Ош мамлекеттик университетибет6/8
Дата25.04.2016
өлшемі1.65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Рисунок 1

Мейкиндик жана дүйнөлүк предметтин объектисин сүрөттөп көрсөтүү. Натюрморт - мазмундуу жактан бириккен предметтердин группасын тартуу. Айбанаттарды, канаттууларды жана өсүмдүктөрдү тартуу. Имараттардын интерьерин жана экстерьерин тартуу, пейзаждын сүрөтү. Адамдын башын, колу бутун, денесин тартуу. Адамдын фигурасын тартуу.Живопись 1-2

Живопистин түрлөрү. Живопись материалдары менен иштөөнүн өзгөчөлүктөрү. Түс жана жарыктык. Түстүн сапаттык жана эсептик мүнөздөмөлөрү. Колорит. Түстөгү дисгармония жана гармония. Монохромдук жана полихромдук живопись. Натурадан живопись, мейкиндикти жана форманы түс менен берүү, форманы түс менен берүү, локалдык түс, мейкиндиктин тереңдигин түс менен тоналдык берилиши, түстүн оптикалык мүнөздөмөсү. Кыска жана узак мөөнөттөгү этюддар.Информатика 2

Экология 2
Декоративдик колдонмо өнөр искусствосунун негизи 2

Предметке киришүү. Декоративдик колдонмо өнөр искусствосу. Декоративдик композиция. Стилизация жана орнамент. Кыргызстандын декоративдик – колдонмо өнөр искусствосу. Учурдагы дүйнөлүк декоративдик – колдонмо өнөр искусствосу.Философия 3

Психология 3-5

Педагогика 3-5
Композиция 3

Композициянын түрлөрү. Ритм жөнүндө түшүнүк. Сызыктуу онаменттеги ритм жана пропорция. Түнт формадагы сызыктуу ритмдерди компоновкалоо. Ченемдик. Масштаб. Пластикалык, геометриялык жана скульптуралык форманын түрлөрү. Форманын пластикасын иштеп чыгуу, деталдардын байланышы, элементтердин структурадагы байланышы. Көлөм – мейкиндик структурасы жөнүндө түшүнүк. Түнт жана ажыратылган структуралардын түрлөрү. Структурадагы басым. Билинер билинбес айырмачылыктардын жана карама каршы элементтердин структурадагы байланышы. Түс жөнүндө жалпы маалымат. Түстөрдөгү гармония. Композицияларда орнаменталдык формалардын колористик түзүлүшү. Жаратылыш формаларын изилдөө. Жаратылыш формаларынын пластикасы, мүнөзү, пропорциясы. Өсүмдүктөрдү стилдештирүү ыкмалары жана графикалык чечимине мисал. Жаныбарлар дүйнөсүнүн элементтерин стилдештирүү. Декоративдик орнаменталдык композициянын негизги түрлөрү.


Түс таануу жана колористика 3

Түс таанууга киришүү. Түстүн семантикасы. Түстүн гармониясы. Түстүк диапозон. Түстүк айлана. Түстүк ассоциациясы. Кызыл, кара жана сур түстөрүнүн гармонизациясы. Контраст түстөрдүн гармонизациясы. Жакындаштырылган палитра. Түрдүү палитраларды түзүү. Түстөрдүн функциясы жана касиети. Түс жана көлөм. Түс жана мейкиндик. Предметтердин түстүк чечмелениши. Шрифт жана түс. Түстүү графикалык композиция. Түстүн оптикалык касиетин үйрөнүү. Жөнөкөй көлөмдүү форманын визуалдык транформациясы.Отечественная история 4
Башталгыч геометрия, мейкиндик (ырааттык), черчение 4-5

Проекциялардын методу жана точканын эпюру, чиймедеги түздүк жана тегиздик. Чиймени кайта куруу ыкмалары, нерсенин кесилиши. Чийме ортоганалдык проекциялык системада. Аксонометриялык проекциялар. Перспектива – борбордук проекция. Чийүү негиздери. Курулуш чиймелери.


Декоративдик колдонмо өнөр искусствосунун практикуму 4

Стилизация. Орнамент. Декоративдик натюрморт. Жазылган сүрөт. Батик. Карапа көркөм чыгарма катары. Салт жана азыркы заман. Жеке долбоордун үстүндө иштөө. Коллаж техникасында декоративдик панно жасоо. Текстиль буюмдарын көркөм жасалгалоо. Принт жасоо. Дизайн жана декоративдик колдонмо искусствосу. Жеке долбоордун үстүндө иштөө.


Көркөм өнөр искусствосунун методикасын окутуу 5-7

Көркөм сүрөт искусствонун тарыхы жана теориясы жана балдардын чыгармачылыгы. Искусство – адамдын өзгөчө сезиминин формасы катары. Баштапкы мектеп жашындагы баланы көркөм сүрөт ишмердүүлүгүндө тарбиялоо жана личностун өнүктүрүү. Көркөм сүрөт сабаттуулугунун теоретикалык негизи. Кенже мектеп окуучуларынын көркөм сүрөт чыгармачылыгын өнүктүрүүнүн өзгөчөлүктөрү. Кенже мектеп окуучуларынын көркөм өнөр ишмердүүлүгүн уюштуруу жана алардын чыгармачылыгын сабакта жана сабактан тышкаркы иштерде өнүктүрүү. Баштапкы мектепте көркөм сүрөт ишмердүүлүгүнө окутуунун уюштуруу методдору жана формалары. Сүрөт сабагын натурадан, эс жана элестетип алып баруу методикасы. Сүрөт сабагын темага байланыштырып өтүү методикасы. Декоративдик сүрөт, жабыштырып жасоо жана аппликация боюнча сабактарды өтүү методикасы. Баштапкы класстын окуучуларын көркөм өнөр искусствосунун чыгармалары менен тааныштыруу методикасы жана айлана - чөйрөнүн кооздугу жөнүндө аңгеме куруу. Баштапкы мектепте көркөм өнөр искусствосу боюнча альтернативдик программаларды кароо.


Компьютердик графика 5

Графиканын түрлөрү, түстүү моделдер. Пикселдик сүрөттөө. Вектордук сүрөттөө. Графикалык форматтар. Графикалык сүрөттөө печаты. Corel Draw редакторунда графикалык объектилерди түзүү. Photoshop редакторунда графикалык объектилерди түзүү.


Скульптура 5

Чоподон пластикалык ыкмаларды турпатын жасоо. Бир нече турмуш тиричилигиндеги предметтердин көлөмүн берүү менен жана предметтердин фактураларынын композициясын жасоо. Элестетүү менен айбанаттардын жана канаттуулардын турпатын жасоо. Айбанаттардан жана канаттуулардан этюд жасоо. Буттун таманын жана манжалардын сүрөтүн тартуу жана алардын жасоо схемасын иштеп чыгуу. Конструктивдик, анатомиялык, пластикалык өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен кулактын турпатын жасоо. Конструктивдик, анатомиялык, пластикалык өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен мурундун турпатын жасоо. Конструктивдик, анатомиялык, пластикалык өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен эриндин турпатын жасоо. Конструктивдик, анатомиялык, пластикалык өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен көздүн турпатын жасоо. Адамдын башын анатомиялык формага дал келтирип жасоо. Адамдын фигурасын этюдун ар кандай көрүнүштө, динамикада жана статикада жасоо.


Материалдарды көркөм иштетүү 8

Элдик колдонмо искусствонун өнүгүү тарыхы. Кыргызстандын элдик искусствосу жана элдик көркөм чыгармачылык. Металлды көркөм иштетүү. Филиграндык өндүрүш. Жыгачты көркөм кесип иштетүү. Жыгачка көркөм сүрөт түшүрүү. Көркөм карапа. Кыргызстанда карапанын өнүгүү тарыхы. Тери, ийилген тери жана мехти көркөм иштетүү.


Мектепте көркөм кооздоп жасоо 5

Роль, место и значение художественно-оформительских работ в школе. Виды художественного оформления. Основы декоративно-оформительской грамоты. Формальная композиция. Цвет в художественно-оформительском искусстве. Шрифт и шрифтовая композиция. Современная визуальная культура. Эскизная разработка информационного стенда.

Мектепте көркөм кооздоп жасоонун мааниси, орду жана ролу. Көркөм кооздоп жасоонун түрлөрү. Декоративдик жасалгалоонун сабаттуулугунун негиздери.формалдык композиция. Көркөм кооздоп жасоо искусствосундагы түстүн ролу. Шрифт жана шрифтик композиция. Заманбап визуалдык маданият. Маалымат стендинин эскизин иштеп чыгуу.
Курактык анатомия, физиология жана гигиена 6
Пластикалык анатомия 6

Киришүү. Пластикалык анатомиянын өнүгүү тарыхы. Адамдын пластикалык анатомиясы. Адамдын сөөктөрүнүн түрлөрү жана формалары. Кол - бут, баш сөөктөрүнүн жана дене сөөктөрүнүн түзүлүшү. Суставтардын түрлөрү жана функциялары. Булчуңдардын түрлөрү жана формалары. Баш булчуңдары. Адамдын дене жана кол – бут булчуңдары. Фигуранын пропорциясын окутуунун негиздери. Адамдын фигурасынын пропорциясы. Баштын жана беттин пропорциясы. Сырткы келбеттин пластикалык өзгөчөлүктөрү. Фауна объектисинин пластикалык анатомиясы. Мышык сымал жаныбарлардын өкүлдөрүнүн пластикалык анатомиясы. Туяктуулардын пластикалык анатомиясы. Ит сымал жаныбарлардын өкүлдөрүнүн пластикалык анатомиясы. Сойлоочулардын, кургак жана сууда жашоочулардын, канаттуулардын пластикалык анатомиясы.


Дизайн негизи 6-7

Дизайндын тарыхы жөнүндө кыскача маалымат жана анын коомдогу ролу. Орнамент белги, символдун баштапкы шарттуу сүрөттөп көрсөтүү формасы. Шрифт искусствосу графикалык дизайндын негизи катары. Түс таануу дизайндын негизги компоненти катары. Көркөм образды чечүү жана аны сүрөттөө каражаттары. Гармониянын закондору. Композициянын ыкмалары жана каражаттары жөнүндө түшүнүк. Адамдын пропорциясы жана жаратылыштагы пропорциялар.


Коопсуздук тиричилик аракети 7

Дүйнөлүк көркөм маданияты 7

Художественная культура, ее место в системе культуры. Художественная культура Древнего мира.

Көркөм маданият жана анын маданият системасындагы ролу. Байыркы дүйнө көркөм маданияты. Байыркы Чыгыш көркөм маданияты. Орто кылымдын көркөм маданияты. Кайра жаралуу доорунун көркөм маданияты. XVII кылымдын көркөм маданияты. XVIII кылымдын көркөм маданияты. XIX кылымдын көркөм маданияты. XX кылымдын көркөм маданияты. Совет доорунун көркөм маданияты. Соңку мезгилдин көркөм маданияты.
Көркөм билим берүүнүн теориясы жана тарыхы 7

Көркөм билүү берүүнүн тарыхы илим жана окуу предмети катары. Көркөм педагогиканын методологиялык негизи. Көркөм билим берүү коомдук көрүнүш катары. Көркөм билим берүүнүн алгачкы формалары жана искусство генезиси. Көркөм билим берүү жана тарбиялоо Байыркы Чыгыш маданиятында. Көркөм билим берүү жана тарбиялоо Античный доорунда. Көркөм билим берүү жана тарбиялоо орто кылым доорунда. Көркөм билим берүү жана тарбиялоо Кайра жаралуу доорунда. XVII кылымда Европада билим берүүнүн өзгөчөлүктөрү жана доорго көркөм тарыхый мүнөздөмө. Көркөм билим берүү Агартуу доорунда. Көркөм билим берүү XIX кылымда Батыш Европа өлкөлөрүндө. XX кылымдагы көркөм билим берүүнүн негизги концепциялары. Көркөм билим берүү негизги кошумча жана профессионалдык билим берүү системасында. Көркөм өнөр искусствосу окуучунун көркөм билим берүү системасында. Музей көркөм билим берүү жана тарбиялоо системасында. Көркөм педагогикалык процессте окутуучу жана окуучулар менен болгон байланыштын өзгөчөлүктөрү.


Көркөм өнөр искусствосунун тарыхы 4

Сүрөт искусствосунун тарыхына киришүү. Байыркы Чыгыштын сүрөт искусствосу. Египет. Түштүк – Чыгыш Азиянын жана Индиянын сүрөт искусствосу. Ислам мамлекеттеринин сүрөт искусствосу. Байыркы (Античный) дүйнөнүн сүрөт искусствосу.

Византия сүрөт искусствосу. Орто кылымдагы Батыш Европа сүрөт искусствосу. Кайра жаралуу доорундагы Европа сүрөт искусствосу. XVII кылымдагы Батыш Европа сүрөт искусствосу. XVIII кылымдагы Батыш Европа сүрөт искусствосу. XIX кылымдагы Батыш Европа сүрөт искусствосу. XX кылымдын сүрөт искусствосу. Совет сүрөт искусствосу. Азыркы замандын сүрөт искусствосу. Кыргыз сүрөт искусствосу.
Искусство тарыхы 7

Искусство көркөм маданият системасында. Алгачкы искусствонун негизги этаптары. Көркөм сүрөт өнөр ишмердүүлүгүнүн негизги түрлөрү. Байыркы дүйнөнүн искусствосу. Байыркы Египеттин искусствосу. Байыркы Индиянын искусствосу. Байыркы Кытайдын искусствосу. Байыркы Грециянын жана Римдин искусствосу. Орто кылымдын искусствосу. Византиянын искусствосу. Араб-мусулман дүйнөсүнүн, Индии, Кытай жана Япониянын искусствосу. Орто кылымдагы Батыш Европанын искусствосу. Кайра жаралуу искусствосу. Жаңы мезгилдин искусствосу. эстетикалык принциптер жана улуттук вариациалар барокко искусствосунда. Классицизмдин көркөм эстетикалык системасынын түзүлүшү, анын көрүнүктүү өкүлдөрү. Рококо искусствосунун өзгөчөлүктөрү. Романтизмдин стилдик өзгөчөлүгү. Реализм XIX кылымдын негизги стили. Импрессионизм: адамдын жана дүйнөнүн көркөм концепциясынын өзгөчөлүгү. ХХ кылымдын искусствосунун негизги этаптары жана өнүгүүнүн закон ченемдүүлүгү. Постмодернизм заманбап искусствонун феномени катары. ХХ кылымдагы Ата мекен искусствосу.


Компьютердик технология 7-8

Интерфейстин кызмат элементтери (CorelDraw, Illustrator). Графиканын панелдеринин интсрументтери (CorelDraw, Illustrator). Башкы менюнун командалары (CorelDraw, Illustrator). Текст менен иштөө (CorelDraw, Illustrator). Растровый объекттер менен ищтөө. Документтерди печатка даярдоо (CorelDraw, Illustrator). Жеке долбоордун үстүндө иштөө.


2 . Окуу процессинин уюштурулушу

Музыкалык билим бер\\” багыты боюнча

Жумушчу окуу планы

Квалификациялык академиялык даражасы :Музыкалык билим бер\\н\н бакалавры

Нормативдик окуу мъънът\: 4 жыл


Искусство факультетининмузыка бъл\м\ жалпы билим бер\\ч\ орто мектептер \ч\н.“Бакалавр” баскычындагы музыка мугалимдерин даярдайт. Музыкалык билим бер\\ бъл\м\нъ абитуриенттерди кабыл алуу тийешел\\ эрежелердин жана республикалык ОРТ аркылуу ж\рг\з\лът. Ага кошумча музыка предметинен (музыкалык жъндъмд\\л\г\н жана музыкалык сабаттуулук боюнча жазуу ж\з\ндъ)сынак беришет.Анын жыйынтыгы боюнча кабыл алынат. Сынактан ийгиликт\\ ът\шкън студенттер окуу пландары жана программаларына ылайык,болочок кесибине тийешел\\ предметтердиокушат.Бакалавр(4 – жылдык) баскычын б\т\ргъндъргъ “орто мектептин музыка”мугалими клафикациясы ыйгарылат. Бакалавр баскычын ийгиликт\\ аяктагандар жана МАктан ъткъндър кааласа,кийинки “ Магистр” (II – жылдык)баскычы боюнча окуусун уланта алышат.


Блоктор

п.п

Дисциплинанын аталышы

Сааттар


ЕСТS- б.ча

кредит

1 семестр

Цикл ГК и ГСЕ

1

Кыргыз тили

120

4

2

Орус тили

120

4

3

Чет тили

120

4

4

Манас таануу

60

2

Цикл ГК и МЕН

5

Математика

90

3

Цикл ВК и ОПД6

Дисциплина 1

60

2

7

Курак анатомиясы физиологиясы жана гигенасы

120

4

8

Музыка тилинин структурасы

60

2

9

Хор классы жана хор менен практикалык иштъъ

30

1

10

Хорду дирижерлъъ классы жана хор.пар.окуу

60

2

11

Жекече ырдоо классы

30

1

12

Негизги музыкалык инстурмент

30

1Жалпы:

900

30

2 семестр

Цикл ГК и

ГСЕ


1

Кыргыз тили

120

4

2

Орус тили

120

4

3

Чет тили

120

4

Цикл ГК и

МЕН


4

Информатика

90

3

5

Азыркы талант илиминин концепциясы

60

2

Цикл ГК и

ДС


6

Музыка тилинин структурасы

60

2

Цикл ВК и ОПД
7

Сольфеджио

60

2

8

Хор классы жана хор менен практикалык иштъъ

30

1

9

Хорду дирижерлъъ классы жана хор.пар.окуу

60

2

10

Жекече ырдоо классы

30

1

11

Негизги музыкалык инстурмент

60

2

Цикл ГК и

ГСЕ


12

/йрътк\ч- педагогикалык практика

90

3Жалпы:

900

30
3 семестр

Цикл ГК и

ГСЕ


1

Философия

120

4

Цикл ГК и

ОПД


2

Экология

60

2

3

Писихология

120

4

4

Педагогика

120

4

5

Атайын окутуунун усулу

60

2

Цикл СД

6

Сольфеджио

60

2

Цикл ГК и

ДС


7

Музыка тилинин структурасы

120

4

8

Хор классы жана хор менен практикалык иштъъ

60

2

9

Дисциплина 1

60

2

10

Хорду дирижерлъъ классы жана хор.пар.окуу

30

1

11

Жекече ырдоо классы

30

1

12

Негизги музыкалык инстурмент

60

2

13

Кошумча аспаптар

30

1Жалпы:

930

314 семестрЦикл ГК и

ГСЕ


1

Отечественная язык

120

4

Цикл ГК и

ОПД


2

Писихология

90

3

3

Педагогика

120

4

4

Атайын окутуунун усулу

60

2

Цикл ВК и

ДС


5

Сольфеджио

60

2

6

Хор классы жана хор менен практикалык иштъъ

60

2

7

Хорду дирижерлъъ классы жана хор.пар.окуу

30

1

8

Жекече ырдоо классы

30

1

9

Негизги музыкалык инстурмент

60

2

10

Профессионально – базовая практика

90

3

Цикл ДС

11

Кошумча аспаптар

30

1

12

Компьютердик технология

60

2

Цикл ГК и

ДС


13

Кыргызстандын тарыхы боюнча МАК

60

2Жалпы:

870

29

5 семестр

Цикл ГК и

ОПД


1

Писихология

90

3

2

Педагогика

60

2

3

Атайын окутуунун усулу

150

5

Цикл ВК и

ОПД4

Ата – Мекендин музыкалык тарыхы

60

2

5

Гармония

120

4

6

Музыка тилинин структурасы

60

2

7

Хор классы жана хор менен практикалык иштъъ

30

1

8

Хорду дирижерлъъ классы жана хор.пар.окуу

30

1

9

Жекече ырдоо классы

60

2

10

Негизги музыкалык инстурмент

30

1

11

Манас жана музык

90

3

12

Ритмика

90

3

13

Дисциплина

30

1Жалпы:

900

30

6 семестр

Цикл и ГК

ГСЕ


Цикл ВК и

ОПД
1

Негизги музыкалык инстурмент

60

2

2

Кошумча аспаптар

30

1

3

Хор классы жана хор менен практикалык иштъъ

60

2

4

Хорду дирижерлъъ классы жана хор.пар.окуу

30

1

5

Хор таануу,хор аранжирлъъ

120

4

6

Жекече ырдоо классы

30

1

7

Искусствонун тарыхы

120

4

8

Ата мекендин музыкалык тарыхы

60

2

9

Манас жана музыка

90

3

10

Ритмика

90

3

11

Дисциплина 1

30

1

12

Кесиптик профильдик практикасы

180

6Жалпы:

900

30

7 семестр

Цикл ВК и

ОПД1

Дисциплина 1

60

2

2

Атайын окутуунун усулу

90

3

3

Д\йнъл\к къркъм маданияты

180

6

4

Хор классы жана хор менен практикалык иштъъ

60

2

5

Хорду дирижерлъъ классы жана хор.пар.окуу

30

1

6

Жекече ырдоо классы

30

1

7

Къркъм тилдин техникалык тарыхы

60

2

8

КМШ ълкълър\ндъг\ музыканын тарыхы

60

2

9

Дисциплина 1

30

1

10

Дисциплина 2

60

2

11

Кесиптик практика

180

6

Цикл и ГК

ГСЕ12

Негизги музыкалык инстурмент

30

1

13

Кошумча аспаптар

30

1Жалпы:

900

30

8 семестр

Цикл ВК и

ОПД


1

Хор классы жана хор менен практикалык иштъъ

60

2

2

Хорду дирижерлъъ классы жана хор.пар.окуу

30

1

3

Жекече ырдоо классы

30

1

4

Дисциплина 1

30

1

5

Дисциплина 3

120

4

6

Кесиптик профильдик практикасы

300

10

7

Жыйынтыктоочу мамилекеттик аттестатциясы

90

3

8

Квалификациялык иштерди аткаруу

150

5

Цикл и ГК

ГСЕ9

Негизги музыкалык инстурмент

60

2

10

Кошумча аспаптар

30

1Жалпы:

900

30Каталог: univer -> temp -> url -> kylych
kylych -> Лекция №1. Философия адамдын жашоосунда жана коомдогу орду. Дүйнөгө болгон көз караш түшүнүгү
url -> Ош мамлекеттик университети искусство факультети
url -> Ош мамлекеттик университети искусство факультети
univer -> Основные вопросы Необходимость возникновения государства. Основные функции государства
url -> Кыргызской республики
url -> Нуруев Мирлан Камалович Ош 2015
url -> Кыргыз республикасынын саламаттык сактоо министрлиги


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет