Педагогикалық мамандыққа кіріспеДата17.04.2016
өлшемі210.36 Kb.
ТЕСТТІК ТАПСЫРМА
“Педагогикалық мамандыққа кіріспе ” пәні

1 кредит


Педагогикалық факультет

Педагогикалық психология кафедрасы


Аға оқытушы Мухметова Р.Ж
Модуль 2.Мұғалім және оның қазіргі қоғамдағы орны
$$$98A

Маман профессиограммасында педагогтың қызметін, оған қойылатын талапты, теориялық білім аумағын, іскерлік пен дағдыларды, кәсіби жеке тұлғалық сапаларды берген және профессиграмма жоғарғы оқу орны студенттердің оқыту процесінде жетуге тиіс нәтижелерін қамтымақ деген ой айтқан.

A.О.А.Абдуллина

B.В.А.Сластенин

C.М.И.Дьяченко

D.Л.Ф.Спирин

E.Ю.С.Алферов және Е.Г.Осовский
$$$99C

Әр елдердің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылымы саласы:

A) Мектеп педагогикасы

B) педагогика тарихы

C) Салыстырмалы педагогика

D) Логопедия

E) Этнопедагогика
$$$100С

Тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту, шығармашылық қабілеттіліктерін дамыту деп анықталатын педагогикалық үрдіс компоненті:

A) Мазмұн

B) Педагог

C) Мақсат

D) Нәтиже

E) Оқушы
$$$101A

Оқу материалын оқушыға нақты, түсінікті етіп бере білу; пәнге қызығушылық тудыру; белсенді өзбеттілік ой тудыру. Қиын материалды жеңіл, түсініксізді-түсінікті қылып бере білу қабілеттілігі

A.Дидактикалық қабілеттілік

B.Академиялық қабілеттілік

C.Перцептивті қабілеттілік

D.Сөйлей алу қабілеттілігі

E.Ұйымдастырушылық қабілеттілігі
$$$102B

Мұғалімнің өз пәнін терең де ауқымды түрде меңгеруі, ғылыми жаңалықтарды үнемі бақылап отыру, шағын болса да ғылыми жұмыс атқару

A.Дидактикалық қабілеттілік

B.Академиялық қабілеттілік

C.Перцептивті қабілеттілік

D.Сөйлей алу қабілеттілігі

E.Ұйымдастырушылық қабілеттілігі
$$$103C

Оқушының ішкі жан дүниесіне үңіле білу қабілеттілігі; психологиялық байқағыштық, түсіну, талдау

A.Дидактикалық қабілеттілік

B.Академиялық қабілеттілік

C.Перцептивті қабілеттілік

D.Сөйлей алу қабілеттілігі

E.Ұйымдастырушылық қабілеттілігі
$$$104D

Ойды нақты, анық, түсінікті түрде жеткізе алу қабілеттілігі, мимика, пантомимиканы қолдану. Ұстаз сөзі үнемі оқушыларға арналуы

A.Дидактикалық қабілеттілік

B.Академиялық қабілеттілік

C.Перцептивті қабілеттілік

D.Сөйлей алу қабілеттілігі

E.Ұйымдастырушылық қабілеттілігі
$$$105E

Оқушы ұжымын ұйымдастыру; өзінің ұйымдастыру жұмысын дұрыс жүргізу. Дұрыс жоспарлау, бақылау

A.Дидактикалық қабілеттілік

B.Академиялық қабілеттілік

C.Перцептивті қабілеттілік

D.Сөйлей алу қабілеттілігі

E.Ұйымдастырушылық қабілеттілігі
$$$106A

Дамудың негізі және шарты ретінде қабылданатын заттық әлеуметтік- мәдени тәжірибені меңгеруге бағытталған оқушылардың оқу іс-әрекетін ұйымдастыру –

A.Педагогикалық іс-әрекет пәні

B.Педагогикалық іс-әрекет мазмұны

C.Педагогикалық іс-әрекет құралы

D.Педагогикалық іс-әрекет әдістері

E.Педагогикалық іс-әрекет мінездемесі
$$$107C

Педагогикалық іс-әрекеттің қандай компоненті мұғалімнің білімін көрсетеді:

A.Проективті компонент

B.Конструктивті компонент

C.Гностикалық компонент

D.Ұйымдастырушы компонент

E.Коммуникативті компонент
$$$108C

Оқыту әдістерін тез және шығармашылықпен игеру, оқытудың әр түрлі тәсілдерін шығармашылық пен қолдануы педагогикалық қабілеттің қай түрін білдіреді:

A.Гностикалық компонент

B.Проективті компонент

C.Конструктивті компонент

D.Коммуникативті компонент

E.Функционалды компонент
$$$109A

Оқыту мен тәрбиелеудің перспективалық мақсаты және оларға қол жеткізу стратегиялары, тәсілдері -бұл:

A.Проективті компонент

B.Конструктивті компонент

C.Коммуникативті компонент

D.Гностикалық компонент

E.Ұйымдастырушылық компонент
$$$110A

Басқару стильдерін алғашқы рет эксперименталды түрде зерттеген:

A.К.Левин

B.Маслоу


C.А.П.Нечаев

D.А.А.Реан

E.А.Лазурский
$$$111D

Ұжымдағы басшылардың дұрыс емес әрекеті неге әкеледі:

A.Үйлесімділікке

B.Бірігушілікке

C.Келесімге келуге

D.Кикілжіңге

E.Ынтымақтастыққа
$$$112C

Педагогикалық қабілеттерді жалпылау түрінде көрсеткен:

A.Н.Д.Левитов

B.Ф.Н.Гоноболин

C.В.А.Крутецкий

D.Е.Д.Хмель

E.Л.М.Митина
$$$113A

Мұғалім іс-әрекетінің объектісі:

A.Педагогикалық процесс

B.Мұғалімнің кәсіби шеберлігі

C.Еңбек саймандары

D.Педагогикалық технологиялар

E.Педагогикалық шеберлік
$$$114B

Тәрбиенің негізгі принципі:

A.Әңгімелесу

B.Оқушылардың жағымды сапаларына сүйену

C.Ұжымның дамуы

D.Жүйелілік, бірізділік

E.Жеке тұлға дамуы
$$$115A

Педагогикалық іс-әрекеттің субъектісі:

A.Оқушы

B.МұғалімC.Ересек адам

D.Меңгеруші

E.Ата-ана
$$$116D

Оқушыларға мемлекет пен құқылық білімді меңгерту, жас ұрпақ тәрбиесінде оның қай ұлт баласы екендігіне қарамастан өзі құрметпен қарау сезімдерін қалыптастыру, жас ұрпақтың мінез-құлқын, жүріс-тұрыстарын, мемлекет талабына сай қалыптастыру:

A.Дене тәрбиесі

B.Экологиялық тәрбие

C.Ақыл-ой тәрбиесі

D.Құқықтық тәрбие

E.Эстетикалық тәрбие
$$$117A

Педагогикалық еңбектерде, еңбектің субъектісі:

A.Оқушы

B.МұғалімC.Ересек адам

D.Меңгеруші

E.Ата-ана
$$$118B

Мұғалім іс-әрекетінің объектісі:

A.Оқушы

B.Педагогикалық процесс

C.Құрал-жабдық

D.Оқулық


E.Мектеп
$$$119C

Сыныптағы негізгі қызмет жүктеледі

A.Мектеп директорына

B.Пән мұғаліміне

C.Сынып жетекшісіне

D.Сынып старостасына

E.Мектеп оқу- тәрбие меңгерушілеріне
$$$120C

Педагогикалық іс- әрекеттің нәтижелері:

A.Жақсы психологиялық ахуалы

B.Үздік бағалар

C.Жеке тұлғаның жан- жақты дамуы, білімділігі, тәрбиелігі

D.Жақсы денсаулығы

E.Дене бітімінің дамуы
$$$121D

Ата-анадан балаға тұқымқуалаушылық арқылы беріледі:

A.Ойлау қабілеті

B.Мінез- құлық сапалары белгілері

C.Әртүрлі іс- әрекетке қабілеті

D.Нышан, адамның жеке қабілетін дамытудың қызметі

E.Адамдарға қарым- қатынас
$$$122С

Мемлекеттік білім беру стандарты:

A) Жалпы білім беру мазмұны

B) Жыл бойындағы мейлінше мүмкін болатын оқу жүктемесі көлемі

C) Мектеп бітірушілершің жалпы білімділігіне қойылатын талаптардың міндетті деңгейі анықталған құжат

D) Жеке алынған білім беру мекемесінің өзіндік ерекшелігін бейнелейтіи құжат

E) Білім, ғылым және іс-әрекет түрлерінің, үздіксіз білім алудың технологиялары
$$$123B

Оқыту және нақтылы іс-әрекетті ұйымдастырумен байланысты арнайы іскерліктер ... жатады:

A.Психологиялық-педагогикалық іскерлікке

B.Жекелей әдістемелік

C.Арнайы іскерлік

D.Дидактикалық іскерлік

E.Жекелей индивидуалдық іскерлік
$$$124D

Дидактика:

A) Танымдық процесс заңдылықтары

B) Оқыту процесі құрылымы

C) Оқыту принциптері

D) Оқытудың жалпы теориясы

E) Оқыту әдістері
$$$125D

Ұстаз әрекетінің ұжым өмірімен, өзінің әріптестерімен қатынас жасауға негізделуі (Роджерс бойынша):

A. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы гуманистік бағыт

B. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушы эгоцентрлік бағыт

C. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыбюрократтық бағыт

D. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыконформистік бағыт

E. Педагогтың субъективті қасиеттерін анықтаушыавторитеттікбағыт
$$$126A

Мұғалімнің кәсіптік ортаға енуі; педагогикалық тәжірибені меңгеруі, педагогтар қауымдастығының стандарты мен құндылықтарын игеруі, жинақталған тәжірибені белсенділікпен жүзеге асыруы

A.Мұғалімнің кәсіптік әлеуметтендірілуі

B.Педагогикалық ұжым

C.Педагогикалық шеберлік

D.Педагогикалық ықпал

E.Рефлексия
$$$127A

Педагогикалық іс-әрекет барысында аяқ астынан кездескен өзгеше қиындықтардан туындайтын жағдай.

A.Мұғалім стресі

B.Педагогикалық ұжым

C.Педагогикалық шеберлік

D.Педагогикалық ықпал

E.Рефлексия
$$$128C

Балаларды қорғаудағы халықаралық құжат:

A) Отбасы кодексі.

B) ЮНЕСКО кұжаттары.

C) БҰҰ-ның балалар құқығы туралы конвенциясы.

D) Білім беру туралы заң.

E) Еңбек туралы кодекс.

$$$129D


Педагогикалық іс-әрекеттегі еңбек субъектісі:

A) Ата-ана

B) Оқушылар ұжымы

C) Педагогикалық процесс

D) Мұғалім

E) Мектеп әкімшілігі


$$$130E

Ертеден келе жатқан, мәні өзгермеген, тәрбиенің идеал-мақсаты:

A) Тұлғаның жас ерекшеліктерін ескере отырып дамыту, дербестігін, шығармашылық мүмкіндігін дамыту

B) Жалпы адами құндылықтарды қалыптастыру

C) Қызығушьшықтарын тәрбиелеу

D) Мырзаны тәрбиелеу

E) Тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту
$$$131B

Педагогикалық іс-әрекет мәні:

A) Оқушыларды басқару

B) Әлеуметтік тәжірибені беру, оқушыны дамыту және өмірге дайындау жағдайын жасауды ұйымдастыру

C) Оқушыларға тек білімдер беру

D) Оқушыға әсер ету

E) Әлеуметтік сұранысты орындау
$$$132C

Жауапкершілік, ұйымшылдық, оптимизм, бақылағыштық, ойдың өзбеттілігі, шығармашылық, мінез-құлықтың өзгермелігі, рефлексия.

A.Педагогтың коммуникативтік сапалары

B.Педагогтың еріктік сапалары

C.Жеке тұлғалық сапалар

D.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалар

E.Эмоционалдық сапалары

E.Психограмма


$$$133C

Ізгілік, адамдарға деген құрмет, сезімталдық, елгезектік, альтрузм, гумандылық, интелегенттік

A.Педагогтың коммуникативтік сапалары

B.Педагогтың еріктік сапалары

C.Адами маңызды жеке тұлғалық сапалар

D.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалар

E.Эмоционалдық сапалары
$$$134A

Педагогикалық эрудиция; ғылым салаларын терең меңгеру; педагогикалық мақсат қоя білушілік; педагогикалық ойлау; педагогикалық интуиция, Педагогикалық импровизиация, педагогикалық байқағыштық; Педагогикалық көрегендік.

A.Маркова А.К. бойынша педагогқа қажет сапалар

B.К.А.Рамуль бойынша педагогқа қажет сапалар

C.Дж.Дьюи бойынша педагогқа қажет сапалар

D.М.М.Мұқанов бойынша педагогқа қажет сапалар

E.Л.Кольберг бойынша педагогқа қажет сапалар
$$$135E

Қарым-қатынастағы еркіндік, табиғилық, стресске төзімділік, эмоционалдық тұрақтылық, эмпатия.

A.Педагогтың коммуникативтік сапалары

B.Педагогтың еріктік сапалары

C.Жеке тұлғалық сапалар

D.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалар

E.Эмоционалдық сапалары
$$$136C

Әдептілік; сыпайылық; сезімталдық; тәрбиелілік; зейінділік; ізденімпаздық; шыдамдылық; адамгершілік; іскерлік; тәртіптілік; белсенділік; саяси сауаттылық;

сыншылдық;патриоттық; болжағыштық; өзбеттілік; принципшілдік; батырлық; кешірімшілдік; кішіпейілдік; балаға деген сүйіспеншілік.

A.Маркова А.К. бойынша педагогқа қажет сапалар

B.Рамуль К.А.бойынша педагогқа қажет сапалар

C.Митина Л.М. бойынша педагогқа қажет сапалар

D.Мұқанов М.М.бойынша педагогқа қажет сапалар

E.Кольберг Л.бойынша педагогқа қажет сапалар


$$$137D

Педагогтың идеялық сенімі; Педагогтың қабілеті; Педагогтың ұстамдылығы; Әділеттілік және абырой. Осының ең ортасы, өзегі, яғни жеке бас сапасының ядросы – бағыттылығы, бейімделушілігі, өзін-өзі бағалау, «Мен» бейнесі.

A.Маркова А.К. бойынша педагогқа қажет сапалар

B.Рамуль К.А.бойынша педагогқа қажет сапалар

C.Митина Л.М. бойынша педагогқа қажет сапалар

D.Мұқанов М.М.бойынша педагогқа қажет сапалар

E.Кольберг Л.бойынша педагогқа қажет сапалар
$$$138E

Педагог қызметкердің құқығы бар:

A.кәсіби қызметіне арналған жағдаймен қамтамасыз етіле отырып, педагогтік қызметпен айналысуға; ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-эксперименттік жұмыспен айналысуға, педагогтік практикаға жаңа әдістемелер мен технологияларды енгізуге;

B.тиісті білім беру деңгейіндегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт талаптары сақталған кезде педагогтік қызметті ұйымдастырудың әдістері мен нысандарын еркін таңдауға;

C.өзінің кәсіптік ар-намысы мен қадір-қасиетінің қорғалуына;

D.ғылыми қызметпен айналысу үшін педагогтік стажы сақтала отырып, шығармашылық демалыс алуға; жеке педагогтік қызметке;

E.Барлығы дұрыс
$$$139D

Әдептілік; сыпайылық; сезімталдық; тәрбиелілік; зейінділік; ізденімпаздық; шыдамдылық; адамгершілік; іскерлік; тәртіптілік; белсенділік; саяси сауаттылық; сыншылдық; патриоттық; болжағыштық; өзбеттілік; принципшілдік; батырлық; кешірімшілдік; кішіпейілдік; балаға деген сүйіспеншілік, әділеттілік және абыройлық, ұстамдылық

A.Педагогтың коммуникативтік сапалары

B.Педагогтың еріктік сапалары

C.Жеке тұлғалық сапалар

D.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалар

E.Эмоционалдық сапалары
$$$140B

Табандылық, қайсарлық, өжеттілік, шыдамдылық, өзін-өзі игеру

A.Педагогтың коммуникативтік сапалары

B.Педагогтың еріктік сапалары

C.Жеке тұлғалық сапалар

D.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалар

E.Эмоционалдық сапалары
$$$141A

Тез тіл табысушылық, такты, әдептілік, басқаларды тыңдай және түсіне алу іскерлігі

A.Педагогтың коммуникативтік сапалары

B.Еріктік сапалар

C.Жеке тұлғалық сапалар

D.Кәсіби маңызды жеке тұлғалық сапалар

E.Эмоционалдық сапалары
$$$142A

Жұмысқа және оның міндеттеріне деген ықылас, жігер, ынта, құлшыныс (энтузиазм);ұзақ және қажырлықты қажет ететін еңбекке деген қабілеттілік пен бейімділік ыждағаттылық; сынға және өзіндік сынға деген қабілеттілік; тәртіптілік; әділдік; адамдармен жағымды қарым-қатынас жасау іскерлігі адамдармен жағымды қарым-қатынас жасау іскерлігі

A.Рамуль К.А.бойынша педагогқа қажет сапалар

B.Бюлер Ш.бойынша педагогқа қажет сапалар

C.Дж.Дьюи бойынша педагогқа қажет сапалар

D.Мұқанов М.М.бойынша педагогқа қажет сапалар

E.Кольберг Л.бойынша педагогқа қажет сапалар
$$$143A

Мұғалімнің аталуы – дидаско

A.оқу, жазу, санауға үйрететін мұғалім

B.музыка, ән айту, мәнерлеп оқуға үйрететін мұғалім

C.күресу, секіру, жүгіру диск лақтыруға үйрететін мұғалім

D.Шешендікке үйрететін мұғалім.

E.Бастауыш мектеп мұғалімі
$$$144C

Педотриб:

A.оқу, жазу, санауға үйрететін мұғалім

B.музыка, ән айту, мәнерлеп оқуға үйрететін мұғалім

C.күресу, секіру, жүгіру диск лақтыруға үйрететін мұғалім

D.Шешендікке үйрететін мұғалім

E.Бастауыш мектеп мұғалімі
$$$145D

Риторлар:

A.оқу, жазу, санауға үйрететін мұғалім

B.музыка, ән айту, мәнерлеп оқуға үйрететін мұғалім

C.күресу, секіру, жүгіру диск лақтыруға үйрететін мұғалім

D.Шешендікке үйрететін мұғалім

E.Бастауыш мектеп мұғалімі
$$$146E

Педагог қызметкердің міндеті:

A.өзінің кәсіптік құзыреті саласында тиісті теориялық және практикалық білімді және оқыту дағдыларын меңгеруге; мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының талаптарына сәйкес көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз етуге;

B.білім алушыларды жоғары имандылық, ата-аналарына, этномәдени құндылықтарға құрмет көрсету рухында, қоршаған дүниеге ұқыпты қарауға тәрбиелеуге;

C.білім алушылардың өмірлік дағдыларын, біліктіліктерін, өздігінен жұмыс істеуін, шығармашылық қабілеттерін дамытуға;

D.өзінің кәсіптік шеберлігін, зияткерлік, шығармашылық және жалпы ғылыми деңгейін ұдайы жетілдіріп отыруға;

E.Барлығы дұрыс
$$$147E

Алғашқы мектептердің пайда болған жерлері

A.Вавилон

B.Ассирия

C.Египет

D.Үндістан, Қытай

E.Барлығы дұрыс
$$$148A

Мамандық иесіне, мамандыққа, мамандандыруға қойылатын талаптарға және біліктілік стандартына сәйкес маманның дене, психикалық және рухани жағдайының сапасы, қасиеті немесе жағдайы:

A.Кәсіби компетенттілік

B.Шеберлік

C.Іскерлік

D.Акмеология

E.Деонтология
$$$149E

Оқытудың ең негізгі және ұтымды түрі сыныптық-сабақтық жүйе деп белгілеген ғалым:

A. Н.К.Крупская

B. П.Ф.Каптерев

C. Л.С.Выготский

D. Л.В.Занков

E. Коменский Я.А.
$$$150B

«Педагогикалық процеске» ең алғаш анықтама берген:

A. Н.К.Крупская

B. П.Ф.Каптерев

C. Л.С.Выготский

D. Л.В.Занков

E. А.Н.Леонтьев
$$$151C

Қазақ даласында қазақ балаларына арналған еуропалық-ресейлік үлгідегі тұңғыш бастауыш мектеп ашқан (1864ж), қазақ мектептеріне арналған тұңғыш оқу құралдарын жазған:

A. Құнанбаев А.

B. Уәлиханов Ш.

C. Алтынсарин Ы.

D. Құдайбердиев Ш.

E. Байтұрсынов А.
$$$152E

«Ұстаздық дастан», «Мұнара үстіндегі тулар», «Ата-аналар кітабы», «Балаларды тәрбиелеу туралы лекциялар»,«Тәрбие жұмысын ұйымдастыру әдістемесі»,«Кеңестік мектеп тәрбиесінің мәселелері» және т.б. еңбектерінің авторы:

A. Каменский Я.А.

B. Ушинский К.Д.

C. Джон Локк

D. Жан Жак Руссо

E. Макаренко А.С.
$$$153C

«Балаға жүрек жылуы», «Павлыш орта мектебі», «Ұжымның құдіретті күші», «Мектептің жас директорымен сырласу», «Ұлыма хат» және т.б.

A. Каменский Я.А.

B. Ушинский К.Д.

C. Сухомлинский В.А.

D. Жан Жак Руссо

E. Макаренко А.С.
$$$154E

Білім беру ұғымын педагогикаға енгізген:

A.Каменский Я.А.

B. Ушинский К.Д.

C. Джон Локк

D. Жан Жак Руссо

E. Песталоцции И
$$$155A

Білім алу құқығы қандай құжатта айтылған:

A.ҚР Конституциясы

B. Мемлекеттік стандартта

C. Оқу жоспарында

D. Оқу бағдарламасында

E.Мектеп ережелерінде
$$$156A

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту; бастауыш білім беруді; негізгі орта білім беру;орта білім беруді (жалпы орта білім беруді, техникалық және кәсіптік білім беру);орта білімнен кейінгі білім беру; жоғары білім беру; жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру

A.Білім беру сатылары

B.Білім беру заңдылықтары

C.Білім беру принциптері

D.Білім беру ерекшеліктері

E.Білім беру әдістері
$$$157B

«Ұлы дидактика» еңбегінің авторы:

A. Томас Мор

B.Коменский Я.А.

C.Квинтилиан

D.Томазо Кампанелла

E.Витторина-да-Фельре
$$$158D

Оқытушылар мен оқушылар арасындағы сөздік қатынас:

A.Мимика, жест

B.Пантомимика

C.Оқушылар мен оқытушылар арасындағы арақашықтық

D.Вербальдық, педагогикалық қарым-қатынас

E.Вербальдық емес қарым-қатынас
$$$159E

Педагогикалық процесс:

A.Оқушының өзін-өзі тәрбиелеуі

B. Оқыту мен тәрбиенің бірлесе іске асырылуы

C.Тәрбиенің субъектілер мен объектілер арасындағы байланыс

D.Тәрбие процесіндегі ынтымақтастық пен бірлестіктің болуы

E.Оқытушы мен оқушы арасындағы бірлескен іс-әрекет
$$$160A

Кәсіби немесе әуесқойлық білімдердің каңдай да болсын

түрінде істі терең танушылықпен, дамыған іскерлікпен үйлестіріп тиімді әрекеттерді жүзеге асырушылық.

A.Шеберлік

B.Іскерлік

C.Нышан


D.Дарындылық

E.Қабілет


$$$161A

Іс- әрекетті ұйымдастыру «билігі» мұғалім қолында, бұл басқару стилінің ... түрі:

A.Авторитарлық.

B.Демократиялық.

C.Өз бетімен жіберу

D.Либералдық

E.Демократиялы-либералдық
$$$162C

Педагогикалық іс-әрекеттің қай стилінде топтағы жұмыс өз бетімен жүреді:

A.Авторитарлық

B.Демократиялық

C.Либералдық

D.Либералды-демократиялық.

E.Жеке даралық.
$$$163E

Қоғамдық-тарихи тәжірибеде тексеруден өткізілген ақиқатты тану процесінің нәтижесі:

A.Ұғым

B.Тану


C.Инсайт

D.Дағды


E.Білім
$$$164E

Тарихи жолмен қалыптасқан қабілеттің, мінез – құлықтың, білім мен іскерліктің қоғамда жинақталған түрлерінің индивидте олардың индивидуалды-субъективті іс- әрекет формасына айналу процесі

A.Үйрену

B.Оқу


C.Оқыту

D.Үйрету


E.Меңгеру
$$$165A

Білім беру жүйе ретінде сипатталады:

A.Білім беру жүйе ретінде мемлекеттік, жеке меншік, муниципалды, діни және зайырлы болады

B.Білім беру әр түрлі деңгейлі болады

C.Қоғамдық-саяси сипаты бар

D.Білім беру білгілі бір әлеуметтік топқа бағытталған

E.Білім беру тек қана зайырлы болады
$$$166D

Білімнің кеңдігі, оперативтілігі, тереңдігі, икемділігі, нақтылығы және жалпылығы, жинақылығы, жүйелілігі, саналылығы

A.Білім нәтижесі

B.Білім қасиеттері

C.Білім принциптері

D.Білім параметрлері

E.Білім заңдылықтары
$$$167A

Арнайы ұйымдастырылған, мақсат көздеген және басқарылатын, педагог пен балалар арасындағы білім, іскерлік, дағдыны меңгеруге, дүниеге көзқарасты қалыптастыруға бағытталған өзара әрекеттесу процесі:

A.Оқыту

B.Тәрбие


C.Дамыту

D.Қалыптастыру

E.Білім беру
$$$168A

Адамның оқу іс- әрекетінде жаңа психологиялық қасиеттер мен сапаларды меңгеруі немесе жинақтауы:

A.Үйрену

B.Тәрбие


C.Дамыту

D.Қалыптастыру

E.Білім беру
$$$169A

Оқу-тәрбие мекемесі қызметкерлерінен құралған ұжым. Оның қызметін директор үйлестіріп басқарады және оның жоғарғы органы – педагогикалық кеңес:

A.Педагогикалық ұжым

B.Педагогикалық шеберлік

C.Педагогикалық ықпал

D.Рефлексия

E.Педагогикалық тұлға
$$$170A

Педагогикалық қызметтің жоғары деңгейде меңгерілуі; педагогтың оқушылардың оқу - танымдық іс-әрекетін пәрменді басқарып, мақсаткерлік педагогикалық әсер мен өзара әрекеттестікті жүзеге асыруына мүмкіндік беретін арнаулы білімдерінің, біліктері мен машықтарының, тұлғалық кәсіптік маңызды қасиеттерінің кешені:

A.Педагогикалық шеберлік

B.Педагогикалық ықпал

C.Рефлексия

D.Педагогикалық тұлға

E.Педагогикалық ұжым
$$$171B

Мектеп әкімшілігінің, мұғалімнің, сынып жетекшіснің, тәрбиешінің оқушылардың дұрыс білім және тәрбие алуына, қоғамда өз орнын айқын табуына ықпал етуі:

A.Педагогикалық шеберлік

B.Педагогикалық ықпал

C.Рефлексия

D.Педагогикалық тұлға

E.Педагогикалық ұжым
$$$172C

«Білім беру» ұғымына анықтама беріңіз:

A. оқытушы мен оқушы арасындағы мақсатты бағытгалған өзара қарым-қатынастың нәтижесі

B. ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруі және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуі

С. қоғам мүшелерінің адамгершілік, интеллектуалдық, мәдени және дене дамуы мен кәсіби біліктілігінің жоғары деңгейіне қол жеткізуді мақсат ететін үздіксіз тәрбиелеу мен оқыту процесі

D. жеке тұлғаны кәсіпке даярлаудың нәтижесі

E. жеке адамның кезқарасын, адамгершілігін және т.б. қасиеттерін дамыту
$$$173E

Я.А. Коменскийдің пікірі бойынша «Дидактиканың алтын ережесі»:

A. Түсініктілік

B. Жүйелілік

C. Сабақтастық

D. Ғылымилық

E. Көрнекілік
$$$174C

Қазақстанда педагогика ғылымының негізін қалаушы:

A. Ж.Аймауытов.

B. А.Байтұрсынов.

C. Ы.Алтынсарин.

D. М.Жұмабаев.

E. А.Құнанбаев.
$$$175E

Іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты қалыптастыру әдісі:

A. Үлгі-өнеге.

B. Әңгіме.

C. Жарыс.

D. Диспут.

E. Жаттығу.
$$$176D

Жеке тұлғаның объективті қоғамдық қатынасқа бейімделуі - бұл:

A. Іскерлік.

B. Әдет.

С. Даму.

D. Әлеуметтену.

E. Қалыптасу
$$$177E

Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды:

A. Болашақ ұрпаққа білім беру міндеті.

B. Тұқым сақтаудың биологиялық заңы.

C. Қоғам өмірінде тәрбие ролінің артуы.

D. Ғылым қызметкерлеріне деген қажеттілік.

E. Бала бақыты үшін ата-ананың қамқорлығы.
$$$178C

Тәрбие процесінің қозғаушы күші:

A. Тәрбие мақсаты мен міндеттері.

B. Педагогтің тәрбие міндеттеріне сәйкес тәрбие құралдарын тандау білуі.

C. Тәрбие процесінің қарама-қайшылықтары.

D. Педагогтің талап қоюы.

E. Педагогикалық зерттеулер.
$$$179B

Тұлғаның өзінде меншікті құқықтық (адамгершілік) қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған саналы іс-әрекет:

A. Өз бетімен білім алу

B. Өзін тәрбиелеу

C. Өзін жетілдіру

D. Өзін дамыту

E. Өзін басқару
$$$180D

Мұғалімнің негізгі функциясы:

A. Оқушының белсенділігін арттыру

B. Мұғалімнің тоериялық деңгейінің жоғары болуы

C. Педагогикалық диагностиканы игеру

D. Белгілі бір оқу материалын игеру барысындағы оқушының оқу іс-әрекетін басқару

E. Мұғалімнің ой еңбегінің мәдениетінің болуы
$$$181B

Білім беру мазмұнын анықтауға әсерін тигізетін факторлар:

A. Ата-аналарының мүмкіндіктері.

B. Қоғамның және тұлғаның қажеттіліктері.

C. Өз бетімен білім алу деңгейі.

D. Оқушылардың мүмкіндіктері.

E. Оқушылардың тәрбиелілігі.
$$$182E

Әлеуметтік орта:

A. Адамды қоршаған табиғи орта.

B. Әр елде тұратын адамдардың үлкен топтарының қатынасы.

C. Адамның өмірінің материалдық-тұрмыстық жағдайы.

D. Адамның өмір сүру әрекетінің жағдайы.

E. Адамның қоршаған ортасы (қоғамдық, материалдық, рухани), тіршілік ету, іс-әрекеті, қалыптасу жағдайы.
$$$183E

Мұғалімнің оқытушылық әрекеті мен оқушының танымдық әрекетіне

жетекшілік етуден тұратын тұтас педагогикалық үрдістің бөлігі:

A. Оқу.


B. Білім беру.

C. Өз бетімен білім алу.

D. Тәрбие.

E. Оқыту.


$$$184A

Мемлекеттің белгілі бір жалпы принциптер негізінде құрылған, бір-бірімен байланысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынтығы:

A. Білім беру жүйесі.

B. Педагогикалық жүйе.

C. Мектептен тыс мекемелер.

D. Әлеуметтік жүйе.

E. Дидактикалық жүйе.
$$$185D

Сынып жетекші қызметіне жатады:

A. Педагогикалық кеңес мәжілісін өткізуге дайындау қызметі

B. Оқушыны теориялық және практикалық дайындау қызметі

C. Әкімшілік-шаруашылық қызмет

D. Тәрбиелік, ұйымдастыру қызметі

E. Мектептен тыс мекемелер жұмысын ұйымдастыру қызметі
$$$186D

Педагогикалық процесс мына жүйеге жатады:

A. «адам-табиғат»

B. «адам-көркем бейне»

C. «адам-техника»

D. «адам-адам»

E. «адам-белгі»
$$$187A

«Оқыту дамудың соңында қалмайды, керісінше, дамуды жетектейді» деген қазіргі оқытудың концептуалды принципін енгізген

A.Л.С.Выготский

B.Б.Скиннер

C.Н.А. Менчинская

D.Д.Б. Эльконин

E.П.Я. Гальперин
$$$189D

Оқудың, оқу іс-әрекетінің нәтижесі:

A.Іс-әрекет

B.Үйренуге жарамдылық

C.Іскерлік

D.Меңгеру

E.Дағды
$$$190D

Педагогикалық еңбек объектісі

А. адам

В. бала


С. нәресте

Д. оқушы


Е. ата-ана
$$$191А

Тәрбиеленушіге ықпал ететін негізгі құрал

А. мұғалім тұлғасы, білімі, біліктілігі

В. объект

С. субъект

Д. құрал


Е. білім
$$$192А

Іс-әрекеттің негізгі түрлері: еңбек, қарым-қатынас, ойын, оқу

А. тәрбиенің негізгі құралы

В. тәрбиенің әдістері

С. тәсілдері

Д. принциптері

Е. заңдылықтары
$$$193А

Мұғалім іс-әрекетіндегі гуманистік бағыт, оның кәсіби білімі, педагогикалық қабілеті және педагогикалық техника

А. шеберлік сапалары

В. білім деңгейлері

С. білім жүйесі

Д. оқыту әдістері

Е. тәсілдері
$$$194А

Педагогикалық шеберліктің негізгі ірге тасы (фундаменті)

А. кәсіби білім

В. мұғалім тұлғасы

С. мінезі

Д. мәдениеті

Е. ұстамдылығы
$$$195А

Қарым-қатынас жасай білу қабілеттілігі

А. коммуникативтілік

В. перцептивтік

С. тұлға динамизмі

Д. эмоционалдық тұрақтылық

Е. оптимистік
$$$196А

Тілдің көмегімен өз ойын, сезімін нақты және түсінікті жеткізуі

А. экспрессивті (сөйлеу) қабілет

В. дидактикалық қабілет

С. коммуникативті қабілет

Д. ұйымдастырушылық қабілет

Е. тұлға динамизмі
$$$197C

Педагог-шебердің адамды түсіне білу қабілеттілігі байланысты

А. тұлға динамизмімен

В. ұстамдылықпен

С. қарым-қатынаспен

Д. түсінушілікпен

Е. оптимистікпен
$$$198A

Мұғалімнің ауызша сөйлеу түрлері

А. монолог, диалог

В. ішкі


С. сыртқы

Д. мимикамен

Е. пантомимикамен
$$$199A

Әрбір оқушы марапатталады, онда өзіне деген сенімділік пайда болады, өзін-өзі басқаруы дамиды

А. авторитарлық стиль

В. демократиялық стиль

С. дистанциялық-қарым-қатынас стиль

Д. қорқыту стиль

Е. жалбақтау стиль
$$$200Е

Педагогика:

A. Баланың даму заңдылығы оқытады және оны тәрбиелеу жолдарын айқындайды.

В. Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады.

С. Бұл тәрбиешінің тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасына қалыптастыру мақсатындағы өнері.

D. Жеткіншек ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтарды оқытумен айналысады.Е. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым.
Каталог: ebook
ebook -> 8 зертханалық жұмыс Желілік хаттамаларды оқу №1 бөлім Жұмыстың мақсаты
ebook -> Семей мемлекеттік педагогикалық институты
ebook -> 5 в 020500 «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі»
ebook -> «Баспа қызметіндегі компьютерлік технологиялар»
ebook -> Типовая учебная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов уровня начального образования
ebook -> Гуманитарлық-заң, аграрлық факультетінің мамандықтарына арналған
ebook -> 5B050400 «Журналистика» мамандығына арналған
ebook -> Әдебиет (араб тілінде «адаб» үлгілі сөз) тыңдарман, оқырманның ақылына, сезіміне, көңіліне бірдей әсер беретін дарынды сөз зергерлерінің жан қоштауынан туған көрнек өнері
ebook -> 5В020500 «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті пәнінің
ebook -> «Өлкетану тарихы және мәдениеті»


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет