Қорғауға жіберілдіжүктеу 0.97 Mb.
бет9/9
Дата28.04.2016
өлшемі0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Қорытынды

Оқытудың жаңа технологиясының бір түрі ретінде электрондық курсты сабақ оқыту барысында қолдану студент, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығының артуына, шығармашылық қабілетінің жоғарлауына зор үлесін тигізері анық.

Visual Basic тілінің арқасында, соңғы кезде ойыншық саналған Бейсик тілі программалау тілдерінің ең қарапайым және ең күштісі болды. Visual Basic қысқа мерзімде Windows – қа кәсіби деңгейлі интерфейсі бар қолданбалар жасауға мүмкіндік береді, бұл жағдай кәсіби программистердің оны пайдалануын жиілетіп, оның позициясын құрастырушылар бәсекесінде күшейте түседі [20].

Программалық оқытудың тармақталған бағдарламаның негізін салушы американдық педагог Н.Краудер болып табылады. Кең етек жайған, негізгі программалардын басқа, мықты оқушыларға есептелген бұл программаларда оқушы қиналған кезінде біреуі нұсқау беретін қосымша программалар (көмекші тармақтар) қарастырылған. Тармақталған программа оқытудың тек алға жылжуының шапшаңдығының ғана емес, сонымен қатар қиындылық деңгейін (бейімділігін) индивидуализациясын да қамтамасыз етеді. Бұдан басқа бұл программалар есте сақтауда танымдық қызметті шектейтін сызықтыққа қарағанда , танымдық қызметтердің рационалдық түрлерінің танымдылығының үлкен мүмкіндіктерін ашады [21].

Бұл жүйенің қадамдарындағы бақылау жұмыстары тапсырмалардан немесе сұрақтардан және әдетте ішіндегі біреуі дұрыс, ал қалған жауаптарында типтік қателері бар болып берілетін бірнеше жауаптардың ішінен біреуін таңдап алудан тұрады. Оқушы бұл жауаптардың ішінен бір дұрыс жауапты таңдап алуы қажет. Егер ол дұрыс жауапты таңдаса, онда жауаптың дұрыстығын бекітілгені жайлы мәліметті көріп, программаның келесі қадамына өту жайлы бағыт алады. Егер ол қате жауап таңдаса, онда жіберілген қатенің негізі түсіндіріледі және бағдарламаның алдыңғы қадамдарының біреуіне көшу туралы нұсқау береді.

Программалық оқытудың осы екі көп өңделген негізгі жүйесінен басқа, осы немесе басқа дәрежеде сызықтық немесе тармақталғын ұстаным, немесе екі ұстаным да үйреніп отырған программаның тізбектелген қадамдарының құрылуы қолданылады .

Оқушылардың соңғы нәтижесінің тіркелуінің шектелуіна бақылау жасау, ішкі психикалық қызметінің басқарылуы мүмкін еместігін қорытындылау бихевиористік негізде құрылған программаның негізгі жалпы қажеттілігі болып табылады. Кибернетикалық көзқарас жағынан бұл программалар "қара жәшік" ұстанымын басқару бойынша жүзеге асады, үйренудің басты мақсаты танымдық қызметтің тиімді әдіс-айласының құрылымында. Бұл дегеніміз тек қана жауаптардың бақылануы ғана емес, сонымен бірге баратын жолдардың қадағалануы керек. Программалық оқытудың тәжірибесі жарамсыз сызықтық және жеткіліксіз тармақталған программаларды көрсетеді. Оқытудың бихевиористік моделі шеңберіндегі келесі программалардың одан әрі дамуы нәтиженің байыпты жақсаруына әкелмеді [15].

Қорыта келгенде дипломдық жұмыстың негізі мақсаты, яғни «VB программалау тілі» курсына бағдарламаланған түрде тармақталған алгоритм бойынша оқыту үшін электрондық оқулық жасау болатын. Жасалған электрондық оқулық тармақталған алгоритм талабына сай жасалды. Жүйенің барлық қадамдары сақталған. Шарттарры орындалып тұр. Оқулықтағы тест сұрақтары тақырыптарға сай жасалған. Тақырып деңгейлері тест сұрақтарымен сәйкестендірілген.

Білім берудің кез келген саласында «Электрондық оқулықтарды» пайдалану оқушылардың және студенттердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды.

.
Қолданылатын әдебиеттер 1. Кушниренко А.Г. Информатика мен есептеуіш техника негіздері /А.Г.Кушниренко, Г.В.Лебедев, Р.А.Сворень.- Рауан, 1998.-45б.

 2. Конюховского П.В. Экономическая информатика / под ред. П.В.Конюховского, Д.Н.Колесова.- Питер, 2000.-78б.

 3. Макарова Н.В. Информатика, учебник под ред. профессора /Н.В.Макаровой.- Москва, «Финансы и статистика», 2004 .-102б.

 4. Кузьменко В.Г. Visual Basic 6 / В.Г. Кузьменко. Самоучитель. – М.: Бином-Пресс, 2002 . – 400 б.

 5. Браун С. Visual Basic 6./ С.Браун Учебный курс. – СПб.: Питер, 2006. – 574 с.

 6. Демидова Л.А. Программирование в среде Visual Basic for Applications / Л.А.Демидова, А.Н. Пылькин: Практикум. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 175 с.

 7. Культин Н.Б. Visual Basic. Освой на примерах/ Н.Б. Культин – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 288 с.

 8. Стивенс Р. Visual Bsic. Тестирование и отладка программ/ Р. Стивенс: Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 384 с.

 9. Кузьменко В.Г. Базы данных в Visual Basic и VBA. Самоучитель /В.Г. Кузьменко – М.: ООО «Бином-Пресс», 2004 г. – 416 с.

 10. Петцольд Ч. Программирование для Microsoft Windows на Microsoft Visual Basic. NET / Ч. Петцольд В 2-х т. // Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2003. – 1150 с.

 11. Назаров С.В. Программирование на Microsoft Visual Basic / С.В. Назаров, П.П. Мельников. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 320 с.

 12. Гарнаев А.Ю. Visual Basic. NET: разработка приложений / А.Ю. Гарнаев– СПб.: БХВ – Петербург, 2002. – 624 с.

 13. Байжұманов М. Қ. Информатка / М.Қ.Байжұманов, Л,Қ.Жапсарбаева -Астана :2004. 45-55 б.

 14. Жапарова Информатика негіздері/ Жапарова Г. Ә.- Алматы: Алматы экономика 2006.-33б.

 15. Захарова И. Г. Информационные технологиие образовании / Захарова И. Г : Учеб. пособие для студ.высш. учеб, заведений. М.: Академия, 2003.

 16. Егоров В. В. Visual Basic для студентов и школьников / В. В. Егоров, В. А. Криворучко, Н. Н. Шпигарь, 2007.-69б.

 17. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики / Б.Е Стариченко Б.Е.: уч.пособие для вузов. –2-ое издание. –М.: Горячая линия, Телеком, 2003.- 312 б.

 18. Королев Л.Н. Информатика. Введение в компьютерные науки/ Л.Н. Королев, А.И. Миков.: учебник. –М.: высшая школа, 2003.- 341 б.

 19. Халықова К.З Обьектілі бағдарланған программалау жүйелерінің негіздері / К.З Халықова, Б.Ғ Бостанов, А.Р Тұрғанбаева Алматы, 2005.-96 б.

 20. Мак-Манус Д.П. Обработка баз данных на Visual Basic 6.0 Д.П. Мак-Манус.М, С-П, Киев, 2000. – 396 б.

 21. Қазақстан мектебі. Электронды оқулықтарды пайдаланудың тиімділігі. Электронды оқулықтар-ізгілендіру құралы. Алматы, 2002. № 11, 12, 63, 14-б.

 22. Хомененко А Самоучитель Delphi/ А. Хомененко, В.Гофман. Санкт-Петербург, 2003.- 576 с.

 23. Сыдыков Б.Д. Delphi ортасында бағдарламау практикумы / Б.Д. Сыдыков, Ш.Т. Шекербекова.- Алматы, 2005.-56б.

 24. Сатбаева А. Delphi ортасының негізгі компоненттерімен танысу. Delphi тіліндегі бағдарламаның құрылымы/А. Сатбаева //Информатика негіздері.- 2005-№2.-10-12б.
Қосымша А

Бағдарлама коды:

unit Unit1;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, DBCtrls, StdCtrls, jpeg, ExtCtrls, Grids, DBGrids;
type

TForm1 = class(TForm)

DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Image1: TImage;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Shape1: TShape;

Edit1: TEdit;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

procedure Label3Click(Sender: TObject);

procedure Label4Click(Sender: TObject);

procedure FormCreate(Sender: TObject);

procedure Label7Click(Sender: TObject);

procedure Label5Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }public

{ Public declarations }

end;
var

Form1: TForm1;

sdir:string;

implementation


uses DMUnit, Unit2, UnitMain, Unit5;
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Label3Click(Sender: TObject);

begin


Form2.Show;

end;
procedure TForm1.Label4Click(Sender: TObject);

begin

if DM.ADOTable1['pass']=Edit1.Text thenbegin

ShowMessage(' '+DBLookupComboBox1.Text+#13+'сабағымызды бастаймыз');

Form3.WebBrowser1.Navigate(sdir+'\Теория\'+dm.ADOTable1['ab']+dm.ADOTable1['san']+'.mht');

Form3.Button2.Click;

Form3.Show;

end else ShowMessage('Жасырын сөзді қате енгіздіңіз');

end;
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin


sdir:=GetCurrentDir;

end;
procedure TForm1.Label7Click(Sender: TObject);

begin

Form5.Show;end;
procedure TForm1.Label5Click(Sender: TObject);

begin


close;

end;
end.

unit Unit2;
interface
uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;


Қосымша В
type

TForm2 = class(TForm)

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit3: TEdit;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Shape1: TShape;

Shape2: TShape;

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

private


{ Private declarations }

public


{ Public declarations }

end;
var

Form2: TForm2;
implementation
uses DMUnit, Unit1;
{$R *.dfm}
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);

begin


if Edit2.Text=Edit3.Text then

begin


DM.ADOTable1.Insert;

DM.ADOTable1['fio']:=Edit1.Text;

DM.ADOTable1['pass']:=Edit2.Text;

DM.ADOTable1['ab']:='a';

DM.ADOTable1['san']:=1;

DM.ADOTable1.Post;

Form2.Hide;

end else ShowMessage('Жасырын сөзді дұрыс жазбадыңыз');

end;
procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);

begin


DM.ADOTable1.Cancel;

Form2.Hide;end;
end.


: 2014
2014 -> Сабақтың тақырыбы: Спорттық ойын волейбол ойынға қосылған допты жоғарыдан немесе төменнен қабылдау
2014 -> Ауыл шаруашылық ғылымдары
2014 -> Марина Мелексетян мюмзик и сварог
2014 -> Эй бир боорум! Менден бир нече насыйкат сурадың. Сен бир жоокер болгонуң үчүн, аскердик мисалдар менен айтылган сегиз чакан аңгеме аркылуу бир нече акыйкатты напсим менен бирге уккун
2014 -> Отчет о выполнении мероприятий по повышению эффективности
2014 -> Сабақтың тақырыбы : Абай Құнанбайұлы "Әсемпаз болма әрнеге"өлеңі
2014 -> ӘӨЖ 821. 0 Абайтану тарихына қЫСҚаша шолу өнербаева А. А.
2014 -> Сабақ : «Абайды білмек парыз ойлы жасқа»


1   2   3   4   5   6   7   8   9


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет