Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гжүктеу 4.64 Mb.
бет4/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград


ЧАСТ II.

РОЛЯ, ЗНАЧЕНИЕ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ


2.1 ВРЕМЕВИ И ПРОСТРАНСТВЕН ОБХВАТ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ


Общинският план за развитие е средносрочен стратегически документ и неговият времеви обхват съвпада с новия програмен период на ЕС, а именно 2014 – 2020 г.

Във фокуса на Общинския план за развитие е поставено развитието на община Асеновград, включително град Асеновград и населените места в общината, през следващите седем години. Пространственият обхват на ОПР включва град Асеновград и прилежащите му двадесет и осем села.

Стратегическите насоки за развитие визията на община Асеновград се формират от нейната специфика като община и наличните ресурси. Община Асеновград е съчетание от богата природа, древна история и местни традиции. Планинският релеф, съчетан с плодородни територии, разкриват реални възможности за рекреация и екологично селско стопанство. Съществуващите читалища, църкви и манастири заедно със съвременната градска културна среда на Асеновград, са сериозен ресурс за контакт между отделните обекти и изграждането на система от местни културни дестинации. Тези дадености са предпоставка за добро позициониране на община Асеновград по отношение на възможностите за устойчиво балансирано развитие и постигане на добри икономически показатели. Потенциалът на общината е значителен и е свързан най-вече с възможностите, които предоставя красивия планински пейзаж, културното наследство, близостта на град Пловдив с отличната му транспортна инфраструктура и културно наследство, както и големия поток преминаващи за курорта Пампорово туристи.

Представените положителни черти не завършват цялостната ситуация в общината, защото тя е съпътствана и от множество предизвикателства като нарушения баланс между развитието на общинския център и селата, влошените и влошаващи се демографски показатели, липсата на икономическа активност и осигурено комфортно обитаване. Решаването на тези проблеми са задача пред управлението през следващите години. Изявата на селата и тяхната специфика, обединяването на усилията им при реализация на различни съвместни инициативи, могат да възстановят цялостния баланс и да стимулират по-пълноценно и по-съзидателно общинското развитие.

В резултат на изпълнението на Общинския план за развитие на община Асеновград за следващия програмен период се очаква да бъде постигнато балансирано развитие на територията на общината. Като двигател за постигане на икономическо и социално сближаване между населените места в общината ще се използва общия потенциал на гр.Асеновград включващ: общинската администрация, бизнеса и неправителствения сектор.

2.2 ЦЕЛ И НАСОКИ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ


Основната цел на Общинския план за развитие е да предложи обща рамка и да очертае насоките за предприемане на конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, базирано на координация и съгласуваност на интервенциите. Той ще бъде и основата за разработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на един следващ етап. Общинският план на Асеновград е оперативен документ, обединяващ целите и начините за тяхното постигане, при задължителното съответствие с Областната стратегия за развитие на област Пловдив и Концепцията за пространствено развитие на община Асеновград.

Задачи

За успешното постигане на основната цел е необходимо да бъдат разрешени следните задачи: • Определяне на заинтересованите страни и включването им в разработването на ОПР;

 • Ясно времево разпределение на дейностите, ресурсите и комуникацията при управлението на процеса на разработване на ОПР;

 • Използването на максимален брой източници на информация за постигане на обективност и изчерпателност на информацията;

 • Структуриране на ОПР в съответствие с Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република България /2012-2022/, Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 /2014-2020/, Областни стратегии за развитие /2014-2020/ и Общински планове за развитие /2014-2020/;

 • Избор на адекватни методи и техники за анализ и прогнозиране на основните социално-икономически тенденции и извършването на стратегически ситуационен анализ;

 • Изработване на синтезиран SWOT анализ;

 • Извеждането на обобщени оценки на проблемите и потенциала на местните общински ресурси;

 • Избор на последователността на интервенциите и формулиране на изпълними стратегически предложения, базирани на интегрирания подход;

 • Формулиране на стратегическата рамка включваща: визията, целите, приоритетните области и съпътстващите ги мерки за местно развитие;

 • Публичност и информираност при разработването на ОПР включващо обществено обсъждане на проекта на ОПР на община Асеновград за периода 2014 – 2020 г.

2.3 ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА


Нормативните основания за изработване на Общинския план за развитие (ОПР) на община Асеновград за периода 2014-2020 г. са свързани с изискванията на чл. 9 т. 7 и чл.13 от действащия Закон за регионалното развитие, Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие и Методическите указания за разработване на стратегически документи, включително и на Общинските планове за развитие 2014-2020 г., одобрени със Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. (част V). Нормативните основания определят обема и съдържанието на ОПР.

Разработването на новия ОПР на община Асеновград, ще се предхожда от анализи на целевата територия, нуждите и очакванията на заинтересованите страни и дейности за консултирането с тях в процеса на стратегическото планиране. По тази причина в настоящата дейност са включени необходими мерки за разработване на анализите (събиране на информация, проучвания, обществено обсъждане), които да гарантират разработването на качествен и основан на надеждни данни стратегически общински документ, в партньорство с всички заинтересовани страни.

Разработването на общински план за развитие произтичат от задълженията на общината, регламентирани в Закона за регионално развитие и Правилника за прилага не ЗРР, въвеждащ изисквания към съдържанието на ОПР:

1. Анализ на икономическото и социалното развитие на общината;

2. Целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;

3. Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;

4. Индикаторите за наблюдението и оценката на плана;

5. Необходимите действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;

6. Описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;

7. Програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите.

Разработването на ОПР ще бъде съобразено със следните насоки и изисквания:


 • Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;

 • Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности;

 • Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на интегрираното регионално и местно развитие;

 • Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и извършване на оценки;

 • Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни източници.

Ангажименти в изработването и реализацията на ОПР имат Общинският съвет и всички структури на общинската администрация. В съответствие с чл. 13 от ЗРР, документът се приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината. Кметът на общината организира и контролира дейностите по изработването и реализацията на ОПР, а общинският съвет обсъжда и приема разработката или актуализацията на ОПР. Осигуряването на публичност и участието на заинтересованите страни в процесите е условие без което не може да се подготви пълноценен и законосъобразен управленски документ. Съгласно разпоредбите на ППЗРР, кметът и общинският съвет съвместно обезпечават прозрачността и откритостта на дейностите по ОПР.

Планът съдържа в себе си мерки и дейности за подобряване на условията и факторите за растеж в различни сектори, които се нуждаят от дълговременна и целенасочена подкрепа. Ведомствената подчиненост и формата на собственост на капитала в отделните сектори са със съпътстващ характер. ОПР създава предпоставки да се прилагат интеграционни подходи в действията на общината и публичните институции, при отчитане на интересите и използване потенциала на частния сектор, за улесняване реализацията на заложените стратегически цели и приоритети и на конкретизиращите ги дейности (мерки).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет