ОҚытушыға арналған пән бағдарламасыДата25.04.2016
өлшемі141.26 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3-деңгейлі СМЖ құжат


ПОӘК
ПОӘК

Оқытушыға арналған пән «Қазіргі қазақ әдебиеті» бойынша бағдарламасы№ баспа

«_»_ 201 жылПОӘК 042-18-29-1. 66/01-201

ПӘННІҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Қазіргі қазақ әдебиеті»
5В020500 : -«Филология: қазақ тілі »

5В011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті»,

5В012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандықтары үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2015
Алғы сөз

1 ҚҰРАСТЫРЫЛҒАН

Құрастырушы:———— «» 201 5ж. Ақтанова А.С. , ф.ғ.к., доцент

«Қазақ әдебиеті» кафедрасы


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ
2.1 «Қазақ әдебиеті» кафедрасының мәжілісінде
Хаттама №___ «___» _________2015 ж.
Кафедра меңгерушісі _______________Ақтанова А.С.

2.2 Филология факультетінің оқу- әдістемелік бюросының отырысында

қарастырылды
Хаттама №___ «___» ___2015 ж.
Төраға _________________Сәмекбаева Э.М.
3 БЕКІТІЛГЕН
Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды
Хаттама №___ «___» ___________2015ж.

Төраға _________________Искакова Г.К.


4  №1баспа


Мазмұны

1 Қолданыс саласы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің (модулдің) мазмұны

5 Студенттердің өздік жұмыстарының тақырыптарының тізімі

6 Оқу-әдістемелік әдебиетімен қамтамасыз ету картасы

7 Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ

Пәннің оқу-әдістемелік кешеннің құрамындағы оқытушыға арналған пән бойынша «Қазіргі қазақ әдебиеті» бағдарламасы

5В020500 « Филология: қазақ тілі » 5В011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті», 5В012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» , - мамандықтары бойынша оқитын пәннің оқу-әдістемелік кешеннің құрамындағы оқытушыға арналған бойынша

2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Аталған оқытушыға арналған бағдарлама «Қазіргі қазақ әдебиеті» пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру тәртібін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді:

- Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің бекітілген және қолданысқа енгізілген ҚР МЖМБС 3.08.275-2006, , ҚР МЖМБС 3.08.384-2006 , ҚР МЖМБС 3.08.267-2006 Мемлекеттік білім беру стандарттары;

- 5В020500 : -«Филология: қазақ тілі », 5В012100 «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті», «5В011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2014 «Пәннің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2014«Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.


3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Қазіргі қазақ әдебиеті» пәні бойынша студенттерге жан-жақты тарихи-әдеби, теориялық толық мәліметтер мен практикалық дағдылар туралы түсінік беріледі. «Қазіргі қазақ әдебиеті» жоғары оқу орындарына қойылатын талаптар тұрғысынан ғылыми негізде және жылдар бойғы жинақталған бай іс-тәжірибелік нәтижелер мен әдістемелік тұжырымдар ескеріле отырып оқытылады. Сонымен қатар, көркем әдебиеттің оқытылу тарихының жүйесі, ерекшелік сипаттары көрсетіледі. Әр жылдарда құнды-құнды пікірлер айтқан көрнекті әдебиетшілердің еңбектеріне де назар аударылады.

Сондықтан, бағдарламаның тақырыптарының бір-бірінің заңды жалғасындай болып шығуына жете көңіл бөлінді. Мазмұн сабақтастығы, мәселелердің туындау рет-реттілігі сақталды. «Қазіргі қазақ әдебиеті» бакалавриат сатысының 4-курсында жүргізіліп, дәрістік және семинар түрлерін қамтиды.

3.2 Пәнді оқу мақсаты:

Тәуелсіздік, ұлттық сана-сезім, ұлттық рух, тіл мен діл ұлт руханиятының маңызды факторлары. Сондықтан да «Қазіргі қазақ әдебиеті» пәнінде рухани мәдени құндылықтар, ұлттық идея, ұлттық болмыс, жаңа көзқарас, жаңа дүниетаным тұрғысынан бағалануы мейлінше заңды құбылыс. Әдебиет әлеміндегі сапалық өзгерістер, көркемдік қуаты мол, ой толғамы терең ерекше шығармалардың генезисі, стилистикасы, поэтикасы, жанрлық-тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық ерекшеліктері адам-қоғам-табиғат қарым-қатынастарын жаңаша көзқараспен талдау.3. 3 Пәнді оқудың негізгі міндеттері:

«Қазіргі қазақ әдебиеті» бұрын өтілетін «Қазақ әдебиетінің тарихы» пәнінде қысқаша баяндалып кететін ұғымдар мен категорияларды эстетика қағидаларымен тамырлас алып, жан-жақты терең қамтуға тиіс. Әдеби процесс пен көркем шығарманы ғылыми-теориялық тұрғыдан саралап,түсіну және оның көркемдік-эстетикалық даму жолдарын пайымдау. Көркем шығармаға талдау жасаудың ғылыми принциптерін игеру, әдебиетті зерттеп үйренуге қажетті біліммен қаруландыру; әдеби шығарманың мазмұны мен пішінінің арақатынасының сырын ұғыну; әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдармен, категориялармен жұмыс жасау, игеру; әдеби даму процесі, оның заңдылықтары, көркемдік тәжірибе дәстүрі мен жаңашылдық мәселелерін көркемдік тұрғыда қабылдай білу; көркемдік, оның өзіндік болмысын, көркемдік өлшемдерін біліп, танитын талғам қалыптастыру; әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралай алып, түрлі қырынан талдай білуге жаттықтыру.3.4 Білім алу нәтижесі:

  • Көркем шығарманы талдаудың ғылыми принциптерін игеріп, әдебиет тарихы мен көркем туындыны зерттеуге қажетті біліммен қаруланады.

  • әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдарды, категорияларды теориялық тұрғыда терең игереді.

  • өз бойында көркемдікті танитын талғам қалыптастырады.

  • әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралап, түрлі қырынан талдауды үйренеді.

  • қазіргі әдебиеттанудың өзекті мәселелерімен таныс болады.

  • теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді.

  • зерттеу жұмысына икем-дағдысы қалыптасады.

кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді.
3.5 Пән пререквизиттері
Әдебиеттануға кіріспе

Әлем әдебиетінің тарихы

Қазақ әдебиетінің тарихы

3.6 Пән постреквизиті:

1. Әдебиет теориясы.

3. Қазақ әдеби сынының тарихы.


3.7 Жұмыс оқу жоспарынан үзінді:

1 кесте


Курс

Сем-естр

Кредит

Дәріс (сағ)

Семинар (сағ)

Лаб. (сағ)

ОЖСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ)

Барлығы

(сағ)


Бақылау түрі

4

7

2

15

15

-

15

45

90

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛДІҢ) МАЗМҰНЫ

Пәннің мазмұны. Сабақтардың түрі бойынша сағаттарды бөлу 2 КестеТақырыптар атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1Дәріс сабақтары
1 модуль Тәуелсіздік кезеңіндегі тарихи романдар
Тарихи романдар. Тақырыптық-идеялық, стильдік-құрылымдық ерекшеліктері .Тарихи шындық пен көркемдік шешім. Қазіргі қазақ романдары.Поэтика,шеберлік мәселелері Т.Рысқұловтың өміріне арналған ғұмырнамалық эпопея.Ш.Мұртаза шығармашылығы

4

2 модуль Қазіргі прозаның даму арналары

Проза жанрының жаңа бағыттары және көркемдік ізденістер. Мемуарлық проза.Замана шындығының берілу ерекшеліктері және көркемдік .Лирикалық проза.Сипаты,зерттелуі,жанрлық ерекшеліктері
3

3-модуль. Қазіргі қазақ поэмалары

Қазіргі қазақ поэмалары Н.Айтұлы,Ж.Бөдеш шығармашылықтары

М.Шаханов.Иран -ғайып шығармашылықтары. Қазіргі қазақ лирикасы Қазақтың философиялық лирикасы


3

4-модуль Қазіргі қазақ драматургиясы

1

5-модуль Қазақ сатирасы

1

6-модуль Қазіргі қазақ сыны

1

7-модуль Шетелдегі қазақ әдебиеті

1

8-модуль Әдеби байланыстың дамуы

1
15

Тәжірибелік сабақтар
1 модуль. Тәуелсіздік кезеңіндегі тарихи романдар
1-тақырып.

Р.Тоқтаров «Абайдың жұмбағы» роман-хамсасы.Көркемдік құрылымдық ерекшелігі.
1

2-тақырып.

Ш.Мұртазаның «Тамұқ» романы.Роман хамсадағы оқиға өрбіту,тұлға жасау ерекшелігі.

1

3-тақырып.

Қ.Жұмаділов «Дарабоз» романындағы тарихи тұлғалар ,Қабанбай батыр бейнесі және ұлттық рухтың көрінуі
1

4-тақырып.

Э.Төреханов «Ескендір мен Роксана» романындағы тарихи оқиғалар мен кейіпкерлер жүйесі,аңыз бен шындықтың үндесуі1

2 модуль Қазіргі прозаның даму арналары.
5-тақырып.

А.Кемелбаева , А. Алтай шығармалары1

6-тақырып.

Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша»дилогиясы Лирикалық проза.Лирикалық прозадағы психологизм.Ш.Бейсенова «Сүзгенің соңғы күндері»хикаятындағы лиризм мен психологизм.1

7-тақырып.

Қ.Мырзалиев ,М.Шаханов поэмаларының тақырыптық сипаты.1

8-тақырып.

Ұ.Есдәулет,Т.Медетбек,Қ.Ілиясов,И.Сапарбай т.б шығармашылықтары1

9-тақырып.

Ж.Нәжімеденов,Қ.Мырзалиевтің философиялық лирикасы1

10-тақырып.

Н.Оразалин,Н.Келімбетов,С.Негимовтің шығармалары1

11-тақырып.

С.Жүнісов,Д.Исабеков т.б шығармалары1

12-тақырып.

Ш.Смаханұлының сатирасы1

13-тақырып

З.Серікқалиев –әдебиет сыншысы
1

14-тақырып

Шетелдегі қазақ әдебиеті. Қайраткер тұлға Х.Оралтайдың өмірі мен шығармашылығы. «Елім-айлап өткен өмір» романы
1

15-тақырып

Қ.Шабданұлының «Қылмыс» романының идеялық-құрылымдық ерекшелігі
1


5. БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Р.Тоқтаров «Абайдың жұмбағы» роман-хамсасы

5.2 Ш.Мұртазаның «Тамұқ» романы

5.3 Қ.Жұмаділов «Дарабоз» романы

5.4 Э.Төреханов «Ескендір мен Роксана» романы

5.5 А.Кемелбаева «Тобылғысай».«Қоңырқаз» әңгімесі

5.6 А.Алтайдың «Алтайдың алқызыл модағайы»

5.7 Т.Әбдіктің «Парасат майданы» шығармасы

5.8 Н.Қамидың «Шал» хикаясының көркемдік ерекшеліктері

5.9 Ш.Мұртазаның «Ай мен Айша» дилогиясының мазмұны

5.10 Ә.Нұршайықов «Мен және менің замандастарым» дилогиялық мемуары

5.11 Қ.Ысқақ «Келмес күндер елесі» шығармасы

5.12 Қ.Жұмаділов «Таңғажайып дүние» шығармасы

5.13 М.Мағауин «Мен» романы

5.14 Т.Ахметжан «Сұлу мен суретші» шығармасының ерекшелігі

5.15 Ш.Бейсенова «Сүзгенің соңғы күндері» повесі

5.16 Р.Мұқанова ,Н.Ораз шығармашылықтары

5.17 Қадыр Мырза Әлі поэмаларының негізгі мазмұны

5.18 Е.Раушановтың «Ғайша-бибі» поэмасының құрылымы, көркемдік-эстетикалық құндылығы, «Аспанға көшіп кеткен ел» поэмасы, «Қызық емес оқиға» поэма (баллада)

5.19 Иран-Ғайып «Қорқыттың көрі» поэмасы

5.20 Н.Айтұлы «Көк ала үйрек» поэмасы

5.21 М.Шаханов поэмалары

5.22 Ұ.Есдәулет шығармашылығы

5.23 Т.Медетбек, шығармашылығы

5.24 Қ.Ілиясов шығармашылығы

5.25 И.Сапарбай шығармашылығы

5.26 Ж.Нәжімеденов шығармашылығы

5.27 Н.Оразалин шығармашылығы

5.28 Н.Келімбетов шығармашылығы

5.29 С.Негимов шығармашылығы

5.30. Д.Исабеков шығармалары

5.31 Ш.Мұртаза - драматург

5.32. «Бесеудің хаты» «Сталинге хат» драмасының тарихилығы

5.33 Ә.Кекілбаев- драматург

5.34 М.Байсеркенов «Абылай ханның ақырғы күндері»пьесасы

5.35 С.Жүнісов- драматург

5.36 Қазақ сатирасының дамуы, тақырыптық жүйесі, жаңашылдығы Комедия жанрының басты шарттары.Комедиядағы кейіпкерлер болмысы, характер тілі. Трагикомедияға тән жанрлық сипат

5.37 Шетелдегі қазақ әдебиеті. Қайраткер тұлға Х.Оралтайдың өмірі мен шығармашылығы. «Елім-айлап өткен өмір» романы

5.38 Кезең тарихи шығармаларына тән деректілік пен көркемдік шешім

5.39 Қ.Шабданұлының «Қылмыс» романының идеялық-құрылымдық ерекшелігі

5.40 Ж.Сәмитұлы «Сергелдең» романы

5.41 Аударма өнерінің маңызы

5.42 «Қазақ әдебиетінің тарихы» атты 10 томдықтың қайта жазылуы

5.43 Алыс-жақын елдер ғалымдарының қазақ руханияты туралы ой-пікірлері

5.44 З.Серікқалиев өмірі мен шығармашылығы

5.45 Тәуелсіздік кезіндегі әдебиеттің дамуы мен қалыптасуы


6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

3кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттердің саны

Қамтамасыз ету пайызы

Қазіргі қазақ әдебиеті /Б.Ердембеков, Ж.Аймұхамбет. Р.Тұрысбек т.б.

Алматы : «Дәуір»,2012-216 б158

11

100%

Жарылғапов Ж.Ж.Қазақ прозасы:ағымдар мен әдістер.Монография.Қарағанды:2009.-400б.

4

11

36%

Қ.Әбдезұлы Жазушы және заман шындығы:А 2008-185б

2

11

18%

Нарымбетов Ә.Ғасыр сыры.Алматы,2008

1

11

9%

Қазақ әдебиеті.

10 томдық 10-том Алматы,2005
1


11


9%

ХХІ ғасыр әдебиеті.Алматы,

20101

11

9%

С.Қирабаев Ұлт тәуелсіздігі және қазақ әдебиеті.Алматы-2011

1

11

9%7 ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиет

7.1. Қазақ әдебиетінің тарихы. 10 томдық. 10-том. Алматы, 2005.

Алматы: Қазақпарат, 2005.

7.2 Қирабаев С. Ұлт тәуелсіздігі және қазақ әдебиеті. Алматы, 2011

7.3 Қазіргі қазақ әдебиеті /Б.Ердембеков, Ж.Аймұхамбет. Р.Тұрысбек .б.

Алматы : «Дәуір»,2012-216 бҚосымша әдебиет және қорлар

7.3 Нұрғалиев Р. Арқау. Екі томдық шығармалар. Айдын. Қазақ драматургиясының жанр жүйесі. Монография. 1 том. А.,1991.

7.4 Мұқаметханұлы Н. Қытайдағы қазақтардың қоғамдық тарихы (1860-1920). Алматы: Қазақпарат, 2007.

7.5.


7.6 Нұрғали А. Қазақтың ілкі тектерінің дәстүрлі мәдениеті. Алматы, 2000.

7.7 Хализев В. Теория литератуы. Учеб.2-е изд. Москва, 2000.- 398 с.

7.8 Тәуелсіздік идеясы және көркем мәдениет. Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2011.

7.9 Пірәлиева Г. Көркем прозадағы психологизмнің кейбір мәселелері. Алматы: Алаш, 2003.-328 б.

7.10 Дәдебаев Ж. Қазіргі қазақ әдебиеті. Алматы: Қазақ университеті, 2003.-284 б.

7.11Әбдезұлы Қ. Жазушы және заман шындығы: Мақалалар, зерттеулер.

7.12Қасқабасов С. Жаназық. Әр жылғы зерттеулер. Астана, 2002.

7.13Кәкішев Т. Қазақ әдебиеті сынының тарихы. Алматы, 1994.

7.14 ХХІ ғасыр әдебиеті. Алматы, 2010.

7.15 Мақпырұлы С. Адамтану өнері.Алматы: Арыс, 2009.- 214 б

7.16 Кәрібаева Б. Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналары. Сын-зерттеу. Астана: Елорда, 2001. – 312 б

7.17 Нарымбетов Ә. Ғасыр сыны. Алматы, 2008.

7.18 Нұрғали Р. Драма өнері. Алматы, 2001.

7.19 Әбілов Ж. Қазақ комедиясы. А, 2000.

7.20 Оралтай Х. Елім-айлап өткен өмір.- Алматы: Білім, 2005.

7.21 Сәмитұлы Ж. Қытайдағы қазақтар.- Алматы, 2000.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
umkd -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
umkd -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
umkd -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
umkd -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
umkd -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
umkd -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
umkd -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік
umkd -> 5 в 011700 : -«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет