Пәннің шифры: eв 1106 Пән атауы: Еңбекті қорғау Пререквизиттеріжүктеу 0.71 Mb.
бет3/6
Дата28.04.2016
өлшемі0.71 Mb.
1   2   3   4   5   6
: uploads -> files
files -> А. С. Макаренконың өмірі мен педагогикалық қызметі
files -> Ян Амос Коменскийдің педагогикалық қызметі мен теориясы. (1592-1670жж)
files -> Кирилл Куренда: двухлетний вундеркинд Не иначе как вундеркиндом можно назвать Кирилла Куренда из крымского села Владиславовки. В свои два с половиной года он уже знает все буквы алфавита умеет считать и освоил азы компьютерной грамотности
files -> «абай жолы» романындағы тарихи шындық эволюциясы
files -> «бекітемін» «Насихат» мкқк директоры
files -> Ердембеков бауыржан аманкелдіұлы абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі
files -> «бекітемін» Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрі Б. Жұмағұлов
files -> Н. Д. ОҢдасынов ? Арабша-қазақша түсіндірме сөздік
files -> ХҮ-ХҮІ ҒасырлардағЫ ҚЫРҒыз-қазақ халықтарының арасындағы саяси және этникалық байланыстар е. С. Альчикенов

ЭК

Пәннің шифры: OChTN 3221

Пән атауы: Органикалық химияның теориялық негіздер

Пререквизиттері: бейорганикалық химияның теориялық негіздері,

Постреквизиттері: Органикалық молекулалардың функционалды туындылары химиясы

Мақсаты: Органикалық молекулалар мен атомдардың электрондық құрылысы негізінде органикалық қосылыстар қасиеттерін қарастыру

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Органикалық қосылыстардың жіктелуі. Изомерия құбылысы. Алифатты органикалық қосылыстардың қасиеттерін А.М.Бутлеровтың химиялық құрылыс теориясы тұрғысынан қарастыру. Органикалық синтез өнеркәсібінің қазіргі жетістіктері.Күтілетін нәтиже: - органикалық қосылыстардың сапалық және сандық анализін меңгеріп қана қоймай, сонымен бірге оларды іс жүзінде қолдана білуі қажет.

органикалық заттарды зерттеу әдістерін меңгеруге тиіс.Құзыреттілігі:

Органикалық молекулалардың химиялық құрылыс теориясын, изомерия түрлерін, органикалық молекулалардың электронды қасиеттері жайлы теориялық, практикалық білім қалаптасқан.

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

-Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру, біліктері мен дағдыларын меңгеру
.


ЭК

Шифр дисциплины: TOOCh 3221

Названиедисциплины: Теоретические основы органической химии

Пререквизиты: теоретические основы неорганической химии

Постреквизиты: Химия функциональных производных органических молекул

Цель изучения: Изучить теоретические положения электронного строения атомов и органических молекул, поянтия химических связей и электронных эффектов в органических молекулах.

Краткое содержание основных разделов: Классификация органических соединении. Явление изомерии. Основные положения теории химического строения органических соединении А.М.Бутлерова. На основе этой теории рассматривается химические свойства углеводородов. Современные достижения в промышленном органическом синтезе.

Ожидаемые результаты:

знать способы определения качественного и количественного составов органических соединении.

установить строения углеводородов физико-химическими методами.
Компетенции:

-овладеют основными химическими законами, закономерностями и теориями, а также современными технологиями для объяснения и использования реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе;


ЭК ЭК

Пәннің шифры: CKOH 3222/ /

Пән атауы: Органикалық молекулалардың функционалды туындылары химиясы

Пререквизиттері: Органикалық химияның теориялық негіздер Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты: Органикалық қосылыстардың құрамы мен қасиеттерін барлық заңдар мен заңдылықтарды білумен қатар,синтездеу жолдарын және халық шаруашылығында қолданылуын білуді көздейдіі

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Көмірсулар циклды қосылыстар. Бензол қатарынң көмірсутектері.Фенолдар және ароматты спирттер.Бензол қатарындағы альдегидтер мен кетондар.Бензол қатарының карбон қышқылдары.Ароматты аминдер.Бензол сақиналары конденсацияланбаған көп ядролы ароматты қосылстар.Бензол сақиналары конденсацияланған ароматты көмірсутектер.Алты мүшелі гетероциклдер.Бірнеше гетероатомы бар гетероциклдер..

Күтілетін нәтиже: құрылыс теориясының стерохимиялық,электронды және квантты мағлұматтар арқылы толықтырылып,негізін түсіндіре білуі тиіс

-химиялық молекуланың құрылысымен (электрондық ,кеңістіктік) және әр түрлі типті реакциялардың өтуінің негізгі заңдылықтарын, органикалық қосылыстардың негізгі класстарының алыну тәсілдерін және олардың қасиеттерінің құрылымына тәуелділігін оқып-үйрену;

-зертханалық сабақтарда органикалық қосылыстарды синтездеудегі шеберлік пен нақтылыққа, бөл утәсілдерін, тазарту және идентификациялауға үйренеді

Құзыреттілігі:

Циклды органикалық қосылыстардың құрылысы, қасиеттері мен синтезі жөнінде білім мен дағды қалыптасқан.

оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алуы -Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру, біліктері мен дағдыларын меңгеру


Шифр дисциплины: OHCS 3222

Названиедисциплины: Химия функциональных производных органических молекул

/Пререквизиты: Теоретические основы органической химииПостреквизиты: Химическая технология

Цель изучения: ознакомление с основными классами органических соединений карбоциклического, ароматического гетероциклического ряда, а также с основными положениями и современными достижениями в теории органической химии В результате изучения дисциплины студенты научатся развивать знания и умения, навыки синтез органических соединений, их строении и функций.

Краткое содержание основных разделов: Углеводы алициклические соединения.углеводороды ряда бензола, их классификация. Бензол и его алкилзамещенные производные.правила ориентации для реакций электрофильного замещения в бензольном кольце.галогено-,сульфо- и нитропроизводные бензольного ряда. Фенолы и ароматические спирты. Альдегиды ,кетоны и карбоновые кислоты ряда бензола. Ароматические амины. Пятичленные гетероциклические соединения.шестичленные гетероциклические соединения.

Ожидаемые результаты:

о путях развития современной химической науки, ее значение для химической промышленности республики, новой техники и переработки пищевых продуктов и охраны окружающей среды.Компетенции:

овладеют основными химическими законами, закономерностями и теориями, а также современными технологиями для объяснения и использования реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе;

применяют экспериментальные расчетные методы для решения различных пратико-ориентированных заданий научно-лабораторного и учебного характера;
ЭК ЭК

Пәннің шифры: HS 3231

Пән атауы: Химиялық синтез

Пререквизиттері: сандық анализ

Постреквизиттері: химиялық технология,

Мақсаты: химиялық қосылыстарды тазалау әдістер мен идентификация әдістерін, органикалық және бейорганикалық қосылыстардың синтездеу әдістерін, органикалық реакциялардың механизмдерін оқып үйрену

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Алифатты қатардағы нуклеофилді орынбасу реакциялары. Алкилгалогенидтердегі нуклеофилді орынбасу. Спирттердегі гидроксил топшасының нуклеофилді орынбасуы. Нуклеофилді реагенттермен карбон қышқылдары мен оның туындыларының (ангидридтер, галоген ангидридтер) реакциялары. Этерификация реакциялары. Күрделі эфирлердің гидролизі. Ароматты қосылыстардағы орынбасу реакциялар. Диазоттану және диазоқосылыстар реакциялары. Карбонил топшасына нуклеофилді қосылу реакциялары. Тотығу және тотықсыздану реакциялары. Тотығу реакциялары. Тотықсыздану реакциялары. Бейорганикалық заттарды алу үшін қолданылатын лабораториялық әдістер. Бейорганикалық заттарды алудың типтік әдістері.Күтілетін нәтиже: Органикалық заттардың химиялық айналымында теориялық білімін қолдана білу және реакциялардың жүру механизмдерін түсіндіре білуі тиіс;

синтез әдістері мен органикалық заттардың анализін білу; химиялық эксперименттерді лабораториялық жағдайда жүргізе білуі тиіс.Құзыреттілігі:

химиялық қосылыстарды тазалау мен идентификация әдістерін, органикалық және бейорганикалық қосылыстардың синтездеу жолдарын, органикалық реакциялардың механизмдерін меңгерген.

Жаңашылдыққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру, біліктері мен дағдыларын меңгеру
Шифр дисциплины: HS 3231

Названиедисциплины: Химический синтез

Пререквизиты: каличественный анализ

Постреквизиты: химическая технология

Цель изучения: Основной целью занятий по неорганическому синтезу является привитие самостоятельной работы no получению неорганических веществ в лаборатории, ознакомление с применяемой аппаратурой и контрольно-измерительными приборами. Этот практикум дает возможность более подробно ознакомиться со свойствами химических элементов и их соединений, способствует глубокому усвоению основ неорганической химии и подготавливает студентов к самостоятельной работе.

Краткое содержание основных разделов: Реакции нуклеофильного замещения в алифатическом ряду. Реакции замещения в ароматических соединениях. Диазотирование и реакции диазосоединений. Реакции нуклеофильного присоединения к карбонильной группе. Реакции окисления. Реакции восстановления. Лабораторные приемы, используемые при получении неорганических веществ. Типовые методы получения неорганических веществ

Ожидаемые результаты:

о путях развития современной химической науки, ее значение для химической промышленности республики, новой техники и переработки пищевых продуктов и охраны окружающей среды.Компетенции:

владеют основными химическими законами, закономерностями и теориями, а также современными технологиями для объяснения и использования реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе;
ЭК ЭК

Пәннің шифры: ҒН 3327

Пән атауы: Физикалық химия

Пререквизиттері : сандық анализ

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты: Бүгінгі таңдағы химиктердің білімі ауыл шаруашылығының саласында, өндіріс орындарында, қоршаған ортаны қорғау саласында үлкен сұранысқа ие болуына қарай электрохимиялық зерттеу әдістерін меңгеру өте қажет

Пәнге берілген қысқаша сипаттама:

Физикалық химия пәні және оның міндеттері. Пәннің басқа пәндермен байланысы және келешек мамандарды дайындауда алатын орны. Электролит ерітінділерінің электр өткізгіштігі. Меншікті және эквивалентті электр өткізгіштік. Кондуктометрлік титрлеу. Потенциометрлік титрлеу. Тотығу-тотықсыздану титрлеу. Инверстік вольтамперметрия. Вольтамперметрия шарттары. Ультромикроэлектродтары бар инверстік вольтамперметрия. БАЗ – дың құрылысы мен шамаларының газ бен ерітінді арасындағы адсорбцияға әсерлері. Траубе-Дюкло ережесі. Беттік активті заттар.Күтілетін нәтиже: Химиялық және электрохимиялық процестердің еркшеліктерін жақсы білу;

Тотығу – тотықсыздану реакцияларын жақсы меңгеріп, реакцияларды сауатты жаза білу;

Қазіргі заманғы кондуктометрлік әдістер мен құрал – жабдықтарды меңгеру;

Қазіргі заманғы потенциометрлік әдістер мен құрал-жабдықтарды меңгеру;

Қазіргі заманғы инверстік вольтамперметрлік әдістер мен құрал-жабдықтарды меңгеру.

Құзыретілігі:

Химиялық және электрохимиялық процестердің ерекшеліктерін, қазіргі заманғы потенциометрлік, вольтамперметрлік және кондуктометрлік әдістер мен құрал-жабдықтарды тәжірибеде қолдана біледі.

-Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

оқу және ғылыми мақсаттарда химиялық заттар және процестер туралы қажетті жаңа ақпараттарды қолдану үшін өз бетінше ғылыми іздену жұмыстарын жүргізе алуыШифр дисциплины: ҒН 3327

Название дисциплины: Физическая химия

Пререквизиты: Количественный анализ.

Постреквизиты: химическая технология

Цель изучения: Освоение теоретических основ общей и неорганической химии, выполнение лабораторных работ по методам получения основных классов неорганических соединений и изучения их химических свойств.

Краткое содержание основных разделов: Изучение основных понятий и законов химии, стехиометрических законов химии, периодического закона Д.И. Менделеева. Знакомство с химическими посудами из тонкого и толстого стекла, механохимическими весами, измерительной посуды, методами расчета концентрации растворов и способами приготовления растворов. Изучение законов термодинамики, химической кинетики.

Ожидаемые результаты:

Уметь различать разницу между химическими и электрохимическими процессами;

Хорошо разбираться и грамотно писать окислительно-восстановительные реакции;

Освоение современных кондуктрометрических методов и приборов;

Освоение современных потенциометрических методов и приборов;;

Компетенции:

владеют основными химическими законами, закономерностями и теориями, а также современными технологиями для объяснения и использования реальных химических процессах, встречающихся в учебном процессе;ЭК

Пәннің шифры: КН 3328

Пән атауы: Коллоидтық химия

Пререквизиттері : сандық анализ

Постреквизиттері: химиялық технология

Мақсаты: өзінің алдына мынадай мақсат қояды: табиғаттағы, өндірістегі, тұрмыстағы дисперстік жүйелердің маңыздарымен танысып,олардың заңдылықтарын тереңірек қарастыру. Білімгерлер дисперстік жүйелердің тұрақтылықтары мен оларды бұзу теорияларын толық меңгереді.

Пәнге берілген қысқаша сипаттама: Дисперстік жүйелер туралы ілімнің даму тарихы. Дисперстік жүйелердің табиғатта, өндірісте, тұрмыста таралуы мен мазмұнын қарастыру. Дисперстік жүйелердің тұрақтылығы мен тұрақтылықты бұзу заңдылықтарын меңгеру.

Күтілетін нәтиже: дисперстік жүйелердің классификациясын, оларды алу және тазалау жолдарын білуі тиіс

дисперстік жүйелердің оптикалық, электрокинетикалық, құрылымдық – механикалық қасиеттерін және оларды зерттеу жолдарын;

қоршаған ортаны қорғау саласында, атмосфералық ауаның ластануының, судың ластануының алдын алу мақсатында, өндіріс және тұрмыс қалдықтарын кәдеге асыруда дисперстік жүйелердің заңдылықтарын пайдалану;

Құзыретілігі:

Дисперстік жүйелердің жіктелуі, алыну және тазарту әдістерін үйренді. Дисперсті жүйелердің электрокинетикалық, оптикалық қасиеттерін, реологиясын және беттік құбылыстарды жете меңгерген.

Жаңашылдққа қабілетті болу және еңбекқорлығын көрсете білу;

Түрлі пәндер салаларындағы білімдерді біріктіру біліктері мен дағдыларын меңгеру;

ЭК

Шифр дисциплины: КН 3328

Названиедисциплины: Коллоидная химия

Пререквизиты: Количественный анализ

Постреквизиты: Химическая технология

Цель изучения: Изучения особенности веществ в дисперсном состоянии.

функциональных производных органических молекул.Краткое содержание основных разделов: Характеристика дисперсного состояния. Способы получения и очистки дисперсных систем. Электрокинетические свойства дисперсных систем. Оптические свойства дисперсных систем. Поверхностные явления в дисперсных системах. Реология дисперсных систем.

Ожидаемые результаты:

о путях развития современной химической науки, ее значение для химической промышленности республики, новой техники и переработки пищевых продуктов и охраны окружающей средыКомпетенции:

применяют экспериментальные расчетные методы для решения различных пратико-ориентированных заданий научно-лабораторного и учебного характера;

профессионально используют химические знания для безопасного обращения с химическими веществами в лаборатрии и учебных классах;

самостоятельно ведут научный поиск необходимой новой информации в химических веществах и процессах для целенаправленного использования в учебных и нуачных целях.

1   2   3   4   5   6


©netref.ru 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет