ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының хабаршысы №5 (56), 2011 республиканский научный журналбет3/5
Дата02.05.2016
өлшемі0.77 Mb.
1   2   3   4   5

ТҮЙІН

Залалсыздандыру (зарарсыздандыру) - жұқпалы ауру қоздырғыштары - микроорганизмдерді жою . Залалсыздандыру жабдықтары (дезинфекциялық жабдықтар)- ішкі ортадағы ауру қылатын микроорганизмдерді жою үшін пайдаланылады.SUMMARY

Disinfection-destruction of microorganisms. And excitements of infectious sicknesses. Disinfection apparatus are used for destruction illness microorganisms in the outside (outer environment).

УДК 616.8-053.2-07
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ С С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №1 Г. ШЫМКЕНТА
Х.Т. Байтурсунова

Городская клиническая детская больница № 1, г. Шымкент
түйін

Бұл жұмыстың мақсаты №1 Калалық балалар ауруханасы жағдайындағы неврологиялық патологиясы бар балалардың аурушаңдығының сараптамасыSUMMARY

The aim of the work is to show the analysis of work with of neu rological pathology of children in the childrens city hospital № 1.


УДК 615.83:616.127-005.4


Лазерная терапия ишемической болезни сердца
Б. Дадикбаева

Городская поликлиника №4, г. Тараз
ТҮЙІН

Көктамыр арқылы қанды лазермен сәулелендірудің жүрек ишемиялық ауруын оң нәтижесі көрсетілді. Лазерлік емдеуді пайдалану медикаменттік емделуден құтқару, немесе дәрілік препараттардың қабылдау мөлшерін азайту кері қосымша әсерінен арылу.SUMMARY

This article describes the results of treating 18 patients with coronary heart disease by laser therapy. Used intravenous blood irradiation the treatment 10 -12 days. All patients had received a positive clinical outcome.

УДК 616. 831-001-084
БАС МИЫНЫҢ ЖАРАҚАТТЫҚ ЗАҚЫМДАЛУЫ БАР НАУҚАСТАРДЫҢ ЕРТЕ ОҢАЛТУЫНДА КОГНИТИВТІ ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ ҚАЛПЫНА КЕЛУІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАРДЫ БАҒАЛАУ

Б. И. Акулов

Облыстық клиникалық аурухана, Шымкент қаласы
Резюме

В статье раскрываются факторы, влиющие на восстановление нарушенных когнитивных функций у лиц с травматическим повреждением головного мозга.


Summary

An objective of the study was to specify the factors influencing the recovery of cognitive functions in subjects with moderate or severe traumatic brain injury in the early stage of rehabilitation.


УДК 616. 839-001.072-01-08


ВЛИЯНИЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ ОСТЕОХОНДРОЗА ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

М.К. Омышева

Областная клиническая больница, г. Шымкент
Түйін

54 пациент тексеріліп, анамнезінен омыртқаның мойын бөлігінің преостеохондрозының алғашқы симптомдарының дамуы организмнің преморбидті жағдайымен байланысты екендігі анықталды. Жағымсыз факторлар ми діңгегінің құрылымында кемістіктің пайда болуына әкелетіндігі дәлелденді.


Summary

Surveying of 54 patients, anamnesis of first symptoms of peosteochondrosis of cervical has showed the role of premorbidical state of organism. Unfavorible factors have assisted to the beginning of defective formation of brain stem.


УДК 616.89-009.441.13-085.851


Психотерапия алкогольной зависимости в условиях областного наркологического диспансера
Л. Г. Маджуга, К. Б. Даумбаева, М. Е. Столярова, Б. М. Манаxаев, Ж. С. Сабиров

ОНД, г.Шымкент

ДГБ №1, г.Шымкент

Түйін

Бұл статьяда алкогольдік тәуелділіктің комплексті еміндегі психотерапияның қолданылуы айтылған.


Summary

The article mentions the use of psychotherapy in treatment of alcohol dependence.


УДК 371. 26


Оценка знаний студентов методом тестирования
Г. Д. Юнусходжаева

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия , г. Шымкент
Түйін

АҚШ-та 1910 ж. Абрахам Флекснердің медициналық білім беру жүйесіндегі ащы шындықты көрсеткеннен кейін, бұл салада түбегейлі өзгерістер орын ала бастады. Біз де медициналық білімді оқытуда, меңгертіп, игертуде өзгерістер енгізетін кезге жеттік. Медициналық білім беру жүйесіндегі өзгерістер тұрғысынан тестілеу әдісін қолдану оқыту үдерісінің барлық сатылары мен салаларында студенттер мен басқа да білім алушылардың білімін бағалау үшін, жалпы білім беру үдерісін бағалау үшін тиімді болып табылады. Алайда тестіні қолданудан бұрын, оларды құрастыруды үйрену керек. Жоғары деңгейдегі тестілерді пайдалану бүкіл білім беру жүйесін анағұрлым жақсартуға мүмкіндік береді.


Summary

The article comprises «testing» definition and its realization in teaching and mastering madical knowledge. According to the changes in medical education system testing method is the bus implementation for using at all stages of educational process both for students and other categories of trainers. High level tests canimprove all educational system.


УДК 617.55-053.2


ТАКТИКА ВРАЧА НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ АСФИКЦИИ
С. А. Калкабаева, Э.Р. Алимбаева, К.О. Акимбаева, А.М. Мамадияров, Н.Ж. Тулегенова, Ж.К. Абильдаева

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент

Станция скорой медицинской помощи, г. Шымкент
ТҮЙІН

Тыныс жолдарындағы бөгде зат диагностикасы мен емі бүгінгі таңда актуалды мәселе болып табылады. Ауруханаға дейінгі этапта механикалық асфикцияда медициналық көмек көрсетудің негізгі мақсаты өлім - жітімнің алдын алу, тыныс алу функциясын қалыпқа келтіру, науқас жағдайын жақсарту, тыныс алу функциясын оптималды қалыпта ұстау.SUMMARY

This article comprises the guestions of diagnostics and treatment of patients with aspiration of foreigh bodies in their airways.

УДК 614.2.355.237
АУРУХАНАҒА ДЕЙІНГІ ЭТАПТА МЕДИЦИНАЛЫҚ ЭТИКА МЕН ДЕОНТОЛОГИЯ
С. А. Калкабаева, Э.Р. Алимбаева, Ж.К. Абильдаева, Н.Ж. Тулегенова, А.М. Мамадияров

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы, Шымкент қаласы

Жедел медициналық жәрдем бекеті, Шымкент қаласы
РЕЗЮМЕ

Перед медицинскими работниками службы скорой медицинской помощи ставится высокие требования соблюдению медицинской этики и деонтологии. Вопросы деонтологии в этих условиях касается не только пациента но и окружающих его людей. Врач должен соблюдать принципы врачебной этики, продемонстрировать свой профессионализм и заслужить доверие больного. Это будет способствовать повышению показателей выздоровления пациентов и авторитета врача в бригаде.


SUMMARY

Medical ethics and deontology are two points that are very important for medical workers of emergency. According to these conditions the deontology guestions concern not only patient but also people who can surround him.

Adoctor showed comply with the principles of medical ethics, show professionalism and earn patients confidience. It will increase recovery rate and doctors anthority.

УДК 617.7-007-057.874


ЧАСТОТА АНОМАЛИЙ РЕФРАКЦИИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА ТАРАЗА
А.К. Беккулиева

Жамбылский областной офтальмоцентр, г. Тараз

ТҮЙІН

Көздің ауытқулары көптеген себептерден туындайды. Бұл патологияның Қазақстанның әр аумағындағы балалардың арасында көбеюін олардың жасын жынысын және оқу жағдайын есепке алып зерттеу қызығушылықты туындырады. Біз Тараз қаласының оқушыларының арасында ауытқушылық жиілігін олардың жасын жынысын және оқу жағдайын есепке алып талдадық.


SUMMARY

This article comprises the guestions of analysis of refraction anomaly. The pupils of Taras took part in this research. Their age, sex and learning conditions are given much attention.

УДК 615.1:339.13 (574)
Конкурентоспособность системы здравоохранения: качество управления фармацевтическими предприятиями
Т.С. Саткалиева, А.М. Сейтказиева, А.Б. Махатова, А.Е. Рахимбекова

Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, г. Алматы
Түйін

ҚР денсаулық сақтау жүйесі, оның ішінде дәрілік қамтамасыз етуді жүзеге асыру заманауи жағдайда өзекті болып табылуда. Біз дәрілік препараттарды (ДП) өндіру, олардың сапасын бағалау және ДП-ның Қазақстанның фармацевтикалық нарығына қозғалысының аспектілерін қарастырдық. Фармацевтикалық-өнеркәсіптік мекемелердің бәсекеге қабілеттілігін, олардың әрекетінің тиімділігін жоғарылату мақсатында, бағалаудың қажеттілігі анықталады.Summary

Improvement of the Health care service of the Republic of Kazakhstan including medicine provision of pharma drugs is of an immediate interest nowadays public. We studied the aspects of pharma drugs industry, control of their quality and marketing in Kazakhstan. The necessity in competitive capacity of enterprises in pharmaceutical industry aimed to add value to their work.
КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

УДК 616.36-008.5-08


МЕХАНИКАЛЫҚ САРҒАЮДЫҢ ТҮБЕГЕЙЛІ ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУДЕН КЕЙІНГІ ИММУНОКОРРЕКЦИЯ
А.Е. Алибеков

Облыстық клиникалық аурухана, №2 хирургиялық аурулар кафедрасы, Қарағанды қаласы

Қарағанды мемлекеттік медициналық академиясы, Қарағанды қаласы
ТҮЙІН

У больных с механической желтухой, учитывая данные исследований иммунной системы, применяли препарат циклоферон. В основной группе сократился предоперационный период и снизились послеоперационные осложнения. В контрольной группе, при которых препарат циклоферон не применяли, послеоперационные осложнения и нахождение в стационаре увеличились.

 

SUMMARY

According to the immune system examinations, the preparation «cicloferon» was used for patients with obstructive jaundice. The hostoperative complications and preoperative period were descreased (main group). But those patients who had not used this preparation, showed postoperative complications and long stay in hospital.УДК 616.15:616-053.31
Определение уровня гормонов в оценке состояния новорожденных
Ф. Д. Хатамов, П. Е. Калменова, С. А. Туктибаева, Л. В. Ахметова, Г.И. Туктибаева

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г. Шымкент

Международный казахско-турецкий университет, г. Шымкент
Түйін

Бұл жұмыстың мақсаты – жаңа туылған нәрестелердің жалпы жағдайындағы гармондардың деңгейін анықтау.Summary

The purpose of this work is to study of alpha-fetoprotein and humoral immunity in assessing health status of newborn children of different gestational ages.


УДК 616-053.2-036.11:615.035.4


ИСКУССТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ: ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ДИОКСИДИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
К.Р.Рысмухамедова

Детская областная больница, г. Кызылорда

Түйін

30 бала реанимация бөлімінде және жіті терапия бөлімінде қаралды. Балаларда өкпенің жасанды ауамен жаңартуында, шиеленістің қайталанбауы үшін профилактика ретінде диоксидин қолданды, жергілікті, эндотрахеально. Диоксидин екінші рет трахеобронхит және вентиляционный пневмонияның қайталанбауын тиімді алдын алды. Диоксидин жағымсыз реакция шақыртпады.


Summary

We observed 30 children in the departwents of reanimation and intensive therapy. The preparation u dioxidin was used for prevention of secondary complications of children with artificial pulmonary ventilation. Dioxidin prevents secondary tracheobronchitis and pneumonia. Dioxidin was well endured and causes no adverse reactions.


УДК 616.12-008.331.4:556:351.
ОСОБЕННОСТИ КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ У ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ
Л.З. Исаева

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, г.Шымкент
ТҮЙІН

Біз артериалды гипотензиямен қан қысымы қалыпты балалардың кардиоинтервалография көрсеткіштерінің өзгеріс ерекшеліктерін зерттедік. Артериалды гипотензия бар балаларда адренергетикалық жүйенің жетіспеушілігі анықталды.SUMMARY

We studied the charasteristics of parametrs changes of cardiointervalography at children sufferino from arterial gypotension in comparison with children who have normal parameters of arterial presscere. Insulliciency of epinephrire system at children with arterial hypotension is revealed.

УДК:618.1:616.34-053.31:531.76
Дисбиотические нарушения биотопов у новорожденных и матерей группы риска
Г.А. Абдиханова

ОПЦ № 2, г. Шымкент

Түйін

Микрофлораның негізгі биологиялық локустарын зерттеу жұмысы қауіп тобына жатқызылған аналардан (тәжрибедегі топ) туған 75 нәрестемен және аналарында ешқандай патология байқалмаған (бақылаудағы топ) 25 сәбимен жүргізілді. Жоғары қауіп тобындағы аналардан туған балалардың дисбактериозға бейімділігін көптеген шартты-патогенді микроағзалардың таралуы айқындайды.Summary

The research of microphlora of the basic biological loci was conducted at 75 newborns, whose mothers were put down to the group of risk ( an experienced group) and at 25 babies , whose mothers didn’t have any pathology (control group). The dominant sow of the conditional pathogenis microorganisms indicates to the development of disbacteriousis, to more predisposition at the babies, who were born from the women of the group of high risk.

УДК 618.2:618.15-009.611-08
Микроэкологическое состояние и лечение беременных с «Бактериальным Вагинозом»
Д.А. Азимова

ОПЦ №2, г. Шымкент
Түйін

Жүкті әйелдердегі бактериалды вагиноздың клиникалық және микроэкологиялық жағдайы, босанғаннан кейінгі жұқпалы аурулардың емі мен алдын-алынуы мақалада зерттелген. Жүкті әйелдердегі антисептик және пробиотиктермен кешенді ем қабылдау, 76,5% емнің оң нәтижесін көрсетті. Ұсынылған әдіспен ем қабылдау бактериалды вагиноздан айығу және жүктілік пен босанудың асқынусыз аяақталуы.Summary

The clinical and microecologic condition of the pregnant women with bacterial vaginismus and treatment with the aim of prophylactic of the postnatal infections were studied in this article. Thus, the developed complex method of treatment of pregnant women with БВ, including antiseptics, with the subsequent appointment probioitik allows to achieve treatment at 76,5 % of women. Criteria of recover of patients with БВ, treated by the offered technique, are outcomes of pregnancy and delivery.

УДК 616.65-002-006-089: 616.62-008.22-085

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ИРРИТАТИВНЫХ РАСТРОЙСТВ МОЧЕИСПУСКАНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Н.У. Шардарбеков

ОКДМЦ г. Шымкент
ТҮЙІН

Қуық асты безі ісігінен операция болған науқастарында ирритативті зәрдің бұзылуын комплексті емдеу барысында, физиотерапивті әдістерді қолдану жақсы нәтижелерге жеткізеді. Бұл көрсеткіштер 60-жастан асқан адамдардың жас ерекшеліктернің негізін ескере отырып қолданғанда, жоғарғы деңгейде ем қабылдауын қамтамасыз етеді.SUMMARY

The inclusion of a comprehensive post – operative treatment physiotherapy methods help to get the best results. This allows for satisfactory operation resuts in a much earlier date.

УДК 616.321/.323-002:615.276-053.2
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЛОР – ЗАБОЛЕВАНИЯХ У ДЕТЕЙ
Б.У. Тышканбаев

Областная детская больница, г. Тараз
Түйін

Тамақтағы ауру – дәрігерлерге науқастардың жиі қаралу сырқаты болып табылады. Оның себептері түрлi. Көп жағдайларларда бактериялық немесе вирустық инфекциясы себеп болады. Жоғарғы тыныс инфекция ауруларының жағдайларының арасында 10-15% А - стрептококк тонзиллиттi құрайды.


Summary

Sore throat - one of the most frequent complaints of patients at the reference to the doctor. Its reasons are rather various. In most cases it is a question of a bacterial or virus infection. Among infectious diseases of the top respiratory ways 10-15 % of cases are necessary on a sharp A-streptococcal tonsillitis.

УДК 616. 832-009.621-08
СОЗЫЛМАЛЫ СПОНДИЛОГЕНДІ ДОРСАЛГИЯНЫ ЕМДЕУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ

Б. И. Акулов

Облыстық клиникалық аурухана, Шымкент қаласы
Резюме

В статье раскрываются результаты изучения эффективности лечения с помощью препарата велаксин у больных с хроническими спондилогенными дорсалгиями.


Summary

The article describes the results of the study of the effectiveness of treatment with the drug velaxin in patients with chronic spondylogenic dorsalgia.


УДК 616. 8-008.64-08


ИНСУЛЬТКЕ ҰШЫРАҒАН НАУҚАСТАРДАҒЫ ДЕПРЕССИВТІ БҰЗЫЛЫСТАРДЫ ЕМДЕУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ
Б. И. Акулов, М.К. Омышева

Облыстық клиникалық аурухана, Шымкент қаласы
Резюме

Постинсультная депрессия является серьезным осложнением ишемического инсульта, которая оказывает негативное влияние на качество жизни пациентов, на восстановление симптомов и прогноз основного заболевания. В статье раскрываются результаты изучения эффективности лечения больных постинсультной депрессией циталопрамом, оказывающий наряду с антидепрессивным действием, выраженный анксиолитический эффект.


Summary

Post-stroke depression is a serious complication of ischemic stroke that exerts a negative effect on patients quality of life, restoration of symptoms and prognosis of the underlying disease.

The article described the results of studying the effectiveness of treatment ot patients post – stroke depression with citalopram, provioling along with the antidepressant effect, pronounced anxiolytic effect.

УДК 616. 838-008.67-08


ДИСЦИРКУЛЯТОРЛЫ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДАҒЫ ДЕПРЕССИВТІ БҰЗЫЛЫСТАРДЫ ЕМДЕУ МҮМКІНШІЛІКТЕРІ
Б. И. Акулов, М.К. Омышева

Облыстық клиникалық аурухана, Шымкент қаласы


Резюме

В статье раскрываются результаты изучения эффективности лечения депрессивных расстройств у пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией с помощью селективного ингибитора обратного захвата серотонина и норадреналина - симбалты.Summary

The article describes the results of studying the effectiveness of treatment of depressive disorders in patients with encephalopathy with discirculatory encerphalopathy dispersion by means of a selective inhibitor of the reuptake of serotonin and norepinephrine simbalt.


УДК 616. 838-009-008.61-06


КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА «НЕМЫХ» ЛАКУНАРНЫХ ИНФАРКТОВ МОЗГА У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
М.К. Омышева

Областная клиническая больница, г. Шымкент
Түйін

Артериалды гипертензиясы (АГ) бар жедел гипертониялық энцефалопатия белгілерімен гипертониялық кризден (ГК) өткен 65 науқас тексеруден өткізілді. Олардың 17 (26,2%) клиникалық «мылқау» лакунарлы инфарктісі (ЛИ) анықталды. Тексерудің нәтижесін қорытындылағанда, лакунарлы инфаркт, эссенциалды артериалды гипертензия кезінде гипертониялық криздің ағымын жиі асқындыратыны дәлелденді. Лакунарлы инфарктің даму қаупі, өткен гипертониялық криз санына тәуелсіз, бірақ ГК қайталануынан көптеген лакунарлы ошақтар пайда болады. Аурудың ұзақтығы 5 жылдан асса, лакунарлы инфаркт артериалды гипертензияның ағымын жиі асқындырады.Summary

There has been carried out study of 65 patients suffering from arterial hypertension (AH) and having previous hypertensive crisis (HC) with signs of acute hypertonic encephalopathy. In 17 (29 %) patients clinical silent lacunar infarction (LI) wase revealed. Analysis of the results of study showed that LI occurred more frequently after hypertensive crisis and essential (AH).


УДК: 615.8: 616.322-002


ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Ж.И. Сатенова, Г. Е. Калдыгозова

Областной клинико-диагностический центр, г. Шымкент

ЮКГФА,, г. Шымкент

МКТУ имени Х. А. Ясави, г. Шымкент
Түйін

Қазақстан өндiрiсi «ОТРИ-01» озонатордың қолдануымен Шымкент қалалық емханасындағы тонзиллитпен ауырған 20 науқастардың емдеу инновациялық әдiсiнiң нәтижелерi туралы осы мақалада талқыланған. Барлық бақыланатын науқастардың 1-2 күнiндегi интервалы бар 5 процедураларынан кейiн бiз клиникалық жақсарту және қосымша әсерлердiң толық жоқтықтарын алдық.


Summary

The results of an innovative method of treatment of 20 patients with tonsillitis in an urban clinic in Shymkent lity using ozonator «ОТRI-01» made in Kazakhstan was analyzed in this article. After 5 treatments at intervals of 1-2 days we have observed clinical improvement and the complete absence of side effects in all patients.

УДК 616.216.1-002.3:616.151
Тезиографическое исследование сыворотки крови больных хроническим гнойным гайморитом
К.Т. Ауезов

ЦРБ, г. Сарыагаш
Түйін

Сарыағаштың ЛОР- клиникасында 20 созылмалы ірінді гайморитпен ауыратын нуқастарға озон/NO- ультразвуктік ем өткізілді. Барлығында емделуге дейін қанның плазмасы тезиография тәсілімен зерттелінді. Емделгеннен кейін тезиографиялық суретінің жақсарғаны көрінеді.


Summary

Ozon/NO- ultrasonic treatment for chronic maxilarry sinusitis in 20 patients has been given in the otolaryngological clinic in Saryagash. Before the treatment the blood plasma of a patient was investigated by a thesiographic method. It was revealed that in blood plasma of patients with chronic maxilarry sinusitis the thesiographic results after treatment were improved.


УДК 616. 216.1-002.3:616-099


Эндогенная интоксикация при хронических гнойных гайморитах
К.Т. Ауезов

ЦРБ, г. Сарыагаш
Түйін

Сарыағаштың ЛОР- клиникасында созылмалы ірінді гайморитпен 20 сырқаттың динамикасында тотығу метаболизм, липидтердің асқын тотығу көрсеткіштерінің зерттелуі жүргізілді. Емделгеннен кейін тотығу метаболизм көрсеткіштері және липидтердің асқын тотығуының көрсеткіштері азаятыны атап көрсетілді.


Summary

The specialists of ENT clinic in Saryagash conducted a study of oxidative metabolism in 20 patients with chronic purulent haimoritismaxilarry sinusitis. The intensification of LPO processes, OMB, and endogenous intensification after treatment were established. These changes were normalized after treatment .

УДК 616.216.1-002.3-022.258:612.111.15
Инфракрасная спектроскопия сыворотки крови больных хроническим гнойным гайморитом в динамике озон/NO- ультразвукового лечения
К.Т. Ауезов

ЦРБ, г. Сарыагаш
Түйін

Сарыағаштың ЛОР- клиникасында 20 созылмалы ірінді гайморитпен ауыратын нуқастарға озон/NO- ультразвуктік ем өткізілді. Барлығында емделуге дейін тотығу метаболизм қанның плазмасы зерттелінді. Емделгеннен кейін липидтерді деградациялау өнімдерінің болуы азаятыны атап көрсетілді.


Summary

Ozon/NO- ultrasonic treatment of the chronic maxilarry sinusitis in 20 patients has been given in the otolaryngologic clinic in Saryagash. Before the treatment the blood serum of a patient haimoritis was investigated by ultrared spectroscopy. It was revealed that in blood plasma of patients with chronic maxilarry sinusitis the descrease in lipid degradation products maintenance was observed.


УДК 616.155.194.8-02-084Темір тапшы анемиясы және анықтау әдістері
Ш.Ө. Ералиева

Қалалық аурухана, Қызылорда қаласы

РЕЗЮМЕ

Железодефицитная анемия (ЖДА) признана одной из актуальных проблем мирового здравоохранения. Ведущим синдромом в клинической картине является сидеропенический синдром, который подтверждается лабораторными данным показателем обмена железа.Каталог: vestnik -> 2011
vestnik -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институтының хабаршысы ғылыми-педагогикалық журнал вестник таразского государственного педагогического института научно-педагогический журнал
vestnik -> Южно-казахстанской медицинской академии
vestnik -> ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының хабаршысы №2 (63), 2013) Қосымша, приложение
vestnik -> Чеченской республики
vestnik -> [Введите текст]
vestnik -> Мосина Вал. Р. Формообразующие стратегии авангардного искусства в русской культуре ХХ века Мосина Вер. Р. Цвет в средневековой живописи Андреева Е. А. Михайловский собор. К истории «Русского стиля»
vestnik -> Н. Бердяев Заметка о книге г. Богданова “Познание с исторической точки зрения”
2011 -> Информационное издание администрации Красночетайского сельского поселения Красночетайского района Чувашской Республики


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет