Пәндердің элективті каталогыбет2/8
Дата25.04.2016
өлшемі1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Техникалық реттеу және метрология

БП/ ТК

TRiM2305

1

1/0/1/2/2

6

 

Пререквизиттері: жоғары математика, физика, информатика, мамандыққа кіріспе. постреквезиттері: студенттер осы курсты аяқтауы бойынша мынадай пәндерді оқуға кірісе алады

Пәнді оқытудың мақсаты мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі және метрология бойынша студенттерге білім беру.

Мазмұны: Мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің ұйымдық құрылымы. Құқықтық және техникалық заңнама.Техникалық реттеудің объектілері. Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында техникалық регламенттердің негізгі мәні және мазмұны. Өнім, процесс және қызметтің қауіпсіздік көрсеткіштері және сапа көрсеткіштері. Метрологияның теориялық негіздері. Метрологиялық қамтамасыз етудің ұйымдастырушылық, құқықтық, ғылыми және әдістемелік негіздері.

Білу керек:

Студент ҚР техникалық реттеу және метрология саласындағы заңдарды жүйелеуде, тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау саласында нормативтік құжаттарды әзірлеу бойынша қажет нормативтік құжаттарды техникалық реттеу және метрология жүйесінің көрсеткіштерін табады;Істей алу керек:

-техникалық реттеу және метрология жүйесі түсініктері және объектілерін жіктеуде; стандарттау әдістерін колдану;Дағдысы болу керек:

- өлшеуде әртүрлі қателіктер түрінің әсері бойынша есептеулер жүргізу, өнім сапасы бағдарламаларын қалыптастыру кезінде техникалық реттеу жүйесінің принциптерін пайдалана біледі.44, 54

МБММ 3.2 Өнеркәсіптік желдету (3 кредит)

Өнеркәсіптік желдету

БП/ ТК

PV2202

3

2/1/0/3/3

4Пререквизиттер: еңбекті қорғау, физика, математика, химия, экология постреквизиттер: Химия-технологиялық өндірісінің қауіпсіздік негіздері., ТҚН

Мақсаты: Болашақ мамандарды еңбек шарттары бойынша жұмыс орнындағы өнекәсәпті желдету жұмыстарымен ретін, рәсімделу ретін және ұйымдарда өнеркәсәптәк желдету бағыттарын қолдану және үйрету.

Мазмұны:Өнеркәсіпті желдету пәні студенттердің
бойында өнер-кәсіптік желдетуді жобалау теория мен практикасының негіздері бойынша білім жүйесін қалыптастыру, қалыпты атмосфералық жағдайларды жасау мен қолданудың ғылыми негіздерімен, техникалық құралдарымен және практикалық тәсілдерімен және өндіріс жағдайларында адамның мекендеу ортасында және жұмыс орындарында ауа тазалығының талап етілетін дәрежесімен таныстыру.

Білу керек:

Студенттерді өнеркәсіптік желдетудің негізгі бағыттары бойынша даярлау өнеркәсіптік желдету жүйелерін есептеу және жобалау дағдыларын меңгеру.


Істей алу керек:

Жұмыс орнының аттестциясы пәнінің өндірісте туындайтын өрт, жарылыс және апатты жағдайларды мүмкіндігінше болдырмау.


-зинды өндірістік факторлардын сипаттамасы өрт сөндіру құралдары мен әдістері,

Дағдысы болу керек:

-апат және басқа да өндірістік факторларды болдырмау мен алдын алу.


- төтенше жағдай бойынша нақты инженерлік сұрақтарды шешуді үйрену.
-Жұмыс орның аттестациясы әдістері мен тәсілдерін қолдана білу.

7,19

МБММ 3.2 Еңбекті қорғау және санитария (4 кредит)

Еңбекті қорғау

БП/ ТК

OT2213

2

1/1/0/2/2

5

 -

Пререквизиті :

жақсы игерілген орта білімді базасы, тіршілік қауіпсіздік негіздері білімділігі. Постреквизиті:

ЕҚ кодексі, техника қауіпсіздігін іс - шаралары, өндірістік бақылау жағдайды болдырмау.


Мақсаты: Еңбек қорғау, өмір тіршіліктеріндегі қауіпсіздікті және зиянсыздықтың шарттарындағы жағдайды жасау. Қазіргі заманның талабына сай жаңа техника және технологияның процестерді қауіпсіздік тұрғыда жобалау.

Мазмұны: «Еңбек қорғау» пәні қолданбалы техникалық ғылым болып табылады, олар өндірістік қауіпсіздіктер мен кәсіби зияндылықтарды және оларды болдыртпау әдістері немесе жұмысшылардың кәсіби аурулары мен өндірістік жарақаттарды жою мақсатымен, апаттар мен өрттерді қысқарту әдістерін дайындауға үйретеді
.«Еңбек қорғау» пәні екі ғылымның түйіскен жерінде туындайды.
Мемлекеттік қадағалау органдары, еңбек қорғау бойынша ведомостволық өне қоғамдық бақылау.

Білу керек:

Еңбек қорғау, өмір тіршіліктеріндегі қаупсіздікті және зыянсыздықтың шарттарындағы жағдайды жасау;


Істей алу керек:

- шарушылық техникалық жүйеде кәзіргі заманның талабына сай жаңа техника және технолгиялық процестерді қаупсіздік түрғыда жобалау.


Дағдысы болу керек:

-ҚР еңбекті саласындағы ұлттық саясатты.

- Еңбекті жағдайларды бақылау, жұмысшыларды қауіпсіз еңбекке ұйымдастыру.

- Өндірістік жарақатта шулар мен кәсіби аураларды талдау әдістері. ЕҚ пропагандасы7,1

Өндірістік санитария

БП/ ТК

PS2306

2

1/1/0/2/2

5

 -

Пререквизиттер: Оқыту барысында студенттердің алған білімдері міндетті түрде еңбекті қорғау пәнінің бағдарламасы материалдарымен қамтылуы қажет. Постреквезититтер ТҚН, Еңбек қорғау

Мақсаты: Студенттерді биологиялық, химиялық, физикалық және психофизиологиялық факторларды қосқанда, өндірістік санитария мәселелері бойынша теориялық және практикалық даярлау, өндірістік процесстер кезіндегі еңбек жағдайларының ерекшеліктері, олардың адам организміне әсері көзқарасы тұрғысынан жабдықтар мен өңделетін материалдарды қолдану туралы білімді меңгеру; санитарлық – гигиеналық еңбек жағдайларын; еңбек процестерінің сипаты және ұйымдастырылуы, жұмыс процесінде физиологиялық функциялардың өзгеруі болып саналады.

Мазмұны: Еңбек және оның денсаулыққа әсері. Еңбек гигиенасы және өндірістік санитария туралы ұғым. Еңбек физиологиясы. Еңбек гигиенасының даму тарихы. Физикалық еңбектің физиологиялық ерекшеліктері және жіктелуі. Зияндылық және қауіптілік көрсеткіштері бойынша еңбек шарттарының гигиеналық жіктелуі. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жобалаудың санитарлық нормалары. Жұмыс орындары микроклиматының параметрлері, олардың организмге әсері жайлы метеожағдайлар жасау әдістері.

Білу керек:

Берілген пәнді зерттеу нәтижесінде мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес студенттердің:


Істей алу керек:

-жұмыс ортасының биологиялық, химиялық, физикалық ластану көздері, динамикасы және осы факторлардың адам денсаулығына әсер ету жолдары мен алдын алу шаралары туралы түсінігі болуы керек;


Дағдысы болу керек:

- адамдардың денсаулығына жағымсыз әсер ететін, қоршаған ортаның ластану факторларының және тіршілік әрекеті қауіпсіздігінің жалпы сипаттамаларын, құрылымы мен ерекшеліктерін, сонымен қатар талданатын объектілерді бағалау критерийлерін біледі


-олардың адам және адам және қоршаған орта үшін қауіптілігі дәрежесін талдауды қосқанда, өнеркәсіптік санитария көзқарасынан зерттелетін объектілерді сараптық-аналитикалық бағалауды орындауды, өндірістікфакторларды өлшеу бойынша аспаптарды қолдануды жасай біледі.

11,17

МБММ 3.4 Гидрогаздинамика мен жылу-масса алмасу (2 кредит)

Гидрогаздинамика мен жылу-масса алмасу

БП/ ТК

GiT3214

2

1/1/0/2/2

5Курс пререквизиті: әр түрлі өндірістер мен технологияларда колданылатын нақты газдар мен сүйықтыктардың касиеттерін

постреквизит:

термодинамикалық жүйелердің инженерлік есептерінің әдістерін


постреквизиті: тұтас орталар механикасы мен термодинамикалық заңдары

Мақсаты студенттерді термодинамикалық жүйелердін және қоршаған ортаның механикалык және жылулык өзара әрекеттесуін толык карастыра отырып, термодинамикалык жүйелермен, олардын коршаған ортамен өзара әрекеттесуін таныстыру. Маңызы:, міндеттері, әдістері және қолданылу облысы. Техникалық термодинамика ұғымы. Жылу энергиясын қолданудың әр турлі төсілдері. Техникалық термодинамика және жылу берілісі теориясы. Пәннің тақырыбы, негізгі жылу-техникалық есептеулердегі идеал және реал газдар заңдары, газ қоспалары, өлшем бірліктері, термодинамика заңдары және олардың қосымшалары, жылу алмасудың және жылу өткізгіштіктің негізгі жағдайлары, масса берілісі процестерінің теориясы.

Білу керек: тұтас орталардың (газдар мен сұйықтықтар) негізгі қасиеттерін, тұтас орталар статикасы мен динамикасы заңдарын, термодинамика заңдарын, үқсастык теориясының элементгерін, жылу және масса алмасу теориясының негіздерін зерделеу.

Істей алу керек:

«Гидрогаздинамика мен жылу-масса алмасу» пәнінің ролі және мағынасы мынада: қолданылатын технологияларда нақты газдар мен сұйықтықтардын механикалык және жылулық өзара әрекеттесуінің заңдылыктарын білмей, еңбек процесінің қауіпсіздігінжәне экожүйелердің түрақтылығын камтамасыз ету мүмкін емес.38, 39

МБММ 3.4 Мамандыққа кіріспе тіршілік әрекетінің қауіпсіздіг (4кредит)

Мамандыққа кіріспе

БП/ ТК

VSBJ1205

2

1/0/1/2/2

2

 -

Пререквизит:
- оқу және ғылыми әдебиеттерді пайдалану, каталогтармен, нормативті- техника
постреквизит:
- қоршаған ортаны қорғау мен тіршілік әрекеттері қауіпсіздігі салаларында нормативті құқықтық базалар

Мақсаты:Төтенше жағдайларда тіршілік етуге қауіпсіз жағдай құруға, болжау жасауға және дұрыс шешімдер қабылдауға үйреніп білу. Мазмұны : ҚР аумағында пайда болуы мүмкін ТЖ туралы жалпы мәліметтер. Олардан қорғану іс-шаралары. Қоршаған ортадағы қауіпті факторлар. ТЖ қауіптілігі бойынша классификациясы. Жарақаттарды танып-білу және оны талдау. Түрлі жарақаттарда алғашқы көмек көрсете білу. ТЖ. Пайда болу түріне қарай классификациясы. ТЖ бағалау. ҚР аумағында кездесетін ТЖ. Заладану ожағы. Радиоактивті заладану аумағаның сипаты. Радиоактивті залалданудан қорғану.

Білу керек:

Қазақстан Республикасында кездесетін табиғи және техногендік аппаттар жайлы,қатты әсер ететін улы заттардың шығуымен болған авария кезінде халықтың өзін ұстауы мен іс-әрекет тәртібі,Істей алу керек:

төтенше жағдай болған кездегі психологиялық аспектілер, террористік акт қауіпінде халықтың және лауазымды тұлғалардың іс-әрекеті,халықты жер сілкінісі қауіпінен және ол болған уақытта қорғау іс-шараландыру.5,25

Тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі

БП/ ТК

BJ1215

2

1/0/1/2/2

2

 -

Пререквизиттер: - оқу және ғылыми әдебиеттерді пайдалану, каталогтармен, нормативті- техника
постреквизит:
- қоршаған ортаны қорғау мен тіршілік әрекеттері қауіпсіздігі салаларында нормативті құқықтық базалар

Мақсаты: Тiршiлiк қауiпсiздiгi негіздері» пәні техникалық және технологиялық ғылымдар қатарына жатады. Тiршiлiк қауiпсiздiгi негізгі мақсаты фундаментальді білімді қолдана отырып, көпшілік қауымның экономикалық жағдайын көтеру, саяси тұрақтылықты қалыптастыру, әлеуметтік жағдайын жақсарту, қоғамның қалыпты өркендеуін қамтамасыз ету және табиғи ортаны жақсарту болып табылады. Мазмұны:Курстың мақсаты және маңызы. Тіршілік қаупсіздігінің негіздері. Ғылыми техникалық прогресс және адам өміріндегі туғызатың кауіптер мүмкіндігі.Осы уақыттағы АҚ рөлі және мақсаты.ҚР АҚ құру негізгі принциптері. Кәсіби қаупсіздіктің профилдері бойынша қамтамасыздандыру. Қаупті аппаратардағы туындайтын қауптер мүмкінділігі

Білу керек:

Тіршілік қауіпсіздігі адамзат әрекетшілік саласының бірі болып табылады, сондай-ақ осы ұғымға бір қатар аспектілер кіреді: саяси, әскери, заңдық, әлеуметтік, медициналық, ақпараттық, қаржы, ғылыми, халықаралық және т.б. Істей алу керек:

Мемлекеттің міндеті, оның функциясы ретінде қарағанда Дағдысы болу керек:

-Тіршілік қауіпсіздігі халықты, қоршаған ортаны шаруашылық объектілерді (нысаналарды) төтенше жағдайлардан, олардан туындаған зардаптардан қорғау жөнінде мемлекет саясатын жүргізудің басым салалардың бірі болып саналады.

Осы мәселелер туралы студенттерге керекті түсініктер беру, бейбітшілік және соғыс уақытында болуы мүмкін ТЖ білу.


14,

23


ТЖ кезінде тұрғындарды қорғау

БП/ ТК

ZN1215

2

1/0/1/2/2

2

 -

Пререквизиттер:
математика, еңбектң қорғау, Экология, Химия, Физика, Психология.
постреквизиттер: Бейбіт және соғыс уақыттағы ТЖ кезінде іс-әрекеттер

Мақсаты: Негізгі мақсат бейбіт және соғыс уақыты кезіндегі төтенше жағдайларды ескерту және салдарын жою облысындағы мемлекеттік саясат негіздерінің теориялық білімдерін, дүлей апат, авария және зілзала салдарын жою бойынша АҚ күштерінің бөлімшелерімен, сондай-ақ ҚР ТЖ күштерімен қызметтік арналуы бойынша міндеттерін орындау үшін қажетті көлемде авариялық-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізу бойынша бастапқы дағдыларға ие болу.
Мазмұны: Пәнді мазмұндау және зерделеу міндеттері
Пәнді зерделеу кезінде қойылған мақсаттарға жету үшін әдістемелік құралдардың жинағы қоладанылады: оқушылардың шығармашылық ойлау қабілетін қалыптастыруға мүмкінді беретін танымдық қызметін ынталандырады және оларға бейбіт және соғыс уақытындағы АҚ жүргізу, АҚ әскері Уставының талаптарын, нұсқаулары және басқа да әдебиет бойынша өзіндік жұмысы үшін бағыт береді;
практикалық сабақтар оқушылардың бір рөлде белгілі-бір лауазым тұлғаның қызметін орындай отырып өздерінде төтенше жағдайлар салдарын жою кезінде бөлімдердің іс-әрекеттерін жоспарлау, ұйымдастыру, қамтамасыз етуде дағдыларға ие болуға бағытталған.

Білу керек:

Аталған модульді сәтті аяқтаған жағдайда студенттер құзіретті болады:


- төтенше жағдайларды жою кезінде АҚБКЖ ұйымдастыру бойынша дәйекті шешімдерді қабылдау үшін уставтар мен нұсқаулар қолдануда;
Істей алу керек:

- ТЖ-ды жою жағдайында АҚБКЖ орындау кезінде бөлімдерді басқаруда;


- табиғи және техногендік төтенше жағдай шартында қирандылар, құлаған ғимараттар астынан зақымданғандарды іздеуді ұйымдастыру және жүргізу;
- төтенше жағдайларды жою міндеттерін орындау кезінде АҚ күштерінің азаматтық құрылымдарын және АҚ әскерінің бөлімдерін қолдануды ұйымдастыру, қаруландыру және негізгі принциптері;

Дағдысы болу керек:

- ҚР ТЖ және АҚ әскерінің күштері мен құралдарын басқару негіздері;


- әртүрлі төтенше жағдайларда бөлімдерді жанжақты қамтамасы ету міндеттері және оларды орындау тәртібі;
- төтенше жағдайларды жою кезінде авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу тактикасының негізгі ережелерін білуде.

7,22

МБММ 3.2 Инженерлік жүйелер, тораптар және жабдықтар ( 2 кредит)

Инженерлік жүйелер, тораптар және жабдықтар

БП/ ТК

ISSO3306

2

1/1/0/2/2

6Пререквизиттер: әдебиеттерiмен, оқу құралдарымен, сөздiктермен, компьютермен жұмыс жасай бiлуi қажет. Постреквезиттер:

Мақсаты: студенттерді есептермен байланысты, жобалаумен, құрылыстармен, дайындаулармен, қүрулармен және инженерлік жүйелерді дайындаумен, желілер мен нормативті күжатгар және табиғатты қорғау заңнамалықтарында теориялық жөне практикалық дайындау, Мазмұны: Ақаба сулардың түрлері мен оларды канализация желілерін қабылдау жағдайлары. Акаба сулар мен су қоймаларын жіберу шарттары. және ақаба сулардың бетгерінің есептік шығындары. Су тарту режимдері мен нормалары. Канализация жүйелерін пайдалану және қүру. Ғимараттар канализациялары.

Білу керек:

Елді мекендерді, өндірістік өнеркәсіптерді электр және жылу энергияларымен, газ және байланыс жүйелерімен қамтамасыз ету.Істей алу керек:

Желілер мен жабдықтарды, инженерлік жүйелерді пайдалану мен жобалау салаларында алған білімдерін кеңінен пайдалана алатын мамандар дайындау.Дағдысы болу керек:

- басқаруларды айыра білетін сиякты, тізбектерді қалыптастыру мен ер түрлі электрлік жүйелердің қалыптастыруларын білу керек. Бұларға сумен қамту, су-, электр- және сумен қамту, байланыс, көліктің әр түрлері жатады.6,18

Калалар мен елді-мекендердегі инженерлік жүйелер, жабдықтар

БП/ ТК

ISGNP3306

2

1/1/0/2/2

6

 -

Пререквизиттер: әдебиеттерiмен, оқу құралдарымен, сөздiктермен, компьютермен жұмыс жасай бiлуi қажет. Постреквезиттер :

Мақсаты: студенттерді есептермен байланысты, жобалаумен, құрылыстармен, дайындаулармен, қүрулармен және инженерлік жүйелерді дайындаумен, желілер мен нормативті күжатгар және табиғатты қорғау заңнамалықтарында теориялық жөне практикалық дайындау, Мазмұны:Ақаба сулардың түрлері мен оларды канализация желілерін қабылдау жағдайлары. Акаба сулар мен су қоймаларын жіберу шарттары. және ақаба сулардың бетгерінің есептік шығындары. Су тарту режимдері мен нормалары. Канализация жүйелерін пайдалану және қүру. Ғимараттар канализациялары.

Білу керек:

Елді мекендерді, өндірістік өнеркәсіптерді электр және жылу энергияларымен, газ және байланыс жүйелерімен қамтамасыз ету.Істей алу керек:

Желілер мен жабдықтарды, инженерлік жүйелерді пайдалану мен жобалау салаларында алған білімдерін кеңінен пайдалана алатын мамандар дайындау.Дағдысы болу керек:

- басқаруларды айыра білетін сиякты, тізбектерді қалыптастыру мен ер түрлі электрлік жүйелердің қалыптастыруларын білу керек. Бұларға сумен қамту, су-, электр- және сумен қамту, байланыс, көліктің әр түрлері жатады.6,18

БІЛІКТІЛІК ШЕҢБЕРІНЕН ШЫҒАТЫН ТАҢДАУ БОЙЫНША МОДУЛЬДЕР

БШШТМ 1. Шет тілі (ІІІ-бөлім) (3 кредит)

Шет тілі (ІІІ-бөлім)

ПП/

ТК


Iya 3 201

3

0/0/3/3/3

3

 

Пререквизиттер: қазақ тілі, орыс тілі ,Шетел тілі I,

постреквизитер: шеберлігі мен дағдыларын қалыптастыруға

«Шетел тілі» пәнінің мақсаты қарым -қатынас жасаудың 4 түрін (оқу, жазу,сөйлеу,жа қолдана отырып,мамандардың кэсіби аясында шет тілін қолданумен анықталады, шет тілінде қарым катынас жасау.

Мазмұны: Күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматика материалдарды меңгеру,тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту. Практикалық сабақ ағылшын тілін оқуды жалғастырушы топтарға қарастырылған, -онда төменд сұрақтар қаратырылады:ағылшын/неміс тілдерінің терминологиялық лексикасы. Тілдің ғылы стилінің морфологиясы. Тілдің ғылыми стилінің синтаксисі. Тезистер. Реферат

Білу керек:

Күнделікті кең тараған жағдаяттарда қарым-қатынас жасау үшін қажет лексико-грамматика материалдарды меңгеру;Дағдысы болу керек:

-тілдің және сөйлеу іс-әрекеттерінің әр түрін дамыту.13, 26

БШШТМ 2. Университет ішкілік (2 кредит)

Акмеология, және және әлеуметтік жетістік негізі

БП/ ТК

AiOSID
3216

2

0/0/2/2/2

5

 

Каталог: ckfinder -> userfiles -> files -> katalog
files -> Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы
files -> Мазмұны кіріспе
files -> Есеп комитеті қызметінің негізгі қорытындысы
files -> Сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдарының 2013 жылғы 1-тоқсандағы бақылау қызметінің негізгі қорытындысы
files -> Инструкция по эксплуатации Производитель : «Prestige Medical Ltd»
katalog -> Пәндердің элективті каталогы
katalog -> Ф. 02-10 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
katalog -> Ф 02-05 Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8


©netref.ru 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет