Пән бағдарламасының (syllabus) титулдықPdf көрінісі
Дата08.11.2019
өлшемі109.09 Kb.

Пән бағдарламасының

(SYLLABUS) титулдық

парағы

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.4/19

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Шетел филология кафедрасы

Теориялық фонетика (ағылшын тілі) пәнінен

5В021000 «Шетел филологиясы» мамандығының студенттеріне арналған

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)

Павлодар, 2013 ж.Пән бағдарламасын (Syllabus)

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/19БЕКІТЕМІН

ГПФ деканы

______ Ж. Т. Сарбалаев      

    20__ж. «___»_________ 

Құрастырушы: аға оқытушы ____________  Н.В.Поцелуева

        


5В021000  «Шетел   филологиясы»   мамандығының   күндізгі   оқу   нысанының

студенттеріне арналған 

            

Теориялық фонетика (ағылшын тілі) пәніненпән бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама 20__ж. «___» _________ бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленді. 

Кафедра отырысында ұсынылды №_____ хаттама 20__ж. «___»____________

Кафедра меңгерушісі __________ А.К.Каирбаева 20__ж. «____» ________

Гуманитарлық-педагогикалық   факультетінің   оқу-әдістемелік   кеңесімен

мақұлданды 

№____ хаттама 20__ж. «_____»____________ 

ОӘК төрағасы  ____________ С. Қ. Ксембаева 20__ж. «_____»___________


1. Оқу пәнінің паспорты

Пән атауы Теориялық фонетика (ағылшын тілі)

Таңдау компонентінің пәніКредит саны және оқу мерзімі

Барлығы – 1 кредит

Курс: 3

Семестр: 6Барлық аудиторлық сабақтар саны – 15 сағат       

Дәрістер – 7,50 сағат  

Практикалық/семинарлық сабақтар – 7,50 сағат

             СӨЖ – 30 сағат

                       Оның ішінде СОӨЖ – 7,50 сағат

Жалпы еңбек сыйымдылығы – 45 сағатБақылау түрі

Емтихан – 6 семестрПререквизиттер

Пәнді оқыту келесі пәндерге негізделген:

- Базалық негізгі шетел тілі (А1, А2, В1);

- Тәжірибелік фонетика;

- Тіл біліміне кіріспе.

Постреквизиттер

Тілді арнайы мақсатта оқыту;

- Тілді академиялық мақсатта оқыту;

- Курстық және дипломдық жұмыстарды орындау.

2. Оқытушылар туралы мәлімет және байланысу ақпараты 

Поцелуева Наталья Васильевна

аға оқытушы.

«Шетел филология» кафедрасы, Ломов көшесі, 64, 252 аудитория, 

телефоны: 67-36-31,

Е-mail: nata_potz@inbox.ru    3 Пән, мақсат және міндеттер

Пәннің пәні – 

- Теориялық фонетика пәнінің пәні – Тілдің дыбыс бірліктерін зерттеу.

Дыбыс жүйесі –   сөздердің материалдық көрінісі, тілдің болмысындағы аса

керекті сөздердің формасы. Пәннің мақсаты 

«Теориялық фонетика» - ағылшын қазіргі кездегі фонетиканы

үйрену.   Орыс   тілдерінде   және   ағылшын   фонетика   үйрету

курста ерекше салыстырылады.

Пәннің міндеті  

-

 студенттердің   тілдің   түрлік-мағыналық   құрылымы   және

грамматикалық   бірліктердің   сөйлеуде   қызмет   атқаруы   туралы   түсінігін

қалыптастыру;

- тіл жүйесінің қазіргі кездегі даму үрдістері туралы ағымдық ғылыми

ақпаратты өз бетімен өз бетімен өңдей білу жөніндегі іскерлігін дамыту;

- студенттердің теориялық жинақтаулар мен өз бетімен корытыңдылар

жасау қабилетін дамыту;

- теориялық материалды берудің педагогикалық дағдыларын дамыту.4 Білім, дағды, ікерліктер мен құзіреттерге қойылатын талаптар 

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттер білуге тиіс:

- фонетика пәні мен объектісін, бұл пәннің басқа қоғамдық ғылымдарда

алатын орнын;

- жалпы және жеке фонетика жайлы, тарихи және сипаттама фонетика

жайлы,   салыстырмалы   және   қолданбалы   фонетика   және   оның   дыбыс

айтылуына үйрету барысында алатын рөлі жайлы;

- шетел тіліндегі дыбысталудығы жаңа бағыттардың дамуын;

-тілдің дыбыстық құрылымдарын зерттеу әдістерін;

- фонология ұғымы жайлы негізгі түсініктемелер және фонологиялық

мектептер жайлы;

- артикуляциялық база ерекшеліктері және олардың басқа тілді айтуға

үйретумен байланысы жөнінде;

- сөйлеу интонациясы ұғымы және оның компоненттері мен қызметтері

жайлы;

-дыбысты айту стильдері, тіл мәдениеті мен тіл этикеті жөнінде.Студенттер икемді болу қажет;

- ғылыми және анықтамалық әдебиетті пайдалана білуге;

- әр алуан теорияларды және сын көзімен түсіне білуге;

- әр   алуан   көзқарастардың   қисындылығын   немесе   қисынсыздығын

дәйекті түрде дәлелдей білуге; 

- оқыту   барысында   шетел   тілі   құбылыстарын   игерудің   қиындығын

анықтау үшін оларды ана тілінің фактілерімен салыстыра білуге;

- тілдің грамматикалық құбылыстарын өз бетімен зерттей, түсіндіре

білуге, өз көзқарасын дәйектер арқылы дәлелдей білуге.

келесі практикалық машықтарды иемдену қажет:

- оқылатын тілдің фонетикалық қатарындағы ең маңызды және соған

ғана тән құбылыстарын түсіндіре алуы;

-   оқылатың   тілдің   мәселелерін   ана   тілі   және   басқа   шетел   тілі

мәселелерімен салғастыра алуы;- оқу барысында алған теориялық білімін дыбысты айтуды жетілдіру

үшін,   сонымен   қатар   орта   және   жоғары   оқу   орындарында   басқа   тілдерге

үйрету барысында практика жүзінде пайдалануы.

 

5 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуір/с

Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша

аудиторлық сабақтардың

саны

СӨЖ

дәріс-тер

прак

тика

лық

(сем

инар

-

лық)

зерт-

ханал

ық,

жеке

Бар-

лығ

ы

Оның

ішінде

СОӨ

Ж

1

Ағылшын


 

тілінің


теориялық фонетика пәні

1,50


1

0

41,00

2

Ағылшын тілі 

дыбыстарының 

артикуляциялық 

құрылымы

1

10

4

1,003

Сөйлеу механизмдері

1

1

04

1,00


4

Ағылшын тілінің 

артикуляциялық базасы

1

10

4

1,505

Дыбыстардың

фонологиялық аспектісі

1

1,500

4

1,006

Ағылшын


 

сөздерінің

акценттік құрылысы

1

10

5

1,007

Ағылшын   сөйлемдерінің

интонациялық құрылысы

1

10

5

1,00Барлығы: 45 (1 кредит)

7,50


7,50

0

307,50

6 Дәріс сабақтарының мазмұны

Тақырып 1.  Ағылшын тілінің теориялық фонетика пәні

Фонетика ғылым ретінде. Фонетика пәнінің анықтамасы.

Басқа тілді айтудың қазіргі заманғы үрдістерді. Фонетиканың

лингвистикалық пәндермен, соның ішінде лексикологиямен,

грамматикамен, стилистикалық, тіл тарихымен байланысты.


Тілдің     акустикалық   құрылымының   компоненттері   және

олардың   аспектілері.   Дыбыстық   материя:   физикалық,

функционалдық.   Дыбыстық   құралдардың   табиғатымен

қызметі.


Ағылшын тілі дыбыстарының артикуляциялық құрылымы.

Тақырып   2.  Ағылшын   тілі   дыбыстарының   артикуляциялық

құрылымы. 

Адамның   сөйлеу   аппаратының   құрылысы   және   қызмет

атқаруы,   сөйлем   жасау   және   сөйлем   қабылдау   негіздері,

сөйлем   механизімдері   және   олардың   қызмет   атқаруының

заңдылықтары. 

Тақырып 3.  Сөйлеу механизмдері.

Төрт   артикуляциялық   механизм:   күш   беретін,

вибраторлық,   резонаторлық   және   кедергі   жасайтын.

Осылардың әрқайсысына кіретін сөйлеу органдары.

Ағылшын тілінің артикуляциялық базасы.

Тақырып 4.  Ағылшын тілінің артикуляциялық базасы. 

 

Артикуляциялы   база   ұғымы.   Фонетикалық   база   және

оның   компоненттері.   Фонетикалық   интерференция   ұғымы.

Қос тілділердің ағыл шын тілін айтуда кететін қателері. Тақырып 5.  Дыбыстардың фонологиялық аспектісі.

                     Фонема   анықтамасының   мәселесі.   Фонологиянын

ғылым ретінде дамуы. И.А. Бодуэн де Куртене, Л.В. Щерба.

Фонологиялық

 

оппозициялар 

жүйесі.


 

Фонеманың

позициялық-комбинаторлық   негізгі   және   жанама   түрлері

туралы   түсінік.   Фонеманың   конститутивті,   дистинктивті,

рекогнивті қызметтері. Фонологиялық мектептер.

Тақырып 6.  Ағылшын сөздерінің акценттік құрылысы.

Сөз   екпіні   түсінігі   және   оның   түрлері;   күш   беретін,

музыкалық,   сандық   және   сапалық.   Ағылшын   сөз   екпінінің

акустикалық-физиологиялық   тұрғыдан   қараған   кездегі

сипаттамасы.   Ағылшын   тіліндегі   британдық   және

американдық   фонетистер   енгізген   сөз   екпіні   дәрежелері.

Ағылшын сөздеріндегі акценттік құрылымның функциялары.

Тақырып 7.  Ағылшын сөйлемдерінің интонациялық құрылысы.

Интонация әуендік, биік, фразаакценттік, темпоралдық, тембрлік және

ырғақ   секілді   бес   комопненттің   бірлігі   және   жиынтығы   ретінде.   Биік

компонент. Интонациялық құрылыстың фразоакценттік компонентері: темп,

ырғақ,   пауза.   Ағыл

шын   тілінің   интонациялық   құрылымыныңфункциялары.   Интонацияның   графикалық   белгіленуінің

әдістері.7   Практикалық   (семинарлық)   сабақтардың   мазмұны,   олардың

сағатқа шаққандағы көлемі

Тақырып 1.  Ағылшын тілінің теориялық фонетика пәні

Жоспар: 

1)

Тілдің     акустикалық   құрылымының   компоненттері

және олардың аспектілері. 

2)

Дыбыстық материя: физикалық, функционалдық. 3)

Дыбыстық құралдардың табиғатымен қызметі.Тапсырмалар: 

1) In the copybook write the abstract according to the given plan. 1) In the glossary of terms define the terms and learn them by heart.

2) Get ready to speak out at class. 

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: 

1) Explore grammatical contrasts.

2) Find explanations in the grammar rules sections.

3) Justify your choice.

4) With a partner, discuss the possible options.

5) Transform the sentences.

6) Use the study guide to find what areas of grammar you are weak at.

Әдебиеттер: [1,3,4] 

Тақырып   2.   Ағылшын   тілі   дыбыстарының   артикуляциялық

құрылымы. Сөйлеу механизмдері.

Жоспар: 

1)

Төрт   артикуляциялық   механизм:   күш   беретін,

вибраторлық, резонаторлық және кедергі жасайтын. 

2)

Осылардың әрқайсысына кіретін сөйлеу органдары.Тапсырмалар: 

1) In the copybook write the abstract according to the given plan. 

2) In the glossary of terms define the terms and learn them by heart.

3) Get ready to speak out at class. 

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: 

1) Explore grammatical contrasts.

2) Find explanations in the grammar rules sections.

3) Justify your choice.

4) With a partner, discuss the possible options.

5) Transform the sentences.

6) Use the study guide to find what areas of grammar you are weak at.

Әдебиеттер: [1,3,4] 

Тақырып 3.  Сөйлеу механизмдері.


Жоспар: 

4)

Төрт   артикуляциялық   механизм:   күш   беретін,

вибраторлық, резонаторлық және кедергі жасайтын. 

5)

Осылардың әрқайсысына кіретін сөйлеу органдары.Тапсырмалар: 

1) In the copybook write the abstract according to the given plan. 

2) In the glossary of terms define the terms and learn them by heart.

6) Get ready to speak out at class. 

Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: 

1) Explore grammatical contrasts.

2) Find explanations in the grammar rules sections.

3) Justify your choice.

4) With a partner, discuss the possible options.

5) Transform the sentences.

6) Use the study guide to find what areas of grammar you are weak at.

Әдебиеттер: [1,3,4] 

Тақырып 4.  Ағылшын тілінің артикуляциялық базасы. 

Жоспар: 

1)

Фонема анықтамасының мәселесі. 2)

Фонологиянын ғылым ретінде дамуы. И.А. Бодуэн де

Куртене, Л.В. Щерба. 

3)

Фонологиялық оппозициялар жүйесі. 4)

Фонеманың   позициялық-комбинаторлық   негізгі   және

жанама түрлері туралы түсінік. 

5)

Фонеманың   конститутивті,   дистинктивті,   рекогнивті

қызметтері.

6)

Фонологиялық мектептер.Тапсырмалар: 

1) In the copybook write the abstract according to the given plan. 

2) In the glossary of terms define the terms and learn them by heart.

    3) Get ready to speak out at class. Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: 

1) Explore grammatical contrasts.

2) Find explanations in the grammar rules sections.

3) Justify your choice.

4) With a partner, discuss the possible options.

5) Transform the sentences.

6) Use the study guide to find what areas of grammar you are weak at.

Әдебиеттер: [1,3,4] 

Тақырып 5.  Дыбыстардың фонологиялық аспектісі.

Жоспар: 

7)

Фонема анықтамасының мәселесі. 8)

Фонологиянын ғылым ретінде дамуы. И.А. Бодуэн де

Куртене, Л.В. Щерба. 

9)

Фонологиялық оппозициялар жүйесі. 10)

Фонеманың   позициялық-комбинаторлық   негізгі   және

жанама түрлері туралы түсінік. 

11)

Фонеманың   конститутивті,   дистинктивті,   рекогнивті

қызметтері.

12)

Фонологиялық мектептер.Тапсырмалар: 

1) In the copybook write the abstract according to the given plan. 

2) In the glossary of terms define the terms and learn them by heart.

    3) Get ready to speak out at class. Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: 

1) Explore grammatical contrasts.

2) Find explanations in the grammar rules sections.

3) Justify your choice.

4) With a partner, discuss the possible options.

5) Transform the sentences.

6) Use the study guide to find what areas of grammar you are weak at.

Әдебиеттер: [1,3,4] 

Тақырып 6.  Ағылшын сөздерінің акценттік құрылысы.

Жоспар: 

1)

Сөз   екпіні   түсінігі   және   оның   түрлері;   күш   беретін,

музыкалық, сандық және сапалық. 

2)

Ағылшын   сөз   екпінінің   акустикалық-физиологиялық

тұрғыдан қараған кездегі сипаттамасы. 

3)

Ағылшын   тіліндегі   британдық   және   американдық

фонетистер енгізген сөз екпіні дәрежелері. 

4)

Ағылшын   сөздеріндегі   акценттік   құрылымның

функциялары.

Тапсырмалар: 

1) In the copybook write the abstract according to the given plan. 

2) In the glossary of terms define the terms and learn them by heart.

    3) Get ready to speak out at class. Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: 

1) Explore grammatical contrasts.

2) Find explanations in the grammar rules sections.

3) Justify your choice.

4) With a partner, discuss the possible options.

5) Transform the sentences.

6) Use the study guide to find what areas of grammar you are weak at.


Әдебиеттер: [1,3,4] 

Тақырып 7.  Ағылшын сөйлемдерінің интонациялық құрылысы.

Жоспар: 

1) Биік компонент. 

2) Интонациялық   құрылыстың   фразоакценттік   компонентері:   темп,

ырғақ, пауза. 3) Ағыл

шын   тілінің   интонациялық   құрылымының

функциялары.

4)

Интонацияның графикалық белгіленуінің әдістері.Тапсырмалар: 

1) Study the rules.

2) Focus on the use of a grammatical pattern.

3) Study the explanations and examples.

4) Do the practice exercises.

5) Comment on your choice.Тапсырманы орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар: 

1) Explore grammatical contrasts.

2) Find explanations in the grammar rules sections.

3) Justify your choice.

4) With a partner, discuss the possible options.

5) Transform the sentences.

6) Use the study guide to find what areas of grammar you are weak at.

Әдебиеттер: [1,2,4] 

8 Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар

Тақырып 1.  Ағылшын тілінің теориялық фонетика пәні

1) Writing: Do the additional exercises and in the study guide.

2) Speaking: choose the right option and explain your choice.

3) Writing: Do the checking test.

Тақырып   2.   Ағылшын   тілі   дыбыстарының   артикуляциялық

құрылымы. 

1) Writing: Do the additional exercises and in the study guide.

         2) Speaking: choose the right option and explain your choice.

         3) Writing: Do the checking test.Тақырып 3. Сөйлеу механизмдері.

1) Writing: Do the additional exercises and in the study guide.

2) Speaking: choose the right option and explain your choice.

3) Writing: Do the checking test.Тақырып 4.  Ағылшын тілінің артикуляциялық базасы. 

    1) Writing: Do the additional exercises and in the study guide.

2) Speaking: choose the right option and explain your choice.

3) Writing: Do the checking test.

Тақырып 5.  Дыбыстардың фонологиялық аспектісі.

1) Writing: Do the additional exercises and in the study guide.

2) Speaking: choose the right option and explain your choice.

3) Writing: Do the checking test.

Тақырып 6.  Ағылшын сөздерінің акценттік құрылысы.

1) Writing: Do the additional exercises and in the study guide.

2) Speaking: choose the right option and explain your choice.

3) Writing: Do the checking test.

Тақырып 7.  Ағылшын сөйлемдерінің интонациялық құрылысы.

1) Writing: Do the additional exercises and in the study guide.

2) Speaking: choose the right option and explain your choice.

3) Writing: Do the checking test.

8  Семестрлік тапсырма

1. Берілген тақырыптар бойынша материал іздеп, конспект орындаңыз:

«Compound   sentence»,   “Semi-complex   sentence”,   “Semi-compound   sentence”,

“Sentence in the text”.

Барлық сұрақтар бойынша кеңестер ағымдағы семестрге СОӨЖ кестесі

бойынша жүргізіледі.9 Студент білімдерін тексеру кестесі

Практикалық   (семинарлық)   сабақтарға   және   СОӨЖ   қатысу   0-100

ұпаймен бағаланады.

Пән бойынша тапсырмалар орындау және тапсыру кестесі

3-семестр

Жұмыс


түрі

Тапсырманың

тақырыбы, мақсаты

және мазмұны

Ұсыны-

латын


әдебиет

Орындау


ұзақтығы

Бақы-


лау түрі

Тапсыру


мерзімі

1

23

4

56

7

1Oral   and

written


Ағылшын   тілінің

теориялық

[1, р. 30-

2 апта


жұмыс

1-3-апта


answers

фонетика пәні

35]

дәптері


2

Oral   and

written

answers


Ағылшын тілінің 

артикуляциялық 

базасы

Дыбыстардың фонологиялық 

аспектісі

[1, р. 51-

62]


2 апта

жұмыс


дәптері

4-6-апта


3

Report 


Ағылшын 

сөздерінің 

акценттік 

құрылысы


2 апта

баян-


дама

7-10-апта

4

Межелік


бақылау

Ағылшын


сөйлемдерінің

интонациялық

құрылысы

тест


11-14-апта

10 Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері

Пәнді зерделеу барлық өткен материалды қамтитын жазбаша

естиханмен   аяқталады.   Емтиханға   бағдарлама   бойынша   барлық

берілген тапсырмаларды орындау міндетті шарт болып табылады.  

Әрбір тапсырма 0-100 ұпаймен бағаланады.

Жіберу   рейтингі   ағымдағы   сабақтарда   жасалған   барлық

тапсырмалардың орташа арифметикалық санынан шығарылады (сабақтарға

бару,   үй   жұмысы,   СӨЖ   тапсырмалары,   практика   тапсырмалары   және   т.б.,

межелік бақылау).

Пән   бойынша   қорытынды   баға   студент   жіберу   рейтингі   және

қорытынды   бақылаудан   жағымды   баға   алған   жағдайда   ғана   қойылады.

Қорытынды   бақылауға   себепсіз   келмеу   «қанағаттанғысыз»   деген   бағаға

теңестіріледі. Емтихан және межелік бақылау нәтижелері студенттерге сол

күні немесе жазбаша емтихан күннің екінші жартысында өткіілетін болса,

келесі күні айтылады.    

Қорытынды   бағаны   дұрыс   есептеу   үшін,   межелік   бақылауда   және

қорытынды   емтиханда   студент   білімін   пайыздық   мөлшерде   0-ден   100%-ға

дейін бағалайды.

Межелік   бақылау   бағасы   ағымдағы   бағалар   мен   межелік   бақылау

бағасынан құралады.

«Қазақ/орыс   және   шетел   тілдерінің   функционалды   стилистикасы

(ағылшын   тілі)»   пәні   бойынша   студенттердің   оқу   жетістіктері,   көпбалдық

әріптік оның сандық эквивалентіне және бағалардың дәстүрлі жүйесіне сай

жүйе бойынша бағаланады:

Әріптік жүйе

Балдардың сандық

Пайыздық

Дәстүрлі жүйе бойыншабойынша баға

эквиваленті

өлшемі

баға


A

4,0


95-100

Өте жақсы

A-

3,67


90-94

B+

3,3385-89

Жақсы


B

3,0


80-84

B-

2,6775-79

C+

2,3370-74

Қанағаттанарлық

C

2,0


65-69

C-

1,6760-64

D+

1,3355-59

D

1,050-54

F

00-49

Қанағаттанғысыз11 Оқытушы талаптары, саясат және тәртіп 

Студенттер үшін барлық аудиторлық сабақтарға кешгусіз келу мәндетті

болып   саналады.   Сабақтан   қалушылық   деканат   қойған   талаптарға   сай

өтеледі. Максималды тек қана екі сабақтан қалу рұқсат етіледі. Екі сабаққа

кешігіп   келу   бір   сабақтан   қалумен   тең.   Екіден   көп   сабақтан   қалу   кезінде

оқытушының   студентті   сұрақ   әкімшілк   деңгейде   шешілмейінше   сабаққа

жібермеу құқысы бар.        

Жұмысты белгіленген мерзімде тапсыру керек. Барлық тапсырмаларды

тапсырудың ақырғы мерзімі – емтихан сессияның басталуына дейін 3 күн.  

Барлық   тапсырмаларды   орындамаған   студенттер   емтиханға

жіберілмейді. 

Тақырыпты қайталау және әрбір сабақ бойынша өткен материалды өтеу

мәндетті   болып   табылады.   Оқу   материалдарын   меңгеру   дәрежесі   тестер

немесе жазбаша жұмыстармен бақыланады. Студенттер ескертусіз тестілеуге

дайын болуы керек. 

Оқытушы   жетекшілігімен   студенттердің   өздік   жұмысы   (СОӨЖ)

кезінде келесі төрт негізгі функция ексеріледі.  

Біріншісі – студенттердің оқу пәні бойынша нұсқаушы сабақтар кезінде

оқытушыдан алынған ақпаратты белсенді қабылдауы.   

Екінші функция студенттер өздігінен, оқытушы нұсқаулары негізінде,

оқу-әдістемелік құралдарды, әдебиет көздерін оқып, үй жұмысын, бақылау

және т.б.  орындауды  көздейді.  Осы кезеңде  студенттер  жұмыс  әдістемесін

білуі,   өз   қиыншылықтарын   айқындау,   өзін-өзі   ұйымдастыру   және   өзін-өзі

тәртіпке салу қажет.    

Студенттердің үшінші функциясы – қиыншылықтар туғызатын жағдай-

ларды талдау және жүйеге келтіру, оқу материалын түсіну мен меңгерудегі,

басқа   да   оқу   іс-әрекеттерін   орындаудағы   қиыншылық   көздерін   айқындау.

Студенттер шешілмеген қиыншылықтарды оқытушы үшін сұрақтар жүйесіне

келтіреді   (оларды   іріктеу,   ретке   келтіреді,   рәсімдейді),   осы   сұрақтарға   өз

жауаптарын іздейді.    

Студенттердің   төртінші   функциясы   –   түсінік   және   кеңес   алу

мақсатымен оқытушыға бару.12 Әдебиеттер тізімі

           Негізгі

1. Васильев В.А. и др. English Phonetics. A Normative course. M., 2006.

2. Васильев В.А. English Phonetics. A Theoretical course. M., 2008.

3. Галайдина Н.А. Методические указания по теоретическому курсу 

фонетики английского языка. Ч.1. Алма-Ата, 2008.4. Галайдина Н.А. Методические указания по теоретическому курсу  

фонетики английского языка. Ч.2. Алма-Ата, 2007.5. Галайдина Н.А. Методическая разработка по организации 

самостоятельной работы студентов по курсу теоретической фонетики 

английского языка с частичным программированием. Алма- Ата, 2006.

6. Дикушина О.И. English Phonetics. A Theoretical course. M., 2006.

7. Леонтьева С.Ф. Теоретическая фонетика английского языка. М., 2006.

8. 8  Соколова М.А. и др. Теоретическая фонетика английского языка. М.: 

ВЛАДОС, 2006.Қосымша

9. Антипова А.М. Система английской речевой интонации. М., 2009.

10. Бондарко А. В. Звуковой состав русского языка. Л., 2008.

11. Зиндер Л.Р. Общая фонетика. М., 2006.

12.  Хрестоматия

по английской филологии. М., 2007.

13.  Gimson A.C. An Introduction to the Pronunciation of English. Lnd, 2007.

14.  Jones D. The Phoneme: Its Nature and Use. Lnd, 2006Document Outline

  • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • 6 Дәріс сабақтарының мазмұны
    • 8 Өздік жұмысқа арналған тапсырмалар
  • 10 Студенттердің білімдерін бағалау критерийлері
  • Пәнді зерделеу барлық өткен материалды қамтитын жазбаша естиханмен аяқталады. Емтиханға бағдарлама бойынша барлық берілген тапсырмаларды орындау міндетті шарт болып табылады.


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет