ПӘн бойынша оқыту бағдарламаДата17.04.2016
өлшемі271.29 Kb.
Пән бойынша оқыту Нысан

(Syllabus) бағдарламаның ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

титул парағы
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия, машинажасау және көлік факультеті
«Көліктік техника және логистика» кафедрасы


ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМА

(Syllabus)

«Автомобиль және трактор құрылысы» пәні бойынша 050713 – Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар


Пән бойынша оқыту Нысан

(Syllabus) бағдарламаның ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

бекіту парағы


БЕКІТЕМІН

ММжК факультетінің деканы

________ Тоқтағанов Т. Т.

201__ ж. _______ «___»

Құрастырушы: ________ аға оқытушы Балтабекова А.Н
«Көліктік техника және логистика» кафедрасы
Пән бойынша оқыту бағдарлама (Syllabus)
«Автомобиль және трактор құрылысы» пәні бойынша
050713 – Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығының студенттеріне арналған

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.

Кафедра отырысында ұсынылды 2011 ж. ______ «__», № __ хаттама
Кафедра меңгерушісі ________ Ордабаев Е. К. 2011 ж. ______ «__»

ММжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

2010 ж. _____ «__», № __ хаттама

ОӘК төрағасы ___________ Ахметов Ж. Е. 2011 ж. _____ «__»,

№ __ хаттама


1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат
Балтабекова Алмагуль Нурлыбековна

Магистр, аға оқытушы

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы Б1 корпусында (ак. Шокин көш., 139 ), 220 аудитория, байланыс телефоны 67-36-23
2 Пән туралы мәлімет

3 курс ( 5 семестр – емтихан)


3 Пәннің еңбек сыйымдылығы


Оқу нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр бойынша бақылау нысандары

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыс көлемі

кре-дит-тер

академиялық сағат

кре

дит


тер

Аудиториялық сабақ

(ак. сағат)СӨЖ

(ак. САғат)Бар-лығы

ауд

СӨЖ

Емт

бар-

лығы


дәр

тәж

бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-сындағы іштей

3

135

45

90

5

5

3

45

30

15

90

45


4 Пән мақсаттары және міндеттері
Пєнді оќытудыњ маќсаты «Автомобиль және трактор құрылысы» пєнінің мақсаты – болашақ мамандарды автомобильдер мен тракторлардың негізгі бөліктерінің құрылысымен таныстыру.

Пєнді оќытудаѓы міндет 050713 «Кµлік, кµліктік техника жєне технологиялар» мамандыѓы бойынша кµлік бакалаврларыныњ біліктілік сипаттамасына сєйкес «Автомобильдер мен тракторлар» пєнін оќу нєтижесінде студент тµмендегілерді білу керек:

– автомобиль мен тракторды топтастырып жіктеуін және олардың жалпы құрастыру принциптерін;

– автомобиль мен трактордың құрылысын және олардың жүйелерінің, агрегаттар мен механизмдерінің атқаратын міндеттерін;

– негізгі ақаулары мен оларды жөндеу жолдарын.

Пєнді мењгерген студент тµмендегілерді атќаруѓа даѓдылану керек:

– автомобиль мен трактордың түйіндері мен агрегаттарының құрылым ерекшеліктерін талдауға;

– техникалық құжатнамалар мен сипаттамаларды негiзге алып, машинамен механизмдердiң техникалық деңгейiн бағалауға;

– кең тараған автомобиль мен трактордың механизмдерiнiң, түйiндерi мен агрегаттарының бұзып-жинау, реттеу жұмыстарын өткiзуге;

– ақаулардың себептерiн және оларды жөндеу тәсiлдерiн анықтау;

– кең тараған автомобиль мен трактордың механизмдерiнiң, түйiндерi мен агрегаттарының бұзып-жинау, реттеу жұмыстарын өткiзуге;

– ақаулардың себептерiн және оларды жөндеу тәсiлдерiн анықтау;

Пререквизиттер

Пәнді меңгеру үшін қажет пәндер тізімі: «Термодинамика және жылуалмасу», «Көлік құралдары мен көлік қызметін лицензиялау және сертификаттау».

5 Постреквизиттер

«Автомобильдің қолданыстық қасиеттері», «Трактор теориясы», «Автомобиль мен трактордың электрлік құрал-жабдығы».6 Тақырыптық жоспар


п/п


Таќырыптардыњ атауы

Саѓаттар саны

Дєріс

Тәж.

СӨЖ

1

Кіріспе

1

-

-

2

Автомобиль мен трактор топтастырылып жіктелуі

2

-

7

3

Автомобиль мен трактордың жалпы құрылысы және құрастыру ықшамсызбасы

2

1

7

4

Автомобиль мен трактор қозғағыштарының жалпы құрылысы және жұмыс істеу принципі

5

4

16

5

Автомобиль мен трактордың электр жабдықтары

4

-

14

6

Автомобиль мен трактордың трансмиссиясы

5

3

16

7

Автомобиль мен трактордың жүріс бөлігі және басқару механизмдері

4

3

16

8

Шынжыр табанды трактордың жүріс бөлігі және басқару механизмінің ерекшеліктері

4

2

10

9

Автомобиль мен трактордың жұмыс жабдықтары

3

2

8

Барлығы

30

15

90


7 Пәннің қысқаша сипаттамасы
«Автомобиль және трактор құрылысы» пєнін оќу нєтижесінде автомобиль мен тракторды топтастырып жіктеуін және олардың жалпы құрастыру принциптерін, автомобиль мен трактордың құрылысын және олардың жүйелерінің, агрегаттар мен механизмдерінің атқаратын міндеттерін, негізгі ақаулары мен оларды жөндеу жолдарын білу керек:


8 Курс компоненттері
Дәріс сабақтарының мазмұны
1-тақырып. Кіріспе

Автомобиль және трактор өнеркәсібінің даму тенденциялары.2-тақырып. Автомобиль мен трактордың топтастырылып жіктелуі.

Автомобиль мен трактордың топтастырылып жіктелуі. Автомобильмен трактордың типажы.3-тақырып. Автомобиль мен трактордың жалпы құрылысы және құрастыру ықшамсызбасы

Автомобиль мен трактордың жалпы құрылысы және олардың жүйелері мен агрегаттарының атқаратын міндеті. Автомобиль мен трактордың құрылысының ықшамсызбалары, бөлшектермен механизмдерiнiң орналасу тәртiптерi, жұмыс iстеу принциптері. Автомобиль мен тракторды құрастыру ерекшеліктері.

Общее устройство автомобиля и трактора. Кинематические схемы автомобилей и тракторов, принципы расположения механизмов, их назначение и принцип работы. Компоновочные особенности автомобилей и тракторов.

4-тақырып. Автомобиль мен трактор қозғағыштарының жалпы құрылысы және жұмыс істеу принципі

Автомобиль мен трактор қозғағыштарының топтастырылып жіктелуі. Іштен жану қозғағыштарының негізгі механизмдері мен жүйелері. Иінді– ырғалмалы механизм. Газ алмастыру механизмі. Салқындату және майлау жүйелері. Бензинді қозғағыштарды қоректендіру жүйесі. Дизельді қозғағыштарды қоректендіру жүйесі. Үрмелеу агрегаттары.5-тақырып. Автомобиль мен трактордың электр жабдықтары

Автотрактор электр жабдықтарына қойылатын жалпы талаптар. Электр энергиясының көздері. Оталдыру жүйесі. Жарықтандыру және сигнал беру жүйесі, бақылау-өлшеу аспаптары. Дыбыс сигналдары. Шыны тазартқыштар.6-тақырып. Автомобиль мен трактордың трансмиссиясы

Трансмиссия тағайындамасы, топтастырмасы және қойылатын талаптар. Сатылы және сатысыз беріліс. Трансмиссия агрегаттары және олардың орналасу принциптері. Тіркес муфтасы. Беріліс қорабы және бөліп таратқыш қорап. Кардандық беріліс және аралық қосылыс. Автомобиль мен доңғалақты трактордың жетекші белдіктері. Шынжыр табанды трактордың артқы белдіктері.7-тақырып. Автомобиль мен трактордың жүріс бөлігі және басқару механизмдері

Автомобиль мен доңғалақты трактордың жүріс бөлігі. Тағайындамасы, топтастырмасы және қойылатын талаптар. Рамалы және рамасыз конструкциялар. Аспаның құраушы бөліктері. Басқарылатын доңғалақтарды орнату тәсілдері. Доңғалақтар мен шиналар конструкциясы. Автомобиль мен доңғалақты трактордың жүріс бөлігінің даму тенденциялары.

Автомобиль мен доңғалақты трактордың рульдік басқарылуы. Тағайындамасы, топтастырмасы және қойылатын талаптар.

Автомобиль мен доңғалақты трактордың бұрылу тәсілдері. Рульдік жетектер мен механизмдердің конструкциясы және топтастырмасы. Рульдік жетек күшейткіштерінің конструкциясы және жұмыс істеу принципі. Рульдік басқару механизмдерінің даму тенденциялары.

Автомобиль мен трактордың тежеу жүйесі. Тағайындамасы, топтастырмасы және қойылатын талаптар. Механикалық, гидравликалық және пневматикалық тежеу жүйелерін қолдану аймақтары.

8-тақырып. Шынжыр табанды трактордың жүріс бөлігі және басқару механизмінің ерекшеліктері

Шынжыр табынды қозғалтқыш және оның негізгі элементтері. Шынжыр табынды трактор қаңқасының түрлері. Аспа конструкциясының түрлері (қатақ, жартылай қатты, серпімді). Шынжыр табанды трактордың жүріс бөлігі конструцияларының даму тенденциялары.

Шынжыр табанды трактордың бұрылыс механизмі. Бұрылыс механизмінің тағайындамасы, топтастырмасы және оған қойылатын талаптар. Шынжыр табанды трактордың бұрылу ықшамсызбалары.

9-тақырып. Автомобиль мен трактордың жұмыс жабдықтары

Гидравликалық аспалы жүйенің құраушы бөліктерінің конструкциясы мен жұмысы. Агрегатталу түрлері. Аспалы машина-трактор агрегаттарының ерекшеліктері. Тарту-ілінісу құрылғысы. Қуат алу білігі. Автомобильдің тірек-ілінісу құрылғысы және шығыр.


Тәжірибелік ж±мыстардыњ мазм±ны

Тєжірибе сабаќтардың маќсаты – дєріс сабаќтарында алынѓан теориялыќ білімді терењдету.

Тәжірибелік жұмыс №1. Автомобиль мен трактордың жалпы құрылысы. Автомобиль мен трактордың жалпы құрылысын және құрастыру сызбаларын оқып білу.

Тәжірибелік жұмыс №2. Қозғағыштың жалпы құрылысы. Қозғағыштың жалпы құрылысын оқып білу.

Тәжірибелік жұмыс №3. Автомобиль мен трактордың трансмиссиясы. Автомобиль мен трактор трансмиссиясының негізгі механизмдерін, тораптарын және агрегаттарын оқып білу.

Тәжірибелік жұмыс №4. Автомобиль мен доңғалақты трактордың жүріс бөлігі және басқару механизмдері. Автомобиль мен доңғалақты трактордың жүріс бөлігі мен басқару механизмдерінің жалпы құрылысын оқып білу.

Тәжірибелік жұмыс №5. Шынжыр табынды трактордың жүріс бөлігі және басқару механизмі. Шынжыр табынды трактордың жүріс бөлігі және басқару механизмінің жалпы құрылысын оқып білу.

Тәжірибелік жұмыс №6. Автомобиль мен трактордың жұмыс жабдықтары. Автомобиль мен трактордың жұмыс жабдықтарының жалпы құрылысын оқып білу.
Студенттердің µздік ж±мысы
Студенттердің µздік ж±мысы дєріс таќырыбыныњ жеке с±раќтары бойынша білімді терењдететін материалды µздігімен оќып білуді ќарастырады.О¤Ж т‰рі

Есеп беру т‰рі

Баќылау т‰рі

Саѓаттыќ кµлемі

1

Дєріс сабаќтарына дайындалу

Ж±мыс дєптері

Сабаќтарѓа ќатысу

30

2

Тєжірибелік сабаќтарѓа дайындалу

ж±мыс дєптері

Сабаќтарѓа ќатысу, жұмысты орындау

30

3

Дєріс сабаќтарына кірмей ќалѓан, біраќ оќу баѓдарламасы бойынша міндетті таќырыптарды ќарастыру

Конспектті тапсыру

Конспект тексеру, ауызша с±рау

30

Барлыѓы

90Студенттің өздік жұмыстарының тақырыптары:

2-тақырып. Автомобиль мен трактордың топтастырылып жіктелуі.

Автомобиль мен тракторға қойылатын талаптар.

3-тақырып. Автомобиль мен трактордың жалпы құрылысы.

Автомобиль мен тракторды құрастыру ықшамсызбаларының артықшылықтары мен кемшіліктері.

4-тақырып. Автомобиль мен трактор қозғағыштарының жалпы құрылысы және жұмыс істеу принципі.

Іштен жану қозғағыштары конструкциясының даму тенденциясы.

Тема 5. Автомобиль мен трактордың электр жабдықтары.

Коммутациялық және қорғау аппаратурасы.

Тема 6. Автомобиль мен трактордың трансмиссиясы.

Сатылы және сатысыз берілсітердің салыстырмалы бағасы. Трансмисия мен аның агрегаттарының даму тенденциялары.

Тема 7. Автомобиль мен трактордың жүріс бөлігі және басқару механизмдері

Тежеу жүйесінің салыстырмалы бағасы. Тежеу жүйесінің даму тенденциялары.

Тема 8. Шынжыр табанды трактордың жүріс бөлігі мен басқару механизмінің ерекшеліктері.

Шынжыр табанды трактордың бұрылыс механизмінің даму тенденциясы.

Тема 9. Автомобиль мен трактордың жұмыс жабдықтары.

Автомобиль мен трактордың жұмыс жабдықтарының даму тенденциясы.9 Пән бойынша қорытынды рейтинг есептеу әдістемесі

Жұмыс оқу жоспарына сай «Автомобиль және трактор құрылысы» пәні бойынша қорытынды рейтинг – емтихан. Ғылым кеңесімен ағымды үлгерімді мен бақылау түрі бойынша келесі үлес салмағыалынған.

Қорытынды бақылау түрі

Бақылау түрі

Үлес салмағы

1

Емтихан

Емтихан

0,4

Курстық жұмыс
Ағымды үлгерімді бақылау

0,6

Пән бойынша қорытынды рейтинг балл ретінде формула бойынша анықталады:мұндағы Р1, Р2, Е – бірінші және екінші рейтингтер, емтихан қорытындысы бойынша алынған балл, 100-баллды шкала бойынша анықталады;

ҮСаү, ҮСЕ, – семестр бойы ағымды үлгерімнің, емтиханның үлес салмағы.

ҮСаү – қорытынды рейтингтегі ағымды үлгерімді үлес.

ҮСЕ, – қорытынды рейтингтегі емтихан үлес.


Пән бойынша қорытынды рейтинг (Қ), кестеге сай цифрлік эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға айналдырылып, «Оқушылардың оқу жетістіктері» және «Рейтингтік ақпартізім» журналдарына енгізіледі.

Оқушылардың білім бағасыБаллдағы қорытынды баға (Қ)

Баллдың цифрлік эквиваленті (Ц)

Әріптік жүйедегі баға

Дәстүрлі жүйедегі баға

Емтихан, диф. сынақ

Сынақ

95-100

4

А

Өте жақсы

Сынақталды

90-94

3,67

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы


80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

Д+

50-54

1,0

Д

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Сынақталған жоқ

10 Курс саясаты
Сабаққа қатысу, талқылауда белсенді болу оқу үрдісіне қатысу дегенді білдіреді.

Дәріс сабақтарына қатысқаны үшін студентке аптасына 4 балл қойылады.

Тәжірибелік сабақтарға қатысқаны, активті жұмыс, тапсырманы, есепті уақытында тапсырғаны үшін студент 4 балл алуы мүмкін. Студенттердің оқытушымен бірге орындалатын өздік жұмысы, дәрістік сабақтардың тақырыптарын терең зерттеп, оларды бекітуге бағытталған. Жұмыс пен сабаққа қатысқанда 4 балл беріледі. өздік жұмыс, теориялық курсқа кірмеген немесе қысқаша түрде қарастырылған, дәрістік тақырыптарға қатысты сұрақтарды теорялық түрде зерттеу және оларды бекітуге бағытталған.

Өздік жұмысы келесі түрде бағаланады: әр тақырыптын теориялық қарастыру, сұрақтар бойынша конспектпен аяқталады, конспект оқытушыға көрсетіліп бағаланады.

Бірініші және екінші межелік бақылау оқытылған тақырыптар бойынша ауызша сұрау түрінде, билеттер немесе тесттер бойынша 100 баллдық жүйемен бағаланады.

Пән бағдарламасына сай семестр бойы студент тапсырмалардың толық көлемін орындау керек.

Емтихан үш сұрағы бар билет бойынша өткізіледі. Емтихан 100 баллдық жүйе бойынша бағаланады.

Сабақта тәртіп ережелерін бұзу үшін аудиториядан шығарылуы мүмкін. Айып санкциялары келесідей болады:

- сабаққа себепсіз қатыспағаны үшін – 0 балл;

- сабаққа кешігіп келгені үшін жарты балл алынады;

- аудиториядан шығаррылуы үшін – 0 балл;

- кешігіп орындалған тапсырмалар, автоматты түрде бағаланады (номиналдан 50 %).

Емтихан тапсыру кезінде көшіруге тыйым салынады. Бақылау шараларында көшіргені үшін студент аудиториядан шығарылады және оған қойылатын баға – 0 балл.

Егер студент себеп бойынша бақылау шараларына қатыспаса, онда оған оқытушымен қосымша көрсетілген уақытта тапсыруға мүмкіндік беріледі (МБ және ҚБдекан рұқсатымен тапсырылады), әйтпесе алатын бағасы – 0 балл.11 Әдебиет тізімі

Негізгі

Передерий В.П. Устройство автомобиля. Изд.: Форум, 2008 – 288 с.

Двигатели внутреннего сгорания: учебник в 3 кн. Под ред. В. Н.

Луканина М: Высшая школа, 2005г.

3 С. Ф. Зеленин, В.А. Молоков. Учебник по устройству автомобиля. Изд.: Мир автокниг, 2007 – 160 с.

4 Савич Е. Л. Легковые автомобили. Изд.: Новое знание, 2009 – 656 с..

5 Тракторы. Конструкция: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Наземные транспортные системы» и специальности «Автомобиле- и тракторостроение»/ И.П. Ксеневич, В.М. Шарипов, Л.Л. Арустамов и др.; Под общей редакцией И.П. Ксеневича, В.М. Шарипова – М.:МГТУ «МАМИ», 2001. – 821с.: ил.

6 Шарипов В.М., Эглит И.М., Парфенов А.П. Трансмиссии тракторов /Под ред. В.М.Шарипова. – М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1998.– 272 с.

Қосымша

7 Роговцев В.Л., Пузанков А.Т., Олдфильд В.Д. Устройство и

эксплуатация автотранспортных средств. – М.: Транспорт, 2000. – 430 с.

8 Машиностроение. Энциклопедия. Колесные и гусеничные машины. Т.IV-15 /В.Ф.Платонов, В.С.Азаев, Е.Б.Александров и др.; Под общей ред. В.Ф.Платонова. – М.: Машиностроение, 1997. – 688 с.

9 Родичев В.А., Родичева Г.И. Тракторы и автомобили. – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: Агропромиздат, 1995.– 351 с.

10 Периодические издания:

«За рулем» журналы

«Авторевю» журналы12 бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

050713 – Көлік, көліктік техника және технологиялар мамандығының күндізгі оқу формасында оқитын студенттеріне арналған «Автомобиль және трактор құрылысы» пәнінің СӨЖ тапсырмаларын және сабақ жұмыстарын орындау мен тапсыру бойынша1 рейтинг ( 5 семестр)

Апта

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Жалпы

Максималды балл

25

25

25

25

100

Дәріске қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасыДҮТ1

ДҮТ2

ДҮТ3

ДҮТ3

ДҮТ4

ДҮТ4

ДҮТ5
Бақылау формасы
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Тәжірибелік жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ
Бақылау формасы
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ
Макс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4

4

32

Материалды өздігінен оқу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ
Бақылау формасы
К

К

К

К

К

К

К

К
Макс. балл

3

6

3

6

3

6

3

6

3

36

2 рейтинг ( 5 семестр)

Апта

1 сабақ үшін макс. балл

9

10

11

12

13

14

15
Ж алпы

Максимальный балл

28

28

28

16

100

Дәріске қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ДҮТ6

ДҮТ6

ДҮТ7

ДҮТ7

ДҮТ8

ДҮТ8

ДҮТ9Бақылау формасы
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

ҚМакс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4
28

Тәжірибелік жұмыстарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТ

ТҮТБақылау формасы
Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

Қ

ҚМакс. балл

4

4

4

4

4

4

4

4
28

Материалды өздігінен оқу

СӨЖ түрі/есеп беру формасы
ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТ

ӨОҮТБақылау формасы
К

К

К

К

К

К

КМакс. балл

4

8

4

8

4

8

4

8
44

Шартты белгілер: ДҮТ – №1 дәріске дайындалу үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ТҮТ 1 – №1 тәжірибе сабақтарына дайындалу үй тапсырмасы; ӨОҮТ – материалды өздігінен оқудың үй тапсырмасы; К – конспект; Т1 – тест №1; Т – тексеру.

Кафедра отырысында ұсынылды 2011 ж. ______ «__», № __ хаттамаКафедра меңгерушісі ________ Ордабаев Е. К. 2011 ж. ______ «__»
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Әдістемелік нұсқаудың титулдық парағы
umk -> Дәрістердің тірек конспектісі
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
umk -> Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> БАҒдарламасы (Syllabus) pkya 2204 «Кәсіби қазақ тілі»
umk -> Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі» пәні бойынша 5В107000– «Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналған пәнді зерттеу әдістемесі арналған тапсырма
umk -> Лекционный комплекс
umk -> 1 Пәннің мақсаты мен міндеттері, және оқу үрдісінде алатын орны Пәннің мақсаты
umk -> ЖҰмыс бағдарламасы қазақ журналистикасының тарихы 5В050400 «Журналистика» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Достарыңызбен бөлісу:


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет