Отандыќ машина жасауды дамыту жґніндегі шаралар кешенін бекіту туралыжүктеу 139.92 Kb.
Дата28.04.2016
өлшемі139.92 Kb.
: uploaded -> dpp.sko.kz -> docs
uploaded -> «Жылжымайтын мүлік объектілерінің техникалық паспортын беру» мемлекеттік қызмет стандарты
uploaded -> «Жер учаскесінің тиесілілігі туралы ақпарат беру» мемлекеттік қызмет стандарты
uploaded -> «Жер учаскесіне кадастрлық ақпарат беру» мемлекеттік қызмет стандарты
uploaded -> Регламенті Жалпы ережелер «Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау»
uploaded -> Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы «10» қыркүйектегі
uploaded -> Сабақтың тақырыбы: Сабырсыз,арсыз, еріншек. Абай Құнанбаев
docs -> БАҒдарламасы 2009 жыл Бағдарлама құрылымы
docs -> Бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын орындау барысы туралы 2006-2008 жылдар бойынша ақпарат
docs -> Информация об исполнении плана мероприятий по реализации Программы индустриально-инновационного развития
docs -> Бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы ақпарат № Іс-шаралар
Отандыќ машина жасауды дамыту жґніндегі шаралар кешенін бекіту туралы

Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2008 жылєы 29 ќарашадаєы N 1115 Ќаулысы      "Мемлекет басшысыныѕ 2008 жылєы 6 аќпандаєы "Ќазаќстан халќыныѕ јл-ауќатын арттыру - мемлекеттік саясаттыѕ басты маќсаты" атты Ќазаќстан халќына Жолдауын іске асыру жґніндегі шаралар туралы" Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2008 жылєы 14 аќпандаєы № 535 Жарлыєын іске асыру маќсатында Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Ќоса беріліп отырєан отандыќ машина жасауды дамыту жґніндегі шаралар кешені (бўдан јрі - Шаралар кешені) бекітілсін.
      2. Орталыќ жјне жергілікті атќарушы органдар, Ќазаќстан Республикасыныѕ ґзге де мемлекеттік органдары мен мїдделі ўйымдар Шаралар кешенініѕ тиісінше жјне уаќтылы орындалуын ќамтамасыз етсін.
      3. Осы ќаулыныѕ орындалуын баќылау Ќазаќстан Республикасы Индустрия жјне сауда министрлігіне жїктелсін.
      4. Ќазаќстан Республикасы Индустрия жјне сауда министрлігі жылына бір рет 15 шілдеге Шаралар кешенініѕ орындалу барысы туралы жиынтыќ аќпаратты Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне ўсынуды ќамтамасыз етсін.
      5. Осы ќаулы ќол ќойылєан кїнінен бастап ќолданысќа енгізіледі.

      Ќазаќстан Республикасыныѕ


      Премьер-Министрі                                  К. Мјсімов

      Ќазаќстан Республикасы  


      Їкіметініѕ       
      2008 жылєы 29 ќарашадаєы
      N 1115 ќаулысымен   
      бекітілген      

      Отандыќ машина жасауды дамыту жґніндегі шаралар кешеніР/с
N

Іс-шара

Аяќталу
нысаны

Жауапты
орындаушылар

Орындау
мерзімі

Ќаржыландыру
кґздері

1

2

3

4

5

6

1. Жалпы жїйелік шаралар

1.1

Орал, Ґскемен, Петропавл жјне Алматы ќалаларында машина жасау саласындаєы тјжірибелік-конструкторлыќ јзірлемелерді венчурлік ќаржыландыру ќўрылымын ќўру жґнінде ўсыныстар дайындау

Ќазаќстан Республикасыныѕ
Їкіметіне
ўсыныс

ИСМ, "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша), облыстар жјне Алматы мен Астана ќалаларыныѕ јкімдіктері

2009 жылєы
4-тоќсан

Талап етілмейді

1.2

Дамушы елдерде ќолданылатын машина жасау ґнімдерін экспорттаушы кјсіпорындарды ынталандыру практикасын зерделеу жјне оныѕ негізінде осы тјжірибені Ќазаќстанда ќолдану їшін ўсыныстар дайындау

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне ўсыныс

ИСМ, АШМ, "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша)

2009 жылєы
1 шілде

Талап
етілмейді

1.3

"Ќазаќстан Темір Жолы" ўлттыќ компаниясы" акционерлік ќоєамыныѕ жылжымалы ќўрамыныѕ жай-кїйін талдау

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне ўсыныс

ККМ (жинаќтау), "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша), "ЌТЖ" ЎК" АЌ (келісім бойынша), "Ќамќор" жґндеу корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша)

2009 жылєы
15 шілде
жјне
2009 жылєы
15 желтоќсан

Талап
етілмейді

1.4

"Ќазаќстан Темір Жолы" ўлттыќ компаниясы" акционерлік ќоєамыныѕ магистралды темір жол желілері жол шаруашылыєыныѕ жай-кїйін талдау

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне аќпарат

ККМ (жинаќтау), "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша), "ЌТЖ" ЎК" АЌ (келісім бойынша)

2009 жылєы
15 шілде
жјне
2009 жылєы
15 желтоќсан

Талап
етілмейді

2. Ќаржылыќ-кредиттік жјне инвестициялыќ ќолдау

2.1

Машина жасауды дамытуєа жинаќтаушы зейнетаќы ќорларыныѕ саќтандыру компанияларыныѕ жјне басќа да инвестициялыќ ќорлардыѕ активтерін тарту тетіктерін јзірлеу жґнінде ўсыныстар дайындау

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне ўсыныс

ИСМ, ЭБЖМ, Еѕбекмині, "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша), "ЌазАгро" ЎХ" АЌ
(келісім бойынша)

2009 жылєы
1 шілде

Талап етілмейді

2.2

Машина жасау саласында жјне оєан ілеспелі салаларда жаѕа ґндіріс ўйымдарыныѕ инвестициялыќ жобалар ќоржынын ќалыптастыру жґнінде жўмыс жїргізу

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне аќпарат

ИСМ, "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ
(келісім бойынша)

2009 жылєы
1 шілде

Талап
етілмейді

3. Кадр саясаты

3.1

Машина жасау кјсіпорындары їшін машина жасау мамандыќтары кадрларын жјне менеджерлерін кјсіби-техникалыќ даярлаудыѕ тиімді жїйесін жасау жґнінде ўсыныстар дайындау

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне аќпарат

ИСМ, БЄМ, АШМ, "ЌазАгро" ЎХ" АЌ (келісім бойынша), "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ
(келісім бойынша)

2009 жылєы
4-тоќсан

Талап етілмейді

3.2

Жыл сайын инженер кадрларєа машина жасау кјсіпорындарыныѕ ќажеттіліктеріне болжамды талдау жїргізу, олардыѕ нјтижелері бойынша еліміздіѕ жјне шет елдегі жоєарєы оќу орындарында мемлекеттік білім беру тапсырыстарыныѕ шеѕберінде техникалыќ мамандыќтар бойынша кадрлар даярлау жґнінде ўсыныстар енгізу

БЄМ-єа ўсыныс

ИСМ, АШМ, облыстар жјне Алматы мен Астана ќалаларыныѕ јкімдіктері

2009 жылєы
15 шілде
жјне
2009 жылєы
15желтоќсан

Талап етілмейді

4. Машина жасау кешенініѕ инфраќўрылымын дамыту

4.1

Темір жол кґлігі їшін, оныѕ ішінде ірі ќўйманыѕ бґлшектері їшін ґндірісті ўйымдастыру

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін шыєарылєан ґнімніѕ кґлемі туралы хабардар ету

Ќараєанды облысыныѕ јкімдігі, Шыєыс Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі, "Пархоменко атындаєы Ќараєанды машина жасау зауыты" АЌ
(келісім бойынша), "Шыєысмашзауыты" АЌ (келісім бойынша)

2008 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізушісубъектілердіѕ
ќаражаты

4.2

Ќўрастырылатын локомативтер ґндірісін ўйымдастыру

Ќўрастырылатын локомативтер ґндірісі

Астана ќаласыныѕ јкімдігі, "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша), "Локомотив лизинг" АЌ (келісім бойынша)

2009 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізушісубъектілердіѕ
ќаражаты

4.3

Жїк вагондарын шыєаратын ґндірістерді ўйымдастыру

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін шыєарылєан ґнімніѕ кґлемі туралы хабардар ету

Солтїстік Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі, "ЗИКСТО" АЌ (келісім бойынша), "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша)

2009 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізуші
субъекті лердіѕ
ќаражаты

4.4

Ўѕєыларды бўрєылау, игеру жјне жґндеу їшін сериялыќ жабдыќтар ґндірісін јзірлеу жјне ўйымдастыру

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін шыєарылєан ґнімніѕ кґлемі туралы хабардар ету

Солтїстік Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі, Атырау облысыныѕ јкімдігі, "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша), "Петропавл ауыр машина жасау зауыты" АЌ (келісім бойынша), "АтырауМўнайМаш" ЖШС (келісім бойынша)

2010 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізуші
субъекті лердіѕ
ќаражаты

4.5

Кен орындарын жайластыру жјне мўнай мен газды алєашќы ґѕдеу їшін жер їсті жабдыќтарыныѕ ґндірісін ќўру

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін шыєарылєан ґнімніѕ кґлемі туралы хабардар ету

Солтїстік Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі, Атырау облысыныѕ јкімдігі, "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша), "Петропавл ауыр машина жасау зауыты" АЌ (келісім бойынша), "АтырауМўнайМаш" ЖШС (келісім бойынша)

2010 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізуші
субъекті лердіѕ
ќаражаты

4.6

Темір жол тораптарын салу, ќызмет кґрсету, жґндеу жјне диагностикалау їшін машиналар мен жабдыќтар ґндірісін ўйымдастыру

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін шыєарылєан ґнімніѕ кґлемі туралы хабардар ету

Солтїстік Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі, "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша), "Петропавл ауыр машина жасау зауыты" АЌ (келісім бойынша)

2010 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізуші
субъекті лердіѕ
ќаражаты

4.7

"Петропавл ауыр машина жасау зауыты" АЌ-ын жјне "АтырауМўнайМаш" ЖШС-ін техникалыќ ќайта жараќтандыру базасында мўнай жабдыќтарыныѕ перспективалыќ тїрлерініѕ ґндірісін јзірлеу жјне ўйымдастыру

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін шыєарылєан ґнімніѕ кґлемі туралы хабардар ету

Солтїстік Ќазаќстан облысыныѕ јкімдігі, Атырау облысыныѕ јкімдігі, "Петропавл ауыр машина жасау зауыты" АЌ (келісім бойынша), "АтырауМўнайМаш" ЖШС (келісім бойынша)

2014 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізуші
субъекті лердіѕ
ќаражаты

4.8

Ќазаќстан Республикасында Екібастўз ќ. "Таман" ЖШС базасында Ґскемен ќ. "Шыєысмашзауыты" АЌ-мен бірлесіп жїк вагондарыныѕ ќўрылысы бойынша ґндірісті ўйымдастыру

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін шыєарылєан ґнімніѕ кґлемі туралы хабардар ету

ККМ, ИСМ, "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша), "Ќамќор" жґндеу корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша), "ЌТЖ" ЎК" АЌ (келісім бойынша)

2009 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізуші
субъектілердіѕ
ќаражаты

4.9

Ірі болат вагондыќ ќўйманы ґндіруді ўйымдастыру (бїйір жаќтаулары, надрессорлыќ біліктер жјне автоќыстырєылар)

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін шыєарылєан ґнімніѕ кґлемі туралы хабардар ету

ИСМ, ККМ, "ЌТЖ" ЎК" АЌ (келісім бойынша), "Шыєысмашзауыты" ЖШС (келісім бойынша)

2009 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізушісубъектілердіѕ
ќаражаты

4.10

10Д100 дизелі цилиндрініѕ гильзасын шыєару жґніндегі ґндірісті ўйымдастыру

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін шыєарылєан ґнімніѕ кґлемі туралы хабардар ету

ИСМ, ККМ, "ЌТЖ" ЎК" АЌ (келісім бойынша), "Локомотив" АЌ (келісім бойынша), "Кастинг" болат ќўю зауыты" ЖШС (келісім бойынша), "Ќамќор" жґндеу корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша)

2009 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізушісубъектілердіѕ
ќаражаты

4.11

10Д100 дизелі поршенін шыєару бойынша ґндірісті ўйымдастыру

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін шыєарылєан ґнімніѕ кґлемі туралы хабардар ету

ИСМ, ККМ, "ЌТЖ" ЎК" АЌ (келісім бойынша), "Локомотив" АЌ (келісім бойынша), "Ќўрал-сайман зауыты-2000" ЖШС (келісім бойынша), "Ќамќор" жґндеу корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша)

2009 жылєы
4 тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізушісубъектілердіѕ
ќаражаты

4.12

P65ВП їлгісіндегі шыны пластикалыќ їшкір оќшаулаєыш тґсемдерді шыєару бойынша ґндірісті ўйымдастыру

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметін шыєарылєан ґнімніѕ кґлемі туралы хабардар ету

ИСМ, ККМ, "ЌТЖ" ЎК" АЌ (келісім бойынша), "Технолоджи "ТрансПолимер" ЖШС (келісім бойынша)

2009 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізуші
субъекті лердіѕ
ќаражаты

4.13

Темір жолєа жаќын орналасќан елді мекендерді тазартылєан сумен ќамтамасыз ету

Су тазарту ќондырєыларын жеткізуге арналєан шарт

ИСМ, ККМ, "ЌТЖ" ЎК" АЌ (келісім бойынша), "Омега" прибор ќўрылыс зауыты" АЌ (келісім бойынша)

2010 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізушісубъектілердіѕ
ќаражаты

4.14

Жартылай вагондар ќызметініѕ мерзімін ўзарту бойынша зертханалар ќўру

Зертханалар
ќўру

ККМ, ИСМ, "Ќамќор" жґндеу корпорациясы" ЖШС (келісім бойынша), "ЌТЖ" ЎК" АЌ (келісім бойынша)

2009 жылєы
4-тоќсан

Шаруашылыќ
жїргізушісубъектілердіѕ
ќаражаты

5. Єылыми-техникалыќ жјне инновациялыќ ќамтамасыз ету

5.1

Бјсекеге ќабілетті ґнімді шыєару маќсатында машина жасау баєыты бойынша даму институттары мен екінші деѕгейлі банктер, облыстар јкімдіктері ќолдаєан инвестициялыќ жјне инновациялыќ жобалар тізбесін ќўру

ИСМ-ге аќпарат

облыстар, Астана жјне Алматы ќалаларыныѕ јкімдіктері

2009 жылєы
4-тоќсан

Талап
етілмейді

5.2

Єылыми-зерттеу жјне тјжірибелік-
конструкторлыќ жўмыс жоспарын ќалыптастыру жјне 2012 жылєа дейінгі кезеѕге республиканыѕ машина жасау зауыттарына жаѕа жабдыќ тїрлерін игеру

ИСМ-ге ўсынылатын жоспардыѕ жобасы

ИСМ, АШМ, "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша)

2009 жылєы
4-тоќсан

Талап
етілмейді

5.3

Машина жасаудыѕ басым салалары бойынша кешенді жјне нысаналы єылыми-техникалыќ баєдарламаларды жїйелік ќаржыландыру жґнінде ўсыныстар јзірлеу

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне ўсыныс

ИСМ, АШМ, БЄМ, ЭБЖМ

2009 жылєы
4-тоќсан

Талап
етілмейді

6. Аќпараттыќ ќамтамасыз ету

6.1

Жер ќойнауын пайдаланушылар мен олардыѕ сервистік (мердігерлік) компанияларыныѕ жабдыќтарды сатып алу, олардыѕ ќарастырылатын кезеѕге ќажеттіліктері бойынша жоспарланатын жјне ґткізілген конкурс нјтижелері туралы аќпараттыѕ машина жасау кјсіпорындарыныѕ назарына дейін жеткізілу ашыќтыєын ќамтамасыз ету

Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметіне аќпарат

ИСМ, ЭМРМ, "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ (келісім бойынша)

2009 жылєы
4-тоќсан

Талап етілмейді

      Ескертпе:
      аббревиатуралардыѕ толыќ жазылуы:

      ИСМ           - Ќазаќстан Республикасы Индустрия жјне сауда


                      министрлігі
      ККМ           - Ќазаќстан Республикасы Кґлік жјне коммуникация
                      министрлігі
      АШМ           - Ќазаќстан Республикасы Ауыл шаруашылыєы
                      министрлігі
      ЭМРМ          - Ќазаќстан Республикасы Энергетика жјне
                      минералдыќ ресурстар министрлігі
      БЄМ           - Ќазаќстан Республикасы Білім жјне єылым
                      министрлігі
      Еѕбекмині     - Ќазаќстан Республикасы Еѕбек жјне халыќты
                      јлеуметтік ќорєау министрлігі
      Јділетмині    - Ќазаќстан Республикасы Јділет министрлігі
      ЭБЖМ          - Ќазаќстан Республикасы Экономика жјне бюджеттік
                      жоспарлау министрлігі
      "Самўрыќ-Ќазына" ЎЈЌ" АЌ  - "Самўрыќ-Ќазына" ўлттыќ јл-ауќат
                                  ќоры" акционерлік ќоєамы
      "ЌазАгро" ЎХ" АЌ          - "ЌазАгро" ўлттыќ холдингі"
                                  акционерлік ќоєамы
      "ЌТЖ" ЎК" АЌ              - "Ќазаќстан Темір Жолы" ўлттыќ
                                  компаниясы" акционерлік ќоєамы
      "Ќамќор" жґндеу           - "Ќамќор" жґндеу корпорациясы"
      корпорациясы" ЖШС           жауапкершілігі шектеулі
                                  серіктестігі
      "Пархоменко атындаєы      - "Пархоменко атындаєы Ќараєанды
      Ќараєанды машина жасау      машина жасау зауыты" акционерлік
      зауыты" АЌ                  ќоєамы
      "Локомотив лизинг" АЌ     - "Локомотив лизинг" акционерлік
                                  ќоєамы
      "ЗИКСТО" АЌ               - "ЗИКСТО" акционерлік ќоєамы
      "Петропавл ауыр машина    - "Петропавл ауыр машина жасау
      жасау зауыты" АЌ            зауыты" акционерлік ќоєамы
      "АтырауМўнайМаш" ЖШС      - "АтырауМўнайМаш" жауапкершілігі
                                  шектеулі серіктестігі
      "Шыєысмашзауыты" АЌ       - "Шыєысмашзауыты" акционерлік ќоєамы
      "Локомотив" АЌ            - "Локомотив" акционерлік ќоєамы
      "Кастинг" болат ќўю зауыты" - "Кастинг" болат ќўю зауыты"
      ЖШС                           жауапкершілігі шектеулі
                                    серіктестігі
      "Ќўрал-сайман зауыты-2000" - "Ќўрал-сайман зауыты-2000"
      ЖШС                          жауапкершілігі шектеулі
                                   серіктестігі
      "ТрансПолимер              - "ТрансПолимер Технолоджи"
      Технолоджи" ЖШС              жауапкершілігі шектеулі
                                   серіктестігі
      "Омега" прибор ќўрылыс     - "Омега" прибор ќўрылыс зауыты"
      зауыты" АЌ                   акционерлік ќоєамы©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет