Педагогика тарихында ұлттық ойындардың зерттелу жайыжүктеу 0.66 Mb.
бет3/3
Дата25.04.2016
өлшемі0.66 Mb.
1   2   3
: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Жылдарга “Кургак учук-iv” программасы
2013 -> Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер
2013 -> Создание информационной системы движения ценных бумаг на примере атф банка
2013 -> 1 Геологическая часть
2013 -> Оригинал: Политическая деятельность Урус-хана и его место в истории казахской государственности // Отан тарихы (Отечественная история). 2006, №1, стр. 89-95
2013 -> «Жануарға ветеринариялық паспорт беру» мемлекеттік қызмет стандарты
2013 -> I тарау. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы абайтану мәселелері
2013 -> Жалпы білім деңгейіне мемлекеттік талап оқушылардың оқу кезеңін бітіру кезіндегі алатын білімі мен біліктіліктерінің қажетті минимум деңгейін анықтайды
2013 -> Мазмұны кіріспе
2013 -> АҚПараттық хат құрметті әріптестер!

Îé - ¼ðiñ
ºèìûë-¸ðåêåò îéûíûëîãèêàëûº îéûí

îéûí


½ëòòûº îéûí
¸ðåêåò


Áiëiìi, ñàóàòòûëû¹û

ϸíãå ºûçû¹óøûëû¹û

ľíèå òàíûìû êå»åéåäi


ñ¼çäiê ºîðû

Ò¸æiðèáåëi ½ñòàç Ñ.²àçèåâà «µëòòûº îéûí îéíàòó àðºûëû îºóøûëàðäû» ¼ç ñàëò-ä¸ñò¾ðiíå, ¸äåò-¹½ðïûíà äåãåí ñ¾éiñïåíøiëiãi àðòàäû. Ñîíäûºòàí ìåí ìûíà ½ëòòûº îéûíäàðäû îéíàòòûì», – äåï, áiðíåøå ½ëòòûº îéûíäàðäû áåðåäi.

1. «Á¸éãå àëó» îéûíû. Îéûíäû îéíàìàñ á½ðûí ñ½ðàºòàð áåðiëåäi:

à) ²àíäàé ½ëòòûº îéûíäàð áàð?

¸) Àòïåí îéíàëàòûí îéûí ò¾ðëåðií àòà.

á) Åë ð¸ìiçäåðií àòà.

Îñûíäàé ñ½ðàºòàðäàí êåéií ºèìà ºà¹àçäàð áåðiëåäi. ²àòòû ºà¹àç¹à æiï àðºûëû áåêiòiëãåí 2 àòïåí æàðûñàäû. Ìåæåäå åëiìiçäi» òóû ò½ðàäû. Ľðûñ ¸ði òåç îðûíäà¹àí îºóøû òóäû àëûï æå»iñêå æåòåäi.

2. ²ûç ºóó îéûíû. Àëäûìåí ñ½ðຠ- òàïñûðìàëàð áåðiëåäi. Ñîäàí êåéií àëäûìåí ºûç áàëà 1-òàïñûðìàíû îðûíäàó¹à êiðiñåäi, àðòûíøà åð áàëà îðûíäàé áàñòàéäû. Åãåð åð áàëà òàïñûðìàíû á½ðûí îðûíäàñà, îíäà ºûçäû ½ñòàï àë¹àí áîëûï åñåïòåëåäi. ²ûç áiðiíøi áîëñà, îíäà îë åð áàëà¹à æåòêiçáåé æå»iñêå æåòêåí áîëàäû.

3. Õàí òàëàïàé îéûíû. Á½ë îéûí¹à í¼ìiðëåíãåí àñûº àëûíàäû. ͼìiðãå áàéëàíûñòû àëäàí – àëà ¾ëåñòiðìåëi ºèìà ºà¹àçäàð äàéûíäàëàäû. Àñûº æåðãå øàøûëàäû, àë áàëàëàð òàëàïàéëàï àñûº àëàäû. Оºóøû¹à ºàé нөмірлі àñûº ò¾ññå, ñîë í¼ìiðãå ñ¸éêåñ êåëåòií ºèìà ºà¹àçäà¹û òàïñûðìàíû îðûíäàéäû. Êiì òåç, ¸ði ä½ðûñ îðûíäàñà, ñîë æå»iñêå æåòåäi.

4. Òå»ãå àëó îéûíû. Á½ë îéûíäû 2 çàòòû ñàëûñòûðó, îëàðäû» ½ºñàñòûºòàðû ìåí àéûðìàøûëûºòàðûн òàïòûðó òàïñûðìàëàðûí îðûíäàòó àðºûëû îéíàòó¹à áîëàäû. Àëäûìåí ñ½ðຠ- òàïñûðìà áåðiëåäi. µëòòûº òå»ãåìiçäi» ñóðåòi iëóëi ò½ðàäû. Åêi îºóøûíû» ºàéñûñû òàïñûðìàíû ä½ðûñ îðûíäàñà, ñîë ò¼ë òå»ãåìiçäi àëàäû.

5. Àðºàí òàðòó îéûíûíäà àëäûìåí îéûí¹à áàéëàíûñòû ñ½ðàºòàð áåðiëåäi. Òàºòà¹à àðºàí ñóðåòi iëiíåäi. Òàºûðûï áîéûíøà áåðiëãåí òàïñûðìàíû êiì ê¼ï îðûíäàñà, ñîë òîïòû» æå»iñêå æåòåòiíäiãi àéòûëàäû.

Ìiíå, îñû îéûíäàðäû îéíàòºàíäà, îºóøûëàðäà ¸ðåêåò ïàéäà áîëàäû, ¸ði ï¸íãå äåãåí ºûçû¹óøûëû¹û àðòàäû, ä¾íèå òàíûìû êå»åéåäi. Ѽçäiê ºîðû äàìèäû, áiëiìi ñàóàòòûëû¹û ê¾øåéåäi. Ѽéòiï, îºóøûëàðäû» îé-¼ðiñií îéûí àðºûëû äàìûòàìûç – äåéäi, Ñ.²àçèåâà.

Ñàáàºòû» òàºûðûáû: ѽð ê¼æåê. °.²î»ûðàòáàåâ

Ñàáàºòû» ìàºñàòû: à) Áiëiìäiê æà¹û. °»ãiìåні ì¸íåðëåï, îºó¹à äà¹äûëàíäûðó. Êåéiïêåðëåðãå ìiíåçäåìå áåðóãå, ¸»ãiìåíi» íåãiçãi èäåÿñûí àøó¹à, òàëäàó¹à ¾éðåòó.

¸) Ò¸ðáèåëiê æà¹û. Òàáè¹àòòû ñ¾þãå, à»-º½ñºà ºàìºîðëûº æàñàï, ê¾òóãå ò¸ðáèåëåó. °»ãiìå êåéiïêåði – Ѹðñåííi» iñ-¸ðåêåòií ¾ëãi åòiï ê¼ðñåòó.

á) Äàìûòóøûëûº æà¹û. Оºóøûëàðäû» ñ¼çäiê ºîðûí àðòòûðûï, ñ¼éëåó òiëií æåòiëäiðó.

Ñàáàºòû» áàðûñû: I. ѽðàº-æàóàï ¸äiñi àðºûëû ¾é òàïñûðìàñûí òåêñåðó.

II. Æà»à ñàáàº.

à) Êiðiñïå ¸»ãiìåäå ¾é ºîÿíäàðû ìåí ò¾ç ºîÿíäàðûн æ¸íå îëàðäû» ò¾ð-ò½ðïàòû, ºûëû¹û ò.á. ñàëûñòûðûëàäû. Ñóðåòòåði ê¼ðñåòiëåäi.

¸) «Øåøóií òàï» îéûíû. ²îÿí òóðàëû æ½ìáຠæàñûðûëàäû.

1) µçûí º½ëàºòû,

Ƹóäið ê¼çäi

Ìàìûº æ¾íäi.

2) Åêi æå»äåé º½ëà¹û

Òû» òà»äàï ò½ðàäû.

á) ̽¹àëiìíi» ¸»ãiìåíi ì¸íåðëåï îºóû.

â) κóøûëàðäû» ¸»ãiìåíi îºóû.

ã) «Àðºàí òàðòó» îéûíû àðºûëû ¸»ãiìå ìàçì½íûí îºóøûëàð ºàëàé ò¾ñiíãåíäiãií áàéºàó. Îë ¾øií ñûíûï åêi òîïºà á¼ëiíåäi. ̽¹àëiì ºîé¹àí ñ½ðàººà ºàé òîï ä½ðûñ, ê¼áiðåê æàóàï áåðñå, ñîë òîï æå»iìïàç àòàíàäû. Òàºòà¹à àëäàí – àëà àðºàí ñóðåòi ñàëûíàäû.

²îéûëàòûí ñ½ðàºòàð: 1. °»ãiìå íå òóðàëû?

 2. °»ãiìåäåãi áàëàíû» àòû êiì?

 3. Îë ºàéäàí êåëå æàòòû?

 4. Îíû» ê¼çi íåãå ò¾ñòi?

 5. Îë íåíi ê¼ðiï ºàëäû?

 6. Ѹðñåí ê¼æåêòi ºàëàé ½ñòàäû?

 7. ʼæåê ºàíäàé ê¾éäå åäi?

 8. Ѹðñåí ê¼æåêòi ºàéäà àëûï êåëäi?

 9. Áàëàëàð íåãå ì¸ç – ìåéðàì áîëûñòû?

 10. Ѹðñåí ìåí áàëàëаð ê¼æåêêå ºàíäàé ºàìºîðëûº æàñàäû??

 11. ʼæåê íåíi ñ¾éñiíiï æåéäi åêåí?

Åêi òîïºà á¼ëiíiï, «àðºàí òàðòó» îéûíûí îéíàó îºóøûëàðäû ½éûìøûëäûººà, òàïºûðëûººà ò¸ðáèåëåéäi. κûëûï îòûð¹àí ì¸òiííi» ìàçì½íûí ò¾ñiíóãå ì¾ìêiíäiê áåðåäi.

¹) «²ûç ºóó» îéûíû àðºûëû îºóøûëàðäû åïòiëiêêå, çåéiíäi áîëó¹à ò¸ðáèåëåéìiç. Àëäûí – àëà ò¼ìåíäåãi òàïñûðìàëàðäû îºóøûëàð¹à áåðiï ºîÿìûç. 1. ̸òiíнен ìåçãiëäi ñóðåòòåãåí æîëäû òàóûï îºû.

 2. ʼæåêòi» ò¾ð – ò½ë¹àñûí ñóðåòòåãåí æîëäàðäû òàóûï îºû.

 3. Ѹðñåí ê¼æåêêå ¾éøiêòi íåäåí æàñà¹àнûí àéòûï ê¼ð.

 4. ²îÿííû» ê¼æåãi æåãåí ø¼ïòåðäi îºû.

 5. Ѹðñåííi» ñ¼çäåðií ì¸òiííåí òàóûï îºû.

1 – òàïñûðìàíû ºûçäàðäû» áiðåói îðûíäàéäû. Êåëåñi òàïñûðìàíû ½ë áàëàëàðäû» áiðåói ì¸òiííåí òàóûï îºèäû. Àë 3,4,5 – òàïñûðìàíû ºûçäàðäû» íå ½ëäàðäû» ºàéñûñû á½ðûí ºîëûí ê¼òåðñå, ñîë îðûíäàéäû. Åãåð åð áàëà òàïñûðìàíû á½ðûí îðûíäàñà, îíäà ºûçäû ½ñòàï àë¹àí áîëûï åñåïòåëåäi. ²ûç áiðiíøi áîëñà, îíäà îë åð áàëà¹à æåòêiçáåé æå»iñêå æåòêåí áîëàäû.

ä) ĸïòåðìåí æ½ìûñ. Ìûíà ¾çiíäiëåðäi ä¸ïòåðãå æàçäûðó.

1. Òà» ºûëà»äàï àòûï, ò¾í ºàð໹ûñû ñåéiëå áàñòà¹àí åäi. ̽ðûí¹à æà»à ã¾ëäåãåí æèäå à¹àøòàðûíû» õîø èiñi êåëåäi.

2. Ò½ìñû¹û åøêiäåí ã¼ði àºá¼êåíãå ½ºñàñ. Æûðûº åðií. Òîéñà ºîñ òàíàóûíàí äåì àëûï, åнòiãiï æàòàäû. ²½ëàºòàðû òûì ½çûí.

å) Ѽçäiê æ½ìûñû.

åëå» - àëà»íàí – òà» àçàííàí, åðòå» åðòåäåí;

ºûëà»äàï – æà»àäàí ¹àíà ê¼ðiíiï, æà»à ¹àíà àòûï;

òàáàí æîë – áið êiñiëiê æîë;

ё) ʼðêåì ñ¼ç îðàëûìäàðûí òàóûï îºûòó æ¸íå îíû ¾éäå æàçûï àëûï, æàòòàóäû òàïñûðó;

òà» ºûëà»äàï

ò¾í ºàð໹ûñû ñåéiëå

õîø èiñi


ê¼çi æ¸óäiðåï

àÿ¹ûí ½øûìåí ìûñûºøà áàñûï êåëó

òûïûðëà¹àí ê¼æåêòi

ºóàíûø ºîéíûíà ñûéìàó

æ¾íiíå øà» æóûòïàéäû

ñû¹àëàï ºàðàó

áàñûí ºûëæèòûï øû¹àðó

øîºà»äàï


ºàðíû á½ëòèûï

æоíäàíûï ñåìiðå áàñòàäû.

III. ²îðûòûíäû.

IV. ¶éãå òàïñûðìà «Ñ½ð ê¼æåê» ì¸òiíiн ò¾ñiíiï îºûï êåëó.

Ñàáàºòû» òàºûðûáû: µð, òîºïຠ(Åðòåãi) 2 – ñûíûï.

Ñàáàºòû» ìàºñàòû:

Áiëiìäiëiê ìàºñàòû: Åðòåãiíi ò¾ñiíiï îºó¹à ò¼ñåëäiðó. Åðòåãiãå ò¸í åðåêøåëiêòåð òóðàëû ò¾ñiíiêòåðií êå»åéòó.

Äàìûòóøûëûº ìàºñàòû: Òië áàéëû¹ûí àðòòûðó, îºó¹à ºûçû¹óøûëûºòàðûí òóäûðó.

Ò¸ðáèåëiê ìàºñàòû: Àäàëäûººà, ñûïàéûëûººà ò¸ðáèåëåó. ²èÿëäàðûí øû»äàó.

Ñàáàºòû» ê¼ðíåêтiëiãi: åðòåãi òóðàëû ñþæåòòi ñóðåòòåð, æåêå ñóðåòòåð.

Ñàáàºòû» ¸äiñi: ñ½ðຠ- æàóàï ¸äiñi, ýâðèñòèêàëûº ¸äiñ.

Ñàáàºòû» áàðûñû: ̽¹àëiì åðòåãi êåéiïêåðëåði òóðàëû «æàóàáûí òàï» ½ëòòûº îéûíûí îéíàòàäû.

ƽìáàºòàð

²àðà ñèûðûì ºàðàï ò½ð

²ûçûë ñèûðûì æàëàï ò½ð

(²àçàí, îò)

Áið í¸ðñå iøi ºóûñ, ñûðòû òîìïàº

Áîëàäû äåíåñiíäå ¾ø-ò¼ðò º½ëàº

(²àçàí)

Êiøêåíå ¹àíà áîéû áàð,Àéíàëäûðûï êèãåí òîíû áàð.

(²îé)


Åêi êiñi ºàðàóûë ºàðàéäû,

Áið êiñi ø¼ïøåê òåðåäi.

(Ò¾éåíi» ¼ðêåøi, åðíi)

Åðòåãiíi îºûìàñ á½ðûí «Ê¼êïàð» îéûíûíû» øàðòûí ò¾ñiíäiðåäi. Îéûí 2 – àéíàëûìíàí ò½ðàäû. 1 – àéíàëûìäà åðòåãi ìàçì½íû áîéûíøà áåðiëãåí ñ½ðàºòàð¹à àòòûëû æiãiòòåð æàóàï áåðói êåðåê. Ľðûñ æàóàïòàí êåéií ê¼êïàð àëûíàäû.

«µð òîºïົ åðòåãiñií îºó.

̽¹àëiì åðòåãiíi ì¸íåðëåï îºûï áåðåäi.

Åðòåãiíi áàëàëàð ¼ç áåòiíøå îºèäû.

κóøûëàðäàí åðòåãi ìàçì½íû áîéûíøà ñ½ðàºòàð¹à æàóàï àëûíûï, êiòàïòàí òàóûï îºó òàïñûðûëàäû. • Åðòåãiäåãi øàë ìåí êåìïið ºàëàé ¼ìið ñ¾ðiïòi?

 • ²àç øàë¹à íå àéòàäû, îºûï áåði»äåð.

 • Áið æûë ¼òêåí ñî» øàë íå iñòåìåêøi áîëàäû?

 • Êåëå æàòûï íåëåðäi ê¼ðåäi?

 • Ò¾éåøiäåí íå äåï ñ½ðà¹àíûí òàóûï îºû»äàð.

 • Øàë íå îéëàéäû?

 • Øàë òà¹û íåãå êåçiãåäi?

 • Øàë ìåí ºîéøû áàëàíû» ñ¼éëåñêåí æåðií îºû»äàð.

 • Øàë ²àçáàéäû» àóûëûíà êåëiï íå ñ½ðàéäû?

 • Øàë æîëäà êiìäåðãå êåçäåñåäi?

 • Áàëàëàð øàë¹à íå äåéäi?

 • Øàëäû» áàëàëàð¹à àéòºàíûí îºû»äàð.

 • Áàëàëàðäû» íå iñòåãåíií îºû»äàð.

 • Øàëäû» ¾éiíå àïàð¹àí ºàçàíû ºàíäàé áîëàäû?

 • ²àçáàé øàë¹à åíäi íå áåðåäi?

 • Áàëàëàð øàë¹à íå äåéäi?

 • Øàëäû» áàëàëàð¹à àéòºàíûí îºû»äàð.

 • Áàëàëàðäû» æàñà¹àí ºûëû¹ûí îºû»äàð.

 • Øàëäû» ¾éiíå àïàð¹àí åñåãi àëòûí º½ñûï áåðå ìå?

 • Åíäi ²àçáàé øàë¹à íå áåðåäi?

 • Áàëàëàð øàë¹à íå äåéäi?

 • Øàëäû» áàëàëàð¹à àéòºàíûí îºû»äàð.

 • Áàëàëàðäû» íå iñòåãåíií îºû»äàð.

 • Øàë áàëàëàðäаí «ïiñ ºàçàíûí», «º½ñ åñåãií» ºàëàé ºàéòàðûï àëàäû?

 • Øàëäû ºàíäàé àäàì äåñåê áîëàäû?

 • Îíû ºàé iñiíåí áiëäi»äåð?

 • Øàë ²àçáàéäû» áåðãåí ä¾íèåñiíå èå áîëó ¾øií íå iñòåãåíi ä½ðûñ åäi?

 • Àë áàáàëàð ºàíäàé?

9. Îñû áàëàëàðäû» æàñà¹àí ºûëû¹ûíà ºàíäàé áà¹à áåðåð åäi»äåð?

10. Åãåð äå ²àçáàé øàë «ïiñ ºàçàíû», «º½ñ åñåãi», «½ð òîºïà¹ûìåí» ñåíäåðãå êåçäåññå íå iñòåð åäi»äåð?

Åðòåãiíi ð¼ëãå á¼ëiï îºûòºàí êåéií, «Ê¼êïàð» îéûíûíû» 2 – àéíàëûìû áàñòàëàäû. ²àé òîï åðòåãi ìàçì½íûíà æîñïàðäû ä½ðûñ º½ðñà, ñîë òîï ê¼ìáåãå ê¼êïàðäû 1 – áîï àïàðûï òàñòàï, æå»iñêå æåòåäi.

Ñîäàí ñî» åðòåãiíi» ìàçì½íûí æîñïàð áîéûíøà ¸»ãiìåëåó. Iñêå àñûðûëàäû.

Æîñïàð


 1. Øàë ìåí êåìïiðäi» ¼ìiði.

 2. Øàëäû» ºàçáåí òiëäåñói.

 3. Ïiñ, ºàçàíûì.

 4. ²½ñ, åñåãiì.

 5. µð òîºïà¹ûì.

Îéûí.

Îéûííû» òàºûðûáû: «Ñàëûñòûð: Á½ë ºàëàé?»

Îéûííû» øàðòû: áàëàëàð¹à åðòåãiäåãi ²àçáàéäû» ºàçàíûí, åñåãií, òîºïà¹ûí, ¼ìiðäåãi ºàçàí, åñåê, òîºïàºïåí ñàëûñòûðûï àéòºûçó:

²àçáàéäû» ºàçàíû: ²àçàí:Á½ë ñèºûðëû ºàçàí.

«Ïiñ, ºàçàíûì, ïiñ» äåñå,

¸ð ò¾ðëi òàìຠïiñiðåäi.

²àçáàéäû» åñåãi:

Б½ë åðåêøå åñåê.

«²½ñ, åñåãiì, º½ñ» äåñå,

àëòûí º½ñàäû.

²àçáàéäû» òîºïà¹û:

Á½ë æàíû áàð òîºïàº.

«µð, òîºïà¹ûì, ½ð» äåñå,

½ðà æ¼íåëåäi.


Á½ë ûäûñ.

ιàí òàìຠïiñiðiëåäi.


Åñåê:

Á½ë - ¾é õàéóàíàòû.

Àäàìäàð îíû ê¼ëiê ðåòiíäå

Ïàéäàëàíàäû.

Òîºïàº:

Á½ë ò½ðìûñºà ºàæåòòi º½ðàë.Îíû áið í¸ðñåíi ºà¹ó, ½ðó,

ñî¹ó ¾øií ºîëäàíàäû.
²îðûòûíäû
Îéûí – îºóøûëàðäû» íåãiçãi iñ - ¸ðåêåòòåðiíi» áið ò¾ði. Ñàáàºòà¹û îéûí àðºûëû îºóøûëàð áiëiìií øû»äàï îé-¼ðiñií êå»åéòåäi.

µëòòûº ýëåìåíòi áàð äèäàêòèêàëûº îéûííû» ¼ç ìàºñàòû æîñïàðû, ò¸ðáèåëiê, áiëiìäiëiê ì¸íi, æ¾ðãiçiëó åðåêøåëiãi áîëàäû. ̽íäàé îéûí àðºûëû îºóøû òåç îéëàó¹à, òàïºûðëûººà ¾éðåíåäi. κóøûíû» æàñ åðåêøåëiãi åñêåðiëå îòûðûï àðíàéû ½éûìäàñòûðûë¹àí îéûí áàëàíû» àºûëûí, ä¾íèåòàíûìûí êå»åéòåäi, ìiíåç - º½ëºûí, åðiê – æiãåðií ºàëûïòàñòûðàäû æ¸íå äå ñàá຺à äåãåí ºûçû¹óøûëû¹ûí àðòòûðàäû.

Äåìåê, 2 – ñûíûïòà¹û «Àíà òiëi» ñàáàºòàðûíäà ½ëòòûº îéûíäàðäà ºîëäàíó îºóøûëàðäû» ½ëòòûº ñåçiìií îÿòûï, ñ¼çäiê ºîðûí ìîëàéòó¹à, áiëiìií òåðå»äåòóãå æàºñû ¸ñåðií òèãiçåäi.

Áàñºà äèäàêòèêàëûº îéûíäàð ñèÿºòû ½ëòòûº îéûí îºóøûëàðäû» øû¹àðìàøûëûº áåëñåíäiëiãií àðòòûðó º½ðàëû ºûçìåòií àòºàðàäû.Ïàéäàëàíыл¹àí ¸äåáèåòòåð òiçiìi


 1. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» Êîíñòèòóöèÿñû Àëìàòû, 1995æ.

 2. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñûíû» Áiëiì çà»û Àëìàòû, 1995æ.

 3. ²àçàºñòàí Ðåñïóáëèêàñû áàñòàóûø áiëiìiíi» ìåìëåêåòòiê ñòàíäàðòû, Àëìàòû, ÐÁÊ 1998æ.

 4. Æàëïû áiëiì áåðåòií ìåêòåïòi» îºó áà¹äàðëàìàñû (1-4 ñûíûïòàð), Àëìàòû, ÐÁÊ 1997æ.

 5. Æàëïû îðòà áiëiì áåðåòií ìåêòåïòi» 2-4 ñûíûïòàðûíà àðíàë¹àí ¸äåáèåòòiê îºó áà¹äàðëàìàëàðû, Àëìàòû, ÐÎÍÄ 2003æ.

 6. Æ.Á.²îÿíáàåâ, Ð.Ì.²îÿíáàåâ Ïåäàãîãèêà Àëìàòû, 2000æ.

 7. Áåðæàíîâ ²., Ìóñèí Ñ., Ïåäàãîãèêà òàðèõû, Àëìàòû, «Ìåêòåï» 1972æ.

 8. Ò¼òåíàåâ Á. ²àçàºòû» ½ëòòûº îéûíäàðû «²àçàºñòàí» 1978æ.

 9. Å.Ñà¹ûíäûºîâ ²àçàºòû» ½ëòòûº îéûíäàðû, Àëìàòû «Ðàóàí», 1991æ.

 10. Ñ.µçàºáàåâà Òàìûðû òåðå» ò¸ðáèå Àëìàòû, «Áiëiì» 1995æ.

 11. Ñ.Ðàõìåòîâà, Ï.Æàìàíº½ëîâà, Á.²àáàòàåâà Àíà òiëi Æàëïû áiëiì áåðåòií ìåêòåïòi» 2 – ñûíûáûíà àðíàë¹àí îºóëûº Àëìàòû, Àòàì½ðà, 1998æ.

 12. °.Òàáûëäèåâ Õàëûº òà¹ûëûìû, Àëìàòû «²àçຠóíèâåðñèòåòi», 1992æ.

 13. Ñ.²àçèåâà κóøûëàðäû» îé-¼ðiñií äàìûòó // Áàñòàóûø ìåêòåï, 2003æ. № 1

 14. Ï.ͽ¹ìàíîâà Ñàáàºòà «Ê¼êïàð» îéûíûí ïàéäàëàíó // Áàñòàóûø ìåêòåï, 2000æ. № 2 42-áåò.1 Жалпы білім беретін мектептің оқу бағдарламасы (1-4 сыныптар), 4-бет, Алматы, 1997.

2 Е.Сағындықов Қазақтың ұлттық ойындары. Алматы: Рауан, 1991 жыл, 14-бет.1   2   3


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет