Оглавление Порядок "капарот"жүктеу 1.31 Mb.
бет3/9
Дата18.04.2016
өлшемі1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
: data -> objects
data -> Мұрағат ісі саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсету орындары Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдарының мекенжайы
data -> МЕҢдігүл шындалиева қазақ очеркінің поэтикасы (монография)
data -> Шығыс Қазақстан облысының Семей аймағында 2012 жылы аталып өтілетін және еске алынатын
objects -> Автопереводы иосифа бродского и их восприятие в США и великобритании 1972 2000 гг
objects -> Российский автомобильный рынок
objects -> Ѓаней-ройс ѓалолу ону мадликин
objects -> Ани Пурим, самэах умвадэах
objects -> Информация об участии депутатов V созыва в заседаниях Законодательного Собрания области
objects -> Информация об участии депутатов V созыва в заседаниях Законодательного Собрания области

Молитва маарив в Йом Кипур


(Махзор стр. 28)

(Если Йом Кипур не приходится на субботу, произносят:)

Шир hамаалойс, hиней борху эс Адой-ной кол авдей Адой-ной hооймдим бевейс Адой-ной балейлойс: Сеу йедейхем койдеш уворху эс Адой-ной: Йеворехехо Адой-ной миЦийойн ойсе шомаим воорэц: Йоймом йецаве Адой-ной хасдой увалайло широй ими, тфило лэЭй-л хайой: Усшуас цадиким мейАдой-ной моузом беэйс цоро: Вайаазрейм Адой-ной вайфалтейм, йефалтейм мейршоим вейойшиейм, ки хосу вой:

Адой-ной Цво-ойс имону, мисгов лону, Элой-hей Яакойв сэло: (3 раза) Адой-ной Цво-ойс ашрей одом, бойтеах бох: (3 раза) Адой-ной hойшио, hамелех йаанейну бейойм коръейну: (3 раза)

(до сих пор – для Йом Кипур, который не приходится на субботу)

Хаци кадиш


Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)
(Хазан говорит)

Борху эс Адой-ной амэвойрох.
(Все вместе говорят)

Борух Адой-ной амэвойрох лэойлом воэд.
(Все садятся)

Борух ато Адой-ной Элой-эйну мэлэх hоойлом, ашэр бидворой маарив аровим, бэхохмо пойсэйах шэорим, увисвуно мэшанэ итим, умахалиф эс hазманим умсадэйр эс hакойховим, бэмишмэройсэйhэм борокиа кирцойной. Бойрэй йойм волойло, гойлэйл ойр мипнэй хойшэх, вэхойшэх мипнэй ойр, умаавир йойм умэйви лойло, умавдил бэйн йойм увэйн лойло Адой-ной Цвоойс шмой. Борух ато Адой-ной, амаарив аровим.

Аhавас ойлом бэйс Йисроэйл амхо оhовто, тойро умицвойс хуким умишпотим ойсону лимадто. Ал кэйн Адой-ной Элой-эйну, бэшохвэйну увкумэйну носиах бэхукэхо, вэнисмах бэдиврэй сойросхо увэмицвойсэхо лэойлом воэд. Ки hэйм хайэйну вэойрэх йомэйну, увоhэм нэhэгэ йоймом волойло, вэаhавосхо лой сосур мимэну лэойломим. Борух ато Адой-ной, ойhэйв амой Йисроэйл.
(Все вместе громко)

Шма Йисроэйл Адой-ной Элой-hэй-ну Адой-ной эход

Громко Борух шейм квойд малхусой лэойлом воэд

Вэоhавто эйс Адой-ной Элой-hэхо, бэхол лэвовхо увэхол нафшехо увэхол мэойдэхо: Вэhойу hадворим hоэйлэ, ашер онойхи мэцавхо hайойм ал лэвовэхо: Вэшинантом лэвонэхо вэдибарто бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх, увэшохбэхо увэкумэхо: Укшартом лэойс ал йодэхо, вэhойу лэтойтофойс бэйн эйнэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо, увишъорэхо:

Вэhойо им шомойа тишмэу эл мицвойсай ашер онойхи мэцавэ эсхэм hайойм, лэаhаво эс А-дэй-ной Элой-hэйхэм улэовдой бэхол лэвавхэм увэхол нафшехэм: Вэносати метар арцэхэм бэитой йойрэ умалкойш, вэосафто дэгонэхо вэсиройшхо вейицhорэхо: вэносати эйсэв бэсодхо ливhэмтэхо, вэохалто вэсовото: hишомру лохэм пэн йифтэ лэвавхэм, вэсартэм ваавдэтэм Элойhим ахэйрим вэhиштахависэм лоhэм: Вэхоро аф А-дой-ной бохэм вэоцар эс hашомайим вэлой йиhье мотор вэhоадомо лой ситэн эс йевуло, ваавадтэм мэhэйро мэал hоорэц hатойво ашер А-дэй-ной нойсэн лохэм: Вэсамтэм эс дворай эйлэ ал лэвавхэм вэал нафшехэм укшартэм эйсом лэойс ал йедхэм вэhою лэтойтофойс бэйн эйнэйхэм: Вэлимадтэм ойсом эс бнэйхэм лэдабэйр бом, бэшивтэхо бэвэйсэхо увэлэхтэхо вадэрэх увэшохбэхо увэкумэхо: Ухсавтом ал мэзузойс бэйсэхо увишъорэхо: Лэмаан йирбу йемэйхэм вимэй внэйхэм ал hоадомо ашер нишба А-дой-ной лаавойсэйхэм лосэйс лоhэм, кимэй hашомайим ал hоорэц:

Вайоймэр А-дой-ной эл Мойшэ лэймэйр: Дабэйр эл бнэй Йисроэйл вэомарто алэйhэм вэосу лоhэм цицис ал канфэй вигдэйhэм лэдойройсом, вэносну ал цицис hаконоф, псил тхэйлэс: Вэhойо лохэм лэцицис, уръеисэм ойсой, узхартэм эс кол мицвойс А-дэй-ной, ваасисэм, ойсом, вэлой сосуру ахарэй лэвавхэм вэахарэй эйнэйхэм ашер атэм зойним ахарэйhэм: Лэмаан тизкэру ваасисэм эс кол мицвойсой, виhйисэм кдойшим лЭйлой-hэйхэм: Ани Адой-ной Элой-hэйхэм ашер hойцэйси эсхэм мэйэрэц мицрайим лиhьйойс лохэм лЭлой-hим, ани Адой-ной Элой-hэйхэм:Эмэс вээмуно кол зойс, вэкайом олэйну, ки hу Адой-ной Элой-hэйну вээйн зулосой, ваанахну Йисроэйл амой, hапойдэйну мийад млохим, малкэйну hагойалэйну микаф кол hэорицим. hоЭй-л hанифро лону мицорэйну, вэhамшалэйм гмул лэхол ойэвэй нафшэйну, hоойсэ гдойлойс ад эйн хэйкэр, вэнифлоойс ад эйн миспор. hасом нафшэйну бахаим, вэлой носан ламойт раглэйну, амадрихэйну ал бомойс ойэвэйну, вайорэм карнэйну ал кол сойнэйну. hоЭй-л hоойсэ лону нэкомо бэфарой, вэойсойс умойфсим бэадмас бнэй хом. hамакэ вээвросой кол бхойрэй мицроим, вайойцэй эс амой Йисроэйл митойхом лэхэйрус ойлом. hамаавир бонов бэйн гизрэй йам суф, вээс ройдфэйhэм вээс сойнэйhэм бисэhоймойс тиба', вэроу вонов гвуросой, шибху вэhойду лишмой. Умалхусой вроцойн киблу алэйhэм, Мойшэ увнэй Исроэйл лэхо ону широ бэсимхо рабо, вэомру хулом:

Ми хомойхо боэйлим Адой-ной, ми комойхо нээдор бакойдэш, нойро сhилойс ойсэй фэлэ: Малхусхо роу вонехо, бойкэа йом лифнэй Мойшэ, зэ Эйли ону веомру: Адой-ной имлойх лэойлом воэд. Вэнээмар: Ки фодо Адой-ной эс Яакойв, угеолой мийад хозок мимэну. Борух ато Адой-ной, гоал Исроэйл.

hашкивейну овину лешолойм, веhаамидэйну малкейну лехаим тойвим улешолойм, весакнейну бээйцо тойво милфонехо, вэhойшиэйну меhэйро лемаан шмехо, уфройс олейну сукас шлоймехо. Борух ато Адой-ной, апойрейс сукас шолойм олейну веал кол амой Исроэйл веал Йерушолоим.
Все встают

Хаци кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхойн увэйеймэйхойн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)


Адой-ной, сфосай тифтох уфи ягид тhилосэхо:

Борух ато А-дой-ной Элой-hейну веЭ-лой-hей авойсейну, Э-лой-hей Авроhом, Э-лой-hей Ицхок веЭ-лой-hей Яаков, hоЭ-йл hагодойл hагибойр веhанойро, Э-йл элйойн, гоймел хасодим тойвим, койней hакойл везойхер хасдей овойс, умейви гойел, ливней внейhэм, лемаан шмой беаhаво.

Зохрейну лехаим, мелех хофейц бахаим, вехосвейну бе-сейфер hахаим, лемаанхо Элой-hим хаим

Мелэх ойзейр умойшиа умогейн. Борух Ато А-дой-ной, могейн Авроhом.

Ато гибойр лэойлом А-дой-ной, мехайей мейсим ато, рав леhойшиа. Мойрид hатол.

Мехалкейл хайим бехесед, мехайе мейсим берахамим рабим, соймейх нойфлим, веройфей хойлим, уматир асурим, умкайем эмуносой лишейнэй офор.

Ми хомойхо баал гвуройс уми дойме лох, мелех меймис умехайе умацмиах йешуо.

Ми хомойхо ов hорахамон, зойхейр йецуров лехаим берахамимВенеемон ато лэhахайойс мейсим. Борух ато Адой-ной, мехайе hамейсим.

Ато кодойш вешимхо кодойш укдойшим бехол йойм йегалелухо сэло:

Ледойр водойр hамлиху лоЭй-л, ки hу левадой моройм векодойш:

Увехейн, йискадейш шимхо Адой-ной Элой-hейну, ал Йисроэйл амехо, веал Йерушолаим ирехо, веал Цийойн мишкан квойдехо, веал малхус бейс Довид мешихехо, веал мехойнхо веhейхолехо:

Увехейн тейн пахдехо Адой-ной Элой-hейну ал кол маасехо, веэймосхо ал кол ма шеборосо, вейироухо кол hамаасим, вейиштахаву лефонехо кол hабруим, вейеосу кулом агудо эхос, лаасойс рецойнхо белейвов шолейм. Шейодану Адой-ной Элой-hейну, шеhашолтон лефонехо, ойз бейодхо, угвуро биминехо, вешимхо нойро ал койл ма шеборосо:

Увехейн тейн ковойд Адой-ной леамехо, тhило лиреехо, весикво тойво ледойршехо, уфисхойн пэ ламейахалим лох, симхо леарцехо, весосойн леирехо, уцмихас керен леДовид авдехо, ваарихас нейр левен Йишай мешихехо, бимhейро бейомейну:

Увехейн цадиким йиръу вейисмоху, вишорим йаалойзу, вахасидим берино йогилу, веойлосо тикпоц пиhо, веhоришъо куло беошон тихлэ, ки саавир мемшелес зодойн мин hоорец:

Весимлойх ато hу Адой-ной Элой-hейну левадехо, ал кол маасехо, беhар Цийойн мишкан кевойдехо, увИрушолаим ир кодшехо, какосув бедиврей кодшехо: Йимлойх Адой-ной леойлом, Элой-hаих Цийойн ледойр водойр hалелу-й-о:

Кодойш ато венойро шмехо, веэйн Элой-аh мибаладэхо, какосув, вайигбаh Адой-ной Цво-ойс бамишпот, веhоЭй-л hакодойш никдош бицдоко. Борух ато Адой-ной hамелех hакодойш:

Ато вехартону микол hоамим, оhавто ойсону вероцисо бону, вероймамтону микол hалешойнойс, векидаштону бемицвойсехо, векейравтону малкейну лаавойдосехо, вешимхо hагодойл веhакодойш олейну коросо:

Ватитен лону, Адой-ной Элой-hейну, беаhаво, эс йойм (в субботу: hашабос hазэ веэс йойм) hакипурим hазэ, эс йойм слихас hэовойн hазэ, эс йом микро койдеш hазэ, (в субботу: ликдушо велимнухо) лимхило велислихо улхапоро, лимхол бой эс кол авойнойсейну (беаhаво) микро койдеш, зейхер лицияс мицроим:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, йаалэ вейовой вейагиа, вейероэ вейероце вейишома', вейипокейд вейизохейр зихройнейну уфикдойнейну, везихройн авойсейну, везихройн Мошиах бен Довид авдехо, везихройн Йерушолаим ир кодшехо, везихройн кол амхо бейс Йисроэйл лефонехо, лифлейто летойво, лехейн улехесед улерахамим улехаим тойвим улешолойм, бейойм (hашабос hазэ увейойм) hакипурим hазэ, бейойм слихас hэвовойн hазэ, бейойм микро койдеш hазэ. Зохрейну Адой-ной Элой-hейну бой летойво, уфокдейну вой ли-врохо, веhойшиейну вой лехаим тойвим. Увидвар йешуо верахамим хус вехонейну, верахейм олейну веhойшиейну, ки эйлехо эйнейну, ки Эй л мелех ханун верахум ото:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, мхойл лаавойносейну бейойм (в субботу: hашабос hазэ увейойм) hакипурим hазэ, бейойм слихас hэовойн hазэ, бейойм микро койдеш hазэ, мхей веhаавейр пшоейну вехатойсейну минегед эйнехо, коомур, онойхи онойхи hу мойхе пшоехо лемаани, вехатойсехо лой эзкойр. Венээмар, мохиси коов пшоехо, вехеонон хатойсехо, шуво эйлай ки геалтихо. Венээмар, ки вайойм hазэ йехапейр алейхем, летаhейр эсхем микойл хатойсейхем, лифней Адой-ной титhору: (в субботу: Элой-hейну вЭй-лой-hей авойсену, рцей но вимнухосейну) кадшейну бемицвойсехо, весейн хелкейну бесойросехо, сабейну митувехо, весамейах нафшейну бишуосехо, (в субботу: веhанхилейну Адой-ной Элой-hейну беаhаво увероцойн шабос (шабосойс) кодшехо, вейонуху во (вой, вом) кол Йисроэйл мекадшей шмехо) ветаhейр либейну леовдехо беэмес, ки ато солхон леЙисроэйл, умохлон лешивтей Йешурун бехол дойр водойр, умибаладехо эйн лону мелех мойхейл весойлеах: Борух ато Адой-ной, мелех мойхейл весойлеах лаавойносейну, велаавойнойс амой бейс Йисроэйл, умаавир ашмойсейну бехол шоно вешоно. Мелех ал кол hоорец, мекадейш (в субботу: hашабос ве) Йисроэйл вейойм hакипурим:

Рцей Адой-ной Элой-hейну беамхо Исроэл вэлисфилосом шеей, веhошейв hоавойдо лидвир бейсехо, веишей Исроэл усфилосом беаhаво секабейл бероцойн, усеhи лэроцойн томид авойдас Исроэл амехо.

Вэсэхэзэно эйнэйну бешувхо лэЦиойн берахамим. Борух ато Адой-ной, hамахазир Шхиносой леЦийойн.

Мойдим анахну лох, шеато hу А-дой-ной Э-лой-hейну веЭ-лойhей авойсейну лэойлом воэд, цур хайейну могейн ишейну, ато hу лэдойр водойр, нойдэ лэхо унсапейр теhилосэхо, ал хайейну hамсурим бейодэхо веал нишмойсэйну hапкудойс лох, веал нисэхо шебехол йойм имону, вэал нифлэойсэхо вэтойвойсэхо бебехол эйс, эрэв вовойкер вэцоhороим. hатойв, ки лой холу рахамэхо, hамэрахейм, ки лой саму хасодехо, ки мэойлом кивину лох.

Веал кулом исборэйх вейсроймом веиснасей шимхо малкейну томид лэойлом воэд.

Ухсойв лехаим тойвим кол бней брисехо

Вехол hахаим йойдухо сэло, виhалелу шимхо hаhодойл лэойлом ки тойв hоЭ-йл йешуосейну веэзросейну сэло, hоЭ-йл hатойв. Борух ато Адой-ной, hатойв шимхо улэхо ноэ лэhойдойс.

Сим шолойм, тойво уврохо, хаим, хэйн вохэсэд верахамим, олэйну веал кол Исроэл амехо, борхэйну овину кулону кееход беойр понэхо, ки веойр понэхо носато лону Адой-ной Э-лой-hейну, тойрас хаим веаhавас хэсэд, уцедоко уврохо верахамим вехаим вешолойм, ветойв беэйнэхо лэворэйх эс амхо Исроэл бехол эйс увехол шоо бишлоймехо.

Увсейфер хаим брохо вешолойм уфарносо тойво, йешуо венехомо, угзейройс тойвойс, низохейр веникосейв лефонехо, анахну ве-хол амхо бейс Исроэл, лехаим тойвим улешолойм. Борух Ато Адой-ной, hамворэйх эс амой Исроэл башолойм.

Йиhью лэроцойн имрэй фи веhегйойн либи лэфонэхо, Адой-ной цури вегояли.

Элой-hей-ну вЭйлой-hей авойсейну, товой лефонехо тефилосейну, ве-ал тисалейм митхиносейну, шэ-эйн ону азей фоним укшей ойреф, лоймар лефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, цадиким анахну велой хотону, авол анахну ваавойсейну хотону:

Ошамну, богадну, гозалну, дибарну дойфи. hеэвину, веhирошну, задну, хомасну, тофалну шекер. Йоацну ро, кизавну, лацну, морадну, ниацну, сорарну, овину, пошану, цорарну, кишину ойреф. Рошану, шихасну, тиавну, тиатону:

Сарну мимицвойсехо умимишпотехо hатойвим велой шове лону. Веато цадик ал кол hабо олейну, ки эмес осисо ваанахну hиршону:

Ма ноймар лефонехо йойшейв моройм, ума несапейр лефонехо шойхейн шхоким, hалой кол hанисторойс веhаниглойс ато йойдеа':Ато йойдеа розей ойлом, весаалумойс сисрей кол хой: Ато хойфейс кол хадрей вотен, увойхейн клойойс волейв. Эйн довор нээлом мимеко, веэйн нистор минегед эйнехо: увехейн йеhи роцойн милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, шетерахейм олейну, весимхойл лону ал кол хатойсейну, усхапейр лону ал кол авойнойсейну, весимхойл весислах лону ал кол пешоейну:

Ал хейт шехотону лефонехо, беойнес увероцойн.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, беимуц hалейв.

Ал хейт шехотону лефонехо, бивли доас.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бевитуй сфосоим.

Ал хейт шехотону лефонехо, бегилуй аройойс.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, беголуй увасосер.

Ал хейт шехотону лефонехо, бедаас увемирмо.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бедибур пэ.

Ал хейт шехотону лефонехо, беhойноас рейа.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, беhирhур hалейв.

Ал хейт шехотону лефонехо, бивеидас знус.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бевидуй пэ.

Ал хейт шехотону лефонехо, безилзул hойрим умойрим.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, безодойн увишгого.

Ал хейт шехотону лефонехо, бехойзек йод.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бехилул Гашем.

Ал хейт шехотону лефонехо, бетумас сфосоим.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бетипшус пэ.

Ал хейт шехотону лефонехо, бейецер hо-ро.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бейойдъим увелой йойдъим.

Ве-ал кулом, Элой-аh слихойс, слах лону, мхол лону, капейр лону:

Ал хейт шехотону лефонехо, бехахаш увекозов.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бехапас шойхад.

Ал хейт шехотону лефонехо, белоцойн.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, белошойн hо-ро.

Ал хейт шехотону лефонехо, бемасо увематон.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бемаахол увемиштэ.

Ал хейт шехотону лефонехо, бенешех увемарбис.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бинтияс горойн.

Ал хейт шехотону лефонехо, бесиах сифсойсейну.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бесикур оин.

Ал хейт шехотону лефонехо, беэйнаим ромойс.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, беазус мецах.

Ве-ал кулом, Элой-аh слихойс, слах лону, мхол лону, капейр лону:

Ал хейт шехотону лефонехо, бифрикас ойл.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бифлилус.

Ал хейт шехотону лефонехо, бицдияс рейа.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бецорус оин.

Ал хейт шехотону лефонехо, бекалус ройш.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бекашйус ойреф.

Ал хейт шехотону лефонехо, берицас раглаим леhора.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бирхилус.

Ал хейт шехотону лефонехо, бишвуас шов.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бисинас хином.

Ал хейт шехотону лефонехо, биссумес йод.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бисимhойн лейвов.

Ве-ал кулом, Элой-аh слихойс, слах лону, мхойл лону, капейр лону.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: ойло.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: хатос.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: корбон ойле вейойред.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: ошом вадай весолуй.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: макас мардус.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: малкус арбоим.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: мисо бидей шомоим.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: корейс ваарири.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: арба мисойс бейс дин, скило, срейфо, hерег вехейнек.

Ал мицвойс асей, ве-ал мицвойс лой саасе, бейн шейейш боhейн кум асей, увейн шеэйн боhейн кум асей, эс hаглуим лону, веэйс ше-эйном глуим лону. Эс hаглуим лону, квар амарнум лефонехо, веэс шеэйном глуим лону, лефонехо hейм глуим видуим, кадовор шенээмар, hанисторойс лАдой-ной Элой-hейну, веhаниглойс лону у-ле-вонейну, ад ойлом, лаасойс эс кол диврей hатойро hазойс. Ки ато солхон леЙисроэйл, умохлон лешивтей Йешурун, бехол дойр водойр, умибаладехо эйн лону мелех мойхейл весойлейах:

Элой-hай. Ад шелой ноцарти эйни хедай, веахшов венойцарти, кеилу лой нойцорти. Офор ани бехайай, каль вехоймер бемисоси, hарей ани лефонехо, кихли молей вушо ухлимо. Йеhи роцойн милфонехо, Адой-ной Элой-hай вЭйлой-hей авойсай, шелой эхто ойд, ума шехотоси лефонехо, мхойк берахамехо hо-рабим, авол лой ал йедей йисурим вохолоим роим:

Элой-hай нецойр лешойни мейро усфосай мидабейр мирмо, велимкалелай нафши сидойм венафши кеофор лакойл тиhйе, псах либи бесойросехо, увемицвойсехо тирдойф нафши, ве-хол hахойшвим олай роо, меhейро hофейр ацосом векалкейл махшавтом. Йиhйу кемойц лифней руах умалох Адой-ной дойхе. Лемаан йехолцун йедидехо hойшио йеминхо ваанейни. Асей лемаан шмехо, Асей лемаан йеминехо, Асей лемаан тойросехо, Асей лемаан кдушосехо.

(Отступают три шага назад и говорят:)

Ойсе hашолойм бимероймов, hу яасэ шолом олейну веал кол Исроэл веимру омейн.

Йеhи роцон милефонехо Адой-ной Э-лой-hейну вЭлой-hей авойсену шейибонэ бейс hамикдош бимеhейро вейомейну весейн хелкейну бесойросехо.
Если Йом Кипур приходится на субботу:

Хазан и община вместе:

Вайхулу hашомаим вэhорэц вэхол цвоом: Вайэхал Элой-hим байойм hашвии млахтой ашэр осо вайишбойс байойм hашвии микол млахтой ашэр осо: Вайэворэйх Элой-им эс йойм hашвии вайекадэйш ойсой, ки вой шовас микол млахтой ашэр боро Элой-hим лаасойс:

Хазан читает следующее благословение

Борух ато Адой-ной Элой-hэйну вЭйло-hэй авойсэйну, Элой-hэй Авроhом, Элой-hэй Ицхок, вЭйлой-hэй Яакойв, hоЭй-л hагодойл hагибойр вэhанойро, Эйл элйойн койнэй шомаим воорэц:

Могэйн овойс бидворой мехайе мейсим бэмааморой hамэлэх hакодойш шеэйн комойhу hамэйниах лэамой бэйойм шабас кодшой, ки вом роцо лэhониах лоhэм, лефонов наавойд бэйиръо вофахад вэнойдэ лишмой бэхол йойм томид, мэйэйн hаброхойс, Эй-л hаhойдоойс Адойн ашолойм, мэкадэйш hашабос умэворэйх шви'и, умэйниах бикдушо лэам мэдушнэй ойнэг, зэйхэр лэмаасэй врэйшис:

Элой-hэйну вЭйлой-hэй авойсэйну, рцэй но вимнухосэйну, кадшейну бемицвойсэхо вэсэйн хелкэйну бесойросэхо, сабъэйну митувэхо вэсамэйах нафшейну бишуосэхо, вэтаhэйр либейну леовдэхо беэмэс, вэhанхилэйну Адой-ной Элой-hэйну бэаhаво увероцойн шабас кодшэхо, вэйонуху во кол Исроэйл мэкадшэй шмэхо. Борух ато Адой-ной, мэкадэйш hашабос:

(до сих пор говорят в субботу)

_______________________________


Открывают Арон а-кодеш

(махзор стр. 42)

Яалэ таханунейну мейэрев. Вейовой шав'осейну мибойкер. Вейеро'э ринунейну. ад орев:

Йаале койлейну мейэрев. Вейовой цидкосейну мибойкер. Вейероэ фидьонейну. ад орев:

Йаале инуейну мейэрев. Вейовой слихосейну мибойкер. Вейероэ наакосейну. ад орев:

Йаале менусейну мейэрев. Вейовой лемааной мибойкер. Вейероэ хипурейну. ад орев:

Йаале йишейну мейэрев. Вейовой таhарейну мибойкер. Вейероэ хинунейну. ад орев:

Йаале зихройнейну мейэрев. Вейовой виудейну мибойкер. Вейероэ hадросейну. ад орев:

Йаале дофкейну мейэрев. Вейовой гилейну мибойкер. Вейероэ бакошосейну. ад орев:

Йаале энкосейну мейэрев. Вейовой эйлехо мибойкер. Вейероэ эйлейну. ад орев:(закрывают Арон кодеш)

(махзор стр. 44)Даркехо Элой-hейну. леhаарих апехо. Лоро'им велатойвим. Веhи теhилосехо:

Лемаанхо Элой-hейну асей, велой лону. Рээй амидосейну. Далим верейким:

Таале арухо леоле нидоф. Тинохейм ал офор воэйфер. Ташлих хатоейну весохойн бемаасехо. Тейрэ ки эйн иш асей имону цдоко: Даркехо

Эй-л мелех йойшейв ал кисей рахамим умиснаhейг бахасидус. Мойхейл авойнойс амой маавир ришойн ришойн. Марбэ мхило лахатоим услихо лапойшеим. Ойсей цдокойс им кол босор веруах. Лой кероосом тигмойл. Эй-л hойрейсо лону лоймар шлойш эсре. Зхойр лону hайойм брис шлойш эсре. Кмой шегойдато леонов микедем. Кмой шекосув: Вайейред Адой-ной беонон вайисйацейв имой шом, вайикро вешейм Адой-ной: Вайаавойр Адой-ной ал понов вайикро:

Адой-ной Адой-ной, Эй-л рахум веханун, эрех апаим верав хесед вээмес: Нойцейр хесед лоалофим, нойсей овойн вофэша' вехатоо венакей: Весолахто лаавонейну улехатосейну унехалтону:Слах лону овину, ки хотону, мхал лону малкейну ки фошону: Ки ато Адой-ной тойв весалох верав хесед ле-хол койрехо:

(махзор стр. 45)Открывают Арон а-кодеш

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну

Слах но ашомойс уфишей леумехо. Лаавойн бонехо. Бал йехэрэ заамехо:

Слах но гиулом вейихьу мимкойр имехо. Лаавойн дголехо со весинохейм кеноомехо:

Слах но hакойл мойдим веойзвим керишумехо. Лаавойн вофэша мхал. Лемаан шмехо:

Слах но здойнойс ушгогойс ливруэй лишмехо. Лаавойн хатоим хатей. Биндивус гишмехо:

Слах но тефеш тифлус ришей амехо. Лаавойн йедидехо йевукош веэйнену. Кеноомехо:

Слах но кахаш койр'им умиштахавим леумехо. Лаавойн лекухехо капейр. Бетув таамехо:

Слах но Мэри мейахалехо умейахадехо беойломехо. Лаавойн нидохим мхей. Увней уломехо:

Слах но силуфом вегойненейм бесукас шлоймехо. Лаавойн аводехо алейм ухвойш беилумехо:

Слах но йеоншу мимроймехо. Лаавойн цойнхо шаках. Веhи сеhилосехо вероймемехо:

Слах но клойном вахамойл олеймо мимроймехо. Лаавойн рехумехо тисо милцудом бехермехо:

Слах но шемец ти'туа тиув рехумехо. Лаавойн темимехо hаавейр кегойдел рахамехо:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну

Омном кейн. Йецер сойхейн. Бону. Бох легацдейк. Рав цедек. Ваанейну: Солахти:

Геойл мерагейл. Вегам пагейл. Сифрой. Дойд шойэйг. Бекойл. Йитейн койл дворой. Солахти:

hас катейгойр. Веках санейгойр. Мекоймой. Виhи Адой-ной лемишъон лой. Лемаан нойамой. Солахти:

Зхус эзрах. Вегам йифрах. Лешойшано. Хейт hаавейр. Векойл hагбейр. Мимеойно. Солахти:

Тойв весалох. Мхал услах. Ашомим. Й-о hакшейв. Вегам hошейв. Мимроймим. Солахти:

Кеейв тахбойш. Увецул тихбойш. Авойни. Лехо сегило. Эмойр мило. Лемаани. Солахти:

Мхей фэша'. Вегам рэша. Бней врис. Неhойг хасдехо. Кейн hойдехо. Лишейрис. Солахти:

Схойс рахаши. Вегам лахаши. Тирце. Авойн нойсей. Лемаанхо асей. Весифцей. Солахти:

Пней леэлбойн. Мекойм овойн. Леhосим. Цахан hосейр. Вегам тевасейр. Левехо хойсим. Солахти:

Койли шма'. Урэй дэма'. Эйни. Рив риви. Шээй ниви. Вагашивейни. Солахти:

Шемец таhейр. Кеов маhейр. Кенээмар. Тимхэ пэша'. Ле-ам нойша. Весоймар. Солахти:

Закрывают Арон койдеш

Эй-л мелех йойшейв ал кисей рахамим умиснаhейг бахасидус. Мойхейл авойнойс амой маавир ришойн ришойн. Марбэ мхило лахатоим услихо лапойшеим. Ойсей цдокойс им кол босор веруах. Лой кероосом тигмойл. Эй-л hойрейсо лону лоймар шлойш эсре. Зхойр лону hайойм брис шлойш эсре. Кмой шегойдато леонов микедем. Кмой шекосув Вайейред Адой-ной беонон вайисйацейв имой шом, вайикро вешейм Адой-ной: Вайаавойр Адой-ной ал понов вайикро:

Адой-ной Адой-ной, Эй-л рахум веханун, эрех апаим верав хесед вээмес: Нойцейр хесед лоалофим, нойсей овойн вофэша' вехатоо венакей: Весолахто лаавонейну улехатосейну унехалтону:Слах лону овину, ки хотону, мхал лону малкейну ки фошону: Ки ато Адой-ной тойв весалох верав хесед ле-хол койрехо:

(махзор стр. 47)Открывают Арон койдеш

Ки hиней кехоймер бейад hайойцейр. Бирцойсой мархив, увирцойсой мекацейр. Кейн анахну бейодхо, хесед нойцейр.

Лабрис hабейт веэал тэфен лайейцейр:

Ки hиней коэвен бейад hамесатейс. Бирцойсой ойхейз, увирцойсой мехатейс. Кейн анахну бейодхо мехайе умемойсейс.

Лабрис hабейт веэал тэфен лайейцейр:

Ки hиней кагарзен. Бейад hэхорош. Бирцойсой дибейк лоойр. Увирцойсой пейраш. Кейн анахну бейодхо. Тоймейх они ворош.

Лабрис hабейт веэал тэфен лайейцейр:

Ки hиней кеhегэ бейад hамалох. Бирцойсой ойхейз. Увирцойсой шилах. Кейн анахну бейодхо. Эй-л тойв весалох.

Лабрис hабейт веэал тэфен лайейцейр:

Ки hиней кизхухис бейад hамезагейг. Бирцойсой хойгейг. Увирцойсой мемойгейг. Кейн анахну бейодхо. Маавир зодойн вешойгейг:

Лабрис hабейт веэал тэфен лайейцейр:

Ки hиней кайерио бейад hоройкейм. Бирцойсой мейашер. Увирцосой меакейм. Кейн анахну бейодхо. Эй-л каной венойкейм.

Лабрис hабейт веэал тэфен лайейцейр:

Ки hиней какесеф бейад hацойрейф. Бирцойсой месагсейг. Увирцосой мецорейф. Кейн анахну бейодхо. Мамци лемозойр тэреф:

Лабрис hабейт веэал тэфен лайейцейр:Закрывают Арон койдеш

Эй-л мелех йойшейв ал кисей рахамим умиснаhейг бахасидус. Мойхейл авойнойс амой маавир ришойн ришойн. Марбэ мхило лахатоим услихо лапойшеим. Ойсей цдокойс им кол босор веруах. Лой кероосом тигмойл. Эй-л hойрейсо лону лоймар шлойш эсре. Зхойр лону hайойм брис шлойш эсре. Кмой шегойдато леонов микедем. Кмой шекосув Вайейред Адой-ной беонон вайисйацейв имой шом, вайикро вешейм Адой-ной: Вайаавойр Адой-ной ал понов вайикро:

Адой-ной Адой-ной, Эй-л рахум веханун, эрех апаим верав хесед вээмес: Нойцейр хесед лоалофим, нойсей овойн вофэша' вехатоо венакей: Весолахто лаавонейну улехатосейну унехалтону:Слах лону овину, ки хотону, мхал лону малкейну ки фошону: Ки ато Адой-ной тойв весалох верав хесед ле-хол койрехо:

(стр. 49)

Хотону цурейну слах лону йойцрейну:

(стр. 50)Открывают Арон койдеш

Шма' койлейну Адой-ной Элой-hейну. Хус верахейм олейну векабейл берахамим увероцойн эс тфилосейну:

hашивейну Адой-ной эйлехо веношуво, хадейш йомейну кекедем:

Ал ташлихейну милефонехо веруах кодшехо ал тиках мимену:Ал ташлихейну леэйс зикно, кихлойс койхейну ал таазвейну: Ал таазвейну Адой-ной Элой-hейну. Ал тирхак мимену: Асей имону ойс летойво вейиру сойнейну вейейвойшу ки ато Адой-ной азартону венихамтону: Аморейну hаазино Адой-ной, бино hагигейну: Йиhйу лероцойн имрей фину веhегьон либейну лефонехо Адой-ной цурейну вегойалейну: Ки лехо Адой-ной hойхалну, ато саанэ Адой-ной Элой-hейну:

(закрывают Арон койдеш)

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну. Ал таазвейну ве-ал титшейну ве-ал тахлимейну. Ве-ал тофейр эс брисхо итону. Корвейну лесойросехо. Ламдейну мицвойсехо. hойрейну дрохехо. hат либейну лейиро эс шмехо. Умойл эс левовейну леаhавосехо. Веношув эйлехо бээмес увелейв шолейм. Улемаан шимхо hагодойл тимхойл весислах лаавойнейну какосув бедиврей кодшехо. Лемаан шимхо Адой-ной весолахто лаавойни ки рав hу:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну. Слах лону. Мхойл лону. Капейр лону. Ки ону амехо веато Элой-hейну. Ону вонехо веато овину. Ону аводехо веато адойнейну. Ону кеголехо веато хелкейну. Ону нахалосехо веато гойролейну. Ону цойнехо веато ройейну. Ону кармехо веато нойтрейну. Ону пеулосехо веато йойцрейну. Ону райаосехо веато дойдейну. Ону сегулосехо веато Элой-hейну. Ону амехо веато малкейну. Ону маамирехо веато маамирейну. Ону азей фоним, веато рахум веханун. Ону кшей ойреф, веато эрех апаим. Ону млеей овойн, веато молей рахамим. Ону йомейну кецейл ойвейр. Веато hу ушнойсехо лой йитому.

Элой-hей-ну вЭйлой-hей авойсейну, товой лефонехо тефилосейну, ве-ал тисалейм митхиносейну, шэ-эйн ону азей фоним укшей ойреф, лоймар лефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, цадиким анахну велой хотону, авол анахну ваавойсейну хотону:

Ошамну, богадну, гозалну, дибарну дойфи. hеэвину, веhирошну, задну, хомасну, тофалну шекер. Йоацну ро, кизавну, лацну, морадну, ниацну, сорарну, овину, пошану, цорарну, кишину ойреф. Рошану, шихасну, тиавну, тиатону:

Сарну мимицвойсехо умимишпотехо hатойвим велой шове лону. Веато цадик ал кол hабо олейну, ки эмес осисо ваанахну hиршону:

hиршану уфошану лохейн лой нойшану весейн бе-либейну лаазойв дэрех рэша вехиш лону йеша какосув ал йад невиехо. Йаазойв рошо даркой ве-иш овен махшевойсов вейошойв эл Адой-ной вирахамейhу веэл Элой-hейну ки йарбэ лислойах:

Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, слах умхал лаавойнойсейну бейойм (hашабос hазэ увейойм) hакипурим hазэ, вейойм слихас hэовойн hазэ, бейойм микро койдеш hазэ. Мхей веhаавейр пшоейну вехатойсейну минегед эйнехо вехойф эс йицрейну легиштаабейд лох. Вегахна' эс орпейну лошув эйлехо беэмес. Вехадейш килйойсейну лишмойр пикудехо. Умойл эс левовейну леаhаво улейиро эс шмехо. Какосув бесойросехо умол Адой-ной Элой-hехо эс левовхо веэс левав заръэхо леагаво эс Адой-ной Элой-hехо бехол левовхо увехол нафшехо лемаан хайехо: hаздойнойс веhашгогойс ато макир. hороцойн веhоойнес hаглуим веhанисторим. Лефонехо hэйм глуим видуим. Мо ону. Мэ хайейну. Мэ хасдейну. Ма цидкейну. Ма койхейну. Ма гвуройсейну. Ма ноймар лефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйло-hей авойсейну. hалой кол hагибойрим кеаин лефонехо веаншей hашейм келой hойу вахахомим кивли мадо уневойним кивли hаскейл. Ки ройв маасейгем тойhу вимей хайейhем hэвел лефонехо. Умойсар hоодом мин hабhеймо оин ки hакойл hевел: Ма ноймар лефонехо йойшейв моройм. Ума несапейр лефонехо шойхейн шхоким. hалой кол hанисторойс веhаниглойс ато йойдеа':

Шимхо меойлом ойвейр ал пэша'. Шав'осейну таазин беомдейну лефонехо бисфило. Таавойр ал пэша ле-ам шовей пэша'. Тимхе пешоейну минегед эйнехо:

Ато йойдеа розей ойлом, весаалумойс сисрей кол хой: Ато хойфейс кол хадрей вотен, увойхейн клойойс волейв. Эйн довор нээлом мимеко, веэйн нистор минегед эйнехо: увехейн йеhи роцойн милефонехо Адой-ной Элой-hейну вЭйлой-hей авойсейну, шетерахейм олейну, весимхойл лону ал кол хатойсейну, усхапейр лону ал кол авойнойсейну, весимхойл весислах лону ал кол пешоейну:

Ал хейт шехотону лефонехо, беойнес увероцойн.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, беимуц hалейв.

Ал хейт шехотону лефонехо, бивли доас.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бевитуй сфосоим.

Ал хейт шехотону лефонехо, бегилуй аройойс.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, беголуй увасосер.

Ал хейт шехотону лефонехо, бедаас увемирмо.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бедибур пэ.

Ал хейт шехотону лефонехо, беhойноас рейа.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, беhирhур hалейв.

Ал хейт шехотону лефонехо, бивеидас знус.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бевидуй пэ.

Ал хейт шехотону лефонехо, безилзул hойрим умойрим.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, безодойн увишгого.

Ал хейт шехотону лефонехо, бехойзек йод.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бехилул Гашем.

Ал хейт шехотону лефонехо, бетумас сфосоим.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бетипшус пэ.

Ал хейт шехотону лефонехо, бейецер hо-ро.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бейойдъим увелой йойдъим.

Ве-ал кулом, Элой-аh слихойс, слах лону, мхол лону, капейр лону:

Ал хейт шехотону лефонехо, бехахаш увекозов.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бехапас шойхад.

Ал хейт шехотону лефонехо, белоцойн.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, белошойн hо-ро.

Ал хейт шехотону лефонехо, бемасо увематон.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бемаахол увемиштэ.

Ал хейт шехотону лефонехо, бенешех увемарбис.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бинтияс горойн.

Ал хейт шехотону лефонехо, бесиах сифсойсейну.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бесикур оин.

Ал хейт шехотону лефонехо, беэйнаим ромойс.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, беазус мецах.

Ве-ал кулом, Элой-аh слихойс, слах лону, мхол лону, капейр лону:

Ал хейт шехотону лефонехо, бифрикас ойл.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бифлилус.

Ал хейт шехотону лефонехо, бицдияс рейа.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бецорус оин.

Ал хейт шехотону лефонехо, бекалус ройш.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бекашйус ойреф.

Ал хейт шехотону лефонехо, берицас раглаим леhора.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бирхилус.

Ал хейт шехотону лефонехо, бишвуас шов.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бисинас хином.

Ал хейт шехотону лефонехо, биссумес йод.

Ве-ал хейт шехотону лефонехо, бисимhойн лейвов.

Ве-ал кулом, Элой-аh слихойс, слах лону, мхойл лону, капейр лону.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: ойло.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: хатос.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: корбон ойле вейойред.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: ошом вадай весолуй.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: макас мардус.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: малкус арбоим.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: мисо бидей шомоим.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: корейс ваарири.

Ве-ал хатоим шеону хайовим алейhем: арба мисойс бейс дин, скило, срейфо, hерег вехейнек.

Ал мицвойс асей, ве-ал мицвойс лой саасе, бейн шейейш боhейн кум асей, увейн шеэйн боhейн кум асей, эс hаглуим лону, веэйс ше-эйном глуим лону. Эс hаглуим лону, квар амарнум лефонехо, веэс шеэйном глуим лону, лефонехо hейм глуим видуим, кадовор шенээмар, hанисторойс лАдой-ной Элой-hейну, веhаниглойс лону у-ле-вонейну, ад ойлом, лаасойс эс кол диврей hатойро hазойс.

(махзор стр. 57)

Рахамоно дэоней лаанией анейно: Рахамоно дэоней лисвирей либо анейно. Рахамоно, дэоней лемакихей рухо анейно: рахамоно анейно: Рахамоно хус. Рахамоно пройк. Рахамоно шзив. Рахамоно рахейм олон. hашто бааголо увизман корив:

(когда Йом Кипур приходится на субботу – не говорят Овину малкейну)

Овину малкейну, хотону лефонехо:

Овину малкейну, эйн лону мелех эло ото:

Овину малкейну, асей имону лемаан шмехо:

Овину малкейну, хадейш олейну шоно тойво:

Овину малкейну, батейл меолейну кол гзейройс кошойс:

Овину малкейну, батейл махшевойс сойнейну:

Овину малкейну, hофейр ацас ойвейну:

Овину малкейну, калей кол цар умастин меолейну:

Овину малкейну, ссойм пийойс мастинейну умекатригейну:

Овину малкейну, калей девер вехерев вероов ушви умашхис мибней брисехо:

Овину малкейну мнаъ магейфо минахалосехо:

Овину малкейну, слах умхойл ле-хол авойнойсейну:

Овину малкейну, мхей веhаавейр пешоейну минегед эйнехо:

Овину малкейну, мхойк берахамехо hо-рабим кол шитрей хойвойсейну:

Овину малкейну hахазирейну бисшуво шлеймо лефонехо:

Овину малкейну шлах рефуо шлеймо лехойлей амехо:

Овину малкейну краъ ройа гзар динейну:

Овину малкейну зохрейну безикоройн тойв лефонехо:

Овину малкейну косвейну бе-сейфер хаим тойвим:

Овину малкейну косвейну бе-сейфер геуло вишуо:

Овину малкейну косвейну бе-сейфер парносо вехалколо:

Овину малкейну косвейну бе-сейфер зхийойс:

Овину малкейну косвейну бе-сейфер слихо умхило:

Овину малкейну hацмах лону йешуо бекоройв:

Овину малкейну hорейм керен Йсроэйл амехо:

Овину малкейну hорейм керен мешихехо:

Овину малкейну малей йодейну мибирхойсехо:

Овину малкейну малей асомейну сово:

Овину малкейну шма койлейну хус верахейм олейну:

Овину малкейну кабейл берахамим увероцойн эс тфилосейну:

Овину малкейну псах шаарей шомаим лисфилосейну:

Овину малкейну зохур ки офор анохну:

Овину малкейну но ал тешивейну рейком милефонехо:

Овину малкейну теhей hашоо hазойс шаас рахамим веэйс роцойн милефонехо:

Овину малкейну хамойл олейну ве-ал ойлолейну ветапейну:

Овину малкейну асей лемаан hаругим ал шейм кодшехо:

Овину малкейну асей лемаан твухим ал йихудехо:

Овину малкейну асей лемаан боей боэйш увамаим ал кидуш шмехо:

Овину малкейну некойм дам аводехо hашофух:

Овину малкейну асей лемаанхо им лой лемаанейну:

Овину малкейну асей лемаанхо веhойшиейну:

Овину малкейну асей лемаан рахамехо hо-рабим:

Овину малкейну асей лемаан шимхо hагодойл hагибойр веhанойро шеникро олейну:

Овину малкейну хонейну ваанейну ки эйн бону маасим, асей имону цдоко вохесед веhойшиейну: Закрывают Арон койдеш

Ледовид мизмойр. ЛАдой-ной hоорец умлойо, тейвейл вейойшвей во: Ки hу ал йамим йесодо, ве-ал неhоройс йехойненеhо: Ми йаале беhар Адой-ной, у-ми йокум бимкойм кодшой: Неки капаим увар лейвов, ашер лой носо лашов нафши, велой нишба лемирмо: Йисо врохо меэйс Адой-ной уцдоко мейЭлой-hей йишъой: Зэ дойр дойршов, мевакшей фонехо Яакойв сэло: Сеу шеорим рошейхем, веhиносъу писхей ойлом, вейовой мелех hаковойд: Ми зэ мелех hаковойд, Адой-ной изуз вегибойр, Адой-ной гибойр милхомо: Сеу шеорим рошейхем, усеу писхей ойлом, вейовой мелех hаковойд: Ми hу зэ мелех hаковойд, Адой-ной Цво-ойс hу мелех hаковойд сэло:

Хазан говорит Кадиш шолэм:


Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн:

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисроймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн:

Тискабэйл цлойсhойн увоусhойн дэхол бэйс Йисроэл кодом авуhойн ди вишмайо веимру омейн:

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн:

Эйсэ hашолэйм бимрэймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн:Когда Йом Кипур приходится на субботу, говорят:

Мизмойр лэДовид, Адой-ной рои лой эхсор, бинэойс дэшэ йарбицэйни, ал мэй мэнухойс йэнаалэйни: Нафши йэшойвэйв, йанхэйни вэмаглэй цэдэк лэмаан шмой: Гам ки эйлэх бэгэй цалмовэс лой иро ро, ки ато имоди, шивтэхо умишантэхо эймо йэнахамуни: Тааройх лэфонай шулхон нэгэд цойрэрой, дишанто вашэмэн ройши, койси рвойо: Ах тойв вохэсэд ирдэфуни кол йэмэй хайой, вэшавти бэвэйс Адой-ной лэойрэх йомим:

Хазан произносит Хаци-Кадиш

Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омэйн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн:


Хазан

Борху эс Адой-ной hамэвойрох


Хазан и община вместе

Борух Адой-ной hамэвойрох лэойлом воэдОлейну лэшабеях


Олейну лэшабеях лаадойн hакойл, лосэйс гдуло лэйойцер берейшис, шелой осону кегойей hоароцойс велой сомону кемишпохойс hоадомо, шелой сом хелкейну коhэм вегойролэйну кехол hамойном; шеhэйм миштахавим лэhэвэл велорик. Ваанахну койр'им умиштахавим умойдим лифнэй мелэх малхэй hамлохим hакодойш Борух hу, Шеhу нойтэ шомаим вейойсэд орец, умойшав йекорой башомаим мимаал, ушхинас узой беговhей мероймим, hу Э-лой-hейну эйн ойд. Эмес малкейну Эфэс зулосой, какосув бесойросой вейодато hайойм, ваhашейвосо эл лэвовэхо, ки Адой-ной hу hоЭ-лой-hим, башомаим мимаал веал hоорец митохас, эйн ойд.

Веал кейн нэкаве лэхо Адой-ной Э-лой-hейну, лир'ойс меhейро бесифэрэс узэхо, леhаавир гилулим мин hоорец, веhоэлилим коройс йикорейсун, лэсакэйн ойлом бемалхус Ш-адай, вехол бнэй восор йикрэу вишмехо леhафнойс эйлэхо кол ришей орец. Якиру вейейд'у кол йойшвей сэйвэл, ки лэхо тихра' кол бэрэх, тишова' койл лошойн. Лэфонэхо Адой-ной Э-лой-hейну ихре'у веипойлу, велихвойд шимхо йекор йитэйну викаблу хулом алэйhем эс ойл малхусэхо, весимлойх алэйhем меhейро лэойлом воэд, ки hамалхус шелхо hи, улэойлмей ад тимлойх беховойд, какосув бесойросэхо Адой-ной имлойх лэойлом воэд. Венээмар веhойо Адой-ной леМэлех ал кол hоорэц, байойм hаhу йиhйе Адой-ной эход ушмой эход.


Кадиш Йосойм


Йисгадал вэйискадаш шмэй рабо: (община: омэйн)

Бэолмо ди вро хир’усэй вэямлих малхусэй вэяцмах пурконэй викорэв мэшихэй: (община: омэйн)

Бэхайейхэйн увэйеймэйхэйн увэхайей дэхол бэйс йисроэйл бааголо увизман корив вэимру омэйн: (община: омейн. Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо)

Йеhэй шмэй рабо мэворах лэолам улэолмэй олмайо: Йисборэйх вэйиштабах вэйиспоэйр вэйисрэймом вэйиснасэй вэйисhадор вэйисалэ вэйисhалол шмэй дэкудшо брих hу: (община: омэйн)

Лээйло мин кол бирхосо вэширосо тушбэхосо вэнэхэмосо даамирон бэолмо вэимру омэйн: (община: омейн)

Йеhэй шломо рабо мин шмайо вэхайим тойвим олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ойсэ шолойм бимрэймов hу яасэ шолойм олэйну вэал кол Йисроэйл вэимру омэйн: (община: омейн)

Ал тиро


Ал тиро мипахад писойм, умишояс решоим ки совой. Уцу эйцо весуфор, дабру довор велой йокум, ки имону Э-йл. Веад зикно ани hу вэад сэйво ани эсбойл. Ани осиси ваани эсо ваани эсбойл ваамалэйт.

Ах цадиким йойду лишмехо, йейш’ву ишорим эс понэхо.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет