова стойност на проектите, идентифицира отговорната структура за изпълнението и надеждните потенциални партньори, както и разпределението на проектите във времето. Дефинираните и включените в състава на ОПР проекти принадлежат към определена мярка от приоритетните области на стратегическата част. Въпреки комплексния характер на редица проекти и техния принос към повече от една приоритетна област, посочена е преобладаващата им принадлежност към една от приоритетните области. По този начин се търси рационалност в подредбата на проектите и оптимално управление и разпределение на финансовите ресурси.

Всеки проект може да бъде финансиран от различни източници10, които са определени, съобразявайки се с особеностите на конкретния проект, като се отчитат възможностите за най-подходящите финансови източници.

Програмата се финансира със средства от:


  • общинския бюджет и извънбюджетните сметки и фондове;

  • републиканския бюджет;

  • оперативните програми, финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС;

  • други фондове и програми на ЕС;

  • частни средства на физически и юридически лица;

  • други източници на финансиране – банкови кредити, гаранционни фондове и др.

Програмата за реализация на Общинския план за развитие на община Асеновград за периода 2014-2020 г. съдържа:

 • проектите за изпълнение на мерките, специфичните цели и приоритети на ОПР;

 • необходимите финансови ресурси;

 • източниците на финансиране;

 • отговорните структури за изпълнение на проектите;

 • партньорските структури;

 • времето за реализация на проектите.

Приоритетите, специфичните цели и мерките в Програмата за реализация са с наименования и номера, които съответстват на наименованията и номерата в Общинския план за развитие на Община Асеновград за периода 2014-2020 г. и Индикативната финансова таблица към него.

Програмата за реализация е обвързана с процедурите по изработване на проекта на общинския бюджет за всяка следващата година. Възможно е в нея да се правят целесъобразни оперативни и текущи изменения на размера на определени средства или прехвърляне на конкретни ресурси, както и да се актуализират отделни източници на финансиране, срокове и конкретни изпълнители. Програмата може да бъде актуализирана и в зависимост от условията и прогнозите за реализация на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за развитие.

В програмата са включени одобрените проекти, които са подадени, бъдещите проекти, които имат определена степен на завършеност и готовност и предстои да бъдат финансирани, както и проекти които са в идеен вариант, но местната общност е преценила, че те са важни и трябва да се реализират до 2020 г. Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритетни направления и източници на финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, която е неразделна част от Общинския план за развитие.

Програмата за реализация на ОПР се приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.


1.2. Списък на мерките и проектите за реализация през 2014-2020 г.


Списъкът е приложение към настоящия ОПР.

Приложение 2. АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ


Анализът на заинтересованите страни е приложение към настоящия ОПР.


1 http://eur-lex.europa.eu - Съобщение на Комисията, Брюксел, 3.3.2010 г., COM(2010) 2020 окончателен

2 http://eur-lex.europa.eu - Заключения от Петия доклад за икономическото, социалното и териториалното сближаване: бъдещето на политиката на сближаване, COM(2010) 642

3 http://eur-lex.europa.eu - Официален вестник на Европейския съюз, C 102 E/286, 24.4.2008

4 НСИ не дава конкретна информация, когато броя е по-малък от 10.

5 Общината не е допустима за финансиране от ПРСР

6 Посочените данни са за територията на община Асеновград и включват и временно общинските гори. Не са посочени други гори собственост на общината, които се намират в други общини (например община Асеновград има в община Лъки- съседна община около 4000 декара гора "Пранговското".

7 Данните са предоставени от Община Асеновград на база на патентния данък.

8 Тилкиджиев и колектив, 1998 :35

9 По степени на Международната класификация на образованието (ISCED'97)

10 Посочените финансови източници /конкретните инвестиционни приоритети и приоритетни оси на оперативните програми/ са актуални към момента на завършване на Общинския план за развитие на община Асеновград. Поради факта, че оперативните програми за периода 2014-2020 не са одобрени е възможно наличието на несъответствия между тук посочените параметри на оперативните програми и техните окончателни варианти.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет