Общински план за развитие на община асеновград 2014-2020 гжүктеу 4.64 Mb.
бет6/32
Дата02.05.2016
өлшемі4.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
: userfiles -> file -> reshenia obs
file -> 2010 жылдың ІІІ тоқсанына арналған жоспарының орындалуы Шілде Облыс әкімдігінің мәжілісіне енгізілген мәселе Жамбыл облысының 2010 жылдың қаңтар-маусымында
file -> Жамбыл облысы әкімдігінің денсаулық сақтау басқармасына қарасты емдеу-алдын алу ұйымдары бас дәрігерлерінің жеке табысы және мүлкі туралы декларацияны жариялау
file -> Конкурстық құжаттаманы бекіту туралы
file -> Қазақстан Республикасының Президенттігіне кандидаттардың сенімді өкілдерінің сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар тізбесі
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер
file -> Мемлекеттік қызметшілер, өзге де бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері мен әскери қызметшілер,үй алу кезегінің тізімі
file -> Личная информация
file -> Жамбыл облысының құрметті азаматтарының тізімі 1999 жыл
reshenia obs -> Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград

  1. АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННАТА СИТУАЦИЯ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Съвременната ситуация в общината се анализира подробно, описват се отделни аспекти от общинското развитие и се правят обобщени изводи на базата на събраната актуална информация. Идентифицираните проблеми и ресурси са основата на SWOT анализа, чиято цел е да определи най-важните моменти в историческото и съвременното развитие на общината. Съдържанието на SWOT анализа насочва към необходимите и възможни мерки, които се базират на силните и търсят ефективни решения за преодоляването на слабите страни на територията.

Анализът се спира на географската, демографската, историческата, културната, социалната, образователната и екологичната характеристика. Проследяват се закономерностите във функционално-пространственото развитие на общината и на нейната техническа, производствена, спортна, образователна, социална, културна и друга инфраструктура.  1. СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Стратегическата част на плана обхваща формулирането на визията за развитие на общината до 2020 г., целите и приоритетите за развитие, които обхващат и проследяват взаимовръзката между формулираните стратегически цели на развитието, определените приоритети за действие и техните специфични цели, които ще бъдат реализирани посредством изпълнението на предвидения пакет от мерки и дейности, включващ подготовката, финансирането и изпълнението на конкретни проекти. Предложен е интегрирания подход в стратегическото планиране при който изведените цели се разгръщат в единството на очертаните приоритетни области. За осъществяването на дадена стратегическа цел допринасят повече от един приоритет. Планираните мерки и проекти са аргументирани, изпълними и съответстващи на местните ресурси и местната специфика.

Общинският план за развитие гарантира връзката между регионалния и местния стратегически контекст за развитие, като на практика се интегрират плановите подходи „отдолу-нагоре” и „отгоре-надолу”. ОПР отразява пространствените перспективи на територията на Общината на основата на икономическите и социалните фактори на развитието, като се отчитат възможностите за преодоляване на различията между градските и селските територии и се създават предпоставки и условия за оптимизиране на функциите на общинския център – град Асеновград, осъществява решаваща роля за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и устойчивото развитие на общината.  1. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Индикативната финансова таблица е основен структурен елемент на Общинския план за развитие. В таблицата са обобщени основните приоритети, които са резултат от процеса на планиране и разработване на стратегическата рамка за развитието на община Асеновград за периода 2014 – 2020 г. Индикативната финансова таблица представлява общата финансова рамка на развитието в община Асеновград през следващите седем години. Финансовата таблица изразява ориентировъчните ресурси за реализация на общинските проекти. Прогнозираният общ финансов ресурс е разпределен между отделните стратегически цели от ОПР. Планирано е средствата по всяка стратегическа цел да бъдат осигурени чрез съчетаване на различни финансови източници. Успешното и ефикасно управление на финансовите ресурси на общината зависи от адекватното планиране на разходите отразени във финансовата таблица.

  1. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Асеновград е основен инструмент за проследяване степента на изпълнение на ОПР. Те освен, че измерват резултатите са и средство за изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ОПР, междинната и последващата оценка на ОПР. Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на ОПР. Индикаторите измерват ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. Проследяването на степента на изпълнение на целите става посредство системата от индикатори, която обединява два основни компонента – индикатори за въздействие и индикатори за резултат. Двата вида индикатори са въведени следствие на предписанията от „Методическите указания за разработване на… общински планове за развитие за периода 2014-2020 година” на МРР. Индикаторите са избрани в синхрон с наличната информационна основа на национално, областно и местно ниво. Посочени са начални, междинни и целеви стойности на индикаторите, които ще се използват за отчитане изпълнението на ОПР на различните етапи.

  1. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНКАТА НА ПЛАНА

Изпълнението на Общинският план за развитие е продължителен, сложен и многообхватен процес, който зависи от редица фактори и промени във вътрешната и външната среда. За да е актуален ОПР се изисква непрекъснато наблюдение и текущ контрол на плана и съпътстващите го оперативни документи. За целта е разработена система за наблюдение, оценка и актуализация на плана, която обвързва функциите на участващите звена, които са разположение във времето. Описани са отговорностите и компетенциите на отделните звена, посочена е логическата и времева обвързаност между отделните функции. Посочен е начинът за интегриране на индикаторите в отделните стъпки на наблюдението и оценката. Отбелязан е подходящият момент за изготвяне на междинна и последваща оценка, както и на актуализацията на ОПР.

Основните участници в процеса на планиране и наблюдение са: Общинския съвет, Кмета на общината, специализираните дирекции и отдели в местната администрация, разнообразните институции осигуряващи информация, заинтересованите страни и професионалните общности.

  1. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Разработени са механизми за осигуряване и обмен на информация между отделните заинтересовани страни, като се отделя внимание на ефективното взаимодействие и поддържане на активна комуникация между всички участващи в процеса: общинските служители, държавните структури, бизнеса, културните институции, неправителствения сектор, образователните институции и др. Идентифицирани са възможностите за публично представяне и разпространяване на резултатите от всички етапи по разработването и реализацията на ОПР. Създадените контакти и комуникация, формирани по време на разработването на ОПР, следва да бъдат продължени по време на реализацията на плана през следващите седем години.


  1. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

Програмата за реализация на ОПР е последният елемент от структурата на ОПР в който са отразени конкретните проекти и връзките между тях заедно със сроковете и отговорниците, водещи до изпълнение на мерките и целите на ОПР. Извършена е оценка на ориентировъчната им финансова стойност, избрана е управленска структура и са посочени заинтересованите партньори в реализацията на всеки проект. Включена е възможността за актуализация на Програмата за реализация, като част от цялата система за наблюдение, оценка и актуализация на плана.


ЧАСТ IV.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет